Latest Comments
Tuesday, January 10, 2017

Daily themeless tales: Chuyện thầntiên vuvơ

Chuyện thầntiên vuvơ

Chuyện No1Mùa xưa mùa xưa {once upon a time}, Anh Bương {an hoàng trung tướng} dưa Chị Bương {cácmác} lên rừng chơi.

Rừng xanh, xanh lắm nhé. Lá zungzinh xanh như gỉ dồng. Bướm tungtăng xanh như mắt vịt. Nước khe xanh bủnzủn. Mây dèo xanh zộnzàng.

Anh Bương nói, màu cănbản của thiêndàng, là xanh, thưa cácmác (*1).