Latest Comments
Friday, April 2, 2010


Tiếng Lừa Cảitạo [3]

Tiếng Lừa Cảitạo [3]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-04-02 02:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Tạisao Dính Từ?

Lừa tạisao phải Dính Từ?

Hãy khảosát vídụ cụthể:

Trung Tướng gọi thằng Gúc Thợ Dịch.

Rùi bắt nó dịch câu Lừa #1: "Tôi thích động não".

Búp phát nó dịch: "I like to brainstorm".

Chuẩn đến 99%. Hoanhô Gúc.

Trung Tướng chơi hãm, bắt nó dịch câu Lừa #2: "Lũ tôi thích chí vận động trí não".

Câu nầy dù hãmlìn, dưng 99% giống câu #1. Khác chỗ sửdụng các từ ghép Lừa biên rời Cục Dắm.

Thằng Gúc dịch: "I like to flood the brain releases Mobility".

Ối địtmẹ vãi đái mầy Gúc ơi.

Sai đến 99%. Địt cụ Gúc.

Nếu Dính Từ, câu #2 sẽ là "Lũtôi thíchchí vậnđộng trínão".

Khi database Tiếng Lừa của thằng Gúc được cậpnhật, Trung Tướng đảmbẩu nó lại dịch: "We like to brainstorm". Chuẩn 99%.

Hoặc cừ hơn, nó cóthể dịch: "We like to exercise brain". Chuẩn 100%.

Rõ chưa chibộ dắm?

Dứtkhoát phải Dính Từ.

(@2010)

27 Comments: Page 1Page: