Latest Comments
Wednesday, May 12, 2010


GMT+8

GMT+8

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-05-12 15:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Định phóng bài nầy vầu khoang Kinhtế, dưng chợt nủi cơn đồngbóng, Trung Tướng phóng mẹ nó vầu Quán Bựa như một cú Chém Gió bângkhuâng.

***

Múigiờ Xứ Lừa là GMT+7, bẩy giờ sớm hơn múi chuẩn GMT.

Tạisâu GMT+7 chắc chibộ rõ cả rùi, dưng Trung Tướng nghĩ nên nhắc chút đặng bọn tintin hoặc lãnhtụ đỡ cóng.

Quảđất chúngta không méo như hòn dái, mà tròn như hòn bi. Nó tự quay trên Trục nó, cho mọi Điểm nó đều nhòm Mặtgiời nó mỗi ngày một lần.

Đường giảđịnh nối từ chỏm Bắc tới chỏm Nam Trục Quảđất qua một Điểm nó gọilà Kinhtuyến của Điểm.

Nhưvậy Điểm nhấtđịnh sẽ ứng một Kinhtuyến nhấtđịnh, thểhiện bằng một consố giữa 0 và 360, kýhiệu bằng một dấu tròntròn, đọc bằng Độ.

Tạisâu Độ phải nằm giữa 0 và 360 thì Trung Tướng đéo biết. Trung Tướng nghĩ vụ đó là một nhầmlẫn nơi các Bác Già.

Kinhtuyến Đàithiênvăn Greenwich Anh Quốc các Bác Già quyước mẹ bằng 0o Không Độ. Lại một nhầmlẫn nữa.

Và Kinhtuyến Lăng Ông Cụ tínhra bằng 106o.

Đôikhi các Bác Già nã thêm chữ E, tức East, vầu sau consố 106o Kinhtuyến Lăng Ông Cụ, thành 106oE, đọc bằng "106 Độ Kinh Đông", nhằm phânbiệt với 106oW, đọc bằng "106 Độ Kinh Tây", là Kinhtuyến làng Santa Fe bang New Mexico Mẽo Quốc.

Tạisâu Kinhtuyến Santa Fe không phải 254o hoặc 254oE thì Trung Tướng đéo biết nốt.

Xong. Kinhtuyến Lăng Ông Cụ bằng 106oE.

***

Quảđất tự quay một vòng nó hết chẵn 1 ngày, bằng 24 giờ. Tạisâu không 2 hay 15.5 ngày, hay chỉ 9 giờ? Trung Tướng vưỡn đéo biết.

Vậy để thờigian chạy nuột như đồnghồ, các Bác Già quyước tuyền Quảđất có 24 Múigiờ, xácđịnh theo Kinhtuyến các Điểm nó.

Và 1 Múigiờ sẽ ôm 360o/24=15o Kinhtuyến.

Xong. Lăng Ông Cụ thuộc Múigiờ 106o/15o=7, biên bằng GMT+7.

Quá đúng.

***

GMT+7 là sâu là sâu?

Là khi đồnghồ Greenwich trỏ 0h00, thì đồnghồ Ông Cụ trỏ 7h00. Ta bẩu Giờ Ông Cụ sớm hơn Giờ GMT bẩy tiếng.

Quá đúng.

***

Dưng Đúng không đồngnhất mới Ngon.

Trung Tướng bẩu Giờ Ông Cụ bằng GMT+7 đéo Ngon.

Tạisâu?

Chibộ hãy bỏ vài trăm Ông Tơn duhý Thái, Mã, Sing, Hongkong.

Sang bển, bẩy giờ tối mùađông giời vưỡn sángquắc.

Tạisâu?

Tạibởi:

- Thái, Kinhtuyến 100oE, Múigiờ GMT+7.

- Mã, Kinhtuyến 102oE, Múigiờ GMT+8.

- Sing, Kinhtuyến 104oE, Múigiờ GMT+8.

- Hongkong, Kinhtuyến 114oE, Múigiờ GMT+8.

Thấy chưa? Mã, Sing, Kinhtuyến xấpxỉ Lừa, hưởng Mặtgiời tươngtự Lừa, dưng thờigian đi trước Lừa mẹ 1 giờ, ngang Hongkong.

Thái chênh Lừa -6o, hưởng Mặtgiời muộn hơn Lừa quãng non nửa giờ, dưng thờigian đi cùng Lừa.

Hongkong chênh Thái +14o, sớm hơn Thái 1 giờ, hai thằng tươngđồng.

Bẩy giờ tối giời vưỡn sáng, làm đéo gì?

Vướnđề chỗ, kinhtế các xứ đangpháttriển như Lừa Mã Thái rất cần tăng tỷtrọng dịchvụ. Tỷtrọng kinhtế dịchvụ càng thấp, xứ càng nghèo, càng cao, xứ càng giầu.

Bọn Tây thượngđẳng sảnphẩm dịchvụ hiện chiếm 80% tổngthành kinhtế. No1 là Nhựt. No2 là Đức. No3 là Mẽo. Tỷtrọng dịchvụ trong kinhtế Mẽo 2007 bằng 78.5%, gấp bốn lần 1947 (*).

Bẩy giờ tối giời vưỡn sáng, để các côngdân đangpháttriển thêm độnglực vãi xiền vầu các loại Dịchvụ, chứ làm đéo gì.

Xem đám hạđẳng đặt thờigian muộn mẹ 1 giờ giống Lừa nầy:

- Lào, Kinhtuyến 103oE, Múigiờ GMT+7 (Nhẽ phải GMT+8).

- Miên, Kinhtuyến 105oE, Múigiờ GMT+7 (Nhẽ phải GMT+8).

- In, Kinhtuyến 106oE, Múigiờ GMT+7 (Nhẽ phải GMT+8).

- Phi, Kinhtuyến 121oE, Múigiờ GMT+8 (Nhẽ phải GMT+9).

Miên Lào Phi Ỉn, bẩy giờ tối đã chui giường tỉn nhau đẻ con phùnphụt, giầu thế đéo?

***

Ý Trung Tướng là sâu là sâu?

Ý Trung Tướng là, Bê Xê Tê cần chỉnh đồnghồ Ông Cụ nhanh mẹ 1 giờ. Múigiờ Lừa phải GMT+8, như Mã, Sing, Hongkong.

Sài Gòn xưa cũng chơi GMT+8, ở thời Perle de l'Orient của bỏn, đến tận một trưa tànphế dưới nghiệtngã AK.

Ừa, sâu không chơi luôn GMT+9?

Hầydà đừng húng. Nếu chơi GMT+9, các côngdân Lừa ngoan hiền sẽ wake-up lúc giời còn tốimịt, sẽ ride-the-bike lúc kèn còn nónghổi, và sẽ ngủ gật lúc soạn côngvăn. Không ngon đâu.

Ý Trung Tướng là ý Chúa.

(@2009)

(*) Coi tạm thằng Wiki nầy.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Kinhtế: Economy (Kinh tế).
- Đồngbóng: Stress (Đồng bóng).
- Bângkhuâng: Romantic (Bâng khuâng).
- Múigiờ: Timezone (Múi giờ).
- Tạisâu: Why (Tại sâu).
- Chibộ: You comrades (Chi bộ).
- Tintin: Teen (Tin tin).
- Lãnhtụ: The Leader (Lãnh Tụ).
- Quảđất: The earth (Quả đất).
- Chúngta: We (Chúng ta).
- Mặtgiời: Sun (Mặt giời).
- Giảđịnh: Imagined (Giả định).
- Gọilà: Call (Gọi là).
- Kinhtuyến: Meridian (Kinh tuyến).
- Nhưvậy: Therefore (Như vậy).
- Nhấtđịnh: Certain (Nhất định).
- Thểhiện: Show (Thể hiện).
- Kýhiệu: Symbol (Ký hiệu).
- Tròntròn: Circle (Tròn tròn).
- Nhầmlẫn: Confusion (Nhầm lẫn).
- Đàithiênvăn: Observatory (Đài thiên văn).
- Quyước: Regulate (Quy ước).
- Tínhra: Calculated (Tính ra).
- Đôikhi: Sometimes (Đôi khi).
- Phânbiệt: Distinguish (Phân biệt).
- Thờigian: Time (Thời gian).
- Đồnghồ: Clock (Đồng hồ).
- Xácđịnh: Determine (Xác định).
- Đồngnhất: Equal (Đồng nhất).
- Duhý: Travel (Du hý).
- Mùađông: Winter (Mùa đông).
- Sángquắc: Bright (Sáng quắc).
- Tạibởi: Because (Tại bởi).
- Xấpxỉ: Approximate (Xấp xỉ).
- Tươngtự: Same as (Tương tự).
- Tươngđồng: Similar (Tương đồng).
- Vướnđề: Problem (Vướn đề).
- Đangpháttriển: Developing (Đang phát triển).
- Tỷtrọng: Proportion (Tỷ trọng).
- Dịchvụ: Services (Dịch vụ).
- Thượngđẳng: High-class (Thượng đẳng).
- Sảnphẩm: Production (Sản phẩm).
- Tổngthành: Whole (Tổng thành).
- Côngdân: Citizen (Công dân).
- Độnglực: Stimulation (Động lực).
- Hạđẳng: Low-class (Hạ đẳng).
- Phùnphụt: Continuosly (Phùn phụt).
- Tànphế: Disabled (Tàn phế).
- Nghiệtngã: Grim (Nghiệt ngã).
- Hầydà: Ah (Hầy dà).
- Tốimịt: Dark (Tối mịt).
- Nónghổi: Warm (Nóng hổi).
- Côngvăn: Correspondence (Công văn).

***

(Coi thêm chỗ nầy)

70 Comments: Page 1Page: