Latest Comments
Thursday, September 16, 2010


Most Luas immortal ever

Most Luas immortal ever

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-09-16 07:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Most Lừa bấthủ ever

Sử Lừa có mười Bấthủ.

Là:

(1) Cao Biền.

(2) Đinh Bộ Lĩnh.

(3) Hồ Quý Ly.

(4) Lê Tư Thành.

(5) Alexander de Rhodes.

(6) Nguyễn Ánh.

(7) Nguyễn Du.

(8) Paul Doumer.

(9) Bạch Thái Bưởi.

(10) An Hoàng Trung Tướng.

Mười Most Lừa Bấthủ nầy, là mười cánhân ảnhhưởng tíchcực nhất tới tôngdật Lừa ever.

Dững bấthủ quá xaxôi như Triệu Đà, Mã Viện không được đưa vầu danhsách.

Dững bấthủ ảnhhưởng nhiều dưng chủyếu tiêucực như Ông Cụ, Chế Linh cũng không có cửa neither.

Mười Bấthủ gồm:

- 04 lãnhtụgia (Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Quý Ly, Lê Tư Thành, Nguyễn Ánh).

- 02 kỹtrịgia (Cao Biền, Paul Doumer).

- 01 khoahọcgia (Alexander de Rhodes).

- 01 văngia (Nguyễn Du).

- 01 thươnggia (Bạch Thái Bưởi).

- Và 01 bựagia (Hehe các cô biết ai rùi, đừng hỏi vả vỡ alô giờ).

Mười Bấthủ rải 12 thếkỷ:

- 01 cô 08xx (Cao Biền).

- 01 cô 09xx (Đinh Bộ Lĩnh).

- 01 cô 13xx (Hồ Quý Ly).

- 01 cô 14xx (Lê Tư Thành).

- 01 cô 15xx (Alexander de Rhodes).

- 02 cô 17xx (Nguyễn Ánh, Nguyễn Du).

- 02 cô 18xx (Paul Doumer, Bạch Thái Bưởi).

- 01 cô 19xx (Hehe biết ai rùi nha, đừng hỏi vả tung dắm non đấy).

Mười Bấthủ tuyền giai không gái.

Trung Tướng sẽ trìnhbầy từng Bấthủ, theo trìnhtự random, nghĩa là thích đâu vục đó, chả trìnhtự mẹ hehe.

(Dừng chờ thamluận từ chibộ thúi)

(@2008)

Lý của Trung Tướng không nhấtthiết khác lý của Sử Lừa và ỉa mẹ vầu lý của Khoaitây.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Bấthủ: (Bất hủ).
- Cánhân: (Cá nhân).
- Ảnhhưởng: (Ảnh hưởng).
- Tíchcực: (Tích cực).
- Tôngdật: (Tông dật).
- Xaxôi: (Xa xôi).
- Danhsách: (Danh sách).
- Chủyếu: (Chủ yếu).
- Tiêucực: (Tiêu cực).
- Lãnhtụgia: (Lãnh tụ gia).
- Kỹtrịgia: (Kỹ trị gia).
- Khoahọcgia: (Khoa học gia).
- Văngia: (Văn gia).
- Thươnggia: (Thương gia).
- Bựagia: (Bựa gia).
- Trìnhbầy: (Trình bầy).
- Trìnhtự: (Trình tự).
- Thamluận: (Tham luận).
- Chibộ: (Chi bộ).
- Nhấtthiết: (Nhất thiết).
- Khoaitây: (Khoai tây).

***

781 Comments: Page 1 2 3 4Page:


1 comment:Blogger said...

If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you have to watch this video
right away...

(VIDEO) Why your ex will NEVER come back...
Share this post please batoong


Post a Comment