Latest Comments
Sunday, March 28, 2010


Thôngbáo Đặcbiệt

Thôngbáo Đặcbiệt

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2010-03-28 14:00:00

Hôm nay Chúa Nhật Lá, tròn một tuần trước Đại Lễ Phục Sinh 2010.

Theo ý Chúa, Trung Tướng quyết định mần một việc nhớn: Chơi một quả cách mạng Tiếng Lừa.

Cách mạng gồm nhiều bước. Bước đầu tiên là Sáng Hóa Tiếng Lừa, kéo Tiếng Lừa sát tới Tinh Hoa.

Cụ tỉ:

Sau bài [Thông Bấu] nầy, khi biên Tiếng Lừa, bất kể cho Bài hay Cồng, Trung Tướng sẽ dính các Âm Tiết của Từ Ghép thành Từ.

Chẳng hạn:

(1) Biên "Giaocấu" thay vì "Giao Cấu" (có Dấu Cách giữa hai âm tiết "Giao" và "Cấu") hay "Giao-cấu" (có Gạch Nối giữa hai âm tiết "Giao" và "Cấu").

(2) Biên "Bâucâusu" thay vì "Bâu Câu Su" hay "Bâu Câusu".

Ví dụ (1) rõ rùi nhế. Giaocấu là một Từ hai âm tiết, chứ không là Từ Ghép như Lừa quen biên.

Trong ví dụ (2), chi bộ thấy "Bâucâusu" (Tiếng Mẽo "Condom") khác "Bâu Câusu" (Tiếng Mẽo "Rubber Bag").

Văn Bựa ngày một khó đọc, thay đủi nầy sẽ khiến nó dễ nhá hơn.

Trung Tướng ỉa lên mọi chưởi bới, bất chấp mọi phản đối, kể cả tẩy chay.

À, tên riêng kiểu "Trung Tướng" vưỡn nên là "Trung Tướng" nhở?

Chân chọng.

Chúa Nhật Lá, Palm Sunday, March 28th 2010

101 Comments: Page 1Page: