Latest Comments
Wednesday, May 26, 2010


Lụcbát Khoaitây

Lụcbát Khoaitây

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2010-05-26 05:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Thơ bựa Khoaitây biên bởi Khoaitây, nên không nhấtthiết đúng ngữpháp, chínhtả, và niêmluật Khoaitây)

Do Why

Do Why Pusss Edge Is Gray

Do Cos Hung Cock Does Play Too Often

Do Why Chilis Is Piquant

Do Cos Drunk Guys Eat'em Day & Night

Do Why Pee Watr Is Khai

Do Cos It Made Behind Toilet

Do Why Donkeys Is Sweet

Do Cos They Espouse Only Their Swarm

Do Why Pusss Hole Is Pink

Do Cos Hung Cock Does Prong Too Often

(Phiênâm)

Đu Oai

Đu Oai Bớt Ét Trít Rây

Đu Cót Xăng Cóc Đớt Lây Tóp Phần

Đu Oai Tri Lít Bích Quần

Đu Cót Răng Gát Dít Tầm Đây Nai

Đu Oai Bi Oát Rít Khai

Đu Cót Dít Mết Bi Hai Toi Lì

Đu Oai Đoóng Kịt Dít Xùy

Đu Cót Đây Bốt Dốn Lì Đe Xoam

Đu Oai Bớt Hấu Lít Binh

Đu Cót Xăng Cóc Đớt Reng Tóp Phần

(Thằng Gúc dịch)

Tại Sao

Tại Sao Mép Thớt Lại Thâm

Tại Vì Kèn Cửng Nó Đâm Quá Dày

Tại Sao Ớt Hiểm Lại Cay

Tại Vì Bợm Nhậu Tối Ngày Nó Nhai

Tại Sao Nước Đái Lại Khai

Tại Vì Nó Phụt Bên Ngoài Cầu Tiêu

Tại Sao Lừa Quốc Lại Nghèo

Tại Vì Nó Chỉ Hóng Theo Bầy Đàn

Tại Sao Lỗ Thớt Lại Hồng

Tại Vì Kèn Cửng Nó Đâm Quá Dày

(@2010)

50 Comments: Page 1Page: