Latest Comments
Monday, September 14, 2009


Thơ bựa [7]

Thơ bựa [7]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2009-09-13 17:38:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

 

Hỏi Cô Giáo

 

(1) Này Cô Giáo, Age là gì thế?

Có trên bàn Cô Giáo hay không?

- Age là thứ show trong lý lịch

Cô Giáo hide khi muốn cưới chồng

 

(2) Này Cô Giáo, Meat là gì thế?

Có giống như Teen Age hay không?

- Meat là thứ hide trong tủ lạnh

Cô Giáo show khi muốn cưới chồng

 

(3) Này Cô Giáo, Book là gì thế?

Có xài thay Dog Meat được không?

- Book là thứ show trong thư viện

Cô Giáo hide khi muốn cưới chồng

 

(4) Này Cô Giáo, Love là gì thế?

Có đưa vào Red Book được không?

- Love là thứ hide trong âm đạo

Cô Giáo show khi muốn cưới chồng

 

(@2009)

 36 Comments: Page 1Page: