Latest Comments
Monday, May 3, 2010


Truy Mò Lừa Ất Dậu (#2)

Truy Mò Lừa Ất Dậu (#2)

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-05-02 21:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

Chibộ vửa coi con hẻm vầu Bể Xương Chết Đói No1 phỏng?

Dườngnhư nó hơi bé?

Thôngcảm đi, Trungương chưa kinhnghiệm tuyênhuấn Famine. Sáu mươi năm đói nối đói, xúcđộng Famine mặcnhiên nhạtnhòa rẻrúng, khôngthể so với dững Vỏ Vụn B52 hay Mìn Đùng Nguyễn Văn Trỗi, hoặc thậmchí Maison Central Hỏa Lò.

Tháng Septembre 1945, Ông Cụ phóng tuyênngôn đăngquang ngạonghễ, rầng Lừa cần Quyền Bìnhđẳng, Quyền Tựdo, và Quyền Mưucầu Hạnhphúc.

Lãngmạn nhở. Ông Cụ nhãng mẹ, rầng Quyền Không Đói mới là quyền cănbản nhất của Lừa. Rùi đến Quyền Không Cỡi Xemáy, Quyền Không Ngụ Nhà Ống, Quyền Không Hít Thuốc Sâu..

Chứ Bìnhđẳng, Tựdo, Hạnhphúc, làm mẹ gì?

Ông Cụ nghĩ Lừa Chết Đói không cần Quyền Được Nhớ?

Ông Cụ nghĩ Đói rất không nên khắc khảm ghi tâm?

Trước Ông Cụ tròn một thếkỷ, 1845, xứ Ireland lâm cơn Great Famine Đại Đói. Khoai Potato, lươngthực chính của Xứ, bị nhiễm chứng Đốm Lá, mất mùa liền 4 năm.

Là một quốcđảo chơvơ, Ireland vậtlộn chống Đói đơnđộc và tuyệtvọng. Kếtcục, ngớt năm năm Đói, 1849, Ireland vơi 20% hộtịch. Các Bác Già ước quãng 1 trẹo Chú Irish tèo, thêm 1 trẹo Chú phátvãng muôn miền không bâugiờ về Đảo.

Nạnnhân cú Potato Famine ý, cũng thaphương lêlết xin từng nắm rau vốc cám lót lòng trốn đói, như Lừa Ất Dậu thôi:

Ảnh: Unknown, Dublin Irish Famine Memorial.

Và cũng chết mọp trên đường cầuthực, rùi táng chung dững hầm mộ vôdanh thôi:

Ảnh: Unknown, St John Graveyard.

Dưng khác Lừa, Người Ireland được Nhớ ngàn năm, ngay trungtâm Dublin Thủđô Không Vănvật:

Ảnh: Unknown, Dublin Irish Famine Memorial.

Ông Chó Ireland cùng chẳng bị Quên:

Ảnh: Unknown, Dogs in Dublin Irish Famine Memorial.

Một thếkỷ rưỡi trôi, các Ông Người Ông Chó Ireland Chết Vì Đói vưỡn daydứt các thếhệ cháucon:

Ảnh: Unknown, Irish Famine Workshop.

Ảnh: Unknown, Irish National Famine Memorial Day Ceremony.

Không chỉ tại Ireland, Đại Đói 1845 được tưởngniệm chốnchốn.

Nầy Toronto Canada:

Ảnh: Unknown, Toronto Irish Famine Memorial.

Nầy New York Mẽo:

Ảnh: Unknown, NYC Irish Famine Memorial.

Nầy Chicago:

Ảnh: Unknown, Chicago Irish Famine Memorial.

Nầy Boston:

Ảnh: Unknown, Boston Irish Famine Memorial.

***

(Dừng câu vìu)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Chibộ: You comrades (Chi bộ).
- Dườngnhư: It seems (Dường như).
- Thôngcảm: Sympathy (Thông cảm).
- Trungương: The Leaders (Trung ương).
- Kinhnghiệm: Experience (Kinh nghiệm).
- Tuyênhuấn: Propaganda (Tuyên huấn).
- Xúcđộng: Emotion (Xúc động).
- Mặcnhiên: By default (Mặc nhiên).
- Nhạtnhòa: Faded (Nhạt nhòa).
- Rẻrúng: Cheap (Rẻ rúng).
- Khôngthể: Cannot (Không thể).
- Thậmchí: Even (Thậm chí).
- Tuyênngôn: Declaration (Tuyên ngôn).
- Đăngquang: Coronation (Đăng quang).
- Ngạonghễ: Arrogant (Ngạo nghễ).
- Bìnhđẳng: Equality (Bình đẳng).
- Tựdo: Freedom (Tự do).
- Mưucầu: Looking for (Mưu cầu).
- Hạnhphúc: Happiness (Hạnh phúc).
- Lãngmạn: Romantic (Lãng mạn).
- Cănbản: Basic (Căn bản).
- Xemáy: Motorbike (Xe máy).
- Thếkỷ: Century (Thế kỷ).
- Lươngthực: Food (Lương thực).
- Quốcđảo: Island (Quốc đảo).
- Chơvơ: Deserted (Chơ vơ).
- Vậtlộn: Struggle (Vật lộn).
- Đơnđộc: Alone (Đơn độc).
- Tuyệtvọng: Desperate (Tuyệt vọng).
- Kếtcục: In the end (Kết cục).
- Hộtịch: Householder (Hộ tịch).
- Phátvãng: Banish (Phát vãng).
- Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
- Nạnnhân: Victim (Nạn nhân).
- Thaphương: Wander (Tha phương).
- Lêlết: Traipse (Lê lết).
- Cầuthực: Begging (Cầu thực).
- Vôdanh: Nameless (Vô danh).
- Trungtâm: Downtown (Trung tâm).
- Thủđô: Capital (Thủ đô).
- Vănvật: Cultural (Văn vật).
- Daydứt: Torment (Day dứt).
- Thếhệ: Generation (Thế hệ).
- Cháucon: descendants (Cháu con).
- Tưởngniệm: Remember (Tưởng niệm).
- Chốnchốn: Everywhere (Chốn chốn).

(Phần 3 xem ở đây)

154 Comments: Page 1Page:


2 comments:Hà Xuân said...

Blogger said...

If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you must watch this video
right away...

(VIDEO) Text Your Ex Back?
Share this post please batoong


Post a Comment