Latest Comments
Sunday, June 19, 2016

Dad's Day Memorial

Dad's Day Memorial** I could never stop crying over this sudden writing **

(1)

Đôikhi, lúc đủ già, chúng cô thường rịmọ suytượng đường đời, và nhận ra nhiều vấnđề khắcnghiệt.

Sometimes, when getting old enough, you do often look for musing on life, and do find out there's many terrible probs.

Khi ý, Cha chúng cô cănbản đã xavời, thậmchí từ nhiều nhiều mùa trước.

That moment your Dad had basically passed away already, even since several years ago.

(2)

Tuesday, May 31, 2016

Owning a handwinding watch: Chơi con đỏng quaytay

Chơi con đỏng quaytayBằng một cơn máume độtnhiên và hoangdã, anh Bương {an hoàng trung tướng} muatạu được con đỏng Hamilton Gilbert 1943 vàng-ròng 14K aka vỏ vàng 58.3% solid-gold.

Saturday, May 21, 2016

Shit-corp eight-year review: Bựa Quán tám-niên báocáo

Bựa Quán tám-niên báocáo


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Nay tròn tám niên Trung Tướng khaitrương Quán Bựa.

Mươi zòng báocáo.

(1) Bựa Thốngkê

Mùa Bựa 2015-2016 đong như này.

Bài mới: 42. Trungbình 9 ngày/bài. Gấp hai mùa ngoái.

Cồng mới: 26,000. Giảm 19,500 cồng so mùa ngoái, aka 45%. Nếu so hai mùa qua, lượng cồng giảm 60% huhu huhu. Bìnhquân một ngày, batoong thamgia nhõn 70 cồng đcm.

Viều mới: 1,800,000. Giảm 15%. Nếu so hai mùa qua, lượng viều giảm 30% đcm.

Zưng Trung Tướng không nhùn.

(2) Bựa Côngnghiệp

Tuesday, May 10, 2016

Westerners format: Côngthức tâybương

Côngthức tâybương


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Con Zamdang, bạn anh Bương {an hoàng trung tướng}, phùdu xứ German 12 mùa, mới đón được vợ thiêndi khỏi Giùn.

Wednesday, April 27, 2016

Price vs place vs brand

Quanhệ thươnggiá thươngđiếm thươnghiệu


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Ngõ 341 không zài, nhưng zộng, chạy thông mẹ hai con phố nhớn, là phố Kumba, và phố Kuta.