Latest Comments

Bam box

Trang zành cho bọn Bựa đêm quậy-fá, bú ziệu, đong gái, tán nhảm, và thựchiện các hànhvi đồitrụy khác.

Tóm-lại đây là chỗ để bọn cụt-tai đầu-bò bam Quán Bựa hehe.

Appendix #1: Shit-corp Black List
Danhsách Văncông Đen, aka Chókìu Bị Khâu Mõm

Appendix #2: Shit-corp Classes
Đẳngcấp Văncông Búzù Quán Bựa

Appendix #3: Shit-corp Bammers
Búzù Bam Stats on 1,000 Latest Shits
Page: