Latest Comments
Saturday, October 9, 2010


Rond point Puginier

Rond point Puginier

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-10-09 16:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Bùngbinh Puginier

Vài năm một kỳ, Đức Cha Phao Lồ thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê lại từ Pháp dẫn một đoàn giáodân Khoaitây qua Lừa chơi đủngđỉnh (*).

Cha Lồ sắp 90 tuổi, lênhkhênh vạmvỡ, nói tiếng Lừa choangchoảng hệt một Cụ Lừa Gộc với thổâm Trung Bộ rất nặng, lần nầu ghé Hà Nội cũng xin Giámmục cho Giảng Lễ một hai buổi tại Nhàthờ Nhớn, dù Ngài nghỉ hiu đã nhiều mùa (**).

Và lần nầu nhận Ban Lễ bởi Lồ, Trung Tướng cũng, thay vì khấn Amen, nói nửa Pháp nửa Mẽo, Pere, Trung Tướng greeting (***).

Và Lồ cũng, thay vì cười chúc, nói nửa Mẽo nửa Pháp, Son, comment ca va.

Lồ kể Ngài sống Lừa ngót 30 năm, loanhquanh miền lửakhói Quảng Trị, Thừa Thiên, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Vươn Vươn, Vươn Vươn, tự thuở tóc mượt da trơn, và nhẽ nên Lừa Gộc như Năm Xanh Đắc Lộ nếu không dính Khủnghoảng 197x.

Tên Lồ là Puginier.

***

Puginier thì sao?

***

Puginier cũng là tên của Giámmục Lừa Bấthủ, Cha Phước Đàng Ngoài (****).

Cha Phước lặnlội Xứ Lừa 27 năm. Ngài chết Hà Nội luôn. Cốt vùi Hà Nội luôn.

Hai bẩy năm, Cha Phước xin đất công mua ruộng tư xây Nhàthờ Nhớn, Nhàthờ Nhỏ, Đạichủngviện, Tiểuchủngviện, bịnhviện St Paul, trường St Paul, hàng loạt Hotel Dieu Hà Nội Nam Định Bắc Ninh Vươn Vươn, tĩtã tĩtã (*****).

Chưa Lừa nầu dựng nhiều phúclợi bầnnông bằng Cha Phước ever, kểcả Chú Hỏa Hứa Bôn dư tiền nuôi trọn Sài Gòn ba thếkỷ.

*Nhàthờ Nhớn:

*Bịnhviện St Paul:

*Trường St Paul:

Dưng giátrị đám buildings phìnhiêu ý chả nhằmnhò cáchmạng tinhthần Cha Phước đổ xuống Lừa Tộc. Trong khuôn Ngài, Lừa dầndần khướctừ Kong Fuzi, tẩy răng đen, cưới một vợ, bớt nện con, biết trộmcắp là xấu, biết hiếpdâm là tội, biết kính Chúa thương người.

***

Cha Phước thăng 5 năm, Paul Doumer mới đến Lừa và khởitạo Xứ Bảo Hộ.

Dững địadanh đầutiên của Hà Nội vănminh, như một tấtyếu, bị gán tên Puginier.

Đây, bùngbinh Puginier, thoáng nhất Đông Dương, hoànthành 1906:

Dinhthự trắng phía xa là Phủ Toàn Quyền, với chínhmôn trángkiện hướng Bùngbinh:

Và đây, đạilộ Puginier, sang nhất Đông Dương, cắm thẳng Bùngbinh:

Quãng 193x, cụm tượngđài Nước Phớp mọc mép Bùngbinh, xinh tànbạo:

Cũng 193x, Bùngbinh bị tântrang giônggiống Garden, Lừa kêu Vườn Cha Phước.

***

Ất Dậu niên, Ông Cụ tẩn nát bươm Bắc Bộ:

Phủ Toàn Quyền phútchốc hóa Nông Viên:

195x, Chínhmôn xưa hóa mẹ Cổng Điên:

Tháng Chín 196x, Bùngbinh nủi Bão:

Hai trăm ngàn Lừa buộc đứng liền 14 tiếng mặcniệm Bão. Maymắn, Trung Tướng không thuộc về nơi nởi.

***

Pa đèo Trung Tướng chậmchậm chờ Ngực Phồng Thứ Trưởng (******).

Bỗng con Zis kềnhcàng lướt vụt mé Bùngbinh. Nó vầu Phủ.

Lưng Pa run phầnphật. Y thìthào, Anh Ba vầu Cô.

Anh Ba là ai, Cô là ai, Trung Tướng đoán mẹ hehe.

Pa ngưng thở. Bùngbinh vắng như nghĩađịa hoang.

Hè 196x.

***

Cha Lồ ngược Pháp, không viếng quả Bùngbinh từng mang tên người họhàng vĩđại.

Cha viếng mà chi, giờ nó thế nầy:

(@2010)

(*) Hội Thừa Sai Ba Lê: Tức SMEP, Société des Missions Etrangères de Paris.

(**) Nhàthờ Nhớn: Tức nhàthờ St. Joseph, Chính Tòa Hà Nội.

(***) Ban Lễ & Rước Lễ: Thủtục Ăn Mình Máu Đấng Jesus của người Cônggiáo. Linhmục đưa Bánh Thánh vầu loa giáodân và nói, Mình Thánh Chúa Kitô, giáodân đáp, Amen, rùi ngậm loa nuốt bánh.

(****) Trung Tướng đã rất phânvân khi tuyển Bấthủ Lừa 18xx giữa Paul Doumer, Alexandre Yersin, và Cha Phước. Doumer được nêu danh nhờ côngnghiệp bấthủ cô cổ, dưng chính Cha Phước mới khiến Trung Tướng thànhtâm yêumến nhất.

(*****) Đạichủngviện: Giờ là vậnđộngtrường Quần Ngựa Hà Nội.

Bịnhviện St Paul: Một thời là bịnhviện duynhất Hà Nội, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là bịnhviện Xanh Bôn Hà Nội.

Trường St Paul: Có thời xài tên Pere Puginier, miễnphí Lừa nghèo. Giờ là hai trường phổthông Việt Đức & Lý Thường Kiệt Hà Nội.

Hotel Dieu: Tức Nhà Chung, chỗ chăn người già nghèo bịnh hoặc trẻ bùcôi bùcút, tổnghợp dưỡnglãoviện, cônhiviện, vươnvươnviện.

(******) Ngực Phồng Thứ Trưởng: Hay Thứ Trưởng Ngực Phồng, nhânvật bài Thuật Dòm Mồm.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Bùngbinh: (Bùng binh).
- Giáodân: (Giáo dân).
- Khoaitây: (Khoai tây).
- Đủngđỉnh: (Đủng đỉnh).
- Lênhkhênh: (Lênh khênh).
- Vạmvỡ: (Vạm vỡ).
- Choangchoảng: (Choang choảng).
- Thổâm: (Thổ âm).
- Giámmục: (Giám mục).
- Nhàthờ: (Nhà thờ).
- Loanhquanh: (Loanh quanh).
- Lửakhói: (Lửa khói).
- Khủnghoảng: (Khủng hoảng).
- Bấthủ: (Bất hủ).
- Lặnlội: (Lặn lội).
- Đạichủngviện: (Đại chủng viện).
- Tiểuchủngviện: (Tiểu chủng viện).
- Bịnhviện: (Bịnh viện).
- Tĩtã: (Tĩ tã).
- Phúclợi: (Phúc lợi).
- Bầnnông: (Bần nông).
- Thếkỷ: (Thế kỷ).
- Giátrị: (Giá trị).
- Phìnhiêu: (Phì nhiêu).
- Nhằmnhò: (Nhằm nhò).
- Cáchmạng: (Cách mạng).
- Tinhthần: (Tinh thần).
- Dầndần: (Dần dần).
- Khướctừ: (Khước từ).
- Trộmcắp: (Trộm cắp).
- Hiếpdâm: (Hiếp dâm).
- Khởitạo: (Khởi tạo).
- Địadanh: (Địa danh).
- Đầutiên: (Đầu tiên).
- Vănminh: (Văn minh).
- Tấtyếu: (Tất yếu).
- Hoànthành: (Hoàn thành).
- Dinhthự: (Dinh thự).
- Chínhmôn: (Chính môn).
- Trángkiện: (Tráng kiện).
- Đạilộ: (Đại lộ).
- Tượngđài: (Tượng đài).
- Tànbạo: (Tàn bạo).
- Tântrang: (Tân trang).
- Giônggiống: (Giông giống).
- Phútchốc: (Phút chốc).
- Mặcniệm: (Mặc niệm).
- Maymắn: (May mắn).
- Chậmchậm: (Chậm chậm).
- Kềnhcàng: (Kềnh càng).
- Phầnphật: (Phần phật).
- Thìthào: (Thì thào).
- Nghĩađịa: (Nghĩa địa).
- Họhàng: (Họ hàng).
- Vĩđại: (Vĩ đại).
- Thủtục: (Thủ tục).
- Cônggiáo: (Công giáo).
- Linhmục: (Linh mục).
- Phânvân: (Phân vân).
- Côngnghiệp: (Công nghiệp).
- Thànhtâm: (Thành tâm).
- Yêumến: (Yêu mến).
- Vậnđộngtrường: (Vận động trường).
- Duynhất: (Duy nhất).
- Miễnphí: (Miễn phí).
- Phổthông: (Phổ thông).
- Bùcôi: (Bù côi).
- Bùcút: (Bù cút).
- Tổnghợp: (Tổng hợp).
- Dưỡnglãoviện: (Dưỡng lão viện).
- Cônhiviện: (Cô nhi viện).
- Vươnvươnviện: (Vươn vươn viện).
- Nhânvật: (Nhân vật).

***

377 Comments: Page 1 2Page:


1 comment:Hà Xuân said...

Phụ kiện siêu hot
bao da samsung s7 edge
cho dế xịn đó là những chiếc
bao da galaxy s7 edge
mang nhiều phong cách chỉ có tại decal.
Share this post please batoong


Post a Comment