Latest Comments
Wednesday, March 31, 2010


Tiếng Lừa Cảitạo

Tiếng Lừa Cảitạo

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-03-31 09:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tuzbada luôn bẩu Tiếng Lừa giầu lắm (*). Chi bộ cùng thẩmđịnh nhế.

Tiếng Lừa có:

- 12 nguyênâm: A, Ă, Â, E, Ê, I, O, Ô, Ơ, U, Ư, Y.

- 05 nguyênâm kép: IÊ, OA, OĂ, UÂ, UÔ.

- 15 phụâm: B, C, D, G, H, K, L, M, N, P, R, S, T, V, X.

- 09 phụâm kép: CH, GH, GI, KH, NG, NH, PH, QU, TR.

Về nguyêntắc, ngầný con chữ cóthể tạo nên hàng tỷ từngữ Lừa.

Dưng đéo.

(1) Xét các nguyênâm

Chữ A cóthể ghép với:

- 4 nguyênâm: I, O, Y, U

- 5 phụâm: C, M, N, P, T

- 3 phụâm kép: CH, NG, NH

Tạo nên 12 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

Á, (A thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với:

- 4 nguyênâm: I, O, Y, U

- 5 phụâm: C, M, N, P, T

- 3 phụâm kép: CH, NG, NH

Tạo nên 24 hợpâm.

À, , Ã (A thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với:

- 4 nguyênâm: I, O, Y, U

- 2 phụâm: M, N

- 2 phụâm kép: NG, NH

Tạo nên 24 hợpâm.

Tổngcộng "A" tạo nên 12+24+24=60 hợpâm.

Tính xôngxênh, 12 nguyênâm Lừa cóthể tạo nên 12x60=720 hợpâm. Quá xôngxênh, bởi nhiều nguyênâm khôngthể ghép cơkhí như trên, chẳnghạn O/Ô/Ơ không đi với U/Y, hoặc Ă/Â không đi với I/O, etc.

(2) Xét các nguyênâm kép

Chữ (như trong từ "Nghiêng") cóthể ghép với:

- 1 nguyênâm: U. Đôikhi I đủi thành Y do tậpquán chínhtả.

- 4 phụâm: M, N, P, T.

- 2 phụâm kép: CH, NG.

Tạo nên 7 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

IẾ, IỆ (IÊ thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với nguyênâm U và cả 6 phụâm nêu trên, tạo nên 2x7=14 hợpâm.

IỀ, IỂ, IỄ (IÊ thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với nguyênâm U và 3 phụâm M, N, NG, tạo nên 3x4=12 hợpâm.

Cộng 33 hợpâm cho IÊ.

Chữ OA (như trong từ "Oanh") cóthể ghép với:

- 2 nguyênâm: I, Y.

- 5 phụâm: C, M, N, P, T.

- 3 phụâm kép: CH, NG, NH.

Tạo nên 10 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

ÓA, ỌA (OA thêm dấu Sắc, Nặng) cóthể ghép với cả 2 nguyênâm và 8 phụâm nêu trên, tạo nên 2x10=20 hợpâm.

ÒA, ỎA, ÕA (OA thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã) cóthể ghép với 2 nguyênâm I, Y và 4 phụâm M, N, NG, NH, tạo nên 3x6=18 hợpâm.

Cộng 48 hợpâm cho OA.

Các chữ , , cóthể ghép với:

- 1 nguyênâm: I (UÔI) hoặc Y (UÂY).

- 5 phụâm: C, M, N, P, T.

- 1 phụâm kép: NG.

Tạo nên 3x7=21 hợpâm.

Nếu thêm dấuthanh:

OĂ, UÂ, UÔ thêm dấu Sắc, Nặng cóthể ghép với nguyênâm I/Y và cả 6 phụâm nêu trên, tạo nên 3x2x7=42 hợpâm.

OĂ, UÂ, UÔ thêm dấu Huyền, Hỏi, Ngã cóthể ghép với nguyênâm I/Y và 3 phụâm M, N, NG, tạo nên 3x3x4=36 hợpâm.

Cộng 99 hợpâm cho OĂ, UÂ, UÔ.

Tổngcộng 5 nguyênâm kép tạo nên 33+48+99=180 hợpâm.

Vậy Tiếng Lừa có không quá 720+180=900 hợpâm được tạo nên từ các nguyênâm của mình bằng quytắc ghép âm hiệntại.

900 hợpâm đó đứng sau 15 phụâm và 9 phụâm kép, được 24x900=21,600 từ.

900 hợpâm cũng là 900 từ (Word), nên tổng-cuốn-chiếu Tiếng Lừa đạt 22,500 từ đơn (Single Word).

Tính quá xôngxênh, bởi dững phụâm như "G" thì không ghép được với I/E, hoặc "GH" không ghép được với A/O/U, hoặc "QU" không cần thêm U/Ư nữa, etc.

Thựctế, theo tựđiển, từsản Tiếng Lừa vỏnvẹn 7,000.

Một ngônngữ nghèo mấy cũng phải gồm trên 100 ngàn mục từ. Tiếng Lừa buộc xài 80% tới 95% từ ghép. Ngoàira, vôsố từ buộc kiêmnhiệm vôsố nghĩa, thườngxuyên chả liênquan đéogì nhau. "Từ" vửa là "Word", vửa là "From", vửa là "Abandon". Và lượng từ ghép ngày một đông-phùi-dắm. "Đông Phùi Dắm" cũng là một từ ghép?

Từ ghép không xấu, nếu nó được thấy như một từ nhiều âmtiết, chứ không phải một đống bátnháo. "Xã Hội Xã Hội Chủ Nghĩa" là 2, 4, hay 6 từ? Ghê phùi dắm.

Để Tiếng Lừa gần vầu thượngđẳng, Lừa buộc tiêudiệt Từ Ghép.

Chính Từ Ghép làm Tiếng Lừa trúctrắc, rắcrối, phảnkhoahọc, và khiến thếgiới tinhhoa chổng đít vầu vănhóa Lừa.

Cảitạo Tiếng Lừa hay Chết Phùi Dắm. Trung Tướng declare.

Chưa quen sẽ quen. Trước khó sau dễ. Cứ đi khắc đến.

(@2010)

(*) Tuzbada: Tức Thủdâm Bầyđàn, từ mới phátminh bởi Trung Tướng.

27 Comments: Page 1Page: