Latest Comments
Sunday, June 10, 2012


Pop Branding (Thươnghiệuthuật Bìnhdân)

Pop Branding (Thươnghiệuthuật Bìnhdân)

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2012-06-10 08:26:00

Thươnghiệuthuật Bìnhdân


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Co-authors "Hoang An" & Al Huang Le Generale

Bài 1: Mở-màn về thươnghiệu & xâydựng thươnghiệu

An Hoàng Trung Tướng Kèn-to-khủng là kẻ chấp-bút biên loạt bài này, dựa trên sốliệu tổnghợp và phântích của "Hoang An" aka Mụ An Hói, một chuyêngia Marketing, đang kiếm-sống tại Đức Lợn.

Thươnghiệuthuật là gì? Tiếng Mẽo nó là Branding, nguồn từ chữ Brand, nghĩa là Thươnghiệu.

Thươnghiệuthuật nômna, là cách chúng-ta xâydựng & pháttriển một thươnghiệu (Brand).

Thươnghiệu là gì, mà chúng-ta phải xâydựng?

Nếu các cô biết thươnghiệu "Coca-Cola" trịgiá 67 tỷ Tơn, trong khi tổng tàisản hữuhình của côngty Coca-Cola chỉ vỏnvẹn 24 tỷ, thì các cô đã chẳng đặt câu-hỏi ngớngẩn như vậy (*1). Tươngtự, thươnghiệu "IBM" và "Microsoft" mỗi cái trịgiá quãng 56 tỷ Tơn, trong khi tàisản của chủ sởhữu chúng cũng chỉ tròmtrèm cỡ đấy (*1).

Một lọ Coca-Cola 2-litter giá 90 xu, nếu các cô đem rót qua một lọ "No-Name" hoặc "Vietnam National Drink", thì bán được nhiêu? Mười xu? Năm xu? Trung Tướng không định dìm-hàng 2 thươnghiệu trên, nhưng Trung Tướng hehe khuyên các cô mang lọ lỏ tặng cho chó.

Gần 3/4 giátrị côngty Coca-Cola nằm nơi cái nhãn ngoằnngoèo này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


Đó chính là Thươnghiệu "Coca-Cola" (Brand Name Of Coca-Cola).

Côngty Coca-Cola bơmbít kiểu nào để có thươnghiệu hoành thế?

Hànhvi bơmbít đó gọi là Xâydựng Thươnghiệu (Branding Process), Trung Tướng kêu Thươnghiệuthuật.

Các cô, khởisự nghiệp đong tiền bằng một gánh chè-đỗ-đen cạnh cổng Họcviện Ngânhàng, hoặc một website buôn hoa lụa với 2 nhânviên, hoặc thậmchí xào-nấu vốn-tự-có, cần thươnghiệuthuật không?

Trung Tướng trả-lời, YES.

Không thươnghiệuthuật & thươnghiệu, lấy cặc ra tiền.

Bài 2: Thươnghiệu của cô giá nhiêu?

Bài 3: Cây thươnghiệu

(Mời đọc tiếp trong all Paiboxes)

Bài 4: Nguyêntắc vươn-cao, che-lấp, chèn-ép & khốngchế

Bài 5: Nguyêntắc cắm-rễ & sinhsôi

Bài 6: Sángtạo ýtưởng lìutìu

Bài 7: Gieo-trồng

Bài 8: Chăm-bón

(Mời đọc tiếp trong Paibox Business)

***

Lời Trung Tướng: Loạt Thươnghiệuthuật Bìnhdân dedicatedly dành cho Paibox Business của mụ An Hói. Ở đó, mụ An Hói sẽ độcquyền giảng bài và đong gái, Trung Tướng không canthiệp.

(@2011)

(*1) Sốliệu 2006, bởi Interbrand.

Tags: thương-hiệu, thương-hiệu-thuật, xây-dựng thương-hiệu, chuyên-gia thương-hiệu, tiếp-thị, brand, branding, marketing essential, branding professional.1007 CommentsPage:


1 comment:Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment