Latest Comments

Get Liveleak Embed Code

Drug this image into your bookmark toolbar to make a bookmarklet for getting Liveleak Embed Code
Cách zùng Liveleak Video Code Bookmarklet:

(i) Kéo-và-thả logo Liveleak above lên thanh côngcụ Bookmark Toolbar, thành một tem Bookmarklet. Batoong muốn dặt-tên nó là gì, thỳ tùy.

(ii) Khy dang nghe một video tại Liveleak, nếu muốn chôm nó dưa sang một cồng Quán Bựa, thỳ click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản copy zòng code trong nó.

(iii) Paste zòng code vừa copy dó, sang any soạnthảo cồng Quán Bựa.
Page: