Latest Comments
Saturday, May 25, 2019

CRYPTOCURRENCY SPENDING: TIÊUPHA XÈNG MẠNG #2

TIÊUPHA XÈNG MẠNGPhần trước nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2019/05/eleven-year-salute-11-nien-baocao.html

DOUBLE-SPENDING

Nếu bảo, nguycơ nhớn nhất của xèng vậtchất là giảmạo {counterfeit}, và nguycơ nhớn nhất của xèng logic (include xèng hybrid) là lạmphát {inflation} thậmchí mất-trắng vào-tay các lãnhchúa, thì, nguycơ nhớn nhất của xèng mạng là tiêu-trùng, aka double-spending, như Trungtướng Hiệutrưởng dã giảng, tại phần trước của bài.

Zo xèng mạng khongthe giảmạo như xèng vậtchất, cũng khongthe pháthành vôdộ hoặc cướp-trắng như xèng logic, nên các anh magiáo làng côngnghệ trầngian tậptrung vào môn tiêu-trùng của tạng xèng này, zĩnhiên nhằm phỉnhbịp cộngdồng và dong-xèng bấtchính.

Hậuquả của tiêu-trùng chính là nạn lạmphát, aka những cú xèng tựzưng phátsinh không thôngqua laodộng hay giaothương hay các lợinhuận xứngdáng.

Cộngdồng xèng mạng hiện ghinhận 3 ngón tiếpcận tiêu-trùng là, race-attack, finney-attack, và majority-attack.

RACE-ATTACK

Race-attack là attempt nonnớt nhất, nhưng thôngzụng nhất, của anhem magiáo mạng, nhắm tiêu trùng some ông Coi. Dạikhái, chúng anh setup những robot cùnglúc thựchiện 2-3 hoặc nhiều cú múp sạch xèng, aka tiêu vượt balance, từ cùngmột ví Coi aka tàikhoản xèng mạng.

Xèng mạng dáptrả Race-attack bằng quytắc chờ-xácnhận. Dạikhái, một giaozịch nhét vào một block sẽ phải chờ cho block ý dược ít-nhất 1 máy dào-xèng {miner} xácnhận, thì mý nom là giaozịch ngoan aka hợppháp, otherwise nó sẽ bị tốngcút khỏi block.

FINNEY-ATTACK

Finney-attack là attempt tìmcách tiêu-trùng của chính quân dào-xèng, aka miners. Dạikhái, chúng anh múp sạch xèng từ 1 ví, xong hóng 1 xácnhận, xong múp thêm 1 nhát nữa, xong tự mình dónggói block chứa 2 giaozịch dó [dặng chép vào blockchain].

Xèng mạng dáptrả Finney-attack cũng bằng quytắc chờ-xácnhận, nhưng lâu hơn. Dạikhái, một block sẽ chỉ dược dónggói [dưa vào blockchain] saukhi có xácnhận của ít-nhất 6 máy dào-xèng.

MAJORITY-ATTACK

Majority-attack, mý tên khác là, 51-percent Attack, thựcthụ là một màn dảochính. Dạikhái, một lựclượng ápdảo, gom ít-nhất 51% sứcmạnh tínhtoán của cộngdồng xèng mạng, sẽ chủdộng tự tiêu-trùng, xong tự dónggói các block, xong tự xácnhận cho nhau, gòy nạp block vào blockchain, khiến các anh dào-xèng côngchính déo canthiệp dược.

Xèng mạng hiện chưa có cúpháp dáptrả Majority-attack. Nên batoong chúng mình phải tự cứu nhau. Dạikhái, chúng mình không tung xèng vào những cộngdồng Coi có khuynhhướng tậptrung caodộ aka có mầmmống tậpquyền, trừkhi chúng mình thừa xèng, hoặc ganzạ dánh ponzi, hoặc hoàntoàn tintưởng nhânzân bátánh.

Ngoài ra, phươngthức xácthực giaozịch POS (aka proof-of-stake, sẽ giảng below) cũng là một nguycơ của Majority-attack, khi nó vôtình phảnbội triếtlý nguyênthủy POW (aka proof-of-work, dã giảng), của xèng mạng. POS dặcbiệt taihọa khi các anh trọcphú cầmchịch cuộcchơi tựzưng khát-xèng hoặc thamlam vôdáy, như các lãnhchúa, in cơman xèng mà không thỏamãn.

CONSENSUS

Consensus, nghĩa là dồngthuận, như batoong dã tỏ, là sinhkhí của xèng mạng. Không dồngthuận, không xèng, không tiêupha.

Khi các cục xèng thảy vôhình, cũng không có ai caiquản, thì cách zuynhất làm chúng nên giátrị, là sự dồngthuận thừanhận từ anhem cộngdồng.

Dcm tuynhiên, dồngthuận này không tuyệtdối. Khi dámdông 51% thừanhận một diều saitrái, thì bọn 49% cònlại buộc tuânphục. Majority-attack dã thànhcông.

Khôngmay gặp quả dồngthuận bấtlương dó, chúng mình hànhdộng sao ta.

Có hai lựachọn. Một là, nương theo gió cả, bám váy dạibàng, nhặtnhạnh xèng gian. Hai là, buông dao ném súng, từbỏ gianghồ, zìa quê chăn nhợn.

Trungtướng Hiệutrưởng, luôn cựcdoan khíphách như cuộcdời Ngài, chọn ngả thứ hai.

POS

Bitcoin, xèng mạng tiênkhởi và quantrọng nhất ever, sau quãng chục mùa hoạtdộng, dã phơibày hai khiếmkhuyết, vôcùng hócbúa, là, (i) thờigian xácnhận giaozịch quá chậm, và, (ii) chiphí giaozịch quá cao.

Hai hócbúa này dã khiến Bitcoin khongthe di vào lưuthông bìnhzân, như tưtưởng của thiêntài Satoshi bạn Dức Trungtướng Hiệutrưởng. Tươnglai, Bitcoin chỉ cothe zùng trong sưutầm, buônlậu, và backup các xèng mạng startup. Sẽ không-ai xài Bitcoin mua phôn-khôn hay bánh pizza, như dã từng.

Nguyênzo của hai hócbúa, chính là phươngthức xácthực giaozịch POW proof-of-work.

Như batoong dã tỏ, POW là kếtquả một cuộcdua giải-toán-khó. Con miner nào giải xong trước, thì sẽ dược-quyền dónggói một block [chứa các giaozịch dang treo] và chép nó vào blockchain.

Zù quânlực miner càng ngày càng dông, và máymóc chúng càng lúc càng khỏe, thì cuộcdua giải-toán cứ luôn khó. Sự khó này dủn chiphí giaozịch Bitcoin tăng mẹ lên, và những anh còcon nghèotúng hay bủnxỉn không hàophóng trả phí-giaozịch sẽ phải dợi xácnhận zài như zằngzặc.

Và POS khaisinh, mang kỳvọng thaythế POW, nhanh và rẻ hơn.

POS, chữ-tắt của quả proof-of-stake, là phươngthức xácthực giaozịch nặng-tính giaicấp. Theo dó, các anh thợ-dào-xèng, aka miners, déo cần giải-toán Cặc gì. Anh nào giàu xèng nhất, sẽ dược cấp-quyền dónggói block, và phí-giaozịch sẽ dược chiachác % như cophan aka stake, của chúng anh.

POS cũng không chủtrương thưởng xèng ai. Nghĩa là, không có moi-mỏ dào-xèng. Và pow-miner biến mẹ thành pos-forger.

Không dào-xèng, nên POS quydịnh lượng cung-xèng {total-supply}, như dám côngty cophan khai vốn diềulệ {charter-capital}, như bank trungương vẽ các lớp xèng M0-M1-M2.

Như bank trungương, nên anhem POS in xèng tùy-tay, rót xèng tùy-hỷ, còng-lưng chống lạmphát. Và anhem cũng phải báocáo lãnhchúa dịnhkỳ, giam xèng-tươi hay vàng làm bảochứng, nếu không muốn lãnhchúa vả bung mẹ hàm.

Vậy là dã rõ, xèng mạng ápzụng POS, thì khác déo gì nhà-bank? Chủ-bank, cănbản là những ey dông xèng nhất, sẽ thaotúng everything, thụhưởng everything. Majority-attack là trò vặt.

Lựachọn POW hay POS, là quyền của nhânzân. Cánhân Trungtướng Hiệutrưởng thì, has never played POS.

Note: POS ngàynay dã chịu vài update, giảm khakhá chất phóngtúng. Nhưng Trungtướng Hiệutrưởng cứ chưa hứng.

FORK

Zo không dủ tiềmlực quảngbá một cú xèng mạng riêng, nhưng lại ham cảibiên POW, nên zăm tínhữu POW dã nghiêncứu trò Fork Bitcoin.

Dcm sự Fork vậnhành cực giảndơn. Dạikhái, anhem Fork chôm luôn database, aka blockchain hiệntại của ông-trùm Bitcoin, nhưng cho chạy côngcụ [dào-xèng và khaithác giaozịch] cảibiên riêng.

Nghĩa là, Bitcoin dộtnhiên rẽ mẹ 2 nhánh, mý 2 blockchain. Các ví Bitcoin Cũ giữ-nguyên balance của chúng trong blockchain Mới.

Xèng tựzưng clone. Không-ai thuathiệt. Nhânzân khoái vãi Cứt.

Khiếmkhuyết cănbản của Fork là.

(i) Các anh sánglập cú Fork không còn quyền 'pre-mine, aka dào-xèng-trước, khi việc dào còn zezang nhanhnhẹn, như anh Satoshi từng dào 1,000,000 Bitcoin dautien; Poor them.

(ii) Nguycơ nhớn zính-dòn Majority-attack, từ some trọcphú Bitcoin Cũ, khi cộngdồng 'Mới chưa mạnh như mong; This is a true story.

Nhưng những khiếmkhuyết ý không ngăn dược phongtrào Fork.

Trungtướng Hiệutrưởng tiêndoán, Fork chính là tươnglai của xèng mạng, và xa hơn, là tươnglai của blockchain.

*continua*
Tuesday, May 21, 2019

ELEVEN YEAR SALUTE: 11 NIÊN BÁOCÁO

11 NIÊN BÁOCÁOHanoicho, Giùn, dêm May 21st mùa 2008.

Dức Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng}, khi ý còn langthang trên mạng trầngian (cụtỷ tại forum phảndộng X-cafe, nay dã lên nóc tủ) mý ních-nêm trứzanh An Hoàng Trung Tướng, quyếtdịnh khaisinh Quán Bựa.

Nguyênzo của việc này dơngiản chỉ là, quân X-cafe, mà Dức Hiệutrưởng quen gọi xáchmé bằng quả tên zângian Cà Phò, dã nhiều lần khóa mẹ mõm Ngài, zo bịnh văng-tục thiếu-kiềmsoát, hoặc cáy-déo-gì hócbúa và mantrá quá.

Kếtcuộc, Dức Hiệutrưởng quit Cà Phò, không never turned back, và khaithác Quán Bựa suốt 11 mùa. Ngài luôn hyvọng, và chắcchắn, rằng Quán Bựa là hàinhi bémọn của dời mình, và dem lại some lợinhuận, zù cơdịa hay tinhthần, cho most nhânzân batoong dồnghành Ngài.

Chàomừng 11 niên kỷniệm.

Dcm phóng dítcua ngănngắn vày thoy, dặng Hiệutrưởng còn giảng bài. Bài hômnay là.

TIÊUPHA XÈNG MẠNG: CRYPTOCURRENCY SPENDINGNgàn mùa qua, nhânzân trầngian quen mý 2 tạng xèng.

Xèng tạng thứ-nhất, là xèng vậtchất. Các món vàng-bạc, kimcương, vỏ-sò, etc, dều thuộc tạng này. Ưuviệt của nó là, pha-thấy-tay-sờ, aka dếm zất sướng, và, nặczanh, aka con nào có xèng thì cứ tiêu, trộmcắp hay trọcphú hầunhư binhdang.

Xèng tạng thứ-hai, là xèng logic. Dây là xèng nằm trong bank và các dịnhchế tàichính khác. Ưuviệt của nó là, không bị giớihạn zunglượng, aka vài bịch ôngtơn cũng chỉ là một con số diềmdạm, và, giúp lãnhchúa zezang kiemsoat tìnhhình, aka in xèng nhàn như tênh, và, giaozịch nhanhnhẹn, nhoáng-phát dã nghe ting-ting xèng zìa xèng zìa, vui như vãi Cứt.

Các ông xèng-giấy, xuteng, ngânphiếu, etc, thoạt-nom thì tưởng xèng vậtchất, nhưng thựcthụ thì, lại là xèng logic. Cothe xácdịnh dám này là hybrid. Xèng hybrid vừa mang dặctính của xèng vậtchất, vừa tuânthủ nguyêntắc vậnhành và caiquản của xèng logic.

Cuộcsống phattrien mauchóng, xèng vậtchất, và cả xèng hybrid, càng ngày càng lạchậu thảmhại, và xèng logic thành mẹ nguyênsoái. Sự này khiến lãnhchúa hạnhphúc, nhưng nhânzân không hoàntoàn ưng.

Và gòy, xèng mạng tungxùy.

Xèng mạng, thoạt-nom thì tưởng xèng logic, nhưng thựcthụ thì, lại là xèng vậtchất. Dcm tuynhiên, nó tuyệtdối không zìa-phe hybrid.

Xèng mạng, zo các cộngdồng cánhân tự pháthành (aka dào/mine), và tự thừanhận trong nhau (aka muabán chotặng sangnhượng tiêupha), nganghàng và tincậy, ychang những vỏ-sò thủa xaxưa. Khác là, nó không có hìnhthù, không mânmê sờmó dược.

Nhọcnhằn nhớn nhất của xèng mạng, là giaiquyet vande tiêu-trùng, aka double-spending.

Khi con A tiêu 1 cục vàng, thì con A sẽ không còn cục vàng dó nữa. Nghĩa là, xèng vậtchất khongthe tiêu-trùng.

Khi con B tiêu 1 món xèng bank, thì con B sẽ bị nhà-bank trừ mẹ món ý vào balance tàikhoản. Nghĩa là, xèng logic cũng khongthe tiêu-trùng.

Xèng hybrid tươngtự.

Vậy khi con C tiêu 1 Coi xèng-mạng, thì làm cách nào dặng cộngdồng Coi chắcchắn con ý không tiêu-trùng?

Các anh Bương bèn thỏathuận:

(i) Mọi máytính thamgia cộngdồng dều có khảnăng, và dược khuyếnkhích, lưugiữ trọnvẹn nhậtký hoạtdộng của cộngdồng;

Dcm hànhvi này thehien tính minhbạch và binhdang của xèng mạng.

(ii) Mọi máytính thamgia cộngdồng dều có khảnăng và có tráchnhiệm xácthực cú tiêupha của con C là côngchính, aka verify con ý có dủ xèng {balance} thựchiện giaozịch tiêupha;

Dcm tácvụ này ápzụng thuậttoán mãhóa {cryptography} mý chữký diệntử {digital-signature} ngoan.

(iii) Nhậtký hoạtdộng aka mọi giaozịch của cộngdồng là bất-biến, aka chỉ dược thêm, không dược xóa hay sửa;

Dcm nguyênlý này bảodảm nhậtký above dángtin như chứngtừ kếtoán.

(iv) Chỉ 1 con trong cộngdồng dượcphép chép nhậtký hoạtdộng, saudó, con này sẽ thôngbáo cho mọi thànhviên cộngdồng cùng cậpnhật nhậtký, theo phongcách dongbohoa aka synchronization;

Con chép nhậtký dó, sẽ là 1 trong các thợ-dào-xèng, aka miner. Miner là bọn thamgia giải các bàitoán màymò và ngaunhien và phứctạp. Con nào giải xong nhanh nhất sẽ dược cấp POW aka proof-of-work dcm côngbình quá di. Và POW là xácnhận của cộngdồng cho con miner kia hưởng công dào-xèng, phí giaozịch tiêupha từ các thànhviên, và quyền chép nhậtký.

Quả nhậtký vĩnhcửu này hìnhthành zo các block zính-nhau theo quytắc 'khongthe-chialìa, dặng chúng khongthe bị sửachữa hay giảmạo. Hànlâm kêu nhậtký nó là blockchain.

Batoong thoảimái chưa? Zù xèng mạng không mượn bank làm trunggian, thì tiêupha của chúng cô cứ không bị trùng.

*continua*
Tuesday, April 16, 2019

ONLINE PHILANTHROPISM AND ORAL CHARITY: NHÂNTỪ GÚC VÀ TỪTHIỆN MỒM

NHÂNTỪ GÚC VÀ TỪTHIỆN MỒMSách phúcâm John, chương XII, hoặc Matthew XXVI, hoặc Mark XIV, có chép chuyện Jesus dược xức-zầu-thơm tại thành Bethany. Nguyênbản như sau.Saturday, March 30, 2019

GIUNS PROPERTY TAX: THUẾ TÀISẢN CHO GIÙN #3

GIUNS PROPERTY TAXPhần No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/03/giuns-property-tax-thue-taisan-cho-giun_20.html

Phần No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/03/giuns-property-tax-thue-taisan-cho-giun.html

MÔHÌNH THUẾ TÀISẢN CỦA GIÙN

Như Hiệutrưởng Anh Bwcng trìnhbày tại các phần trước, nếu lãnhchúa Giùn dánhthuế BDS mức 0.4% một mùa, thì giátrị tàisản Giùn sẽ mất 6%, theo cách tính PV trên suất chiếtkhấu 7%.

Khoản 6% dó, là 1 haohụt của tongcong các tàisản, chứ không là thịt của batoong bị chém, như 10% thuế VAT/GST.Monday, November 19, 2018

CƯỜM TRẮNG NỮ TRINH

@post tạm☺☺☺
====
- Này, Cô-bé-con, hãy xem cây bon-sai của tôi
chỉ thiếu con sơn ca hót vu vơ
  sẽ có sáng chủ nhật bi bô tiếng đòi kem của đứa con trai lên bốn
bún chả quạt khói khắp sân không làm bẩn tà áo dài xanh lơ hoặc hoàng yến
ngày ấy cô đừng quên kẻ già nua thả nắng lên vườn địa đàng…
- Em mơ mình là người chăn vịt có chiếc sáo tự gọt bằng cành tre
Khi thổi sáo lên,  sáo phát tiếng khàn, không hơn tiếng vịt
Một ngày đầu mùa nắng, người chăn vịt thả vịt vào cánh đồng cói
Thân cói xanh nhưng hoa cói đã tàn

- Hắn nằm ngửa ngắm trời chưa xanh
Bỗng đâu có đàn cườm trắng bay qua. Cườm trắng trốn nắng về phương Bắc. Cườm bay ngàn lý không mỏi. Những lòng hang mát phía xa đang chờ
Người chăn vịt bay lên cùng đàn cườm. Được một lý, hắn thấy vô lý
Hắn hạ xuống cánh đồng cói của mình
Réo tiếng sáo khàn, hắn gọi vịt về chuồng
Có chú cườm tách đàn chao nghiêng chào hắn

- Người chăn vịt cất giọng, hát rằng:
Một nao khi trở lại, đừng thêm những túm lông vàng, một nao nhặt lá lót ổ, hãy nhả bọt đánh dấu, một khi  nao thích vui đùa, hãy đậu xuống ngọn cói hoa tàn, nghe sáo khàn, đừng nhầm với tiếng nấc…

P/S:  Em biết không, em chính là loài cườm trắng đã bay về phương Bắc.

(TRÍCH_by AHTT @ 198X)