Latest Comments
Tuesday, September 15, 2009


Lốc Phan

Lốc Phan

An Hoang Trung Tuong
Bựa-văn 2009-09-14 18:02:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Lốc, tiếng Khoai Tây là Blog, hay Weblog, là xu thế trình diễn ngôn luận thời thượng tại Xứ Lừa ngàn năm tịt họng.

Định nghĩa tạm bợ của nó đây http://vi.wikipedia.org/wiki/Blog.

Khởi đầu từ đám tin tin, bi giờ thằng điếu nầu cũng chơi Lốc. Bọn nhà văn nhà báo chưa in được văn đăng được báo thì cắt văn trích báo bốt lên Lốc. Các bác già sắp ngự ban thờ nhẽ điếu khẳm thời gian giãi bày hoặc điếu đủ cháu chắt nghe giãi bày, thì vác giãi bày quẳng vầu Lốc. Loser biên Lốc chưởi sếp. Sếp biên Lốc mắng gái. Gái biên Lốc đong giai. Giai biên Lốc phỉnh vợ. Vợ biên Lốc khoe con. Con biên Lốc hô Ông Cụ. Hầm bà lằng.

Tốt thôi. Điếu ai bần tiện bẩu Hầm Bà Lằng là xấu.

Chủ Lốc, tiếng Khoai Tây là Blogger, đương nhiên là thằng mở Lốc, nuôi Lốc, quảng bá Lốc, và chê các Chủ Lốc khác.

Lốc Phan, tiếng Khoai Tây là Blogs Fan, là đối tượng đặc biệt của thế giới Lốc.

Dù chỉ là dững tên a-dua một Chủ Lốc hấp dẫn, Lốc Phan lại là hãnh diện của Chủ Lốc, là thang đo giá trị Lốc. Một cộng đồng Lốc Phan đông đảo thường xuyên truyền cảm hứng cho Chủ Lốc biên Lốc liên tục liên tục liên tục.

Tốt thôi. Trung Tướng thích Phan.

Sâu Khoai là một Chủ Lốc nhớn bậc nhất Xứ Lừa.

Lốc Sâu Khoai Phan nhiều ngàn vạn.

Trung Tướng hay thăm Lốc Sâu Khoai, để đọc bài thì ít, mà để duyệt cồng-măng của Lốc Phan mới nhiều, lòng không khỏi gato, làm nầu để Lốc Mình lắm Phan như Lốc Nó?

Dưng đọc cồng-măng Lốc Sâu Khoai, thì thật ngứa bẹn. Đều một tông. Đồng một giọng. Như thể Phan có biên tập? Hoặc Phan thuộc một gia đình?

Tới một buổi kia, quá ngứa, Trung Tướng đăng nhập, bốt vài cồng-măng ngang phè.

Sau 12 phút, cồng-măng của Trung Tướng bị xóa.

Ngứa hơn, Trung Tướng đăng nhập nữa, bốt vài cồng-măng ngang phè nữa.

Sau 17 phút, cồng-măng của Trung Tướng lần thứ nhì bị xóa, không giải thích.

Trung Tướng lại đăng nhập, và lần nầy bốt một cồng-măng kín, hỏi Sâu Khoai đại để, mầy xóa anh như dọn cứt, mầy đuổi Phan à?

Sâu Khoai hỏi lại, mầy đéo có Phan đúng không? Trung Tướng công nhận.

Sâu Khoai gởi một Mặt Cười, rùi giả nhời, muốn gà đông, thì đừng nuôi chó.

Ồ, Trung Tướng hiểu rùi, Lừa đéo yêu sự đa dạng, nhất là đa dạng tư duy.

Hạ đẳng nó phải thế.

(@2009)99 Comments: Page 1Page: