Latest Comments

Get Web Hyperlink Embed Code

Drag this image into your bookmark toolbar to make a bookmarklet for getting Web Hyperlink Embed CodeCách zùng Web Hyperlink Code Bookmarklet:

(i) Kéo-và-thả logo LINK above lên thanh côngcụ Bookmark Toolbar, thành một tem Bookmarklet. Batoong muốn dặt-tên nó là gì, thỳ tùy.

(ii) Khy dang nghe một trang-mạng aka website, nếu muốn chôm Link nó dưa sang một cồng Quán Bựa, thỳ click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản copy zòng code trong nó.

(iii) Paste zòng code vừa copy dó, sang any soạnthảo cồng Quán Bựa.
Page: