Latest Comments
Saturday, August 12, 2017

THE GENERAL'S SHIMINGGONG: BẤTHỦ THẬP-MINH-CÔNG [#4]

Bấthủ Thập Minh Công

Bài No1 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/07/the-generals-shiminggong-bathu-thap.html

Bài No2 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/07/the-generals-shiminggong-2.html

Bài No3 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/08/the-generals-shiminggong-3.html

(III) BITUIGONG: BÍCH-THÔI-CÔNG

Mụctiêu: Dây cũng là một ngoại-minh-công, như thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung chúng mình dứng sát một quả tường gạch {wall}, xây vững trên dất. Hãy tì nó chắc, bằng hai tay, hoặc một tay, gòy dủn mẹ nó ra xa {push-it-out}, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy dủn tường, thỳ nên dứng trungbinhtan, mút thạch-hóa-công thượng-bộ và hạ-bộ và bản-bộ như khy mã-dình-công, nín-thở, nheo pha ngắm tường, vận 100% sức, dủn thật zứtkhoát. Dủn xong, thỳ loa kêu Phù, phụt-thở.(II) DIANGONG: DỊA-ÁN-CÔNG

Mụctiêu: Dây cũng là một ngoại-minh-công, như thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung chúng mình dang tính dè một lùm dất [cao ngang bụng] thụt mẹ xuống. Hãy trấn ông ý, bằng hai tay, hoặc một tay, gòy dè ông bẹp hehe, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy dè dất, thỳ nên dứng trungbinhtan, mút thạch-hóa-công thượng-bộ và hạ-bộ và bản-bộ như khy mã-dình-công, nín-thở, nheo pha ngắm dất, vận 100% sức, dè thật zứtkhoát. Dè xong, thỳ loa kêu Khẹc, phụt-thở.(I) TIANJUGONG: THIÊN-CỬ-CÔNG AKA SƠN-CỬ-CÔNG

Mụctiêu: Dây cũng là một ngoại-minh-công, như thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung chúng mình dang tính nâng một quả núi dang ngự trên dầu. Hãy hứng ông ý, bằng hai tay, hoặc một tay, gòy nâng ông thoát hehe, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy nâng trời aka núi, thỳ nên dứng trungbinhtan, mút thạch-hóa-công thượng-bộ và hạ-bộ và bản-bộ như khy mã-dình-công, nín-thở, nheo pha ngắm trời, vận 100% sức, nâng thật zứtkhoát. Nâng xong, thỳ loa kêu Khà, phụt-thở.Càng tậptrung và tintưởng, hiệuquả càng cao.

*continua*

(1985-2015)
Friday, August 4, 2017

THE GENERAL'S SHIMINGGONG: BẤTHỦ THẬP-MINH-CÔNG [#3]

Bấthủ Thập Minh Công

Bài No1 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/07/the-generals-shiminggong-bathu-thap.html

Bài No2 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/07/the-generals-shiminggong-2.html

(VI) ZHUANGLAGONG: THUNG-LẠP-CÔNG

Mụctiêu: Dây cũng là một ngoại-minh-công, như thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung chúng mình có một cây cọc tre {bamboo-pille}, cắm hoắm xuống dất. Hãy tóm nó chắc, bằng hai tay, hoặc một tay, gòy rút mẹ nó lên {pull-it-off}, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy rút cọc, thỳ nên dứng trungbinhtan, mút thạch-hóa-công thượng-bộ và trung-bộ và bản-bộ, nín-thở, nheo pha ngắm cọc, vận 100% sức, rút thật zứtkhoát. Rút xong, thỳ loa kêu Phà, phụt-thở.(V) SHUYAOGONG: THỤ-ZAO-CÔNG

Mụctiêu: Dây cũng là một ngoại-minh-công, như thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung trước mặt chúng mình có một ông cây dạithụ {giant-tree}, trồng mọc sâu trong dất. Hãy ôm ông ý chắc, bằng hai tay, gòy rung {shake} ông cục mạnh, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy rung cây, thỳ nên dứng trungbinhtan, mút thạch-hóa-công trung-bộ và hạ-bộ và bản-bộ, nín-thở, nheo pha ngắm ông, vận 100% sức, rung ông thật zứtkhoát. Rung xong, thỳ loa kêu Khè, phụt-thở. Nếu chúng mình cụt mẹ một tay, thỳ rung tạm ông cây bằng một tay, no-problem.(IV) MATINGGONG: MÃ-DÌNH-CÔNG

Mụctiêu: Dây cũng là một ngoại-minh-công, như thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung trước mặt chúng mình có hai ông ngựa khỏe {huge-horses}. Các ông dang gồng phóng, còn chúng mình dang túm [hai] cương các ông. Hãy ghìm các ông chắc, bằng hai tay, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy kìm ngựa, thỳ nên dứng trungbinhtan, mút thạch-hóa-công thượng-bộ và hạ-bộ và bản-bộ, nín-thở, nheo pha ngắm các ông, vận 100% sức, kìm các ông thật daynghiến. Kìm xong, thỳ loa kêu Phè, phụt-thở. Nếu chúng mình cụt mẹ một tay, thỳ kìm tạm ngựa bằng một tay, zĩnhiên.Càng tậptrung và tintưởng, hiệuquả càng cao.

*continua*

(1985-2015)
Monday, July 31, 2017

THE GENERAL'S SHIMINGGONG: BẤTHỦ THẬP-MINH-CÔNG [#2]

Bấthủ Thập Minh Công

Bài No1 nom tại: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/07/the-generals-shiminggong-bathu-thap.html

(X) SHIHUAGONG: THẠCH-HÓA-CÔNG

Dây là công trót của thập-minh-công, nhưng hay zùng nhất, nên Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} giảng trước.

Mụctiêu: Kíchthích và refresh cơ-gân-xương-máu-khí-thần quanh cơdịa.

Nguyênlý: Luyện mọi-nơi mọi-lúc, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Lỏng toàn thân, và gồng lầnlượt thượng-bộ, trung-bộ, hạ-bộ, bản-bộ (aka tứ-bộ), và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần. Cũng cothe gồng cùnglúc tứ-bộ, trong khoảng 3-6-9 nhịp thở nhãn-công.

Note: nhãn-công aka cửu-nhãn-công, là một công của thập-zâm-công. Dcm please gúc.

Dúng như tên nó, thạch-hóa-công chủtrương hóa-dá cơdịa thôngqua tứ-bộ.(IX) GANYUGONG: CAN-ZỤC-CÔNG

Dây là công áp-trót của thập-minh-công, nhưng hay zùng No2, chỉ sau thạch-hóa-công.

Mụctiêu: Kíchthích và refresh za-máu-khí-thần ngoài cơdịa.

Nguyênlý: Luyện mọi-nơi mọi-lúc, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Lỏng toàn thân, zùng hai bàntay và các ngóncái {thumbs} xoa-vuốt-miết lầnlượt mu-tay và gan-tay {hands}, gáy {nape}, nách {armpits}, eo-sau {low-ribs} aka loin, bẹn {groin}, eo-chân {knee-hollows}, mu-chân và gan-chân {feet}, gòy xoa khắp cơdịa, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang nơi dông nhânzân, thỳ xoa khekhẽ tay {hands} và gáy {nape}, thoy nha, không xoa các khu khác.

Dúng như tên nó, can-zục-công chủtrương tắm-khô zazẻ chúng mình.(VIII) HOUGANGGONG: HẬU-CƯƠNG-CÔNG

Dây là bí-minh-công, không truyềnbá.

(VII) GONGSHEGONG: CUNG-XẠ-CÔNG

Dây là công thôngzụng của nhiều mônphái khícông Khựa, nhưng mang tên khác, lýluận khác.

Mụctiêu: Nó là ngoại-minh-công, như món thezuc-thethao, nhưng rèn khí và thần.

Nguyênlý: Luyện sáng và dêm và những khy rảnh, cothe dứng, ngồi, hay nằm.

Cáchthức: Dúng như tên nó. Hìnhzung chúng mình có một cây cung {bow} và cây tên {arrow}. Hãy bắn nó {shot}, bằng tay-trái, gòy sang tay-phải, và lặp lại 3 (hoặc 6-9) lần.

Note: dang khy bắn cung, thỳ phải chọn hồngtâm {target}, nheo pha ngắm kỹ, và lúc buông-tên, thỳ loa kêu Phựt, như bắn thựcthụ. Nên dứng trungbinhtan.

Càng tậptrung và tintưởng, hiệuquả càng cao.*continua*

(1985-2015)
Sunday, July 30, 2017

THE GENERAL'S SHIMINGGONG: BẤTHỦ THẬP-MINH-CÔNG

Bấthủ Thập Minh CôngChúng cô dã tỏ, zằng dcm, Thập Zâm Công, là 10 bài (công) luyện lụcphủ ngũtạng trong cơdịa mình, mà Dức Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} sưutầm và nângcấp, phóngtác và hoànthiện, và thựcnghiệm, và truyềnbá, vào nhânzân batoong, từ những mùa 1980s.

Còn dcm, Thập Minh Công, là 10 bài luyện cơbắp gânguốc xươngcốt zazẻ máume zịchkhí thầnkinh, dặng tăngboong các zẻozai của cơdịa, và trợthủ Thập Zâm Công, giúp chúng mình khỏe như vôdịch.

Zĩnhiên, Thập Minh Công cũng zo Dức Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng phóngtác, và lúcnày, truyềnbá.

Mười bài Thập Minh Công gồm:

(I) Thiên-cử-công, aka tianjugong {tian-ju-gong}, hay tên khác là, sơn-cử-công, aka shanjugong {shan-ju-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Nâng Trời {heaven-lift}.

(II) Dịa-án-công, aka diangong {di-an-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Dè Dất {land-squash}.

(III) Bích-thôi-công, aka bituigong {bi-tui-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Dủn Tường {wall-push}.

(IV) Mã-dình-công, aka matinggong {ma-ting-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Kìm Ngựa {horse-stop}.

(V) Thụ-zao-công, aka shuyaogong {shu-yao-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Rung Cây {tree-shake}.

(VI) Thung-lạp-công, aka zhuanglagong {zhuang-la-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Rút Cọc {pile-pull}.

(VII) Cung-xạ-công, aka gongshegong {gong-she-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Phóng Cung {bow-shot}.

(VIII) Hậu-cương-công, aka houganggong {hou-gang-gong}. Dây là bí-minh-công, không truyềnbá.

(IX) Can-zục-công, aka ganyugong {gan-yu-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Tắm Khô {dry-bath}.

(X) Thạch-hóa-công, aka shihuagong {shi-hua-gong}. Nghĩa Giùn là, Công Hóa Dá {stone-be}.

Bảy món công dầu, từ 1-7, hiệutrưởng Zì nhóm là, ngoại-minh-công.

Ba món công sau, từ 8-10, hiệutrưởng Zì nhóm là, nội-minh-công.

Hiệutrưởng Zì sẽ giảng xuống chúng nhânzân batoong trong 3 hôm, một hôm 3 công, và bỏ hậu-cương-công, và ngược từ 10 zìa 1.

Dặng nắm thuầnthục các thaotác thập-minh-công, nhânzân batoong cần thôngtỏ vài kháiniệm:

1. thượng-bộ: là khuvực hàm-củ {jaws-and-neck} trên cơdịa;

2. trung-bộ: là khuvực vai-nách {shoulders-and-armpits} trên cơdịa;

3. hạ-bộ: là khuvực hông-bẹn {hip-and-groin} trên cơdịa;

4. bản-bộ: là khuvực cá {ankles} trên cơdịa;

5. trungbinhtan: là thế-tấn cănbản của võ;*continua*

(1985-2015)
Saturday, July 29, 2017

TOPOLOGY AND GIUNS LIFE: TOPO VÀ DỜI GIÙN [#2]

TOPO VÀ DỜI GIÙN

Nơi ngành topo, có quả dịnhlý zất hayho, kêu là dịnhlý bánh-kẹp-thịt {ham-sandwich-theorem}.

Ông dịnhlý ý phán zằng, nếu chúng mình có hai mảnh bánhmì và một cục thịt, thì chỉ bằng một cú chém, chúng mình luônluôn cothe chia-dều cả bánh và thịt.