Latest Comments
Saturday, March 12, 2011


To eat, to drink, to shit, to piss (#1)

To eat, to drink, to shit, to piss (#1)

An Hoang Trung Tuong
*Sức-khỏe 2011-03-12 05:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Đớp, bú, ỉa, đái

(Mật-sách, dành riêng quầnchúng Quán Bựa, cấm phổbiến hehe trái-phép)

Thuật đớp-bú-ỉa-đái là ngón quantrọng bậc nhất trong hệthống lýthuyết cảithiện và bảotrì sứckhỏe của Trung Tướng.

Đớp-bú-ỉa-đái đúng cách, kếthợp luyện Dâm Công anywhen anywhere, và đánh Minh Công everyday, là bíquyết để Trung Tướng khỏe như Ong Chúa suốt nhiều chục niên qua.

Không nghe Trung Tướng thì các cô ăn buồi ăn buồi, cút về mới mẹ.

A. Nhậptâm

Trước khi giảithích triếtlý, Trung Tướng muốn các cô nhậptâm 4 Nguyêntắc Đớp-bú-ỉa-đái và 1 câu Niệm:

(i) Đớp

- Chỉ đớp khi thật đói.

- Không được đớp quá no.

(ii) Bú

- Phải bú khi chưa khát.

- Luôn bú căng phình da.

(iii) Ỉa

- Chỉ ỉa khi buồn vãi.

- Không được ỉa nhẵn lòng.

(iv) Đái

- Phải đái khi chưa mót.

- Luôn đái kiệt khô chim.

(v) Niệm

- Cơ huyết như ưng hổ.

- Gân cốt tựa mây lim.

B. Kinh Đớp-bú-ỉa-đái

Hehe dính 5 quả Nhậptâm trên, các cô sẽ có Kinh Đớp-bú-ỉa-đái bấthủ:

Chỉ đớp khi thật đói
Không được đớp quá no
Phải bú khi chưa khát
Luôn bú căng phình da
Chỉ ỉa khi buồn vãi
Không được ỉa nhẵn lòng
Phải đái khi chưa mót
Luôn đái kiệt khô chim
Cơ huyết như ưng hổ
Gân cốt tựa mây lim

Đọc Kinh, hẳn các cô đã biết rõ mình cần làm gì, phỏng?

Trung Tướng tómtắt nhế.

(i) Các cô chỉ nên đớp khi đói tóp bụng. Nếu chưa thật đói, hãy cố nhịn.

Khi đớp, thì chỉ ních lưnglửng dạ là stop.

Đừng đớp phễnh rốn như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(ii) Ngược mới đớp, các cô phải bú khi chưa hề cảm thấy khát. Đồ bú đươngnhiên là nước lọc. Mỗi tiếng bú một lần ôkê.

Và khi bú, thì cứ nhồi vôtư, phình mẹ da nứt mẹ thịt ôkê, ngược mới đớp.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iii) Các cô chỉ nên ỉa khi buồn phòi cứt. Nếu chưa đủ buồn, ráng nhịn thêm tí đi.

Khi ỉa, thì chỉ rặn ngonngót ruột là stop.

Đừng vậtvã gồng đến lòi rom như con bầnnông nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

(iv) Ngược mới ỉa, các cô phải đái khi chưa hề cảm thấy mót. Mỗi tiếng đái một lần ôkê.

Và khi đái, thì cứ phun xả vôtư, xoắn mẹ chim phồng mẹ bướm ôkê, ngược mới ỉa.

Như con nài:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

C. Triếtlý Đớp-bú-ỉa-đái

(Thôi dừng chờ lũ Simacai thamluận)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Quầnchúng: (Quần chúng).
- Phổbiến: (Phổ biến).
- Quantrọng: (Quan trọng).
- Hệthống: (Hệ thống).
- Lýthuyết: (Lý thuyết).
- Cảithiện: (Cải thiện).
- Bảotrì: (Bảo trì).
- Sứckhỏe: (Sức khỏe).
- Kếthợp: (Kết hợp).
- Bíquyết: (Bí quyết).
- Nhậptâm: (Nhập tâm).
- Giảithích: (Giải thích).
- Triếtlý: (Triết lý).
- Nguyêntắc: (Nguyên tắc).
- Bấthủ: (Bất hủ).
- Tómtắt: (Tóm tắt).
- Lưnglửng: (Lưng lửng).
- Bầnnông: (Bần nông).
- Đươngnhiên: (Đương nhiên).
- Ôkê: (Ô-kê).
- Vôtư: (Vô tư).
- Ngonngót: (Ngon ngót).
- Vậtvã: (Vật vã).
- Thamluận: (Tham luận).

***

1012 Comments: Page 1 2 3 4 5 6Page:


5 comments:Unknown said...

sac macbook chinh hang said...

Trần Thúy said...

Hà Xuân said...

Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment