Latest Comments
Saturday, January 28, 2017

BUSINESS AND BRAND VALUATION: DỊNHGIÁ ZOANHNGHIỆP VÀ THƯƠNGHIỆU

DỊNHGIÁ ZOANHNGHIỆP VÀ THƯƠNGHIỆU

(phụlục bàigiảng Fast MBA, họcphần tàichính zoanhnghiệp)

Khy chúng cô muốn bán côngty của mình, hay muốn mua một côngty của ai, hay muốn sápnhập chúng vào nhau, hànlâm kêu là M&A, thỳ, chúng cô phải dịnhgiá chúng. Một côngty, cũng giống một con hàng, mà thoy.

Giá của côngty (zoanhnghiệp nóichung), zo chúng cô tính, sẽ không dảmbảo hoàntoàn chínhxác, nhưng phải dảmbảo các bên mua-bán dều thỏamãn. Nhânzân không thỏamãn, thỳ muabán cặc gì nữa.

Và Anh Bương {an-hoàng-trung-tướng} hoànvõ trứzanh sẽ tungxùy xuống chúng cô quả tínhtoán giátrị zoanhnghiệp giảndơn, dặng chúng cô không hớhênh trong M&A.

Bài giảng của Anh Bương zùng chữ Giùn mới. Batoong nào không nghe nhuần, mời cút.Thursday, January 26, 2017

NEW YEAR PHOTOS

NEW YEAR PHOTOS

Anh Bương {an hoàng trung tướng} phóng vào chúng batoong chút hìnhhài chấtnghệ mừng năm mới.

Tên và nghĩa chúng, Anh Bương mời chúng cô nghe tự và giảng tự.Tuesday, January 10, 2017

Daily themeless tales: Chuyện thầntiên vuvơ

Chuyện thầntiên vuvơ

Chuyện No1Mùa xưa mùa xưa {once upon a time}, Anh Bương {an hoàng trung tướng} dưa Chị Bương {cácmác} lên rừng chơi.

Rừng xanh, xanh lắm nhé. Lá zungzinh xanh như gỉ dồng. Bướm tungtăng xanh như mắt vịt. Nước khe xanh bủnzủn. Mây dèo xanh zộnzàng.

Anh Bương nói, màu cănbản của thiêndàng, là xanh, thưa cácmác (*1).