Latest Comments

Get Flickr Image Embed Code

Drug this image into your bookmark toolbar to make a bookmarklet for getting Flickr Image Embed Code
Cách zùng Flickr Image Code Bookmarklet:

(i) Kéo-và-thả logo Flickr above lên thanh côngcụ Bookmark Toolbar, thành một tem Bookmarklet. Batoong muốn dặt-tên nó là gì, thỳ tùy.

(ii) Khy dang nghe một ảnh tại Flickr, nếu muốn chôm nó dưa sang một cồng Quán Bựa, thỳ click-chuột vào Bookmarklet này. Nếu batoong dược redirect qua một trang options ảnh, thỳ click-chuột vào Bookmarklet thêm nhát nữa. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản copy zòng code trong nó.

(iii) Paste zòng code vừa copy dó, sang any soạnthảo cồng Quán Bựa.
Page: