Latest Comments
Friday, July 31, 2009


Thông báo [4]

Thông báo [4]

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2009-07-31 14:09:00

Chi bộ Bựa,

Đề phòng trường hợp thằng Yahoo chơi đểu, Trung Tướng lập blog phụ tại:

http://quanbua.wordpress.com/

Nếu xẩy vướn đề nghiêm trọng, thì Bựa Entries sẽ chiển hết qua đó, còn Bựa Comments sẽ nghiên cứu chiển sau.

Chân chọng kính bấu.

2009 July 31st435 Comments: Page 1 2 3Page: