Latest Comments
Sunday, January 5, 2014


The three academic language skills (Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm)

The three academic language skills (Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm)

An Hoang Trung Tuong
*Giáo-dục 2014-01-04 17:00:00

Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


A. Kỹnăng ngônngữ giớithiệu

(1) Bài này chứa một trong những nộidung khoahọc quantrọng nhất ever Trung Tướng vĩđại phóng tới văncông xuchiêng.

This entry contains one of the most important scientific contents yet sent ever by the great General to you fucking soutien amateurs.

(2) Khi học ngoạingữ, các cô thường được tuyêntruyền về bốn kỹnăng ngônngữ cơbản, là nghe, nói, đọc, viết.

When learning a foreign language you fucking amateurs are often forced to sustain the concepts of four basic language skills: listening, speaking, reading, writing.


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


(3) Bọn jáoviên mútcặc sẽ tậptrung đàotạo các cô theo địnhhướng bốn kỹnăng đó của chúng.

The fucking language educators have dedicatedly teaching you on the four skills.

(4) Trung Tướng nói không đcm, nghe nói đọc viết chỉ là bề-mặt của ngônngữ.

The General says no, motherfuckers, listening speaking reading writing are just surface's pieces of a language.

(5) Muốn đào-sâu ngônngữ, các cô cần một cách tiếpcận khác.

To deeply obtain a language, you need to have another approach.

(6) Nó là ba kỹnăng ngônngữ hànlâm, phátminh của Trung Tướng.

It is called the three academic language skills, a philosophy invented by the General.

B. Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm

Ba kỹnăng ngônngữ hànlâm của Trung Tướng gồm:
(i) kỹnăng giaotiếp (language communication),
(ii) kỹnăng nhậnthức (language comprehension),
(iii) kỹnăng truyềnđạt (language transmission).

Kỹnăng giaotiếp là kỹnăng ngônngữ sửdụng cho giaotiếp hàngngày. Nó nằm mức thấp nhất trong ba kỹnăng. Muốn tồntại cùng một cộngđồng aka không chết đói, các cô cần nắm kỹnăng này, tươngđương nhândân bảnđịa natural born people 10-niên, aka elementary school children.

Kỹnăng nhậnthức là kỹnăng ngônngữ sửdụng cho họchành và thâunạp thôngtin. Nó nằm mức giữa trong ba kỹnăng. Muốn cảithiện tìnhhình đong xèng kiếm cắn và không bị cộngđồng kỳthị, các cô cần nắm kỹnăng này, tươngđương nhândân bảnđịa natural born people 15-niên, aka secondary school children.

Kỹnăng truyềnđạt là kỹnăng ngônngữ sửdụng cho những hànhvi cõitrên, như dạyhọc, đàmphán, xétđoán. Nó nằm mức cao nhất trong ba kỹnăng. Muốn nên đànghoàng và được cộngđồng nhìnnhận côngbằng sángsủa, các cô cần nắm kỹnăng này, tươngđương nhândân bảnđịa natural born people 18-niên, aka high school teenagers.

Kỹnăng giaotiếp (language communication) gồm:
(a) giaotiếp sinhhoạt (living communication),
(b) giaotiếp laođộng (working communication),
(c) giaotiếp họcthuật (studying communication).

Kỹnăng nhậnthức (language comprehension) gồm:
(a) nhậnthức đọc (reading comprehension),
(b) nhậnthức xem (watching comprehension),
(c) nhậnthức nghe (listening comprehension).

Kỹnăng truyềnđạt (language transmission) gồm:
(a) truyềnđạt viết (writing transmission),
(b) truyềnđạt trìnhbày (presenting transmission),
(c) truyềnđạt thuyếtphục (convincing transmission).

Mời theodõi tiếp tại các bài giảng hoặc Paibox hoặc các sách nghiêncứu ngônngữ của Trung Tướng.

(@2010)5000 CommentsPage:


2 comments:Hà Xuân said...

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment