Latest Comments
Friday, September 18, 2009


Thơ bựa [8]

Thơ bựa [8]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2009-09-17 19:23:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

 

Thơ tình bựa No1:

Punctuation Theme

 

Em ? mà thôi . .

Lau ! rồi trụ với đời

Ùi thời buổi @ ;

Đéo gì là vĩnh cửu em ơi

 

Em " > _

Ta ' # + %

Tình ruồi bọ ^ = *

Có gì đâu ngoài chuyện ăn nằm

 

Đây hai triệu tiền hèn xài đỡ

Chúc / - \ ~ bình an

& : [ {

Trách gì nhau yêu chẳng nồng nàn

 

Đọc bằng tiếng Lừa:

 

Em Chấm Hỏi mà thôi Chấm Chấm

Lau Chấm Than rồi trụ với đời

Ùi thời buổi A Còng Chấm Phẩy

Đéo gì là vĩnh cửu em ơi

 

Em Nháy Kép Lớn Hơn Gạch Dưới

Ta Nháy Đơn Thăng Cộng Phần Trăm

Tình ruồi bọ Mũ Bằng Hoa Thị

Có gì đâu ngoài chuyện ăn nằm

 

Đây hai triệu tiền hèn xài đỡ

Chúc Chia Trừ Chéo Ngã bình an

Và Hai Chấm Ngoặc Vuông Ngoặc Nhọn

Trách gì nhau yêu chẳng nồng nàn

 

(@2009)

 106 Comments: Page 1Page: