Latest Comments




Friday, March 4, 2011


Gold Gold Gold (#1)

Gold Gold Gold (#1)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2011-03-03 17:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Vàng Vàng Vàng

Cuối 198x (x>6), Xứ Lừa xuống vửa tới đáy Thiênđàng.

Lãnhtụ Duẩn đã tèo. Lãnhtụ Chinh chán đời giũ áo về tưviên trông cháu, nghịch thơ, tỉa lan, ôm chó. Lãnhtụ Đồng mùlòa, liệt, lại ngẫn bẩmsinh, chẳng nói làm gì. Lãnhtụ Linh, trẻtrung nõnnà 72 tuổi, mới lên ngai bằng sắpđặt của Lãnhtụ Thọ, vưỡn đang miệtmài kiệntoàn cấutrúc Bê Xê Tê, chửa độngthủ mẹ.

Đốingoại, Xứ Lừa 198x cũng ở nấc tậncùng biđát. Đếquốc ngoancố không xóa cấmvận, bởi Lãnhtụ Anh cươngquyết không nhả Cao Miên. China hunghãn lấn 14 điểm biên, vu Ông Cụ tội Ăn Cháo Đá Bát.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Quá bikịch.

***

Trung Tướng thuở thuở túngquẫn vãi hột. Vãi hột. Buôn miếng nầu toi miếng nấy (*). Tiềnnong chẩy thunthút thunthút. Lương tháng 7,200 Ông Cụ, Chỉ vàng 86,000 Ông Cụ, thỏi xàbông 3,100 Ông Cụ (**). Tổng vốnliếng còn 5 Chỉ rưỡi, gồm hai quả nhẫn hai-chỉ, một quả nhẫn một-chỉ, và một quả nhẫn nửa-chỉ.

Bỗng Trung Tướng gặp thằng Gồng Bường.

Thằng Gồng Bường năm nẳm già mẹ, là cựu bộđội tỉn Mẽo tỉn Tầu, cựu trinhsát đặcnhiệm.

Gồng Bường phụcviên quãng 198x (x<6), lãnh Chếđộ, rùi theo phụ một tay cousin, mần nghề giacông vàng bạc đã vài mùa (***).

Gồng Bường dân gốc Nam Định, sống liềulĩnh gianghồ, coi Giời như Giun, Trung Tướng thích.

***

Thịtrường vàng Lừa thuở thuở rất đỗi bìnhdị, dù vàng là phươngtiện đốigiá và thanhtoán chủlực trên tấtthẩy các phânkhúc kinh-thương.

Một thằng Lừa phi hùnghục dọc Phùng Hưng, hai bàn tay đeo 16 quả nhẫn lấplóe lấplóe (****). Hehe nó đang chạy mua Honda đấy. Giá con ý 32 Chỉ vàng.

Đơnvị đo vàng Lừa thuở thuở là Cây (aka Lạng), Chỉ (aka Đồng), Phân, Ly, Hào (*****). Đơnvị nhớn hơn, như Cân/Yến/Tạ, Lừa chắcchắn không xài, vì Lừa không bâu giờ đếm vàng đến Cân đến Yến. Đơnvị bé hơn, như Ti/Hốt/Vi, Lừa đéo kháiniệm, vì hehe chúng quá tinhxảo, chọc thủng mẹ tưduy Lừa.

Lon bia Heineken giá nhiêu? Hehe 2 Ly 3 Hào 2, các cô ạ. Thế lương Trung Tướng nhiêu? Tháng này 8 Ly 3 Hào 7, tháng trước 8 Ly 9 Hào 4, các cô ạ.

Nhânsự tiệm vàng Lừa thuở thuở chỉ chuộng và thịnh 3 côngnghệ: đánh nhẫn, mua-bán nhẫn, thử nhẫn. Nhẫn đây là nhẫn vàng trơn hình khuyên, có thể đeo vầu ngón tay Lừa thay trangsức, hàmlượng vàng either 99.5% (aka Vàng Mười), 98% (aka Vàng "98"), 95% (aka Vàng "98" Xanh), 90% (aka Vàng "98" Xanh Lét hahaha), 70% (Vàng Tây).


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Vàng trangsức truyềnthống hầu như không tồntại. Vàng nén vàng thoi cũng vậy.

Gồng Bường là đệtử Đánh Nhẫn của cousin nó, hưởng côngnhật quãng 3,000 Cụ/Ngày, nghỉ ngày nầu nhịn ngày nấy. Thằng cousin của Gồng Bường già như ngựa, ngoài mẹ 70 rùi, dưng nhấtkhoát không buông 2 khâu Mua-bán và Thử Nhẫn cho cu cháu. Bán một Chỉ thằng thẳng lãi 3,000-4,000 Cụ. Thử một nhẫn thằng thẳng thu 500-1,000 Cụ. Mẹ ngọt như batê. Cháu chắt thì hahaha vĩnhviễn đéo có batê.

***

(Dừng chờ thamluận)

(@2009)

(*) Không phải thời bếmạc Thiênđàng khó buôn hoặc buôn ít lãi, mà Cam Lừa thời thởi đã đạt võcông Thượng Thừa, và các con buôn Lừa thì luôn sẵnsàng cướp-giết-hiếp nhau nhẹnhàng không nhếch mép. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(**) Xàbông đấy là loại "72" của nước mẹ Sô Liên, to cỡ nửa cục gạch, nặng cỡ nửa kýlô, mầu đen, mùi bẹn, không nhãn không mác, chếphẩm độcđáo bậc nhất Thiênđàng. Trung Tướng sẽ kể nơi bài khác.

(***) Chếđộ: Còn gọi là Chếđộ Một Cục, là khoản lương hiu trả một lần bởi Bê Xê Tê cho các Côngthần Khángchiến. "Về Chếđộ" là hiutrí không ăn lương, nhận xong "Tiền Một Cục" thì Côngthần hahaha alê cút.

(****) Phùng Hưng: Tên một con phố chuyên kinhdoanh xeđạp xemáy tại Hà Nội, Thủđô hehe Vănvật.

(*****) Một Chỉ (aka Đồngcân/Đồng) vàng thời 198x bằng 3.78 Gam vàng, đong bằng các quả cân cổ trên cân đĩa tiểuly. Rùi hehe Bê Xê Tê bỗng quyđịnh một Chỉ bằng 3.75 Gam vầu năm nao đéo nhớ, và đong bằng cân điệntử hiệnđại. Khoản hụt 0.03 Gam biến đéo đâu nhở?

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Thiênđàng: (Thiên đàng).
- Lãnhtụ: (Lãnh tụ).
- Tưviên: (Tư viên).
- Mùlòa: (Mù lòa).
- Bẩmsinh: (Bẩm sinh).
- Trẻtrung: (Trẻ trung).
- Nõnnà: (Nõn nà).
- Sắpđặt: (Sắp đặt).
- Miệtmài: (Miệt mài).
- Kiệntoàn: (Kiện toàn).
- Cấutrúc: (Cấu trúc).
- Độngthủ: (Động thủ).
- Đốingoại: (Đối ngoại).
- Tậncùng: (Tận cùng).
- Biđát: (Bi đát).
- Đếquốc: (Đế quốc).
- Ngoancố: (Ngoan cố).
- Cấmvận: (Cấm vận).
- Cươngquyết: (Cương quyết).
- Hunghãn: (Hung hãn).
- Bikịch: (Bi kịch).
- Túngquẫn: (Túng quẫn).
- Tiềnnong: (Tiền nong).
- Thunthút: (Thun thút).
- Xàbông: (Xà-bông, Xà-phòng).
- Vốnliếng: (Vốn liếng).
- Bộđội: (Bộ đội).
- Trinhsát: (Trinh sát).
- Đặcnhiệm: (Đặc nhiệm).
- Phụcviên: (Phục viên).
- Chếđộ: (Chế độ).
- Giacông: (Gia công).
- Liềulĩnh: (Liều lĩnh).
- Gianghồ: (Giang hồ).
- Thịtrường: (Thị trường).
- Bìnhdị: (Bình dị).
- Phươngtiện: (Phương tiện).
- Đốigiá: (Đối giá).
- Thanhtoán: (Thanh toán).
- Chủlực: (Chủ lực).
- Tấtthẩy: (Tất thẩy, Tất thảy).
- Phânkhúc: (Phân khúc).
- Hùnghục: (Hùng hục).
- Lấplóe: (Lấp lóe).
- Đơnvị: (Đơn vị).
- Chắcchắn: (Chắc chắn).
- Kháiniệm: (Khái niệm).
- Tinhxảo: (Tinh xảo).
- Tưduy: (Tư duy).
- Nhânsự: (Nhân sự).
- Côngnghệ: (Công nghệ).
- Trangsức: (Trang sức).
- Hàmlượng: (Hàm lượng).
- Truyềnthống: (Truyền thống).
- Tồntại: (Tồn tại).
- Đệtử: (Đệ tử).
- Côngnhật: (Công nhật).
- Nhấtkhoát: (Nhất khoát, Dứt khoát).
- Batê: (Ba-tê, Pa-tê).
- Vĩnhviễn: (Vĩnh viễn).
- Thamluận: (Tham luận).
- Bếmạc: (Bế mạc).
- Võcông: (Võ công).
- Sẵnsàng: (Sẵn sàng).
- Nhẹnhàng: (Nhẹ nhàng).
- Kýlô: (Ký-lô).
- Chếphẩm: (Chế phẩm).
- Độcđáo: (Độc đáo).
- Côngthần: (Công thần).
- Khángchiến: (Kháng chiến).
- Hiutrí: (Hiu trí, Hưu trí).
- Alê: (A-lê, Allez).
- Kinhdoanh: (Kinh doanh).
- Xeđạp: (Xe đạp).
- Xemáy: (Xe máy).
- Thủđô: (Thủ đô).
- Vănvật: (Văn vật).
- Tiểuly: (Tiểu ly).
- Quyđịnh: (Quy định).
- Điệntử: (Điện tử).
- Hiệnđại: (Hiện đại).

***





966 Comments: Page 1 2 3 4 5



Page:


4 comments:







sac macbook chinh hang said...

Unknown said...

Trần Thúy said...

Jessy Tik said...








Share this post please batoong


Post a Comment