Latest Comments





Get Web Image and Video Embed Code

Drag this image into your bookmark toolbar to make a bookmarklet for getting Web Image/Video Embed Code



Cách zùng Web Image/Video Code Bookmarklet:

(i) Kéo-và-thả logo IMG above lên thanh côngcụ Bookmark Toolbar, thành một tem Bookmarklet. Batoong muốn dặt-tên nó là gì, thỳ tùy.

(ii) Khy dang nghe một ảnh-mạng aka web-image, hoặc một trang ảnh Flickr, hoặc một video tại Youtube hay LiveLeak, nếu muốn chôm nó dưa sang một cồng Quán Bựa, thỳ click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản copy zòng code trong nó.

(iii) Paste zòng code vừa copy dó, sang any soạnthảo cồng Quán Bựa.

(iv) Nếu batoong không dang nghe ảnh-mạng, nhưng dã có dịachỉ URL của ảnh, thỳ cũng click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản làm theo nó.

Riêng chôm ảnh từ Flickr, nếu batoong dược redirect qua một trang options ảnh, thỳ click-chuột vào Bookmarklet thêm nhát nữa. Dialog sẽ xuấthiện.




Page: