Latest Comments

Get Youtube Embed Code

Drug this image into your bookmark toolbar to make a bookmarklet for getting Youtube Embed Code
Cách zùng Youtube Video Code Bookmarklet:

(i) Kéo-và-thả logo Youtube above lên thanh côngcụ Bookmark Toolbar, thành một tem Bookmarklet. Batoong muốn dặt-tên nó là gì, thỳ tùy.

(ii) Khy dang nghe một video tại Youtube, nếu muốn chôm nó dưa sang một cồng Quán Bựa, thỳ click-chuột vào Bookmarklet này. Một dialog sẽ xuấthiện, và batoong chỉ dơngiản copy zòng code trong nó.

(iii) Paste zòng code vừa copy dó, sang any soạnthảo cồng Quán Bựa.
Page: