Latest Comments
Wednesday, June 21, 2017

RELAY AND DIY: GƠLE VÀ TAYCHƠI DIY

GƠLE VÀ TAYCHƠI DIY

(1)

DIY, là một thànhngữ tâybương thôngzụng, chữ biên-tắt của Do It Yourself, aka Chính Cụ Mày Làm.

Quân tâybương khoái DIY các món zùng trong giadình, hoặc game-toy, hoặc thậmchí những thứ useless aka vôzụng, zù chúng cothe mua ngoài tiệm với giá rất zẻzúng. Dơngiản chúng thích thế vỳ, chúng muốn thửnghiệm họcvấn và tưzuy của mình, muốn thưgiãn vuivẻ, hoặc muốn giáozục concháu.

Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} sẽ chỉdạo nhânzân batoong chúng mình test zăm DIY nhonhỏ.

(2)

Gơle {relais}, aka relay, là con côngtách diện {switch}, chạy diện.

Côngtách diện bìnhthường, thỳ chạy cơm. Muốn mạch-diện dóng/mở bằng côngtách này, chúng mình sẽ thò tay, bật mẹ một nhát. ON, là dóng, diện chạy. OFF, là mở, diện ngưng.Gơle, thỳ dóng/mở mạch-diện bằng một xung-diện {pulse} yếu, thường là diện một-chiều {DC} từ 3-32 vôn.

Vỳsao nhânzân cần gơle? Vỳ, có những mạch-diện nằm nơi nguycơ, chúng mình déo thò tay dược. Hoặc vỳ, mạch-diện ý phải dóng/mở liêntục và nhanhnhẹn và nhạycảm, chúng mình déo kham dược.

Chảzụ con dèn-vườn tựdộng bật-sáng khy có bóng Giùn dêm lảngvảng, or something like that.

Vỳsao gơle cần dóng/mở bằng xung-diện DC yếu? Vỳ, dó là xung-diện cothe cungcấp thôngminh nhờ các con chip {IC} hay phầnmềm máytính, theo những kịchbản dã lậptrình.(3)

Gơle hoạtdộng zưới hai nguyênlý cănbản. Một là, nó dóng/mở mạch nhờ namchâm diện {electromagnet} và hai là, nhờ lõi-dặc {solid-state-switch}.

Gơle tạng I, thỳ kêu là, gơle từtính {electromagnetic-relay}. Khy nhận xung-diện kíchhoạt, cục namchâm diện sẽ có-diện, và hút chốt côngtách {iron-latch}. Chốt này sẽ dóng mạch-diện, như một côngtách mini.

Muốn chốt nhả, aka mở-mạch, thỳ some gơle cần xung-diện dảo-cực {opposite-polarity}, và thêm 01 con namchâm vĩnhcửu {permanent-magnet}, còn some gơle cần kíchhoạt namchâm diện thứ-hai.

Có zững gơle từtính chỉ biết dóng, không biết mở.

Gơle tạng II, thỳ kêu là, gơle lõi-dặc {solid-state-relay}. Con này nhận 1 xung-diện, thỳ dóng, và thêm 1 phát nữa, thỳ mở.(4)

Hiệutrưởng Zì nhõn say gơle lõi-dặc, vỳ con ý zất lợinhuận cho DIY bìnhzân. Zì hoàntoàn khoái con Opto 22, một sángtác của quân tưbản Mẽo, giá online quãng 15-25 ôngtơn.

Nhânzân mời nom kỹ nhânthân con ý:Con ý cực giảnzị. Nhõn 2 chỏm-vào 3-32 VDC (vôn một-chiều), dánh số [3] và [4], và 2 chỏm-ra dánh số [1] và [2]. Chỏm [3] nhận diện zương {+}, aka chỏm [4] nhận diện âm, zòng DC. Hai chỏm kia zòng AC, Zì déo ke.

Hai chỏm [1] và [2], thỳ Zì dấu thay côngtách tivi.

Chỏm [3], thỳ Zì hàn vào khe No14 của cáp printer-cable.

Chỏm [4], thỳ Zì hàn vào khe No25 của cáp printer-cable.

Khe No14, là khe chuyên phóng tínhiệu line-feed aka xuống-zòng.

Khe No25, là khe ground.

Xong. Zì cắm mẹ cáp printer-cable vào máytính. Gòy hehe, Zì thả một lệnh line-feed.

Làm sao thả lệnh line-feed sang printer? Hehe zất tầmphào. Zì in mẹ một vănbản gồm nhõn 2 zòng:

Hello,
World.

Dcm ông tivi tứcthỳ chém oangoang, oangoang. Congrats.
Monday, June 19, 2017

FINANCIAL STATEMENT FRAUD: LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH

LÝLUẬN GIANLẬN BÁOCÁO TÀICHÁNH

Giảng Fast MBA của An Hoàng Trung TướngDã mần zoanhthương, tàichánh, kếtoán, thỳ trướcsau, chúng mình cũng phải gianlận týdỷnh hehe trong các báocáo. Dó là chânlý của hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} hoànvõ trứzanh.

Mụcdích của gianlận báocáo tàichánh, zĩnhiên là, nhằm phỉnh những người dọc báocáo ý. Phỉnh bọn cùn ý làm déo gì, thỳ hiệutrưởng Zì déo giảng.

Nguycơ và hậuquả của gianlận báocáo tàichánh, thỳ hiệutrưởng Zì déo giảng cũng.

Phỉnh báocáo tàichánh, cănbản là những sàngsê mamãnh cho:
(i) zoanhthu nom to hơn {selling-more},
(ii) chiphí nom bé hơn {costing-less},
(iii) tàisản nom bự hơn {owning-more},
(iv) nợnần nom ít hơn {owing-less},
(v) khai mẹ chú bộdội {inappropriate-disclosure},
(vi) etc.

Sometimes, phỉnh ngược mẹ phongcách above:
(i) zoanhthu nghe mỏng hơn,
(ii) chiphí nghe zày hơn,
(iii) tàisản nghe còm hơn,
(iv) nợnần nghe béo hơn,
(v) giấunhẹm chú bộdội,
(vi) etc.

Phỉnh báocáo tàichánh, cănbản gồm các cấpdộ:
(i) phỉnh cấp viphạm {tort},
(ii) phỉnh cấp tộiphạm {crime}.

Phỉnh cấp [tort], zính tainạn cothe mất zanh, mất face.

Phỉnh cấp [crime], zính tainạn cothe vào tù, nằm khám.

Note: nên táchbạch phỉnh {fraud} vs nhầm {error} nha batoong chúng mình.

Phỉnh báocáo tàichánh, cănbản có các hìnhthái:
(i) phỉnh batoong {employee-fraud},
(ii) phỉnh lãnhtụ {management-fraud},
(iii) phỉnh nhânzân {investor-fraud},
(iv) phỉnh conbuôn {vendor-fraud},
(v) phỉnh kháchhàng {customer-fraud}.

Phỉnh lãnhtụ, là phỉnh bọn chủ {stockholder}, bọn bank {lender}, hay bọn lãnhchúa {government}.

Phỉnh nhânzân, là phỉnh bọn có ýdịnh dầutư vào côngty chúng mình.

Phỉnh batoong, thỳ nhằm quỵt lương, quỵt thưởng. Phỉnh conbuôn, thỳ nhằm muachịu {credit}, mua zẻ. Phỉnh kháchhàng, thỳ nhằm bán nhanh, bán mắc.

Phỉnh báocáo tàichánh, cănbản là ngạch của:
(i) quanlại caoboong, như CEO, CFO, etc,
(ii) anhem batoong, như kếtoán, laocông, etc.

Phỉnh của caoboong, cothe nhắm vào lãnhtụ, nhânzân, conbuôn, kháchhàng, và batoong.

Phỉnh của batoong, thỳ nhõn nhắm vào lãnhtụ, aka gồm cả bọn caoboong.

Nom chung thỳ, phỉnh báocáo tàichánh zất phongphú dazạng và phứctạp. Hiệutrưởng Zì sẽ giảng xuống chúng batoong zăm kỹthuật phỉnh thôngzụng nhất.

Kỹthuật Phỉnh No1: Sale And Leaseback

*continua*
Tuesday, June 13, 2017

MERGERS & ACQUISITIONS: SÁPNHẬP VÀ THÂUTÓM ZOANHNGHIỆP

SÁPNHẬP VÀ THÂUTÓM ZOANHNGHIỆP

Hômnay, hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} sẽ giảng nhanh vào chúng batoong vài títẹo zìa sápnhập và thâutóm zoanhnghiệp {mergers-acquisitions} aka M&A. Cú giảng này cópbét từ khóatrình F-MBA hoànvõ trứzanh.MỤCDÍCH CỦA M&A

M&A có nhiều mụcdích, nhưng cănbản:

1. Là dong lợinhuận. Aka tiếptục côngviệc của zoanhnghiệp mình mua. Cothe bỏ thêm xèng hoặc không, zuytrì maximum zoanhnghiệp hiệntại.

2. Là bánchác cắn chênhlệch. Déo cần lợinhuận sảnxuất, chỉ cần bán thâu lãi cao. Cho zoanhnghiệp nằm thở ngắcngoải cũng okay, miễn gạ dược con nào mua.

3. Là tậnzụng nềntảng côngnghệ, hànhchính, quảntrị, hoặc mởmang thịtrường, kháchhàng, thươnghiệu, ngànhnghề.

4. Là táng chết mẹ, tiêuziệt dịchthủ tiềmtàng, quân nhămnhe cạnhtranh.

5. Là rửa-xèng {money-laundering}, hay múp-giá {transfer-pricing}.

6. Etc.

Mụcdích (1) là của bọn còcon, lìutìu. Như mua một gánh phở, một tiệm nail, một xưởng gạo.

Mụcdích (2) là của bọn dạibàng tàichính, các anh trọcphú dường Wall, tay déo có gì ngoài xèng.

Mụcdích (3) là của most nhânzân trầngian, cothe trọcphú hoặc không, cothe còcon hoặc dạibàng.

Mụcdích (4) là của bọn siêu dạibàng dộcquyền, tạng thằng Gúc, Facebook, etc, cash dông như cỏ.

Mụcdích (5) là của anhem mafia, chínhkhách, lãnhchúa.

Bọn (1) thường chọn M&A các zoanhnghiệp dang giaothương tàmtạm, nhưng gặp khó trong quảnlý hay tàichính, chảzụ partners trụctrặc, dói xèng làm to, etc.

Bọn (2) thường chọn M&A các zoanhnghiệp start-up, trẻtrung và hứahẹn, hoặc các zoanhnghiệp già sắp tèo, rao-bán giá rẻ như bùn.

Bọn (3) là bọn dang hăng, chảzụ quân Khựa. Chúng nhắm chọn M&A các zoanhnghiệp kỳcựu tâybương.

Bọn (4) là bọn láo nhất ever. Chúng thý cả tỷ ôngtơn cho anh, gòy cút anh lên nóc tủ.

PHONGCÁCH CỦA M&A

M&A có 3 phongcách:

1. Sápnhập {merger-or-consolidation}.

2. Thâutóm tưbản {share-acquisition}.

3. Thâutóm tàisản {asset-acquisition}.

Batoong khoái nghe sâu hơn, mời thamgia F-MBA của hiệutrưởng Zì Anh Bwcng.
Monday, June 12, 2017

CAMERA PANNING TECHNIQUE: KỸNĂNG CHỌTLIA

KỸNĂNG CHỌTLIA

Hômnay, hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} sẽ giảng nhanh vào chúng batoong kỹnăng chọtlia.

Chọtlia {panning}, aka chọt liamáy, là trò kinhviện của thợchọt caoboong, nhằm chọt zững subject dang chạy maumau:Khy chọtlia, thỳ subject của cú chọt, như con-dạp xecâm nơi quả hình above, sẽ nom rõràng, còn nền nó {background} thỳ mờ tìntịt.

Mụcdích của chọtlia, là minhhọa sắcsảo sự moving của subject.

Làm sao chọtlia? Rất dơngiản. Cứ cầm máy lia theo subject, gòy bấm-chọt {cock}.

Cănbản thỳ dơngiản, nhưng nếu muốn ra ảnh dẹp, thỳ cần kỹnăng.

STEP 1: CAMERA SETUP

(1.1) Dặt camera shooting-mode zìa "M" aka chọt manual. Zùng các mode Av {aperture-priority} hay Tv {shutter-priority}, thỳ bú cặc nhé chúng mình ơi.

(1.2) Dặt camera shutter-speed zìa mức thấp, từ 1/60 tới 1/10 giây. Mức nào ngon, là căn kinhnghiệm.

(1.3) Nếu máy bắt-nét tựdộng {auto-focusing} nhanh, thỳ dặt camera focusing-mode zìa "AF" aka auto-focus, zưng phải chọn cơchế bắtnét AI SERVO (máy Canon) chuyên cho moving subject.

Dcm hiệutrưởng Zì thỳ toàn chơi focusing-mode "MF" aka bắtnét tay {manual-focusing}.

STEP 2: SHOOTING SETUP

(2.1) Chọn vịtrí chọt phùhợp. Dạikhái không vướngvíu, không quá xa, hay quá gần subject. Khoảng nào ngon, là căn kinhnghiệm.

(2.2) Nếu chơi MF bắtnét tay, như hiệutrưởng Zì, thỳ tiếnhành bắtnét trước. Dạikhái ướclượng subject sẽ múp dâu, gòy bắtnét trúng dó.

(2.3) Chọt thử. Bấm mẹ vài nháy, nghe ảnh như nao. Cothe ảnh hơi sáng [zo speed chậm], zưng kệ mẹ nó, nếu không sáng lóa. Cũng cothe cănchỉnh aperture chút, by kinhnghiệm.

STEP 3: COCKING YOUR CAM

(3.1) Dứng vững, nắm chắc máy, zõi con subject, hìnhzung con ta moving phương nao.

(3.2) Lia pha máy theo subject. Bấm-nửa {halfway} nếu chơi AF bắtnét tựdộng. Và bấm-chọt finally.

(3.3) Lia pha máy continua một quãng theo subject. Không zừng ngay khy cock xong, subject sẽ nhòe.
Friday, June 9, 2017

CONGRATS THE KING OF BIG EAR CUP: CHÀO VUA CÚP TAI TO

CONGRATS THE KING OF BIG EAR CUP

Nhân chiếnquả hùngvỹ của em Real Madrid tại UEFA Champions League, Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} côngbố dộihình 4-4-2 xuấtchúng nhất của Real Madrid ever.Hiệutrưởng {coach}: Zì Anh Bwcng.

Hai con tiềndạo {striker}: Martin Vasquez; Cristiano Ronaldo.

Bốn con tiềnvệ {midfielder}: Zinedine Zidane; Fernando Redondo; Luka Modric; Marcelo Vieira.

Bốn con hậuvệ {defender}: Roberto Carlos; Sergio Ramos; Claude Makelele; David Beckham.

Con thủgôn {goalkeeper}: Toni Kroos.

Dcm rặt bạn quen, có phỏng, trừ con Martin Vasquez.

Mùa 1980s, con Vasquez là banhthủ âubương tuyệt nhất, ngang-boong con Maradona của bọn Latinh. Zì dánhgiá con ta trên-boong dám Matthaus, Donadoni, Basten, Gascoigne, và cả Platini.

Con Vasquez là thánh của Real Madrid, cắn liền 5 cúp La Liga 1986-1990, thêm 2 cúp C2 1985-1986. Sau cú tham xèng, bán con ta sang Torino, thỳ Real Madrid sụp mẹ, thua Barca liền 4 mùa 1991-1994. Dây là quãng champion zài nhất [và zuynhất] của bầy cặnbã Barcelona. Vụ bán Vasquez thựcthụ là một bithảm còn hơn vụ bán Makelele 2003. Sau 30 mùa zòng, 1960-1990, ex 1974 et 1985, Barca mý ngoi khỏi bóng Real.

Con Redondo, thỳ nhẽ dông batoong nhớ. Dơngiản con ta là banhthủ tuyệt nhất lịchsử banhdá.

Con Marcelo, thỳ hiệutrưởng Zì Anh Bwcng xách mẹ lên dánh tiềnvệ-phải {right-winger}, vỳ chân hậuvệ-trái {left-wing-back} dã nhường con Carlos. Con này không gớm hơn con kia, nhưng già hơn ngoan hơn. Con kia cũng lắm trận dánh tiềnvệ, và dánh ngon.

Con Makelele, thỳ dcm hiệutrưởng túm mẹ xuống dánh trungvệ {centre-back}, vỳ chân tiềnvệ phòngngự {defensive-midfielder} dươngnhiên thuộc con Redondo.

Con Beckham taychuyên tiềnvệ-phải, nhưng hiệutrưởng cứ ép con ta nhận chân hậuvệ-phải {right-wing-back}, thế mý hiệutrưởng. Con này từng 2-3 trận dánh hậuvệ, và dánh ngon.

Dộihình above của hiệutrưởng déo cần thủgôn. Nên Zì hehe nhặt mẹ con Kroos dứng tạm, cho vui.

CONGRATS THE KING OF BIG EAR CUP. CHÀO VUA CÚP TAI TO