Latest Comments
Tuesday, June 21, 2011


Enemy's voice (#2)

Enemy's voice (#2)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2011-06-21 16:59:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần trước ở đây)

Đài địch (Tiếp & Hết)

***

Sau hai tuần, chú Kiết Kiết tuyênbố hoàntác quả Orionton Một Bóng Một Băng như camkết.

Trung Tướng thề, rằng Trung Tướng không định nói sảnphẩm của chú giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Nhưng thựcsự, nó không hề giống cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Hoặc thậmchí cái này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Pa tướt bùhôi, bật ho khoặc khoặc khoặc. Nó chạy được không, Kiết?

Chú Kiết Kiết thẫnthờ gãi má. Đưa bin em thử đã, Đại Tá.

Pa moi bốn thỏi bin Ông Thỏ Vỏ Xanh, ethẹn đưa chú Kiết Kiết. Hai chú Táo Rom nhịn thở ngó lồi mắt. Một trong hai chú nhỡ đít đánh rắm bíp phát, Pa kệ, cũng chẳng ai cười. Căngthẳng, rất căngthẳng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Chú Kiết Kiết đấu bin, chăng ăngten dọc tường, rồi khúmnúm vê biếntrở dò đài. Quả loa vá bằng keo da trâu của Pa bỗng khẹc phát, nẩy cả mình. Hahaha thànhcông thànhcông thànhcông.

***

Hừm, thưởngthức đài Một Bóng Một Băng không thật dễ, dù nó là Orionton chế bởi Đại Tá & Co.

Để Orionton kêu đủ nghe tới tai bốn cộngsự nằm lổmngổm quanh vuông chiếu Thước Tư, Pa phải nhét cả Hệthống vào một thùng Tung Kủa Quân Lương '701 (*).

Và dù được tăng âm bởi Quân Lương '701, Orionton vẫn hồnnhiên chỉnh thiếunữ ra trungniên, nắn thínhphòng thành lâmkhốc. Không hề gì, thôngtin nào qua đàiđóm chả lệchlạc ít nhiều.

***

Tối lại tối, Pa lại đuổi Ma với con Trung Tá qua nhà cô Rom Rom hoặc cô Táo Táo chơi. Từ đẫn thànhcông Orionton, y luôn có khách.

Khách của Pa, hehe, vẫn mặt quen Kiết Kiết Rom Rom Táo Táo. Vui của bốn đứa bỏn, ngoài trà tầu khoai luộc, giờ thêm Đồngchí Orionton.

***

Đồngchí Orionton bắt ngon ba sóng: Trungương, Tỉnh, và Ngụy, nhưng Đại Tá & Co chỉ nghe Ngụy (**). Đó hầu như là một thôithúc quỷquái. Đảngviên 196x nghe Đài Địch? Án giam 3-10 năm, không đùa.

Đài Ngụy không mấy phongphú. Mươi phút nhạc Vàng. Dăm tin quốctế. Rồi dằngdặc Sinh Bắc Tử Nam (***).

Sinh Bắc Tử Nam là một chươngtrình vừa dài vừa nhạt. Giọng hết Chú Tuấn đến Cô Hiền nãonùng nãonùng đọc tên tuổi quêquán phiênhiệu cấpbậc của cơman bộđội Bắn Đòm Quảng Ninh Yên Bái chết títmù xa xứ tận Bà Rịa Bến Tre, ngày nối ngày, tháng nối tháng (****). Trung Tướng thích Nhạc Vàng. Thái Thanh Biệtly. Lệ Thu Tiềnchiến (*****). Nhạc Vàng tốt.

Nhưng Đại Tá & Co thích Tử Nam Sinh Bắc.

Tối lại tối, bốn đứa bỏn châu đầu bên Đồngchí Orionton, nuốt từng chữ từng chữ Cô Hiền Chú Tuấn. Hừm, đó phải là một thôithúc quỷquái.

***

Đùng phát, Đại Tá & Co giảitán. Không ai trong số bốn thànhviên bỏn hysinh hoặc đi Bê, hẳnnhiên rồi, các chú Táo Kiết Rom vẫn quẩnquanh chòmxóm, Pa Trung Tướng vẫn đảngviên ngoanlành, nhưng Đồngchí Orionton thì tantành không ditích (******). Trung Tướng không cách nào tìm nổi dù Loa, Điệntrở, Bóng Bándẫn, hay Tụ "Sáu Vôn".

Đêm muộn rất, Pa bảo Ma, thằng Kiết, nó tâu Chibộ bọn anh nghe đài địch, thằng đểu (*******).

Ma bảo, đài đâu?

Pa đập muỗi choạch choạch choạch, không đáp. Ma ngáy phìphà phìphà. Y chưa hề kháiniệm về Đồngchí Orionton.

(@2008)

(*) Chiếu Thước Tư: Chiếu cói Thái Bình khổ rộng 1m4.

Thùng Tung Kủa Quân Lương '701: Thùng đựng lươngkhô "701" của bộđội Tầu, dungtích 12 lít, làm bằng sắt-tây, hình khối chữ-nhật, có nắp tròn, rất phổthông thời 196x.

(**) Đài Ngụy: Tức đài Tiếng Nói Tự Do (VOF) của Ngụy Quân Ngụy Quyền Nam Lừa, hoạtđộng từ 1964 tại Huế, nhắm tới thịtrường Bắc Lừa và Nam Tầu với côngsuất cực mạnh, gấp ba côngsuất đài Tiếng Nói Lừa (VOV), cơquan truyềnthông chủlực của Bê Xê Tê 196x.

(***) Sinh Bắc Tử Nam: Chươngtrình phátthanh quantrọng nhất của đài Ngụy, chuyên đọc tên các cô bộđội Bắn Đòm Bắc Lừa tèo trong chiếntrường Nam Lừa thời Nội Chiến.

Nhạc Vàng: Nhạc Ngụy, either sến hoặc không.

(****) Chú Tuấn & Cô Hiền: Bídanh các phátthanhviên chươngtrình Sinh Bắc Tử Nam.

Quảng Ninh & Yên Bái: Hai địadanh Bắc Lừa.

Bà Rịa & Bến Tre: Hai địadanh Nam Lừa.

(*****) Thái Thanh & Lệ Thu: Hai nữ casĩ nhạc Vàng gộc. Thái Thanh chuyên Sến Biệtly Giãtừ, còn Lệ Thu chuyên Sến Tiềnchiến 194x.

(******) Đi Bê: Tức đi bộđội Bắn Đòm, vào Nam giết Ngụy Saigon. "Đi Xê" là sang Lào giết Ngụy Lào. "Đi Dê" là sang Miên giết Ngụy Miên. Bộđội Ông Cụ thời Nội Chiến gánh trên lưng nhiệmvụ của toàn khối Vôsản: Tiêudiệt any Ngụy. Họ là những Robot Thịt.

(*******) Chú Kiết Kiết tâu hớt Chibộ để được kếtnạp Đảng, Trung Tướng kể vụ này nơi bài Đảngviên Dựbị.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Tuyênbố: (Tuyên bố).
- Hoàntác: (Hoàn tác).
- Camkết: (Cam kết).
- Sảnphẩm: (Sản phẩm).
- Thựcsự: (Thực sự).
- Thậmchí: (Thậm chí).
- Bùhôi: (Bù hôi).
- Thẫnthờ: (Thẫn thờ).
- Ethẹn: (E thẹn).
- Căngthẳng: (Căng thẳng).
- Ăngten: (Ăng-ten).
- Khúmnúm: (Khúm núm).
- Biếntrở: (Biến trở).
- Thànhcông: (Thành công).
- Thưởngthức: (Thưởng thức).
- Cộngsự: (Cộng sự).
- Lổmngổm: (Lổm ngổm).
- Hệthống: (Hệ thống).
- Hồnnhiên: (Hồn nhiên).
- Thiếunữ: (Thiếu nữ).
- Trungniên: (Trung niên).
- Thínhphòng: (Thính phòng).
- Lâmkhốc: (Lâm khốc).
- Thôngtin: (Thông tin).
- Đàiđóm: (Đài đóm).
- Lệchlạc: (Lệch lạc).
- Đồngchí: (Đồng chí).
- Trungương: (Trung ương).
- Thôithúc: (Thôi thúc).
- Quỷquái: (Quỷ quái).
- Đảngviên: (Đảng viên).
- Phongphú: (Phong phú).
- Quốctế: (Quốc tế).
- Dằngdặc: (Dằng dặc).
- Chươngtrình: (Chương trình).
- Nãonùng: (Não nùng).
- Quêquán: (Quê quán).
- Phiênhiệu: (Phiên hiệu).
- Cấpbậc: (Cấp bậc).
- Cơman: (Cơ man).
- Bộđội: (Bộ đội).
- Títmù: (Tít mù).
- Biệtly: (Biệt ly).
- Tiềnchiến: (Tiền chiến).
- Giảitán: (Giải tán).
- Thànhviên: (Thành viên).
- Hysinh: (Hy sinh).
- Hẳnnhiên: (Hẳn nhiên, Hiển nhiên).
- Quẩnquanh: (Quẩn quanh).
- Chòmxóm: (Chòm xóm).
- Ngoanlành: (Ngoan lành).
- Tantành: (Tan tành).
- Ditích: (Di tích).
- Chibộ: (Chi bộ).
- Phìphà: (Phì phà).
- Kháiniệm: (Khái niệm).
- Lươngkhô: (Lương khô).
- Dungtích: (Dung tích).
- Phổthông: (Phổ thông).
- Hoạtđộng: (Hoạt động).
- Thịtrường: (Thị trường).
- Côngsuất: (Công suất).
- Cơquan: (Cơ quan).
- Truyềnthông: (Truyền thông).
- Chủlực: (Chủ lực).
- Phátthanh: (Phát thanh).
- Quantrọng: (Quan trọng).
- Chiếntrường: (Chiến trường).
- Bídanh: (Bí danh).
- Phátthanhviên: (Phát thanh viên).
- Địadanh: (Địa danh).
- Casĩ: (Ca sĩ).
- Giãtừ: (Giã từ).
- Nhiệmvụ: (Nhiệm vụ).
- Vôsản: (Vô sản).
- Tiêudiệt: (Tiêu diệt).
- Kếtnạp: (Kết nạp).
- Dựbị: (Dự bị).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

Sắt-tây: Tinplate.
Chữ-nhật: Rectangle.

***

1360 Comments: Page 1 2 3 4 5 6 7Page:


2 comments:Hà Xuân said...

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment