Latest Comments
Tuesday, November 16, 2010


BOIP: Bomb over IP [2]

BOIP: Bomb over IP [2]

An Hoang Trung Tuong
*Giáo-dục 2010-11-16 16:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Nổ vỡ mạng [2]

Hi nhândân các cô,

Hôm nay kếtthúc chẵn 1 tháng thiđấu BOIP Contest #1.

Kếtquả như sau:

(1) Tổngsố thísanh: 13.

(2) Số thísanh Vàng Son: 2 (15%).

(3) Số thísanh Bần Nông: 3 (23%).

(4) Thísanh già nhất: Ms Ja Khong Deu, 67.

(5) Thísanh trẻ nhất: Ms Dai Tuong Xitin, 13.

(6) Tổngsố Líp dự thi: 24.

(7) Số Líp hợplệ: 24 (100%).

Điểm BOIP cụtỷ các thísanh như sau:

#1 Ms Euro, Vàng Son: 7,850.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=NzZvvyytQiY.

Em Gô còn một Líp dự thi hợplệ nữa điểm rất cao dưng Trung Tướng quên bố nó linh rùi hehe đàng nầu em chả Champion nhở.

#2 Ms Ja Khong Deu, Tinh Hoa: 3,371.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=mSd60lkfIR4.

#3 Ms Minh Zung, Tinh Hoa: 2,521.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=k_D56R4Riv4.

#4 Ms Minh Huong, Vàng Son: 1,293.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=52hNiYauNQo.

#5 Ms DG, Bần Nông: 1,121.
Líp: http://www.youtube.com/watch?v=dOSVW7MX6JI.

Các thísanh cònlại điểm đều dưới 1K, gồm:

*Anh Trai Phot Phet (Tinh Hoa).
*Vangson Donkey (Tinh Hoa).
*Dai Tuong Xitin (Bần Nông).
*Hoang Viet (Tinh Hoa).
*Dragonfly (Bần Nông).
*Thoi Mom (Tinh Hoa).
*Delete (Tinh Hoa).
*Ketui (Tinh Hoa).

Trung Tướng côngbố em Euro tức Gô đoạt giải Only Prize Of BOIP Contest #1. Sin trúc mừng trúc mừng.

Mời em Gô bốt (PM) tàikhoản Paypal tại đây đặng Trung Tướng gởi phần giải Cash (50 Ông Tơn) tới em. Trước khi gởi, Trung Tướng sẽ cồngphơm again bên nhà em for sure. Phần giải Hiệnvật sẽ gởi later.

Trung Tướng tuyênbố Close The BOIP Contest #1, và Open The BOIP Contest #2, as follows:

BOIP Contest #2:
Vangsons Got Hero

Contest nầy nhằm tìmkiếm dững tàinăng Bựa thựcthụ, grand-prix của nó chính là sự ngưỡngmộ vôđối từ thousands Vàng Son & Tinh Hoa around here.

(A) Thểlệ

(i) Đềtài: Âmnhạc, Hộihọa, Sânkhấu, Điệnảnh, Đờisống.

(ii) Đốitượng thamgia: Không hạnchế.

(iii) Sốlượng bài thi: Không hạnchế.

(iv) Bài thi bắtbuộc thísanh tự làm.

(v) Thờihạn gởi bài, chấm bài, trao giải: Không hạnchế.

(vi) Giámkhảo: Trung Tướng Kèn To.

(vii) Giảithưởng: Hâmmộ Vôvàn từ các Vàng Son & Tinh Hoa.

(B) Nộidung

(i) Các cô, tức BOIP Contestant, tự chế một video clip rùi bốt nó vầu Youtube. Gọi là Youtube Clip.

(ii) Bốt Youtube Clip xong, các cô bốt cồng đăngký dự thi BOIP Contest #2 tại Quán, dẫn linh tới Youtube Clip đó.

(iii) Clip được nhiều Bựa khen sẽ được Trung Tướng listing, phântích, giớithiệu trên mặt tiền Quán, với entry riêng.

(iv) Nộidung Clip nên bám Đềtài quyđịnh ở Mục (A). Các cô sẽ rất được nồngnàn bởi Vàng Son nếu nó thểhiện các tàinăng như Hát, Đàn, Nhẩy, Vẽ, Diễn Kịch, Mần Phin, Giồng Vườn, vươnvươn vươnvươn.

(v) Mọi hànhvi saochép, trộmcắp, bịpbợm, lừađảo.. sẽ bị khinhrẻ nhiệttình & lâubền.

Nầu các cô mời mời.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Nhândân: (Nhân dân).
- Kếtthúc: (Kết thúc).
- Thiđấu: (Thi đấu).
- Kếtquả: (Kết quả).
- Tổngsố: (Tổng số).
- Thísanh: (Thí sanh).
- Hợplệ: (Hợp lệ).
- Cụtỷ: (Cụ tỷ).
- Cònlại: (Còn lại).
- Côngbố: (Công bố).
- Tàikhoản: (Tài khoản).
- Cồngphơm: (Cồng-phơm).
- Hiệnvật: (Hiện vật).
- Tuyênbố: (Tuyên bố).
- Tìmkiếm: (Tìm kiếm).
- Tàinăng: (Tài năng).
- Thựcthụ: (Thực thụ).
- Ngưỡngmộ: (Ngưỡng mộ).
- Vôđối: (Vô đối).
- Thểlệ: (Thể lệ).
- Đềtài: (Đề tài).
- Âmnhạc: (Âm nhạc).
- Hộihọa: (Hội họa).
- Sânkhấu: (Sân khấu).
- Điệnảnh: (Điện ảnh).
- Đờisống: (Đời sống).
- Đốitượng: (Đối tượng).
- Thamgia: (Tham gia).
- Hạnchế: (Hạn chế).
- Sốlượng: (Số lượng).
- Bắtbuộc: (Bắt buộc).
- Thờihạn: (Thời hạn).
- Giámkhảo: (Giám khảo).
- Giảithưởng: (Giải thưởng).
- Hâmmộ: (Hâm mộ).
- Vôvàn: (Vô vàn).
- Nộidung: (Nội dung).
- Đăngký: (Đăng ký).
- Phântích: (Phân tích).
- Giớithiệu: (Giới thiệu).
- Nộidung: (Nội dung).
- Quyđịnh: (Quy định).
- Nồngnàn: (Nồng nàn).
- Thểhiện: (Thể hiện).
- Tàinăng: (Tài năng).
- Vươnvươn: (Vươn vươn).
- Hànhvi: (Hành vi).
- Saochép: (Sao chép).
- Trộmcắp: (Trộm cắp).
- Bịpbợm: (Bịp bợm).
- Lừađảo: (Lừa đảo).
- Khinhrẻ: (Khinh rẻ).
- Nhiệttình: (Nhiệt tình).
- Lâubền: (Lâu bền).

***

264 Comments: Page 1 2Page:


2 comments:Hà Xuân said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment