Latest Comments
Friday, April 9, 2010


Ảnh Giảitrí Chấtnghệ [1]

Ảnh Giảitrí Chấtnghệ [1]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-hình 2010-04-09 02:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mộtsố Vàng Son kêuca Ácmộng bửn wá bửn wá. Trung Tướng đành suspend bài, bốt chèn tí Ảnh Bựa Cuối Tuần nhế chibộ dắm nhế.

Chủđề hômnay là Dòm Hình Đoán Ý.

Tỉnhư tácphẩm nầy có tên "Cưa Sừng Làm Nghé":

Còn tácphẩm nầy có tên "Ăn Cháo Đá Bát":

Mời chibộ dắm đoán dững Hình sau:

Chúc chibộ dắm Cuối Tuần Ăn Ít Tỉn Nhiều, Kèn To Mồm Bé Trông Yêu Nhất Nhà.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Giảitrí: Relax (Giải trí).
- Chấtnghệ: Art (Chất nghệ).
- Mộtsố: Some (Một số).
- Kêuca: Complain (Kêu ca).
- Chibộ: Group (Chi bộ).
- Chủđề: Theme (Chủ đề).
- Hômnay: Today (Hôm nay).
- Tỉnhư: For example (Tỉ như).
- Tácphẩm: Painting (Tác phẩm).

19 Comments: Page 1Page:


1 comment:Blogger said...

If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you have to watch this video
right away...

(VIDEO) Have your ex CRAWLING back to you...?
Share this post please batoong


Post a Comment