Latest Comments
Friday, April 9, 2010


Sến Vôchừng Sến

Sến Vôchừng Sến

An Hoang Trung Tuong
Bựa-nhạc 2010-04-09 15:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Phôn reo. Số lạ.

Trung Tướng nghe, àlố. Àlố?

Gái nói, Trung Tướng?

Giọng quen. Vôchừng quen. Khôngthể không quen.

Không nhẽ Cỏn? Mười chín năm rùi.

Trung Tướng nói, Trung Tướng nghe, àlố?

Gái nói, vưỡn giọng ý? Tinhtướng. Ghêgớm.

Trung Tướng nói, Trung Tướng nghe, àlố?

Gái cười kháchkhách, không vừa tai, hở Trung Tướng?

Chắcăn Cỏn. Mười chín năm vưỡn giọng ý.

Trung Tướng nói, Ngân Ngân à em?

Gái nói, em hìnhdung mặt anh giờ nhầu thếnầu, ria anh bạc thếnầu. Chịu.

Trung Tướng nói, mặt bạc rùi, ria nhầu rùi, chỉ răng chưa rụng. Sâu biết phôn anh?

Gái nói, anh nhớ bài đầutiên anh hát em không?

Trung Tướng nói, Nostalgia?

Gái nói, khồng.

Trung Tướng nói, Hard To Say I'm Sorry?

Gái nói, khồng.

Trung Tướng nói, Your'e My Everything?

Gái nói, đấy bài thứ hai.

Trung Tướng nói, One Of Us?

Gái nói, anh vưỡn vậy. Vôtâm. Hờihợt. Anh biết em ba con chưa?

Trung Tướng nói, chưa. Anh xinlỗi. Thựcsự anh..

Gái nói, anh hát Love Me With All Your Heart.

Trung Tướng im. Chết thật, bài ý mà không nhớ.

Gái nói, anh hát một câu, rùi dịch, lại hát một câu, lại dịch. Em uống hai cốc chanh leo. Anh bíu em. Đâu nhớ không?

Trung Tướng im. Không nhớ.

Gái nói, anh bíu ngực em, rên With Every Beat Of Your Heart, With Every Beat Of Your Heart.

Trung Tướng im. Gái cóthể nhớ vanhvách dững điều chưa từng xẩy đến.

Gái nói, anh nhớ nhời dịch của anh không?

Trung Tướng mở Gúc. Nhoáy phát có bản dịch Love Me With All Your Heart:

Yêu anh mới tấttật tim Cô
Là tấttật anh muốn, yêu ơi
Yêu anh mới tấttật tim Cô
Hoặc chả gì sất
Hãy hứa anh rầng
Cô sẽ cho anh tất
Dững hôn của Cô
Hằng đông
Hằng hè
Hằng thu

Khi ta xa nhau
Hoặc khi Cô gần anh
Hãy yêu anh mới tấttật tim Cô
Như anh yêu Cô
Đừng cho anh tình Cô
Một khắc
Một giờ
Hãy yêu luônluôn
Nhưthể Cô yêu anh
Từ chỗ bắtđầu
Mỗi cú đập tim Cô
Mỗi cú đập tim Cô

Gái cười kháchkhách, đang Gúc hả?

Trung Tướng im. Cấm cãi gái.

Gái nói, anh dịch rất bựa. Đừng cho anh tình Cô. Một khắc. Một giờ. Hãy yêu luônluôn. Nhưthể Cô yêu anh. Từ chỗ bắtđầu..

Ôi cha. Chính nhời dịch của thằng Gúc.

Trung Tướng nói, anh xinlỗi. Em cho anh nhớ em nhế?

Gái nói, chớ không Cho Anh Tình Cô nữa ha?

Trung Tướng nói, anh xinlỗi. Anh nhớ em.

Gái im.

Trung Tướng nói, anh xinlỗi. Anh nhớ em.

Gái nói, sáu giờ em ở Myway Pacific (*). Anh tới?

Trung Tướng nói, đươngnhiên.

Năm giờ, Trung Tướng vầu Myway, gọi vại bia tươi, bú trầmngâm.

Sáu giờ, gái phôn.

Trung Tướng nói, anh đây Ngân Ngân. Tầng trệt Myway.

Gái cười kháchkhách, em đang Sàigòn. Chúc Tháng Tư maymắn.

Ôi địtmẹ. Hômnay Ngày Cá (**).

Nầu, chibộ cùng Trung Tướng hồitưởng Love Me With All Your Heart "Yêu anh mới tấttật tim Cô".

(@2010)

(*) Myway Pacific: Một quán cafe Hà Nội, nằm trong tòanhà Pacific Palace.

(**) Ngày Cá: Cá Tháng Tư, ngày nói dối.

Bonus. Các cakhúc nhắc trong bài:

Nostalgia ("Quávãng"):

Hard To Say I'm Sorry ("Khó Nói Nhời Xinlỗi"):

Your'e My Everything ("Cô Là Mọi Thứ Của Anh"):

One Of Us ("Một Thằng Ta"):

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Àlố: Hallo (À-lố).
- Vôchừng: Extremely (Vô chừng).
- Khôngthể: Cannot (Không thể).
- Tinhtướng: Arrogant (Tinh tướng).
- Ghêgớm: Appall (Ghê gớm).
- Kháchkhách: Haha (Khách khách).
- Chắcăn: Sure (Chắc ăn).
- Hìnhdung: Imagine (Hình dung).
- Thếnầu: How (Thế nầu).
- Đầutiên: First (Đầu tiên).
- Vôtâm: Heartless (Vô tâm).
- Hờihợt: Superficial (Hời hợt).
- Xinlỗi: Sorry (Xin lỗi).
- Thựcsự: Really (Thực sự).
- Cóthể: Can (Có thể).
- Vanhvách: Fluently (Vanh vách).
- Tấttật: All (Tất tật).
- Luônluôn: Always (Luôn luôn).
- Nhưthể: As (Như thể).
- Bắtđầu: Start (Bắt đầu).
- Đươngnhiên: Certainly (Đương nhiên).
- Trầmngâm: Thoughtful (Trầm ngâm).
- Maymắn: Lucky (May mắn).
- Hồitưởng: Think about (Hồi tưởng).
- Tòanhà: Building (Tòa nhà).
- Cakhúc: Song (Ca khúc).
- Quávãng: Nostalgia (Quá vãng).

29 Comments: Page 1Page: