Latest Comments
Wednesday, May 30, 2012


Online Payment (Thanhtoán Trựctuyến) #2

Online Payment (Thanhtoán Trựctuyến) #2

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2012-05-30 03:00:00

Thanhtoán Trựctuyến #2

(i) Bài #1 về Paypal nằm đây
(ii) Paid Box aka Quán Bựa Thu Phí nằm đây


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Bài #2: Chargeback (Nã-ngược)

(2.1) Thẻ Giớithiệu

Ngoài phươngthức thanhtoán trựctuyến qua Paypal Trung Tướng đã đềcập nơi Bài #1, theo đó côngty Paypal (Hoa Kỳ) đóng vaitrò trunggian thu tiền người-mua trả cho người-bán (bằng nhiều hìnhthức: trựctiếp, bán-trựctiếp, giántiếp) rồi cắn % giaodịch, thì trên Internet còn vôkhối cáchthức thu-trả thôngdụng khác, như dùng thẻ thanhtoán (Payment Card), ví-điệntử hay tiền-điệntử (e-Wallet, e-Money), chuyểnkhoản ngânhàng trựctuyến (Online Bank Transfer), vânvân, trong đó Thẻ Thanhtoán là côngcụ thựcsự nổi-bật.

Thẻ Thanhtoán (simply "Thẻ") là một miếng nhựa mỏng, do một ngânhàng (Issuing Bank) nào-đấy pháthành cho một/vài cánhân hoặc phápnhân (aka Chủ-thẻ, Card Holder) làm phươngtiện thanhtoán không-cần-tiền-mặt.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Trong một Thẻ Thanhtoán luôn chứa đủ các thôngtin tàichính cầnthiết để chủ-thẻ xuấttrình ổng khi mua hànghóa/dịchvụ (cả online lẫn offline), hoặc rút tiền-mặt ở các máy ATM.

Người-bán hànghóa/dịchvụ sẽ lấy thôngtin của chủ-thẻ trên Thẻ, rồi báo ngânhàng của mình thu tiền chủ-thẻ thôngqua ngânhàng của người này (aka Ngânhàng Pháthành, Card Issuing Bank).

Nhằm đảmbảo antoàn tàichính cho chủ-thẻ và ngânhàng pháthành, trong một Thẻ Thanhtoán thường có:

(i) Mặt trước thẻ:

- Tên chủ-thẻ (Card Holder Name).
- Số thẻ (Card Number).
- Hạn sửdụng (Expiration Date).
- Ảnh chủ-thẻ (Card Holder Photo).
- Tên & logo của tổchức chấpnhận thẻ (vídụ Master, VISA, JBL, AmEx, etc).
- Tên & địachỉ ngânhàng pháthành thẻ (vídụ HSBC, ANZ, ACB, etc).
- Loại thẻ (vídụ Credit Card, Debit Card, Charge Card, Fleet Card, Stored-value Card, etc).
- Vânvân.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Hiện-nay phần-đông Thẻ quốctế không in ảnh chủ-thẻ. Đéo quantrọng hehe.

(ii) Mặt sau thẻ:

- Chữ-ký chủ-thẻ (Authorized Signature).
- Mã CVV (aka Mã Anninh, Card Verification Value, hoặc CSC, Card Security Code).
- Support phone.
- Băng từtính antoàn.
- Vânvân.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(iii) Ruột thẻ:

Lắm thứ lắm, quantâm làm đéo gì đau đầulâu hại zạzầy.

***

Khi mua/bán something trên Internet, thì website bán hànghóa/dịchvụ thường buộc chủ-thẻ phải khaibáo các thôngtin cơbản của Thẻ:

- Tên chủ-thẻ.
- Số thẻ.
- Hạn sửdụng.
- Mã CVV (xáckiểm).

Các thôngtin này được sửlý tựđộng tại máy-chủ website và một-loạt máy-chủ khác kếtnối lằngnhằng, kêu chung là Payment Gateway, rồi cuốicùng Ngânhàng Pháthành nã tiền trong tàikhoản (hoặc ghi-nợ) cho chủ-thẻ.

Khi mua/bán something ngoài siêuthị, aka offline, thì em cashier chân-ngắn xinhđẹp (aka Thâu-ngân Cô-nương) sẽ đòi Thẻ của chủ-thẻ, rồi cà ổng vào cái khe bébé của máy-cà-thẻ, sau đấy mọi việc sẽ diễntiến đúng như mua/bán online.

Mua/bán offline chỉ khác mua/bán online duynhất một điểm: em cashier chân-ngắn chìa hóađơn bắt chủ-thẻ ký toẹt phát, xong fin.

(2.2) Thẻ Rủiro

Các cô, lũ văncông cụt tai, đã hiểu sơsơ về chứcnăng của Thẻ và hoạtđộng liên-ngânhàng ngầm sau lưng ổng, và có-thể, cũng đã thấy những rủiro tiềm-ẩn của sự xài Thẻ.

Các cô nhẽ đang lolắng, một thằng bầnnông nhặt được Thẻ? Nó vác Thẻ ra Nguyen Kim vơ luôn một ông Sony Bravia 60', một ông Sharp Hybrid 400L, một ông MacBook Air 13.3, tiệnthể cắn mẹ một bữa Pizzahut Buffet rồi đổ mẹ nước Coke trộn Ketchup Italian xuống gậm-bàn? Hahaha.

Hoặc các cô đang lolắng, một thằng hacker mũi-tẹt chôm thôngtin Thẻ? Nó chui mẹ Lauxanh đăngký luôn 10 năm download fin sếch không hạnchế bandwidth, tiệnthể book mẹ cặp vé bay Hàlan? Hahaha.

Trung Tướng thừanhận, xài Thẻ có rủiro. Nhưng so với tiền-mặt, thì Thẻ là một đẳngcấp, đẳngcấp vĩđại. Rủiro của Thẻ, nhất là từ phía chủ-thẻ, thựctế, chả ăn-nhằm đéo gì so những tiệndụng ổng mang tới.

Ở vaitrò người-bán, Trung Tướng đã toi khakhá tiền cho bọn trộmcắp (aka bọn xài thẻ "chùa"), nhưng ở vaitrò người-mua, Trung Tướng chưa rụng xu nào.

Vì các cô đã có vũkhí: Chargeback.

(2.3) Chargeback là gì là gì?

Chargeback, Trung Tướng dịch "nã-ngược", là cách các tổchức chấpnhận Thẻ bảovệ các cô (Chủ-thẻ) khỏi bọn scammer lừađảo trộmcắp bịpbợm.

Nguyêntắc Chargeback, là, mọi rủiro của Thẻ sẽ do người-bán (Merchant) chịu tráchnhiệm.

Trong-vòng 12 tháng, nếu các cô pháthiện any Fraud Action (Hànhvi Chiếmđoạt) với Thẻ của mình, các cô có quyền Claim (Khiếunại) Ngânhàng Pháthành trả lại tiền các cô ngay và luôn. Thường các ngânhàng chỉ mất khoảng 30 phút để hoàntất quytrình ý, thề đéo nói phét.

Vậy những Sony Bravia mới Sharp Hybrid mới vé bay Hàlan? Hehe côngty em cashier chân-ngắn phải gánh thôi. Ngoài mất-trắng Sony mới Sharp, các em ẻm còn chịu thêm phí Chargeback.

Trung Tướng bất-hủ của các cô từng cayđắng nạp phạt tận 25 Tơn Chargeback Fee cho những tấm bill giá vỏnvẹn 1.99 Tơn. Tộ-sư Chargeback.

(@2012)

Tags: thẻ thanh-toán quốc-tế, thẻ tín-dụng, thẻ ghi-nợ, thẻ ngân-hàng, tài-khoản ngân-hàng, mua bán online, lừa-đảo trộm-cắp bịp-bợm trên mạng internet, an-toàn tài-chính, đéo an-toàn thì bú lồn, mất tiền bố dí cặc, cẩn-thận tránh hacker.129 CommentsPage: