Latest Comments
Saturday, March 21, 2015


Financial statement analysis (Phântích báocáo tàichính)

Financial statement analysis: Phântích báocáo tàichính

(trích bàigiảng F-MBA, họcphần kếtoán quảntrị)

Phântích báocáo tàichính có hai tạng:
(i) phântích kháiquát báocáo tàichính,
(ii) phântích chỉtiêu báocáo tàichính.

Phântích chỉtiêu báocáo tàichính sẽ tậptrung vào những chỉtiêu tàichính như:
(i) cơcấu nợ ngắnhạn,
(ii) khảnăng thanhtoán,
(iii) khảnăng luanchuyen vốn,
(iv) khảnăng sinh lợinhuận,
(v) đònbảy tàichính,
(vi) etc.

Các chỉtiêu này được xácđịnh cănbản qua các chỉsố tàichính.

Phântích khảnăng luanchuyen vốn (aka tốcđộ quay vốn, hay mức quayvòng vốn), đơngiản là đánhgiá các chỉsố luanchuyen vốn của doanhnghiệp, còn gọi là chỉsố hoạtđộng (activity ratios), chảdụ:
(1) chỉsố quayvòng hànghóa tồnkho ITR,
(2) chukỳ tồnkho bìnhquân DSI,
(3) chỉsố quayvòng xèng phảithu RTR,
(4) chukỳ thunợ bìnhquân ACP,
(5) chỉsố quayvòng tàisản ngắnhạn CATR,
(6) chukỳ tàisản ngắnhạn bìnhquân CAHP,
(7) chỉsố quayvòng tàisản dàihạn FATR,
(8) chukỳ tàisản dàihạn bìnhquân FAHP,
(9) chỉsố quayvòng tàisản ATR,
(10) chukỳ tàisản bìnhquân AHP,
(11) chỉsố quayvòng vốn CTR,
(12) chukỳ quayvòng vốn CTP,
(13) etc.

Chỉsố quayvòng hànghóa tồnkho ITR (inventory turnover ratio), sẽ bằng giávốn hàngbán (cost of goods sold) chia cho giátrị hànghóa tồnkho bìnhquân (average inventory), hoặc bằng doanhthu (sales) chia cho giátrị hànghóa tồnkho (inventory).

ITR = COGS / AI

ITR = sales / inventory

(COGS) là giávốn hàngbán, cost of goods sold,
(AI) là tồnkho bìnhquân, average inventory.

Note: hai cách tính này cho ra hai số khác nhau, tùy các cô chọn. Cách tính thứ hai là tính nhanh, ngay trên báocáo ngày. Cách tính thứ nhất là cách truyềnthống.

Tồnkho bìnhquân {AI} bằng trungbình cộng của giávốn tồnkho đầu-kỳ và giávốn tồnkho cuối-kỳ, hoặc tính mẹ bằng giátrị tồnkho cuối-kỳ, cho nhanh.

AI = ( BI + EI ) / 2

(BI) là giávốn tồnkho đầu-kỳ, beginning inventory,
(EI) là giávốn tồnkho cuối-kỳ, ending inventory.

ITR cho biết hànghóa tồnkho của các cô quay mấy vòng trong kỳ báocáo, nghĩa là, hànghóa được nhập (xuất) baonhiêu lần qua kho.

Chảdụ doanhthu bánhàng cả năm của các cô bằng 476 tỷ tơn, giávốn hàngbán cả năm bằng 358 tỷ, giátrị hàng tồnkho cuối năm bằng 45 tỷ.

ITR = 358 / 45 = 8.0 (vòng)

Nghĩa là, hànghóa buônbán của các cô quay 8 vòng/năm. Cũng là, hànghóa vào kho các cô trungbình 8 lần/năm.

ITR càng bự, thì đươngnhiên càng ngon.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Chukỳ tồnkho bìnhquân DSI (days sales of inventory, or days inventory, or days of inventory holding), đươngnhiên sẽ bằng số ngày trong năm chia cho ITR.

DSI = 365 / ITR

DSI cho biết hànghóa của các cô trungbình nằm trong kho bao ngày.

Dùng vídụ above:

DSI = 365 / 8.0 = 46 (ngày)

Nghĩa là, hànghóa buônbán của các cô thường lưu kho 46 ngày.

Nghĩa là, cứ sau quãng 46 ngày, các cô sẽ bán xong hàng trong kho.

DSI càng ngắn, thì đươngnhiên càng ngon.

Note: các cô cothe tính ITR và DSI cho riêng từng mã hànghóa hay nguyenlieu, sanpham, tùy nhucầu phântích.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Chỉsố quayvòng xèng phảithu RTR (receivable turnover ratio, or debtor turnover ratio), sẽ bằng doanhthu bánhàng trảchậm (aka doanhthu bánchịu, net credit sales) chia cho xèng phảithu bìnhquân (average accounts receivable).

RTR = NCS / AAR

(NCS) là doanhthu bánhàng trảchậm, net credit sales,
(AAR) là xèng phảithu bìnhquân, average accounts receivable.

Xèng phảithu bìnhquân {AAR} bằng trungbình cộng của phảithu đầu-kỳ và phảithu cuối-kỳ, hoặc tính mẹ bằng khoản phảithu cuối-kỳ, cho nhanh.

AAR = ( BAR + EAR ) / 2

(BAR) là xèng phảithu đầu-kỳ, beginning accounts receivable,
(EAR) là xèng phảithu cuối-kỳ, ending accounts receivable.

RTR trìnhbáo các cô làm tíndụng kháchhàng có hiệuquả không, thu xèng bánhàng có tíchcực không, có gặp nguycơ nợ xấu, nợ đọng, nợ khóđòi châybửa gì không.

RTR cho biết lượng xèng bánhàng trong kỳ báocáo của các cô cao gấp mấy lần lượng xèng kháchhàng nợ thườngxuyên, hoặc là, khoản tíndụng các cô cấp cho kháchhàng quay được baonhiêu vòng.

Chảdụ doanhthu bánhàng cả năm của các cô bằng 476 tỷ tơn, trong đó 128 tỷ bán trảchậm cho các conbuôn, xèng phảithu cuối năm bằng 23 tỷ.

RTR = 128 / 23 = 5.5 (lượt)

Nghĩa là, các cô thu sạch nợ bánchịu quãng 5.5 lượt/năm. Nói cách khác, cứ hơn 2 tháng các cô thu sạch nợ của đám conbuôn một lần.

RTR càng bự, thì đươngnhiên càng ngon.

Tại Luas, RTR thường bằng 6-8, cao hơn trungbình của Tây Bương.

Mời văncông tự nghiêncứu chỉsố quayvòng nợ phảitrả PTR (payable turnover ratio). Nó không khác RTR, nhưng trái nghĩa.

PTR = NCP / AAP

(NCP) là doanhthu muahàng trảchậm, net credit purchases,
(AAP) là nợ phảitrả bìnhquân, average accounts payable.

PTR càng bé, thì đươngnhiên càng ngon.

RTR và PTR tròmtrèm bằng nhau thì okay. RTR quá lớn thì các cô khó có khảnăng tăng doanhthu. RTR quá nhỏ thì các cô bị chiếmdụng nặng. PTR quá lớn thì các cô xin tíndụng muahàng kém. PTR quá nhỏ thì các cô quanh năm bị chủnợ đòi xèng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Chukỳ thunợ bìnhquân ACP (average collection period), đôikhi gọi là hạn nợ bìnhquân (accounts receivable average age, or accounts receivable aging), sẽ bằng số ngày trong năm chia cho RTR.

Nếu lấy 365 (ngày trong năm) chia cho RTR, thì các cô được ACP tính bằng ngày.

Nếu lấy 12 (tháng trong năm) chia cho RTR, thì các cô được ACP tính bằng tháng.

ACP cho biết các cô trungbình thu sạch nợ của một kháchhàng trong bao lâu.

Dùng vídụ above, khi RTR bằng 5.5:

ACP = 12 / 5.5 = 2.4 (tháng)

ACP = 365 / 5.5 = 73 (ngày)

Nghĩa là, các cô trungbình thu sạch nợ trong 2.4 tháng, aka 73 ngày. Nếu đây là mức phùhợp, đúng chínhsách, thì cứ con khách nào thanhtoán chậm quá 73 ngày trên vài món nợ, các cô giam mẹ nó vào black-list, đéo cho nợ nữa.

Tại Luas, ACP thường bằng 45-60 ngày, thấp hơn trungbình của Tây Bương.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Chỉsố quayvòng vốn CTR (capital turnover ratio, or equity turnover ratio), sẽ bằng doanhthu thuần chia cho vốn sởhữu doanhnghiệp (owners equity).

CTR = NS / NE

(NS) là doanhthu thuần trong kỳ báocáo, net sales,
(NE) là vốn của ôngchủ doanhnghiệp, net owners equity.

Các cô cũng biết, vốn sởhữu {NE} bằng giátrị tàisản doanhnghiệp (total assets) trừ đi nợnần của doanhnghiệp (total liabilities):

NE = TA - TL

(TA) là cộng giátrị tàisản doanhnghiệp, net total assets,
(TL) là cộng nợnần của doanhnghiệp, net total liabilities.

CTR cho biết các cô đong được baonhiêu xèng trên một đồng vốn banđầu.

Chảdụ doanhthu cả năm của các cô bằng 476 tỷ tơn, cộng tàisản trong báocáo cuối năm bằng 280 tỷ, nợ bằng 232 tỷ, vốn bằng 48 tỷ.

CTR = 476 / 48 = 9.9

Nghĩa là, một tơn vốn của các cô năm qua tạo ra 9.9 tơn doanhthu.

CTR càng bự, thì đươngnhiên càng ngon, vốn quayvòng càng nhanh.

CTR trông khá giống ROE, aka tỷsuất lợinhuận trên vốn sởhữu (return on equity), nhưng ROE cho biết lợinhuận trên vốn, còn CTR cho biết doanhthu trên vốn.

Bên tưbản cũng thịnhhành chỉsố quayvòng vốn hoạtđộng WCTR (working capital turnover ratio), bằng doanhthu thuần chia cho vốn hoạtđộng của doanhnghiệp (net working capital).

WCTR = NS / WC

(NS) là doanhthu thuần trong kỳ báocáo, net sales,
(WC), hay NWC, là vốn hoạtđộng, net working capital.

NWC thì bằng tàisản ngắnhạn (current assets) trừ đi nợ ngắnhạn (current liabilities):

NWC = ACA - ACL

(ACA) là tàisản lưuđộng bìnhquân, average current assets,
(ACL) là nợ ngắnhạn bìnhquân, average current liabilities.

Note: số bìnhquân bằng trungbình cộng của số đầu-kỳ và số cuối-kỳ, hoặc tính mẹ bằng số cuối-kỳ, cho nhanh.

Cănbản, WCTR khá giống CTR. Nhưng WCTR thường chỉ ápdụng trong ngắnhạn, còn CTR ápdụng trong cả ngắnhạn và dàihạn. WCTR cho biết các cô đong được baonhiêu xèng trên một đồng vốn hoạtđộng.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Ngoài các ratios above, bọn hànlâm tưbản còn thường dùng các chỉsố hoạtđộng khác như: chỉsố quayvòng vốn khấuhao (depreciation ratio), chỉsố lợinhuận trên doanhthu (PBT ratio), chỉsố giá nguyênliệu trên doanhthu (material cost ratio), etc.

Mời văncông tự gúc và nghiêncứu thêm.


Photo Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The NetPhoto Unknown. Source Somewhere In The Net


Bàitập

[1] Phântích báocáo tàichính này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


[2] Phântích báocáo tàichính này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net


[3] Phântích báocáo tàichính này:


Photo Unknown. Source Somewhere In The Net

Page:


365 comments:1 – 200 of 365   Newer›   Newest»
KHIEM TRAN said...
This comment has been removed by the author.
Anh Haibựa said...

Bài nầy nhẽ dành cho Ngọc Già, Ngọc Ngác, Ngọc Đánh :v

LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE said...

Ui bài mới về kinh tế à. Các Bựa yêu thích chủ đề kinh tài, học viên các lớp FMBA... thảo luận cho Ly được khai sáng ké với nào.

Cuối tuần bận bịu công việc mỗi đứa mỗi nơi. Nghỉ giải lao vài phút rồi chiến đấu tiếp cho vơi chút nhọc nhằn.

[youtube=https://youtu.be/qi-ZrX0SAuU]

"Khi anh ở Berlin thì em đi Luân Đôn
Lúc anh ở New York thì em bận ở Rome
Những đêm si mê mình dành cho nhau
Như giọng nói trên điện thoại vậy

Ước chi mình có nhiều hơn phép cách cảm em nhỉ
Anh ước vậy trong những tối chán chường
Ước chi có thể tới với nhau thêm lần nữa
Anh và em đã có thể tìm thấy ngôi nhà cho đôi ta

Em có cảm thấy không những hạt mưa rơi trên sa mạc
Em có thấy không những tia nắng trong đêm
Em có thấy tình anh khi anh đang vắng mặt
Xa cách em vạn dặm dặm kia..."
=======
Nhặt trên m

Anh Haibựa said...

Đọc tin người dân SG đi làm hộ chiếu gia tăng đột biến - không biết có điềm gì không?

Travis Hawk said...

Moa đã chồi nên trong nhọcnhằn và caiđắng gòi đơi. Địt cả lò fát, thay nhời chầu zư thônglệ.

Cô Đoàng mới cô Tuấn ỉa són cũng rành về côngnghệ nghe lén quá nhể. Vầu nổ tiếp đi mấy cô, Moa hóng nhiệtliệt. À, nổ cho đúng nha, kẻo Moa đổ cứt đầy loa nha mấy cô.

LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE said...

Ref: LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE (3)

If Tomorrow Never Come
[youtube=https://youtu.be/9Q3ZjSatVDo]

Nếu ngày mai không bao giờ đến

Đôi khi vào giữa đêm
Anh thức dậy và nhìn em ngủ
Em chìm vào giấc mộng bình yên
Vì vậy anh tắt đèn và nằm đó trong bóng tối
Và một suy nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu anh
Nếu như anh chẳng bao giờ thức dậy vào buổi sáng nữa
Em có nghi ngờ những tình cảm anh dành cho em không?
Từ tận trong trái tim anh cũng hỏi như vậy

Nếu ngày không bao giờ đến
Thì em có biết anh yêu em nhiều đến mức nào không
Mỗi ngày anh đã cố gắng bằng mọi cách để cho em thấy
Rằng em là người duy nhất anh yêu
Và nếu thời gian để anh tồn tại trên trái đất đã hết
Em sẽ phải đối mặt với thế giới này một mình
Liệu tình yêu anh dành cho em có phải chỉ là quá khứ không?
Liệu nó có đủ để vững bền mãi mãi không em?
Nếu ngày mai không bao giờ đến


Bởi vì anh đã từng mất đi những người yêu thương trong cuộc đời này
Những người mà họ sẽ chẳng biết được anh yêu họ nhiều như thế nào đâu
Giờ đây anh sống với sự nuối tiếc
Rằng những cảm xúc từ tận trong đáy lòng anh dành cho họ họ sẽ chẳng bao giờ biết được

Vì vậy anh đã tự hứa với bản thân mình
Mỗi ngày sẽ nói cho em biết em có ý nghĩa thế nào với anh
Để tránh những gì đã xẩy ra trong quá khứ
Sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để cho em biết những tình cảm của anh là như nào

Vì vậy hãy nói với người bạn yêu
Những gì mà bạn nghĩ về họ
Nếu ngày mai không bao giờ đến
====================
Nhặt trên mạng

Trang Hoàng said...

Đội ơn Zì

F1 Condor said...

Bài viết hàn lâm quá, đọc khó hiểu bỏ mịa thiếm chê thiếm chê hê hê.

Riêng thằng ngân hàng Navibank, giờ là NH Quốc Dân, thiếm chê toàn diện, từ internet banking đến thanh toán cuốc tế đến nhân diện nhân viên.

Internet banking mà giờ vẫn dùng password without token kiểu cũ, gây rủi ro rò rỉ thông tin lắm, biết hôn Navibank ?!

Thanh toán cuốc tế mà đéo có nổi một correspondant bank aka Ngan hàng đại lý, ở Mẽo. Đúng ra là từ hai năm về trước có tài khoản tại bank Well Fargo nhưng đã đóng. Nên các khoản thanh toán đồng $ chậm như rùa bò !

Thay vì chỉ mất 24h thì qua Navibank phải mất ít nhất 36h do xèng $ phải chại lòng vòng.... qua Vietcombank.

Nhân viên thì đéo có chân dài hot girl thiếm chê, nếu hông muốn nói là quá xấu, xấu hổng thua gì Agribank hehe.

Nói chung anh Tâm mần khu CN thì okie, mần bank như kẹc, chưa kể chứng khoán. Tâm mà hông bán NVB được sớm thì có nguy cơ đếm kiến chứ đéo đùa à hà hà

F1 Condor said...

Cần đéo gì học, nhìn bảng cân đối của thằng bia Hở Nấy aka Nuicho cũng thấy thằng nài mần cắn cũng như kẹc.

Tài sản cố định hơn 200 tỷ, nợ phải trả gần 100 tỷ mà nợ phải thu chỉ 10 tỷ, hàng tồn kho 20 tỷ. Biết ngay thằng nài (cuốc doanh nhỉ ?) chỉ chém gió họp hành là tài, được đầu tư một đống xèng mà mần cắn kém năng suất, thiếm chê hê hê.

Hết chiện, phân tích tài chánh

F1 Condor said...

Ref: Anh Haibựa (4)

Bỏn đi du lịch hoy nhân viên thiếm Đánh ợ.

Hiện nay các công ty du lịch Thái chào giá land tour (Thái) cho các đối tác là các cty dịch Lừa với mức giá hông thể tưởng tượng: 90 $ cho land tour 4 ngài 3 đêm hotel 4 sao bao luôn ăn uống ! Con nào mần du lịch vào còng phơm dùm thiếm Đánh cái. Mức giá nài chỉ có thể nói là chánh phủ Thái hỗ trợ ngành du lịch rồi, bồi hồi nhể.

Tiếp đến là thằng dầu mỏ UAE với tuyến Dubai. Now giá land tour 4 đêm hotel 4-5sao bao gồm ăn uống chỉ có 230$. Thiếm dự sẽ sớm bùng nổ tour đi Dubai sớm.

Liu ý là giá land tour chỉ áp dụng cho các công ty du lịch Lừa hoy nhá.

Cửa thiên di giá bèo í, còn hông mau mần bát bo hehe

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: F1 Condor (9)

Con Ngọc Đánh này thiêntài nhẻ? Chỉ nhiền vào nợ phải trả, xèng phải thu, với hàng tồnkho, mà cỏn biết cty "mầncắn kém năngsuất".

Ngu thì cũng đừng đạt mứcđộ thiêntài như thế chứ.

Hàng thựcphảm thì nhiều tồnkho làm mả cụ nhà con Ngọc Đánh à?

Tồnkho ít mà doanhthu nhớn thì quá lýtưởng địt cụ con Ngọc Đánh.

Nợ phảitrả gấp 10 lần xèng phảithu, thì đònbảy là khủnglù. Quá xịn.

Đấy là Zì phán khơikhơi trên sốmá của con Ngọc Đánh đó, chưa đi sâu cặc jì cả.

Day-dreaming said...

Ref: F1 Condor (10)

ý Thím Đánh đừng sui dại con cái nhà người ta đi du lịch rồi chốn lại phạm pháp đấy nhé.

Lừa đã đủ mang tiếng lắm rồi còn gì.

An Hoang Trung Tuong said...

Đây là tríchđoạn trong bài cuốicùng của họcphần kếtoán quảntrị MBA. Con nào đéo học từ zững bài đầu, hoặc chưa có trithức cănbản zìa kếtoán-tàichính thì thấy khónhọc. Chứ thực ra nó rất đơngiản.

Con Ngọc Đánh là một con khónhọc.

Day-dreaming said...

THím định để giờ cả đến Thái lọ, Rập rề tảy chay hết thảy Lừa à.

Làm ăn tử tế tí để cho người khác còn nhờ chứ.

Huhu...có visa ầm ầm thế này mà đã thiên di được đâu đây.

An Hoang Trung Tuong said...

Khi các cô vậnhành zoanhnghiệp, thì các nhóm chỉtiêu sau là cựckỳ quantrọng:

(iii) khảnăng luanchuyen vốn,
(iv) khảnăng sinh lợinhuận,
(v) đònbảy tàichính,

Trong đó "khảnăng luanchuyen vốn" Zì đã trích trên bài.

Khi các cô muốn đầutư vào một zoanhnghiệp, thì ngoài 3 nhóm chỉtiêu trên, còn 2 nhóm nữa cũng quantrọng không kém:

(i) cơcấu nợ ngắnhạn,
(ii) khảnăng thanhtoán,

Chỉ cần nhiền vào các chỉtiêu đó, là các cô đã biết mình có nên đầutư hay không (khi các cô là nhàđầutư), hoặc nên đưa zoanhnghiệp chạy theo hướng nào (khi các cô là nhàquảntrị).

Trang Hoàng said...

Gợi tình thế là cùng. Tổ sư

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ZrujXrB1_aE]

Trang Hoàng said...

Gợi tình và kích động, tất nhiên

My Life. My Love. My Matt. My MUSE


[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=dbB-mICjkQM]

Day-dreaming said...

bốt tí nhạc cho dịu giọng nào

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=XS-fBWGtd5s]

sao lại có thứ nào lại dịu dàng, da diết đến thế

An Hoang Trung Tuong said...

Chảdụ khi các cô kinhdoanh siêuthị, thì [fo: color="#FF0000"]chukỳ tồnkho bìnhquân[/fo] (DSI) chỉ đượcphép bằng 1 tuần aka 7 ngày. Nghĩa là, hàng chỉ được nằm trong kho 7 ngày là fải bán sạch.

Làmsao biết được DSI của cả một siêuthị khủnglù bằng baonhiêu? Khi các cô đéo có học, thì các cô sẽ điên mẹ đầulâu, vì đéo biết tính DSI như nào. Siêuthị bán hàng trăm mặthàng. Mỗn mặthàng có hàng chục loại. Mỗn loại lại có hàng trăm đơnvị. Thờigian nhập và xuất cho từng đơnvị luôn khác nhau, làm sao quảnlý đo được thờigian chúng nằm trong kho?

Vậy là các cô cần phải biết cách tính DSI. Tấtnhiên chỉ tính gầnđúng thôi, và tính chung cho toàn zoanhnghiệp, chứ không tính ziêng được.

DSI mà dài hơn mức tậpquán (aka 7 ngày), hoặc cứ tăng dần qua từng năm từng tháng, nghĩa là các cô đang đuối mẹ, cần có các chínhsách promotion đặng đủn nhanh túcđụ bán hàng.

F1 Condor said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (11)

Doanh thu có 10 tỷ trên vốn hơn 200 tỷ mà lớn cái gì hở con Zì sa lông dzô gông hehe

Vốn nằm hết mịa tài sản cố định mà nợ phải trả lớn hơn 10 lần nợ phải thu, cái nài khả năng bán nhà trả nợ chớ đòn bẩy củ kẹc giề ?

Còn nữa, được đầu tư hơn 200 tỷ, sản xuất kinh doanh một năm mà chỉ lãi 1 tỷ cụ, chưa tới 1% / vốn, cái nài hổng gọi là 'kém năng suất' thì là giề ? hề hề

Day-dreaming said...

đang học bài Zì giảng thì chỉ nghe nhạc Mìng bốt là hợp thôi Trang Hoàng ợ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: F1 Condor (20)

Con này điên à? Trên kia cô biên "nợ phải thu chỉ 10 tỷ" chứ có phải doanhthu đéo đâu?

Hay con này đéo phânbiệt được doanhthu với nợ phảithu?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: F1 Condor (20)

Quả "lãi 1 tỷ" là ở đéo đâu ra thế? Hóa ra phântích xong thì mới tìm sốmá bùvào hả?

An Hoang Trung Tuong said...

Nhiềnchung zoanhnghiệp quốcdoanh là loài oảntàgoàn, đéo jống ai, đéo theo quyluật kinhtài mẹ nào, và các cô hầunhư đéo có cách nào ápdụng hànlâm cho chúng.

Zì chỉ muốn chưởi con Ngọc Đánh trong trườnghợp này, là con cỏn ngu thiêntài khi đánhgiá tàichính chỉ qua 4 consố, đó là tàisản cốđịnh, nợ phảitrả, xèng phảithu, và hànghóa tồnkho.

Chừng đó sốmá có mà đánhgiá cái con cặc.

F1 Condor said...

Ref: Day-dreaming (14)

Em Mình, bạn bè & đệ thiếm Đánh là các sếp lớn/ nhỏ trong các công ty du lịch Lừa cho thiếm thông tin ấy chứ.

Thực tế hàng tháng vẫn có hàng chục Lừa trốn lại Thái, các trường hợp nài đều được báo cáo đầy đủ cho công an.

Bây giờ Thái đã siết pass Lừa, bỏn sẽ đéo cho vào nếu hông có round ticket. Nhiều trường hợp Lừa đi đường bộ từ Cam sang Thái bị từ chối cho vào luôn đới, chính thiếm chứng kiến cảnh đó. Riêng thiếm cũng đéo có round bus ticket (đường bộ làm đéo có round ticket hehe) nhưng vẫn cho qua, tmt (thế mới thích), bọn hải quan Cam nhìn pass thiếm là đái trong quần luôn (tuyền đi Pakistan bỏn sợ xanh mặt !)

An Hoang Trung Tuong said...

Jảng thế là đủ gòi. Zì đi sáumúi

F1 Condor said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (23)

Bù cái củ kẹc, con số trong bảng đó chớ hớ hớ

Thui thiếm chẩu đi tiếp mấy thằng super vechai Khựa đơi, tối rảnh mình thào-luân aka thảo luận tiếp há hé hé

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: F1 Condor (27)

Câm mồm đi con Ngọc Đánh vụng chèo vụng chống

Xoong Thủng said...

Ref: F1 Condor (10)

Thím Đánh hỏi lại xem tour Thái có phải base on twin share không, phải đi vào bao nhiêu điểm shopping, hotel 4* tên gì nhá. Từ đó mới kết luận đắt hay rẻ được

Trang Hoàng said...
This comment has been removed by the author.
Trang Hoàng said...

Chị Mình.

Hôm nay Trang bị buồn, trễ thảm hại chị Mình ạ, nên chỉ nghe nhạc gợi tình và kích động hy vọng được kéo lên một tý.

Còn không thì nghe mấy bài kiểu khuyễn khích nhảy cầu luôn cho nó cộng hưởng. Không thể du dương, bay bổng, tươi vui, trong sáng như chị Mình được í.

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't
No I don't, it's true

I don't, no, I don't, no, I don't, no, I don't
Want anybody else but you
...

Wanna fall, I fall so far
I wanna fall, fall so hard
And I call it magic
And I call it true
Call it magic

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=1PvBc2TOpE4]

Day-dreaming said...

Ref: Trang Hoàng (31)

Thế thì mình để trễ nốt cuối tuần này thôi nhé. Sang tuần sóc lại tinh thần nhé. Fighting

Trang Hoàng said...

Híc, vừa nghe nhạc chị Mình bốt. Cảm giác như đang ngắm một nàng tiên khỏa thân ấy.

Ngắm và lên đỉnh chứ nhất thiết là không bao giờ chạm vào hê hê hê.

Anh Haibựa said...

Nhân topic về kinh tài, 2b bốt cái nầy tí:

Tổng hợp một vài tin vắn:

- Tỷ giá biến động tăng, chênh lệch giá vàng trong nước & thế giới vẫn cao.

- Đầu năm 2015, người SG làm hộ chiếu gia tăng đột biến.

- Số lượng quan chức ở TQ bị bắt và kỷ luật nhiều (VN thường học TQ nhưng đi sau). Các tỉnh bắt đầu gộp bí thư và chủ tịch tỉnh làm một.

- Lượng kiều hối tăng hàng năm bằng đúng lượng nhập lậu từ TQ (Cách tính số nhập lậu là lấy số xuất sang VN của hải quan TQ trừ đi số nhập từ TQ của hải quan VN)

- Đầu tư từ Nhật giảm trong khi FDI tăng.

- Đầu tư vào nông nghiệp tăng, đặc biệt lĩnh vực thực phẩm biến đổi gen

- Siết chặt lĩnh vực tài chính, mua lại NH giá 0 đồng.

- Giá thép giảm do thép TQ giá rẻ quá nhiều.

- Tạm thế đã

Anh Haibựa said...

Mấy hôm rồi giá dầu lại tiếp tục giảm và khả năng sẽ còn giảm tiếp.

Thím Đánh bảo trọng!

:)

Nghiện Lồn said...

[si="5"][co="#0000FF"]Thế giá phò tăng hay giảm hả Anhhaibựa? Kệ mẹ giá dầu, giá vàng, giá đô, giá thép... anh chỉ quan tâm giá phò... hehe[/co][/si]

An Hoang Trung Tuong said...

Các cô thù anhem quanlại như nào, thì Zì cũng thù chúng như vậy, thậmchí còn thù nặng hơn đcm.

Zưng các cô thù chúng, vì các cô gatô chúng. Các cô ghentức, đauđớn, zàyvò, vì chúng jàu hơn các cô.

Còn Zì thù chúng vì chúng ngu, và bấtlương.

Chảdụ có con hàngxóm jàu trọcphú. Zi thì chỉ quantâm đến việc cỏn có ném cứt za đường không, có đánh ông chố của Zì không, có bấm còi váng jữa đêm không.

Còn các cô thì quantâm đến việc cỏn cắn thịt bò trong khi các cô cắn cá khô, và nhà cỏn cao hơn nhà các cô 2 tầng. Thậmchí các cô còn kháo nhau zằng cỏn trốn thuế, và jaocấu gái vịthànhniên, vốn là zững vướnđề của phápluật. Các cô zất thích vukhống và làm quantòa mặcdù các cô chả có thôngtin nghiêmtúc cặc nào, cũng đéo có xu kiếnthức luậthọc cặc nào.

Các cô thấy đó, cùng là sự thùghét. Zưng thùghét của các cô khiến xãhội phiếnloạn và xấuxa. Còn thùghét của Zì khiến xãhội trongsạch và lươngthiện.

Thùghét của các cô kiềmhãm cuộcsống. Đéo mang lại lợilộc cho ai, include chính các cô.

Còn thùghét của Zì làm cho cộngđồng ngày càng đẹp lên, cả Zì và cả con hàngxóm.

Phong Ky said...

Mụ hôm nay có chuyện gì mà tâm tư thế nhể. Rõ khổ.

Anh Haibựa said...

Zì thù chúng bằng "cái lý"

Các bạn kia thù bằng "cái tình"

:)

MBTradingVN said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (37)

Qua chuyện chặt cây, zì nói đúng đó nhưng người hiểu biết như zì thì người ta im lặng he he he

Quần chúng bây giờ không cần một xh tốt hơn, cái chúng cần và mong muốn là bọn quan lại hoặc người nhà chúng bị giết ra sao thôi he he, có thể là bị tên cướp nào đó đâm dao vô cuống họng, hoặc bị nghiền nát dưới bánh xe ben...chúng sẽ hả hê khoái chí vì điều đó

An Hoang Trung Tuong said...

Trích nhời Zì bên Fấtbúc bàn zìa zânchủ cho Lừa.

Các cô mời Zì mần lãnhtụ Zì cũng zí mẹ lồn vào. Ngu như các cô mà tự chọn lãnhtụ theo tạng dânchủ thì lại chọn ra Chau Ngo, Lân Dũng, mà thôi. Thật maymắn khi các cô có đảng đcm.

Zì cámơn đảng đcm đảng thánh thật. Không có đảng thì các cô jiết mẹ hết cả tinhhoa gòi.

Một vídụ về thảmhọa trao dânchủ cho bầnnông, đó là kinhnghiệm nước Nam Phi. Thời 1980s, Nam Phi đã jàu ngang với zững nước jàu nhất Châu Âu. Thế gòi đcm tựdưng chúng trao cho bầnnông dânchủ. Con mọi Mandela lên mần tủngthúng. Sựviệc sau như nào các cô đã biết. GDP bìnhquân của Nam Phi jờ còn thua cả China.

Zì yêu zânchủ, zưng Zì hoàntoàn đéo mongchờ zânchủ đến với các cô, bọn Lừa mọizợ titiện đầnđộn. Sẽ là thảmhọa cho tôngdật này lếu các cô có zânchủ.

Các cô cần phải trảiqua một thờikỳ gọi là quáđộ zânchủ. Quãng 50 năm. Trong thờikỳ này, các cô sẽ có một chếđộ zânchủ jảcầy, như môhình của Miên. Sẽ có một ông vua, và thủtướng được bầu, zưng là bầubán, nghĩa là bầu zưới gầm bàn các anhem quanlại. Các anhem quanlại sẽ ngãgiá mới nhao tiềm za một lãnhtụ theo nhiệmkỳ.

Anh Haibựa said...

2b xin hỏi các cao thủ 1 câu (đặc biệt là Zì đang lên quán):

Trường hợp đồng USD lên giá và các đồng tiền khác giảm như Yên Nhật, Euro,... thì những nơi đó có giảm đầu tư vào Việt Nam không?

Tham khảo --> đây

Anh Haibựa said...

Ớ, Zì đang giảng à, vậy lại chuyển sang chế độ tàu ngầm và hóng ;)

Phong Ky said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (41)

Mụ đúng một phần thôi, vì bối cảnh bi giờ khác roài.

Cái của mụ áp dụng cho xã hội dân số ko quá đông nếu tính trên mật độ, dân trí thấp nhưng ko bố láo, tài nguyên thiên nhiên còn nhiều và cuối cùng sự tụt hậu ko quá lớn. He he.

Còn bi giờ phải làm sao, trả tiền đi anh tư vấn cho, he he. Lói Chuột teen teen nhẻ.

MBTradingVN said...

Bây giờ chỉ còn chở biển Đông dậy sóng thôi,lúc đó HK sẽ đập tiền đồn của Trung+...Trung+ đang xây tiền đồn khắp nơi trên biển Đông...Hải quân HK chắc chắn sẽ không thể đứng nhìn mãi he he

Hãy để ý các sự kiện đang leo thang dần dần như vụ Hạm Đội TBD yêu cầu ko tiếp liệu cho máy bay Nga ngố he he

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Anh Haibựa (42)

Con này hỏi ngu. Đồng tơn Mẽo lên giá thì các bọn khác sẽ tậptrung xuất hàng vào Mẽo mà kiếm lợinhuân chứ còn đéo jì. Hoặc xuất vào bấtcứ nước nào thanhtoán bằng tơn Mẽo, cũng thế.

Chúng tựdưng tăng được cáncân thươngmại mà đéo cần phágiá nộitệ. Đó là cơhội jờicho.

Khi đó, chảdụ bọn Nhật, sẽ phải bớt đầutư vào Lừa và các quốcgia mọizợ khác, đặng tăng xèng cho xuấtkhảu hoặc đầutư ngắnhạn, kiếm lợinhuận tứcthì.

Đầutư vào Lừa hay somewhere là kếhoạch lâudài, aka đầutư dàihạn, tạm dừng đã. Ngoài ra, xèng thu được là xèng Lừa, so thế đéo nào được với xèng tơn tươi zói.

Sói Đầu Đàn said...

Qua BCTC
Việc kinh doanh có khả quan so với cùng kỳ, tăng mẹ 58%.
GVHB cũng giảm tỷ trọng so với cùng kỳ, còn 93% so với DTT bán hàng,dịch vụ.
Việc biên lợi nhuận gộp giảm là do các khoản chi phí gây ra. chủ yếu là Chi phí lãi vay, và chi phí quản lý doanh nghiệp, trong bối cảnh mà công ty đang mở rộng TSCĐ và mở rộng sản xuất. việc sử dụng nợ vay ngắn hạn nhiều hơn trong tỷ trọng nợ cũng là một rủi ro.
Nguồn vốn tăng, nhưng là do Nợ tăng, còn nguồn vốn chủ sơ hữu lại giảm do lợi nhuận đã phân phối.
Cần xem thêm về bản lưu chuyển tiền để coi tiền chạy đi đâu.

Nguoi Ha Loi said...

Zì kính yêu đánh đúng vào chỗ đau đầu của em. Cửa hàng của em mở được quãng 7 tháng rồi, em không có account payables vì hàng của em đã trả hết tiền, toàn là hàng closeouts bọn em mua về với giá rât thấp để bán lại. Hàng bán chỉ bằng 1/2 giá trong siêu thị, thậm chí thấp hơn. Lúc trước được 2 hay 3 tháng còn được, hiện giờ đang rất chậm vì đợt đông vừa rồi lạnh quá, đối tượng khách hàng của em không có việc làm, khiến họ không có tiền mà mua sắm. Dân tình cũng đang mong chờ nhận tiền hoàn thuế của chính phủ trước khi có tiền mua sắm.

Chuyện còn dài. Tuần tới em đang đi training nên đang cắm đầu đọc tài liệu, nhưng em sẽ cố gắng kể chi tiết để mong Zì và các Bựa giúp cho vài gợi ý.

Vừa rồi bọn em mới nhập một loạt dao, kể cả dao xếp bỏ túi, thuộc loại hàng collectibles. Với mặt hàng này, bọn em xác định phải bán online, vì đám dân chỗ em không xứng đáng với loại mặt hàng này.

Chào Zì với các Bựa, em lại xin lặn.

Saigon Catinat said...

Xem tin tức bên Pháp, tiền Euro hạ so với USD khiến giới kỹ nghệ hài lòng, vì đơn đặt hàng xuất khẩu tăng, các công ty thuê thêm người, thế là lại có thêm việc làm.

Mặt khác, giá dầu hạ đáng kể, sức mua vì thế mà tăng lên.

Nói chung, kinh tế Pháp bớt ảm đạm.

Saigon Catinat said...

Về sự kiện chặt cây ở Hanoi, tôi chưa có ý kiến gì, vì chẳng biết thực hư ra sao.

Nhưng tôi cũng muốn nghe ý kiến của nhiều người. Những giải thích của chính quyền, những ý kiến đồng ý hay không đồng ý, của nhiều tầng lớp, đối tượng khác nhau.

Theo tôi, dù sao thì có một số (ít ỏi) tiếng nói đối lập là điều đáng mừng ở cái xứ sở cai trị bởi cái đảng độc tài và ngu xuẩn nhưng lại gian manh giảo trá khôn lường.

Saigon Catinat said...

Cuối tuần chuyển đề tài tí nhé.

Trong bài trước, Zì có nhắc câu chuyện người đàn bà ngoại tình.

Đây là câu chuyện mà tôi thích nhất trong Kinh Thánh, nhất là câu cuối cùng của đức Jesus, tôi chỉ nhớ bằng tiếng Pháp:

"Va, et ne pèche plus" (tạm dịch: Chị hãy đi, và đừng phạm tội nữa).

Câu này tôi nhớ nằm lòng, nó trở thành kim chỉ nam cho tôi trong nhiều tình huống cư xử hay phán xét ai đó. Tôi cố gắng thôi, chứ còn có thực hiện được hay không thì lại là chuyện khác !

Chúc mọi người cuối tuần khỏe và vui.

Thap Tam Ca said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (41)
Jiết mẹ hết tinhhoa bằng trựctiếp, jántiếp hay cả hai vậy Zì lồn? he he.

Trước có con nào clone nói Zì là của nhóm thua cuộc nào đấy. Đéo hiểu cỏn móc đâu ga ýnghĩ đó.

Zì lồn tuy xấu trai tý, nổ cũng kinh, dưng có tiền có tài tinhquái, thừa biết nếu chỉ để đời Zì lồn ăn sướng chơi sướng hưởng sướng thì he he kệ bà chúng mài, bố mài đéo tư đéo vấn đéo con củ cặc jì sất. Dưng, thựctế 10 năm chứngminh cứ chémgió xuông suốt, có được miếng cặc jì đâu, ngoài thithoảng dăm 9,99USD balăngnhăng.

Mà cai nhất là anhem tửtế cũng im bìnhan luôn tmt. Chả nhẽ trọcphú, lợnlòi, Ngọc...là nấc cao mẹ nó nhất gòi, đéo còn nấc cao hơn ah?

Dưng thôi,Tám Cá là số phải đi bắt cá, chứ đéo phun phằngphằng thế này, lại bị chê cười. Hí hí.

Frankers Lee said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (41)
[co="#FF0000"]Cái này nhẽ đúng đcm hehe sinh hoạt hay xem quán bựa hay phết hehe[/co]

Frankers Lee said...

[co="#FF0000"]Tại hạ đã bị tẩy mẹ não sau khi sinh hoạt tại quán bựa thần thánh
Đéo cám ơn anh Zì vĩ đại như 1 nhẽ tự nhiên hồ hồ
p/s:Zì vĩ đại có thể giả tem mõm thối lại cho tại hạ đcm hehe[/co]

Bon chen said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (41)

Zì ui,
cái gì mà 50 năm, hình như là vào tháng chín năm bốn mấy đã có hai chữ "Dân chủ" rồi mờ

đến nay cũng đã gần gấp rưỡi con số của Dì rùi

Bon chen said...

Ref: Saigon Catinat (50)

Em cũng ko bít hư thực ra sao, xem bên Blog của BS Hồ Hải thấy có những cây xà cừ gốc có đường kính cả mét cũng bị đốn hạ, lại nhớ ngày nọ lâu rồi, đi cùng với mấy bạn Đài Loan trên HNC, chúng cứ trầm trồ những cây xà cừ to đùng ấy và phỏng đoán chúng phải cả trăm tuổi ấy nhỉ, và nói ở bên tao, những cây cổ thụ như vậy được chính phủ bảo vệ

Beginner said...

Một ngày Chúa Nhật tôi đi nhà thờ nghe Cha giảng và xem lại video của Steve Jobs. Đơn giản thế thôi. Happy Sunday!

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc]Đoàng said...

Ref: Bon chen (56)

"xà-cừ ᶲ1m"

Mét mét cái củ buồi. Mái thàng Đài í nó phán vì nó đéo thái. Lủ máo, (các) cô có thái cây cẩy nó nằm chềnhềnchềnhềnh mới thái hãi.

Địt cụ Lừa mõm thối răng vẩu nhát. Mái cấy cây cẩy, hạ, bán củi chả đủ chua mép L (@ thàng đéo nầu). Phí trồng cây cũng.

Địt cụ Lừa nhát nữa, chỉ GATO mí aeql là tài, hơi tí là bebe bebe, đéo cần biết ngược xuôi.

Cơ quan anh, 1 ngài đẹp (mưa bão tí, hí hí, zưng, ngồi nhà nghe mưa, uống chai vang mí vện, nhã phết), cái cây xà-cừ (xà cừ, đkm!) to hai thàng ôm đéo hết, vắt ngang cổng. Thần tình là thàng nhỏ ngồi chòi tôn đéo sâu. Địt mẹ, thàng thảng chắc về mẹ mổ vài con bò uống mừng.

Đoàng said...

Ref: Anh Haibựa (39)

Zì thù = "cái lý"
Các bạn thù = "cái tình"

Bắt quả tang con nài nhai cải cả rễ, cả lá thối.

Các bạn kia thù = cái NGU và cái thói Lừa.

Cái "tình" của Lừa, Quán nài nói nhiều gòy, đéo cần nói lại.

Tiziên, mài khều đặng con Zì trồi khỏi hang, anh khen.

Đoàng said...

Ref: Cô Kị Gió humni bị hack nick hai sâu(44)

"cho xãhội k0 quáđông (mậtđộ dân), dântrí thấp nhưng k0 bốláo, tàinguyên thiênnhiên còn nhiều, tụthậu ko quáxa."

Tìm đao dân trí thấp mà k0 bố láo. Hỏi là giả nhời. (Kể cả dân đó mộ Phật, cũng sẽ CUỒNG tin).

Có nước nào (đã từng) k0 tụt hậu mà còn nhiều tài nguyên thiên nhiên, kể cả Mẽo. May ra là k0 cạn kiệt và xác xơ.

Còn thiênnhiên, chỉ cóthể là nền côngnghiệp = zero và chínhquyền theo chínhsách khắckhổ, như Miến.

Tụthậu, côngnghiệp=0, vưỡn xácxơ như thường, nếu mở một chút hai mở hẳn. Hãi nhìn VN, Lào, Căm.

Đừng tưởng Miến dântrí thấp nha. Cán bộ cấphuyện Miến tiếpkhách = Eng., k0 cần phiêndịch (mời Gúc tự). Luật Miến chính là luật Anh NữHoàng (Gúc tự, cũng). Zự, 10 niên nữa, Miến cóthể là điểmđến của các cô, zững con Lừa thienzi.

Đoàng said...

Ref: Bon chen (56)

"và phỏngđoán, chúng phải trăm tuổi nhỉ" (xà-cừ)

Nói thêm. Cây cẩy, già nhất, nhẽ từ 196x(1), thời "hoanhô cáccụ trồng cây, 1 chết 9 còn 1 gậtgù". Vại là, cái 1m kia già nhất là 65 niên.

Cây cẩy dễ gieo, dễ trồng, lớn nhanh, k0 cần chăm, bóng dày. Đói chốc mép, nên, có cặc xèng mua chò con. Làm sâu.

Cổ thụ: chữ thụ, Hán, nghĩa là (cây) xanh(2), như câu, "Đình thụ bất tri nhân khứ tận = Cây xanh (trước) nhà không biết người (ta) (ra) đi đâu hết (cả nhẻ)."

Thài Lý vào cồng-phơm giúp cái (1) và (2), phát, nhẻ. Thành Thài.

Sin lỗi Bựas, vì, đéo biết gì kinh-tài, mà bi-bô. Hóng vại.

Bon chen said...

Ref: Đoàng (61)

Đọc ba chớp ba nháng nhỉ, HNC có con đường gì đấy có những cây xà cừ rất lớn. Tui cũng nói k bít chắc những cây ý có bị đốn hay k mà. Cái tui lăn tăn là liệu cây cổ thụ (rất rất nhiều năm tuổi) có đúng đc bảo vệ ở đó (ĐL) hay k?

Đoàng said...

Ref: @Cá (52)

"Jiết mẹ hết tinhhoa trựctiếp, jántiếp or cảhai, Zì?"

Chưa có Đ:
Trãi Nguyễn, Đán Trần, Chỉnh Ng. Hữu, Nhậm Vũ, etc.

Có Đ:
- Vưỡn bị (or nghi bị) jiết: Mai Dương Bạch, Hùm PhanV, Tấn Lê Trọng, Tứ Ng Đình, kể cả Chinh Dài, gần nhất, anh Xanh.

- K0 bị, zưng, sống gần = (or =) chết: Tường Ng. Mạnh, Thảo Trần Đức, Bách Trần.

Túm wần lại, nghe XXX cũng cắn shit, or, shit đéo có mà cắn.

Đoàng said...

Ref: Đoàng (63)

"giántiếp":

cho mài nghỉ xơinước, bỏ mài đói zưng k0 chết, là đủ. Tinhhoa mài hết đường phát tiết (trừ nghề viết, có thể ngoại lệ, cũng k0 dễ jì). Nhất là trong ngạch côngnghệ. Nhìn ngai, (cái gọi là "nền") khoa học Lừa, đủ thấy.

Lừa vưỡn Lừa thoai, no matter what Đ or not.

An Hoang Trung Tuong said...

Địt con mẹ jó đã đủi chiều.

Từ "chiếndịch chặt cây", Lácải đã đủi thành "chiếndịch thaythế câyxanh".

Sin trúcmừng. Sốđông chưa chắc lúc nào cũng thắng, nhất là sốđông bầnnông.

Chỉ cần thay vài chữ đó thôi, tìnhhình sẽ đảongược.

An Hoang Trung Tuong said...

Chết cười mời các cô đón xem đợt phảnđòn sắptới của bọn "chặt cây".

Xứ các cô đúng là đống cứt hehe. Cái đéo jì cũng như trò đùa.

Thap Tam Ca said...

Ref: Đoàng (64)

Ah tôi cảmơn anh Đoàng mlt cái nhể. Lýdo thì he he, đéo cần logic thế mới Bựa. hia hia.

Phong Ky said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (65)

Mụ bị ngẫn ah, nó điên lên kỷ luật cả phó GĐ sở, cho ngồi chơi xơi nước trưởng phó phòng. Lập đoàn công tác rà soát quyết thí vài con chốt rõ như ban ngày, ở đấy mà thắng với thua. He he.

Chủ trương anh Khôi là đúng, nhưng đến anh Hùng hục làm như shits, chết là phải, vụ này ko liên quan đến anh Cỏ.

Lý Toét said...

Ref: Đoàng (61)

Hầy dà,

Về chữ nghĩa, "cổ thụ" có 2 chữ. Nghĩa chữ Cổ (chữ thập trên ngôi mộ) thì ai cũng biết. Cũng vậy với chữ Thụ = Thọ. Nhẽ nó tương đương với chữ Tree trong tiếng Ăng lê chăng.

Về vụ thay cây ở Nụi, phủ định sạch trơn hoàn toàn đối tượng xà cừ có gì đó không ổn. Tuy nhiên, về mặt hạch toán giải toả trắng để xây mới sẽ rẻ hơn nhiều so với sửa chữa. Ngân sách eo hẹp thì phải tiết kiệm chứ.

Về mặt xã hội, Nụi đã tạo ra được một vụ xuống đường, là tích cực.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Ngọc Kỳ câm mồm đi.

Còn cô còn Zì, cô hãy đón xem tuồng mới. Đận này sẽ có phảnđòn zữzụi.

Hehe bầnnông jờ không được chưởi "chặt cây" nữa gòi. Mà lácải sẽ lái cho chúng chưởi "cây đéo fải vàngtâm".

Sau đó sẽ lại có phảnđòn, chấngminh "cây đó còn tốt hơn vàngtâm".

Và thế là hết fin.

Phong Ky said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (70)

Thằng nào xoay sang ko phải Vàng Tâm là bị bẫy đó. He he.

Anh hỏi bác anh làm kiểm lâm Yên Bái rồi, ông chưa thấy bao giờ, mới nghe nói thôi. Có cụ già giải thích như sau:

Vàng Tâm là lõi gỗ mầu vàng, của các cây họ mỡ có tuổi thọ trên 100 niên, he he. Lõi hiếm lắm, kiểu như họ trắc, thì trắc thối có lõi mầu đỏ, chỉ lõi đó mới có giá trị, còn giác gỗ đẽo xong thì vứt đi, he he.

Phong Ky said...

Kệ cho bọn lỗ đít cãi nhau, ta đi đánh chén, nhẻ, he he.

Điếu đóm said...

Dm, lo cây cối làm lồn gì lũ mặt lồn trâu.

Lo chuyện trồng răng đê, đlm.

Địt mẹ lũ nha sĩ, Đóm tôi hôm nai chỉ đi cạo bựa mà dm chúng gạ tui thay nửa hàm. rằng là răng anh xỉn mào, rằng vẩu, rằng thưa, rằng cái này đôi treọ cái kia bốn trẹo, rằng anh chỉ deposit chút xèng tạo phôi....

Phôi phôi cái đlc.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Ngọc Kỳ hóng đúng gòi đó. Có cái lồn ý mà có cây vàngtâm.

Vàngtâm, như cái tên của nó, là cái lõi mào vàng của cây. Cây đéo nào có lõi mào vàng cũng là vàngtâm hết. Còn chả có cây cặc nào tên vàngtâm.

Trong đám zững cây ý, có cây zỏi, cây mỡ, là zững loài cây khá thôngdụng ở Lừa.

Zỏi thì zất thường gặp. Lừa hay zùng gõ zỏi đóng tủ, bàn, cửa, và quantài. Gõ nài nhẹ, bền, chống được cả nước. Quantài zỏi khi cảimả lên mà gõ vưỡn ngon, nhândân đem zìa đóng tủ.

Thịt gõ zỏi có mào vàng. Gõ mỡ cũng. Zưng mỡ đéo tốt bằng zỏi. Mỡ cũng zùng đóng bàn tủ quantài zưng já zẻ hơn.

Tuynhiên đéo nhấtđịnh hai cây ý đều có lõi là vàngtâm. Chỉ trong zững hoàncảnh nhấtđịnh, địalý nhấtđịnh, và thờigian đủ zài, thì cây zỏi hay mỡ mới có vàngtâm. Nó cũng tươngtự cái "lũa" của cây đạithụ vậy.

Gõ vàngtâm gất quý, vì nó vửa chắc vửa nhẹ, đéo sợ mối mọt, cũng đéo mục, và có mào vàng sậm hơn gõ zỏi hay gõ mỡ, là tiềnthân của nó. Thủa xưa Zì thithoảng thấy vàngtâm, đéo biết có đúng không, chứ nhiều năm gòi không thấy nữa,

Hehe jờ lácải lái cho bầnnông chưởi loạn lên zằng, cây mới jồng ở Hanoicho đéo fải là vàngtâm.

Thế là trúng phảnđòn. Bọn anhem quanlại sẽ nói, làm đéo jì có cây vàngtâm. Hóaza chúng mài chỉ chưởi cho sướng mồm, chứ chúng mài có biết cái cặc jì đâu.

An Hoang Trung Tuong said...

Cốpbết nhời Zì chưởi bầnnông bên Fâybúc vụ Hanoicho jồng vàngtâm

Bầnnông điênkhùng vì anhem quanlại véo xèng. Zưng zo chúng đéo có chấngcớ, nên trước thì chúng chưởi anhem quanlại chặt cây xanh, jờ thì chúng chưởi anhem jồng cây đéo jì đéo phải vàngtâm hehe. Thực ra chúng có biết cây vàngtâm là cây đéo jì đâu, thế mới bầnnông.

Lácải còn khăngkhăng "cây vàngtâm đéo trồng được ở Hanoi" mới hãi chứ. Nhẽ trồng ở mả cụ nhà chúng mới đươc?

Thậmchí "nhiều chuyêngia về câyxanh đôthị cho zằng..." hahaha địt mẹ bútủ các thểloại chuyêngia Lừa. Hay bọn kềnkền nhét chữ vào mồm chuyêngia?

Địt con mẹ tiếnsĩ của các cô đây:

"tiến sĩ Đặng Văn Hà, Phó viện trưởng Viện Kiến trúc Cảnh quan và Nội thất, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam cho hay, cây vàng tâm thường chỉ thích hợp trồng ở những nơi thoáng mát, khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao, nhiệt độ không vượt quá 30 độ, không ngập úng"

Đéo nhịn được ỉa với bầnnông tríthức. Chúng còn tệ hơn cả bầnnông vôhọc xịn.

Mời giáosư mặt lồn Lân Zũng với tiếnsĩ mặt lồn Văn Hà khăngkhăng "cây vàngtâm đéo hợp mới Hanoicho" cho Zì xin cái hình chụp cây vàngtâm hehehe.

Nhat Lính said...

Chào toàn thể chi-bộ,

Úi chaaa, dạo này Quán xá nhiều Nic-neim hay nhỉ!
toàn Ngọc Ngà châu báu ko vậy Zì ơi!

cho Lính nic với, hehehe!

Để lính thẩm @ cái đã, sau nhẽ bao cáo AEQL tình hình cày-cuốc.

An Hoang Trung Tuong said...

Cây zỏi là cây quý. Hoa thơm mát như hoa quế, trái và hạt thì đắt lèlưỡi. Cây nài mà jồng ở đâu thì bằng trúngsố, như con Són thảoluận:

[im]https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11070259_803963249680328_2739497748535103675_n.jpg?oh=058969ddffd911cc15a7da3a735fc9a9&oe=55BE30D9&__gda__=1434096481_ec72c0a9d55186ac82c0839d4c4165fe[/im]

Cây mỡ thì záng phongtrần tămtắp tuyệt đẹp. Jồng bên phố lớn thì đẳngcấp siêuhạng đéo nói nhiều, như phố Huyen Tran Cong Trua trong Saigoncho:

[im]https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11061285_803963423013644_6277276246213536327_n.jpg?oh=42c26caf98c4cebafb1ae3a4d36030a1&oe=557AD9A7&__gda__=1433528721_73661017ae1c002620e92f2e1db35119[/im]

Lý Toét said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (75)

Công bình mà nói thì anh Lân Dũng thừa nhận chẳng biết gì về vàng tâm. Anh í chỉ bình rằng cây í quý, là đã là cây quí thì lại phải bọc giáp như cây sưa đã từng.

Zì hơi quan liêu, thì phải?

Nguyễn Hoàng said...

Khơi khơi thấy bàn về kinh tài anh ưng... ĐKM anh thích hóng hớt về king tài, mặc dù anh đéo có kiến thức căn bản. Về king tài anh thuộc hạng Khónhọc-lời Z`.
À mà anh có việc quan trọng chi bộ à! Anh chuẩn bị Thiên di. Đéo phải đi như ông Cụ, anh chỉ đi vào miền anh ưng. Anh thấy phù hợp hơn với anh, tóm lại anh vô Nam. Với cái đầu nóng bỏng, trái tim hừng hực...cái túi hơi rổng. ĐKM anh đã trổi dậy nghiên cứu nhiều, trong đó anh có nhiều bạn sẵn sàng giúp anh. Tất nhiên anh coi đó là phụ trợ cần thiết. Tính anh nặng gánh gia đình, nhưng biết Z` và chi bộ anh còn nặng gánh hơn với gia đình. Anh sẽ chăm chỉ và can đảm kiếm xèng. kiếm xèng....

Nhat Lính said...

Dear thầy Lý,

thầy khỏe chứ phỏng, 02 năm nay mới gặp lại thầy! anh em lớp học cũng khỏe thầy hả.
kinh-tài nặng đầu-lâu quá thầy ơi, không xèng nó khổ đặc biệt ở lừa nên ráng cày!

ke tui said...

Hi! Chibộ thúi.

Chá hay chibộ vướn khóe?!

@ Về BCTC ở Lừa. EM thiệt, bốizối wa' đi chớ ha'!?

EM mà là nhàđầutư á, EM nghe/xem BCTC, sauđó, EM sẽ gặp Kếtoán (xoàng/trưởng nàođó... trong Cty) thế là xong.
Xuống tiền or not? Thếthui. Dàidòng mần đéo! Chuẩn Lừa khó đo lắm CACC ạ!

KT ở Lừa đo bằng wanhệ! Nhớ nhé!

Over phần Kinhtế! hế hế hế!

Lý Toét said...

Dân Nụi chỉ lấy cớ "thay cây" để xuống đường và hiệu quả là đã lôi kéo được các học giả (tức không phải học thiệt) vào cuộc tranh cãi khoa hạc về cái gọi là "cây vàng tâm".

Thực tế, cây ở Nụi án ngữ mặt tiền chỉ cản trở làm ăn. Không cần Sở Xây dựng cây cũng tự héo

[img=https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11079557_1566337090322248_6137555374662010199_n.jpg?oh=f262947160501b3f41a6fdf0e225a06a&oe=55BA77CC&__gda__=1437561510_727c41ba4014626347a9020cc5e96667]

[img=https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/10609533_1566337266988897_2743344522186944138_n.jpg?oh=19044093b25c0bd9be7e01027c253152&oe=5572AD1F]

[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/10458386_1566337306988893_8912942972403468117_n.jpg?oh=bac9bd11231062da5eb1c43be4f89970&oe=55BD29FD&__gda__=1438349212_2add9b254d63ac7937250cf0e7df2b70]

[img=http://1.bp.blogspot.com/-9FRNQzwCoRM/T-0SZ2apMGI/AAAAAAAAApo/RrkMpPS4tgA/s1600/24+dien+bien+phu.JPG]

Các biện pháp hay được áp dụng là
Lột vỏ cây
[img=https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10888473_1566338400322117_897027221063532509_n.jpg?oh=7a4a90993219a9147f0f6ba90c375887&oe=557AEECD&__gda__=1437841476_8ae240425debc9f82c785dff2cb5c97f]

Đổ beton vào gốc
[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11074476_1566338820322075_6842347623044368410_n.jpg?oh=8a9f851e64bcad8da263bf1e88d616cb&oe=557ED942&__gda__=1437887588_c32198fde9e0d6e33d5332b72e2bf4b7]

Tham khảo tại Cây che quán hay nhà mặt tiền cố hại cây

ke tui said...

@ All.

EM nay mí có cơhội xem lại film "Nhiệmvụ bất khảthi 1".
Cuối film, lão gianác nói mí khứa địpvin: "Mày hổng nên wantâm đến vợ hàngxóm". Thấy cũng ngộ hén!
ĐM, hắn cứ mần như vợ hắn là tàisản hay sao á?
Mà nếu là tàisản hắn thì trách cái đéo gì ngoài tự trách bảnthân: " Zô Zụng", "kém tài", "nhạt nhẽo",...

EM cũng đôikhi tự hỏi: "Sao vợ hàngxóm đáng yêu/thương thế chứ?"
Lỡ mình mà ở với cô/chị/em ấy thì sẽ ra sao? Tựnhiên lòng thấy nao nao!

Nhat Lính said...

CÂY CÂY cặt gì Zì ơi,

BCTC ở lừa như lồn, nó làm cho số má đẹp lên rồi lụm xèng!

Ngoài ra, các con số BCTC còn đặc trưng của ngành-nghề nữa:

Ex: Cty chứng khoán # chuyên sản xuất như (Thím VoDanh) # Metro...

phải Zì phỏng zái?????? (ý lộn, zái làm gì có mà phỏn) hahaha

đinhthiênvân said...

hehe, chào bọn bựa mặt lòn!!

đinhthiênvân said...

ở thủ đô thì con chó cũng sủa một cách trung tâm, hehe

Nhat Lính said...


Cây đang vào mùa chặt đây!

Cao Su downtrend lừa đang chặt khá nhiều đây, một số xách quần chạy từ Lào về.

[img=https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11015090_1614347965466530_2253075681239190454_n.jpg?oh=a4d9653db2f843f792f2b57016b7165c&oe=55B34A90]

Phong Ky said...

Cụ Lý có mấy cái hình hay quá. Lưu lại làm quả đề tài cấp nhà nước về "bảo vệ cây xanh trong môi trường nội đô" ẵn ngon bằng đỏ, he he.

ten Dek said...

[si="4"] Đây Nó có phải Vàng Tâm ! mà sao quất nhau thiệt nhiều?[/si]

ke tui said...

@Mr.Bean (51)

Cưng thiệt là đáng iu wa' đi!

Nói như Cưng thì ai cũng nói đặng á!

@"Va, et ne pèche plus" (tạm dịch: Chị hãy đi, và đừng phạm tội nữa).

Câu này tôi nhớ nằm lòng, nó trở thành kim chỉ nam cho tôi trong nhiều tình huống cư xử hay phán xét ai đó. Tôi cố gắng thôi, chứ còn có thực hiện được hay không thì lại là chuyện khác !

ĐỪNG HÔ KHẨU HIỆU, HÃY MẦN!

Nhat Lính said...

Oh hello anh Kỳ (aka Ngọc Kỳ),

anh khỏe chứ? Lính gọi anh cho qui củ! Lính cùng niên sinh anh đấy, nhung lính chui sau mấy nguyệt.

Sao số sung sướng cao sang vậy? lính lầm lủi thủi như con muỗi!!!tủi

lính gọi anh là Kỳ-Nam cho tương xứng quý số of anh???

An Hoang Trung Tuong said...

Mụ Toét Hói ý bảo Zì salông có fỏng?

Có một con bên Fấtbúc trích nhời con Zũng Lân zìa "cây vàngtâm" mới cây mỡ ngu như bò, nên Zì mới chưởi. Chứ Zì đã đọc cỏn đâu hehe.

Zưng cỏn bảo "cây vàngtâm" quý và cần bảovệ nghĩa là cỏn đéo biết jì thật. Chỉ có cái lõi vàngtâm mới quý. Mà mọc trong phố thì cây mỡ có mà lấy cặc ra lõi vàngtâm.

Lý Toét said...

Ref: Nhat Lính (80)

Cảm ơn Lính,

Tớ vẫn khoẻ. Mới chuyển nghề sang bán than hồi nào vậy.

ke tui said...

@All

Ở Lừa, CACC cứ bàn về "CÂY" thì EM nghĩ chỉ nhõn "CÂY CÒN" là còn!

Thui, EM thăng đơi!

(Bị, ngủ trễ má la!)

Phong Ky said...

Ref: Nhat Lính (91)

Thuyền to sóng lớn, xấu hổ lắm, đầu năm đến giờ cũng mướt bù hôi lắm anh Lính. He he. Chẳng sung sướng gì đâu.

Nhat Lính said...

Dear Zì,

Nay tăng thêm lợi nhuận ra nghề Tử-Vi nửa phỏng.

Địch cụ nó, tên chắc gắng với số rồi lính lính và lính!

nhờ Zì xem cho mini sao sáng như anh Kỳ-Nam ko?

[img=https://scontent-sjc.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11083684_1627729284128398_6510126930379745874_n.jpg?oh=93ca24f2fe232475899e0198f41212e4&oe=55BEA004]

ngày giờ sinh: 2h10 pm ngày 09/4/2012 (19/3/2012)

reaper black said...

địt mẹ cây cây con cặc gì kệ mẹ bần nông đi địt mẹ lần đầu tiên tôi thấy mụ Zì hăng hái với bần nông đến thế bốt liền mấy xì ta tụt nói về cùng 1 chủ đề đéo biết chán

địt mẹ hôm bữa đọc đc tin dân saigoncho hăng hái đi làm hộ chiếu mà mong ước thoát lừa của tôi lại bùng cháy hơn bao h hết, địt mẹ cũng muốn đong vàng son tây lắm mà khổ nỗi trình tiếng mẽo chỉ trungbình và xèng cũng đéo đông lắm nên ngại, địt mẹ vẫn là cái nết tự ti của lừa đéo gột đc đkm, ở quán có con pín thoát lừa thànhcông bằng đường hôn nhân với tây cho tôi chút lời khuyên nào

reaper black said...

ố ồ h tôi mới thấy seri chiện tình tai của con pín đkm tôi lại hỏi thừa rồi nhưng theo fong tục quán tôi đéo xin lỗi

Nhat Lính said...

Dear Chi Bô,

Lính cần Tay Chuyên về quản lí nhà hàng

chi bộ nào quan tâm or người thân muốn mần cắn thì mật thư cho Lính please!

Lính giao khoán luôn (xin nhắc lại, phải là Tay Chuyên).

1 đã hoạt động hơn năm nay, lượng khách ổn định AEQL là chính Doanhthu trungbinh 900-1,6 tycu/month
cái còn lại mới setup tet này.

Thank mụ Zì & cop nhiều!

Nhat Lính said...

Ref: Saigon Catinat (51)

Dear Thím Saigon C.

Đọc còng này làm lính nhớ lại time ko lâu lính có đi Hội thánh gì ở Q7 (lính ngoại đạo), có nghe Mục Sư giảng phần này rất ấn tượng!

Thank Thím cho lính nhớ lại" lời Chúa"!

Nhat Lính said...

Tôn giáo tt,

Tết vừa rồi lính dự đám tang người thân có đạo Công Giáo.

Đây cũng là lần đầu tiên Lính biết về ghi thức bên Đạo. ko biết các chi bộ cảm giác thế nào, riêng lính thấy rất Nhẹ Nhàng, ko ồn ào hay rình rang...! lính quan sát thấy chỉ có hoa Trắng, Tím cả ánh đèn cũng màu as trắng, lâu lâu có người nhà thờ cầm nhánh hoa or cây vũ nước lên quan tài (có nắp kín trong)

[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11009359_559531454186783_5812596803926175450_o.jpg]

Sáng sơm 4h30 gđ và người thân đưa người mất vào nhà thờ, có Cha sứ nhiều người cầu nguyện cho người mất.

[img=https://scontent-nrt.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.0-8/10557141_559531660853429_3372895606467597647_o.jpg]

hôm ấy Lính nghe Cha giảng về Niềm Tin mọi người, lính ko nhớ rõ đại khái là khi Chúa bị giam cùng 02 tên "cướp" 01 thì khinh, cười...Ngài, 01 nhận ra rằng mình làm ác thì mình chịu ...và chỉ nói rằng:


"khi nào Ngài về nước Ngài hãy nhớ đến ta"

Dân Cá Gỗ said...

[si="6"][co="#FF0000"]Thế là tintin tôi hóng quán được hơn 1 năm rồi! Zưng chỉ núp kinkín đọc thôi, nay xin trồi lên 1 phát chào Zì và các Bựa ạ! [/co][/si] [Ovv]

LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE said...

Chia buồn với các chàng 6 múi Real hào hoa của Zì cái nhẻ.

[img=https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/1959610_804279169648736_4617899444250337467_n.jpg?oh=b9efc9d3e11b2a36c56136d45b47c550&oe=557E2C42&__gda__=1437284313_8982e650378158ff598a1dad2576309b]

Không có MC ngoeo ngoeo cổ vũ cùng như thế này, y rằng thất bại ngay và luôn, thật là có tiền lệ chán quá đi à [(-)].

chuẩn tướng said...

LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE said... (103)
Không sao, sẽ phục thù ở trận tiếp theo
Real - atletico Madrid sẽ diễn ra vào ngày 14-15/4

VU HUNG said...

nếu đi xe hơi thì có chặt cụt hết cây cũng vẫn cảm giác mát, có chăng tốn xăng hơn 1 chút, ước gì bọn lừa ai ai cũng có xe hơi đi

Sang Ly said...

Thực ra, Hà Nội Chó nên chặt hết cây xanh ở các phố linh tinh đi, tinh các thứ rác rưởi quảng cáo, quán cóc, hàng rong, xe ôm, dây nhợ.... các loại bẩn tưởi bỏ mẹ.

Những phố kiểu dư Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, 1 vài đoạn Kim Mã...ít nhà dân, không kinh doanh manh mún thì có thể giữ lại.

Có nhiều khu đất công đang để không, hoặc sử dụng chưa thỏa đáng, ví dụ bờ sông Tô Lịch thối.... có thể biến thành rừng cây ở đó, vừa đỡ phân tán, vừa chẳng ảnh hưởng mỹ quan.

Nói vậy thôi, chứ kệ cụ AEQL với AEBN chiến đấu với nhau , hehe cũng vui mà

MBTradingVN said...

Chào các bựa, tôi lại trồi lên để nhắc các bựa nhớ:

-Kẻ thù của các anh chị không phải ai xa lạ mà chính là bọn người xung quanh, bọn sửa xe gài đinh phá xe cho các anh chị vỡ đầu lâu trên xa lộ, bọn nông phu hàng đêm rải thuốc sâu, thuốc tăng trưởng vào rau cho các anh chị nhai, bọn thiến heo vẫn bơm nước và thuốc tăng trọng cho heo, bọn bán cua bơm lòng đỏ trứng giả làm gạch cua...

-Bọn công lộ kiếm chuyện vòi tiền dù cách anh chị không có lỗi gì

-Bọn quan chức mất dại tăng thuế xăng vô lý


Các anh chị cần làm gì, hãy trả thù bằng các phương tiện mình có trong tay

-Nếu trồng rau như con simacai thì bỏ thuốc sâu nhiều hơn
-Thiến heo như con già thì bỏ thuốc tăng trưởng nhiều hơn
-Làm thầy cô thì hãy gieo những tư tưởng hắc ám, yếm thế, hung hăng...
-Làm bác sỉ thì tiêm kháng sinh cho chúng chết mẹ hết
-Tuổi nhỏ không biết làm gì thì quăng mẹ rác xuống sông hay ra đường cho đáng đồng tiền đã đóng phí xăng

Tôi nhắc lại, hãy trả đũa cuộc đời khống khổ của các anh chị bằng mọi phương cách có thể he he

F1 Condor said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (28)

Thiếm Đánh lạ tranh thủ trồi lên tí chửi lộn mí con Ngọc Zì hì hì cái.

Nhìn vào bảng cân đối, lãi chưa chia gần tỷ cụ, trong khi vốn/ tài sản được cấp hơn 200 tỷ.

Điểm nài hông gọi là 'kém năng suất' thì là gì hả Ngọc Zì ?

F1 Condor said...

Ref: Xoong Thủng (29)

Land tour Thái được offer 90$ cho 4 ngày 3 đêm khách sạn 4 sao + ăn uống, bao gồm luôn cả tour guide Thái.

Offer nài tất nhiên chỉ tham quan vài điểm lìu tìu, còn đi shopping là chính hé hé

Mấy thằng đệ thiếm Đánh vẫn dùng offer nài mỗi ngài đưa khách Lừa đi ầm ầm với giá trọn gói chưa tới 5 chai cụ. Đi Thái chơi mà còn rẻ hơn nhiều ra BKC thì tội gì đéo đi phỏng.

Hết chiện, du lịch Lừa

F1 Condor said...

Các con đường Gongcho nói chung là có các hàng cây đẹp, cao thẳng tắp & đều như duyệt binh.

Đa số là từ thời Mỹ nguỵ, tmt (thế mới tè).

Để cây phát triển bự cần ít nhất 10 năm, đại lộ Đông Tây (nay là Võ Văn Kiệt) Gòng trồng được gần 5 năm rồi mà vẫn lìu tìu, xìu xìu như Ngọc Zì mất bìu (dái) hehe.

Nhìn sang Thượng Hải Khựa mà xem, tuyền building cao chót vót mà các cung đường đéo có nổi hàng cây xanh.

Gì chứ mảng cây xanh ở Gongcho okie

ngogia said...

Vụ cây VÀNG TÂM nhẽ kon ZÌ nói đúng. hồi bé tôi thấy bọn trai tráng quê tôi tuyền đi rừng chặt gỗ, bỏn giải thích cây to gọi là vàng tâm còn cũng cây ý còn non gọi cây mỡ gỗ tạp hoặc mần củi.

Travis Hawk said...

Chết cười mới độ bầnnông của bọn Lừa.

[img=https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/19096_425062760987997_6320187100036778546_n.jpg?oh=e0e6a9c6fdc8a3c75de2a04bc89e124d&oe=557D1162]

Bọn này dùng gúc thánh thật.

[img=https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10603200_425063130987960_7391809366471723785_n.jpg?oh=d93ceddbe07ec40fa9561e88c4f2064f&oe=5576B996]

Travis Hawk said...

Ngay cả 1 câu Ănglê đơnjản bỏn đéo biên cho ga hồn, thì biết đéo gì về cây mới cối hehe. Vãi Lừa thật.

MBTradingVN said...


[img=https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1559671_360637397465357_1287396255396398321_n.jpg?oh=fb7caeb6b5b6efc6d8db25189ae306e5&oe=5577B504]

Travis Hawk said...

Đủ máo cô Trết bốt cái hình hài vãi zắm. Nhẽ zưới cây cẩy có mả cụ chúng nó, hay sao.

Dạo một vòng fuck búc Moa toát hết cả bùhôi bẹng dcm. Lừa hết thuốc chữa cmnr.

Mít said...

Vừa dẫn nhi đồng đi xem phiêm tình cờ thấy cái trailer của 1 phim Chiến Lừa mới, Ride the Thunder. Tuần tới chiếu ở xào huyệt bọn phản động. Có vẻ interesting.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=PmFfZT35sao]

Mít said...

Ref: MBTradingVN (114)

Tính đồng bóng được dịp phát tiết? hố hố

đt dđ said...

tàu ngầm đã lâu nay mới dám trồi lên chào!
biết quán bựa khi lang thang blog bác LÝ, Bác Hồ Hải
bản thân kinh tài éo biết!
chỉ là một tay thợ điện tử chuyên cell phone, phụ là laptop,pc ...
con vợ chửi hoài "anh đọc mấy cái blog này làm éo gì có ra tiền đâu--lo mà làm đi"
muốn chửi lại--nhưng khổ nỗi nó đang đúng!(với thân mình lại thôi)
nhưng éo mẹ ngày nào cũng phải tầu ngầm hóng mới chịu được!là sao?
thôi nghiện quán bựa rồi!
xin chào toàn thể CACC và mụ Zì vĩ đại ạ(lời của ai đó)!

Danco said...

Chào chi Bựa,

Bựa nhân nào đã ở miền trung nước ý khai sáng tôi phát. Tháng tới tôi ở chỗ này 1 tuần.

Sede legale/operativa
Via Selciatella, 40
04011 Aprilia (LT)
ITALY

Vậy thì ăn gì, chơi gì...?

Đéo cảm ơn, theo thông lệ nha.

Tran Tuan Son said...

Ref: MBTradingVN (114)

Có cả xì líp nữa này anh Trết, các bựa:
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=ioDE19u1gwA]
Bố tổ lũ BKC, nhẽ đi đâu miềng đéo dám nhận là công dân nụi chó, nhưng nghĩ lại tội đéo miềng phải xấu hổ, miềng có phải là bỏn đâu

Sang Ly said...

Ref: F1 Condor (10)

Cô F1 condor có thể cho cái link đi Dubai ở khách sạn 4,5 * giá $ 230 không?hay lại nghe ai kể nhỉ???

Tran Tuan Son said...

Ref: Sang Ly (121)

Anh Sang đọc lại cồng của Thím vợ đánh đi, đấy là giá ở bển báo cho cty du lịch lừa, còn các cty du lịch lừa nó phải tính toán để đưa ra 1 cái giá đôi bên cùng có lợi nữa chứ.

Đinh Ba said...

Hôm nay người cha già dân tộc muôn vàn kính yêu của bọn Sing vừa về đoàn tụ với các mác và ông cụ. Các bựa có gì khai sáng về anh Diệu không hê hê

Cu Bờm said...

[fo: class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"]chào Zì và siêu Bựa,[/fo][fo: class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"]Con vện em đằng sau gáy bỗng nhiên bị các nốt đỏ nổi lên, không gây ngứa hay đau gì cả. Đã bôi Nizoral, Gentrisone hai ngày nay nhưng sao không thấy dấu hiệu giảm. Vậy mình cần làm gì hả Zì và các Bựa trước khi đi bệnh viện Da liễu. [/fo][fo: class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"][img=http://1.bp.blogspot.com/-TIINru7H4lI/VQ-5LP6eUGI/AAAAAAAAC0w/GWR8zcGy6hg/s1600/image-de1ebe8e653198f8f28901075b4930e1773f6d8c9b4c2f0f7a0fa14f22bd41ee-V.jpg][/fo][fo: class="Apple-style-span" size="5" color="#3333ff"]Thành thành[/fo]

cu Tí said...

Ref: Cu Bờm (124)

Dm, đã đéo biết bệnh cặc giề mà đã bôi linh tinh, vện cô chưa chết là còn may đấy haha.
Cô NguVan trình dược viên cc đâu, vào kê cho vện con Bờm mấy viênthuốc ngoài da.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: F1 Condor (108)

Ít nhất nói thế này còn tạm nghe được. Zưng sao không nói ngay từ đầu?

An Hoang Trung Tuong said...

Mụn của con Bờm thì chả có đéo gì mà lo. Cô cần jữ vệsinh tốt, chảdụ lau sạch bằng cồn iode, hay oxy jà, và nhớ là đừng có táymáy sờmò vào nó. Vài ngày tự nó khỏi

Các cô bị mụn lâu khỏi 99% là zo toàn gãi ngứa hoặc sờmó, bằng quả tay vửa bốc thịt chố mắm tôm xong đéo zửa bằng xàbông zietkhuan.

chuẩn tướng said...


Đầu tiên là chuyện chặt cây cổ thụ, sau đó khái niệm bị chuyển qua xu hướng nhẹ hơn: thay thế cây già, cây mục nát, sau đó thì thấy toàn cây tươi roi rói, thì chuyển mje sang cây vàng tâm (aka vàng mắt, tức mắt bị vàng ý)
Cuối cùng:
Đằng sau câu chuyện này là gì:
đánh nhau? đá nhau? đập nhau?
Là gì đi nữa/ nhìn vậy chứ không phải zậy (bọn saigoncho nó hay nói zậy)

An Hoang Trung Tuong said...

Các loại mụn nhỏ ngoài da, cứ cồn iode mà bôi. Đảmbảo 100% khỏi nhanh.

Nhớ đừng đụng cái Ngọc Tay (aka tay bốc thịt chố) vào mụn. Chứ cứ gãi xoa liêntục thì có mà khỏi con cặc.

chuẩn tướng said...

Zì ơi
Cho đệ hỏi, Zì tập thể hình lâu rồi cho hỏi là người tập thể hình nên ăn uống kiêng khen ra sao? trên mạng thấy nó bảo ăn được tốt hết, trừ mỡ và da và các đồ kích thích ga, sau gần năm rèn luyện kiên trì, đến nay chuẩn tướng chỉ có 3 múi: ĐM Bụng + 2 vú = nhau
chán quá, h sao Zì? tập xong cái gì cũng muốn ăn, lại ăn khỏe nữa

An Hoang Trung Tuong said...

Cây mới jồng ở đường Nguyen Chi Thanh Hanoicho là cây mộclan, bọn điên ạ

[img=https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1016566_1826416234249402_29690434173880325_n.jpg?oh=867d9cdfdde0be17dc81d8e0a0e3778f&oe=557EED90]

[img=https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/11082611_1826416157582743_709240547260266960_n.jpg?oh=be7ef780a07cef8062e70b36501ffe22&oe=5580323F&__gda__=1434231943_2ef8441cf865de81142e850769ca0775]

Đoàng said...

Ref: Cu Bờm (124)

2 cái cô bôi, nó CHỈ CHỐNG nấm, khỏi thế đéo.

Xin cô, ga pharmacy, quát "mỡ a-xi-cờ-lo-via" (acyclovir ointment),(1) mặt vênh như đúng gòy. Về, thoa đều, nhẹ nhàng, 2 lần/day. Nó kháng virus. Lành gất, đéo chết đặng mà lo.

Còn, I-ot, như con Zi BM, cô hét "be-ta-đin, địt mẹ". Về, bôi nhẹ, đợi khô, bôi cái (1) đè lên, OK, đéo sao.

3 ngài, lên Quán, nếu k0 đỡ, anh tự rọ mõm 1 tuần or any according to the Quan.

Nếu đỡ, khi khỏi òi, cất chỗ mát, có ngài dùng đến. Chốc mép chả hạn, sưng ngứa gầm bàn chân bần nông lội đất chả hạn nữa, etc., ĐCC.

Đoàng said...

Ref: Đoàng (132)

Có đận, 1 ống, anh cho đặng mái con bần nông quanh xóm, chúng nó, sao đó, gặp anh, gương fa như thái lãnh tụ, đèo mẹ. (mái chục nghìn cụ, chúng nó xót phết, có khi chần chờ đéo xuống xèng cũng nên?). Xin lỗi nền sản suất các anh Tai Bương phát. Dkm, đen (@Bín).

Đoàng said...

Ref: Đoàng (133)

Ah, bọn pharmacy, có thể nó đưa (các) cô, cái có tên khác. Đọc dòng chữ nhỏ bên dưới í, nó có cái đuôi -clovir là được. Đó gọi tên gốc (generic drug). Cái dòng to nhất gọi BiệtDược (Brand name), do nhà SX đặt và đăngkí.

Silkroad said...

Lugu ông Cú chỗ Bựa project die link òi Zì oy.

Up lên facebook chỉđc khoảng 1 time là bọnnó lại đổi link đấy Zì ạ!

An Hoang Trung Tuong said...

Muốn phố đẹp, phải chặt hết zững cây trồng đéo có quyhoạch, và jồng lại hoàntoàn, chứ không fải chỉ chặt zững cây mọt hay jà hay sâusia

[img=https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11065886_804385409638112_7554943446017785234_n.jpg?oh=2a22c36001883095c04085b5a82e376c&oe=557F1F7D&__gda__=1433751831_bad7d08e31f74d2679ec73ae55b97e9f]

Paris đã từng phá sạch, không chỉ cây, mà cả nhàcửa cầucống, trong chiếndịch của Đệnhị Đếcchế (Nãpháluân Đệ Tam), thế mới có được Paris hômnay

[img=https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/10408583_804385929638060_7669932710636471905_n.jpg?oh=2909a39bb6544867dbac8d01c6eb234c&oe=55AF0F35&__gda__=1433912579_64e444c3c73733645d269de43cf19bfa]

nhudaubuoi_tb said...

Dis cụ, tôi vừa bị khóa mõm ở cái Trại Súc Vật vì cãi lại con trại chủ chính là con Pín mlt dù cỏn và đồng bọn quá ngu. Dm con mlt ngu xuẩn một lần nữa cho hả dạ, hehe.

Travis Hawk said...

Cô BuoiTB cãi cái lồn gì thế? Biên trong đây mà cãi cho mấu. Mà cô là con nầu bên ý?

An Hoang Trung Tuong said...

Dựán cảitạo Paris, aka Travaux Haussmanniens
=============================

Tên tiếng Pháp của dựán này là Transformations de Paris sous le Second Empire (Cảitạo Balê Của Đệnhị Đếchế)

Đây là dựán khủnglù dài 18 năm (1852-1870) zo hoàngđế Nãpháluân Đệ Tam (Napoléon III) bạn Zì khởixướng, nhằm cảitạo Balê thành một kinhđô xứngtầm quốcgia hùngmạnh nhất trầngian (thủa đó). Từ đây Zì gọi gọn là Dựán.

Các hạngmục cảitạo chính của Dựán gồm: kiếntrúc, đườngxá, khônggian xanh, và thoátnước.

Zì tạmthời bỏqua các vướnđề kiếntrúc, đườngxá, và thoátnước trong Dựán, mà chỉ bàn zìa khônggian xanh, vì nó liênquan tới sựvụ tángtận gầnđây của bầnnông Lừa, khi thấy lãnhtụ thay cây cho Hanoicho.

Anh Jean Charles Alphand, bạn Zì, một kiếntrúcsư câyxanh thiêntài, được Nãpháluân jao nhiệmvụ cảitạo khônggian xanh cho Balê.

Anh Jean phá mẹ luôn vài quận bầnnông túngđói của Balê làm thành các zừng và vườn jữa thànhphố (chảdụ zừng Boulogne, zừng Vincennes, vườn Buttes Chaumont, vườn Monceau, vườn Montsouris, etc).

Và điều đặcbiệt, toànbộ cây của các đạilộ nhớn trong Balê đều bị chặt mẹ hết, jồng toàn cây mới theo quyhoạch.

Hình dưới là đạilộ Champs Elysees trứdanh, với các ông cây thời Đệnhị Đếchế đẹp huyhoàng:

[img=https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/v/t1.0-9/11075007_804393349637318_3583544071591724078_n.jpg?oh=149247fa7a1b23783b6c38fa29417d8b&oe=55B4D595&__gda__=1438340558_de753be33c7dc48e0c5d52551da3d7ea]

nhudaubuoi_tb said...

Ref: Travis Hawk (138)

Cãi mới con bảo thủ đó chỉ tổ tốn thời gian, bây giờ tôi hóng kinh tài thôi, dí buồi vào cây mới cối, dcm.

An Hoang Trung Tuong said...

Con văncông nào từng sống hay làmviệc ở đường Nguyen Chi Thanh Hanoicho mới thấy kinhtởm cây hoasữa.

Đường Nguyen Chi Thanh xây trong ngót 20 năm mới xong. Quãng cuối 199x, đường này vấp mẹ ở đoạn Huynh Thuc Khang, zừng mẹ mấy năm, vì đéo jảitỏa được bọn bầnnông đang jồng Húng Láng. Đường ý lúc ý cụt ngủn trông zất bầnnông thậmtệ.

Đéo biết zo sángkiến của con mặt cặc nào, mà từ 199x, khi đang làm đường này, zâncông đã jồng toàn hoasữa, nhẽ khoảng 80%. Sau đó tới đầu 200x, khi đường hoànthành, chúng jồng thêm hoasữa nữa, thành mẹ 90%.

Cây hoasữa záng đẹp, zưng mềm và yếu, đéo nhớn thành cỏthụ được, cũng đéo có bóngmát như bầnnông mong, và đặcbiệt mùi hoa nó kinhtởm. Hoa của cây hoasữa hầunhư za suốt bốn mùa, tỏa thứ mùi lộng mẹ óc.

Khi đám cây chómá này bị chặt và đủi sang cây mới, zân phố Nguyen Chi Thanh vuisướng ramặt. Zưng hehe lại có zững con bầnnông khốnnạn sống tận bên Mẽo hay trong Nam Kỳ Chó khóclóc loạn cả lên. Các cô jỏi đéo chịu được. Bútủ quân súcvật.

Hoasữa jồng kín đường Nguyen Chi Thanh:

[img=https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/v/t1.0-9/11076213_1826415994249426_1842278827205789035_n.jpg?oh=d120bcf8729371e41ea74e14a1c54360&oe=557AD44B]

F1 Condor said...

Ref: Sang Ly (121)

Thần địt (dạo) hehe Sảng Lỳ đéo đọc còng thiếm Đánh nha, thiếm giận thiếm giận !

@230$ là giá land tour Dubai offer cho các công ty du lịch Lừa, nó gồm phí ăn uống+ hotel 4 sao + tour guide cho 5 ngày 4 đêm ở Dubai.

Cty du lịch Lừa sẽ add vé tào bai & lợi nhuận vào nữa mới có giá chuẩn. Vé tào bai Gòng - Dubai quãng 900$ (hãng Emirates).

Nếu quý cô muốn tự bai giá rẻ đi Dubai, thiếm recommend cô sang Thái = Viẹtjet rồi mua vé đi Dubai từ Bangkok. Nếu mua tại Bangkok thì các tuyến đi Trung Đông luôn rẻ hơn 40% nếu mua tại Lừa, tmt (thế mới thích).

Thiếm Đánh có dịp đi các quốc gia Trung Cộng, í lộn hehe, Trung Đông như UAE, Qatar, Pakistan.... với round ticket included tax quãng 500$, mà thôi.

Thái hông hổ danh là thiên đường sex & du lịch.

Cu Bờm said...

An Hoang Trung Tuong[ss:color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 22.3999996185303px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);] said... [/ss][ss:color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 22.3999996185303px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#FF9966"](127)[/fo][/ss][ss:color: rgb(34, 34, 34); font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 22.3999996185303px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#FF9966"][ss:color: rgb(221, 128, 34); font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-size: x-large; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 33.5999984741211px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);]Ref: Cu Bờm [/ss](124)[ss:color: rgb(221, 128, 34); font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-size: x-large; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 33.5999984741211px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);] [/ss][/fo][/ss][ss:font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 22.3999996185303px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);][fo: color="#3333ff" size="5"][ss:font-family: 'Courier New', Courier, FreeMono, monospace; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: bold; letter-spacing: normal; line-height: 33.5999984741211px; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);]Thành chị Zì kính yêu bất hủ đầu mưng mủ, thành nốt cô bắn Đòm (Mr Đoàng)đã kịp thời chỉ đạo chặt chẽ. Tối nay anh đi mua về thoa cho nhỏ vện, có gì anh báo cáo sau.[/ss][/fo][/ss]

Đào Chủ Nhiệm said...

Mụ Dì và Quan lớn đéo đọc cồng nhao mà biên trùng đéo chiệu haha.

Địt mẹ chúng mày làm quan lại phật ý thì chỉ cắn bườm!

Thì ra con Lọc là con Buồi Trung Bình hyahya.

Đào Chủ Nhiệm said...

Nói bảo không có tý giật dây cũng không đúng. Nhưng mà các cô để cho thế lực thù địch giật dây quá dễ là rất đáng trách.

Lá cải - phương tiện gói xôi của Lảng vẫn dẫn dắt các cô như dắt chó chiều tà hyahya. Chia buồn, chia buồn.

Có con kền nào biết về quy hoạch đô thị? Con kền nào từng xẻ gỗ bằng của tay? Có con kền nào từng đào rễ một ông cây (ở BKC gọi là "đánh gốc")?

Tuan lexuan said...

Ha lo ha lo. Địch các cô, mấy hôm cô Thảo Thế đang triển khai dự án thay cây để đời thì bị bần nông la giời.

Thiết nghĩ Hà Nội văn vật cần cho quả bom để quy hoạch lại chứ thay cái bùi!

Việc cần làm trước mắt theo em là thu hồi dây rợ bùng nhùng như tổ tiên nhện. Đối với hệ thống viễn thông sử dụng con bà không dây hết.

Không những chặt cây mà nên nhổ hết cột điện mà bọn VNPT với EVN đang dùng chung. đi lại hệ thống cáp ngầm cho hệ thống điện.

Có tiền nữa thì khoan hệ thống thoát nước như bọn thượng đẳng tây râu từng làm với thành phố cặc gì đéo nhớ.

Tiếp theo là các phố không có quy hoạch thì tìm cách đập, cho tay to thoả thuận đền bù và xây nhà theo quy hoạch.

Chuyển hết dân phố cổ, sau đó đập hoặc bảo tồn kiểu như các thành phố của Bọn Ý lợn nếu như muốn hoài cổ.

Trịch thu hết xe máy nếu vi phạm. Thu mua xe máy hoặc tạo điều kiện cho bần nông đổi xe máy lấy ô tô. Hoặc Đánh thuế, phí xe máy ngang mịa ô tô.

Khuyến khích bần nông đi bộ, và sử dụng phương tiện công cộng.

Còn đối với cả tộc lừa cần:

Đánh thuế bia rượu như bọn Sing để hạn chế bần nông chỉ biết nhậu.

Các kênh truyền hình chỉ dạy cho bần nông cách kiếm ăn. Và cách bảo vệ môi trường sống.

Giáo dục thì mua (copy) mịa sách giáo khoa của bỏn nhật về dịch ra mà học. .. Cần buồi gì phải sáng tạo!
Tuan lexuan said...

Muốn thay cây thì nói chung cô Thảo cũng nên chỉ đạo bọn dưới trướng lập kế hoạch cụ thể. Thiếu buồi gì cách thay, sao không trồng theo quy hoạch trước, chặt sau.

Thuê mấy bọn lên đồ hoạ ngon nghẻ sau khi thay cho từng tuyến phố và trưng lên các kênh truyền hình cho bần nông xem cho vui.

Phải nói xứ lừa làm đéo bai giờ theo quy trình buồi, nói chặt là cứ băm thôi.

Tuan lexuan said...

Dân lừa bây giờ nói chung mang trong người một loại phản vệ con mịa nó rùi. Bất kể một việc gì của bọn quan lại đưa ra thì tất cả lừa đều nghĩ là chúng nó lại mưu mô kiếm chác.

Bản tính lừa chưa làm đã muốn đớp cho nên chúng hiểu nhau rất.

N

An Hoang Trung Tuong said...

Con Ngọc Xuân câm mồm đi. Trong Saigoncho chúng chặt cây cũ jồng cây mới liêntục, chúng có fải hỏi các cô không?

Mà sao các cô cũng đéo thấy phảnđối lãnhtụ Saigon cặc gì cả.

Ngu Van said...

Ref: Đoàng (134)

Via via cái nồn cụ nhà cô!

Chỉ đc cái nổ bậy là tài! Đcm!

Tư vấn như cô thì khác buồi gì bảo mua tất cả các loại thuốc về mà bôi, kiểu đéo gì cũng khỏi!

Mụ Zì tư vấn thế là ổn rồi, mụn vớ vẩn thế này chỉ cần vệ sinh tốt là khỏi. Ko cần bôi thuốc gì cả.

Sẵn tiền thì uống thêm ít Vitamins tủng hợp, Ngu khuyến cáo Beroca. Có tuổi gòi, thì nên chơi thêm ít bủ gan nữa. Uống hai cái này thì ko có mụn cũng nên thi thoảng dùng. Mụn miếc, thì nó cũng nhanh hết hơn.

Thế thôi nhẻ.

Ngu lượn.

Tuan lexuan said...

Saigon thì lừa nam lo kiếm cắn. Đéo thời gian đâu quan tâm, mà quan lại SG nói chung cũng có chút gì đó quy hoạch và có quy củ hơn từ chước!!!!

Cũng đếch thấy chặt ầm ầm kiểu bần nông lừa bắc cụ!

An Hoang Trung Tuong said...

Các cô đi zulịch Tây Bương thì tốnkém nhất là xèng vé tàubay tàuhỏa taxi thôi, chứ ăn-ngủ-cắn-bú thì khác đéo jì sống tại Lừa. Cả xèng jaocấu địtnhau cũng đắt, cho zững con nào đammê môn này.

Đi chơi Dubai (không gồm vé tàubay) 4 đêm mà 230 tơn thì cũng tàmtạm gòi, tuynhiên có cặc ý mà được ở kháchsạn 4*. Toàn 2* gòi chúng bịp là 4* đó, zưng tiệnnghi thì cũng tươngđương 4* của Lừa.

Sống khamkhủ thì một ngày tốn quãng 10-12 tơn cho cắnbú balô, chảdụ cắn fastfood McDonald, KFC, etc.

Nơi ngủ loại lìutìu thì chỉ 40-50 oi/đêm thậmchí đéo đến. Tạng như motel chungcư, hostel bầnnông, hay nhà ziêng của nhândân. Con nào khônkhéo còn biết vào ngủ trong các tuviện hay nhàthờ, chiphí chỉ 10-15 oi/đêm. Lếu zám ngủ luôn ở ga thậmchí đéo mất xu nào, mà sáng sớm cũng có nơi đánh zăng zửa bướm, tối cũng có phòng gội đầu cạo zâu, đoànghoàng.

Xèng thamquan zững zitích lịchsử vănhóa này kia khá đắt, zưng bọn Lừa các cô thì thường đéo cần, toàn đến đứng xem bênngoài (đéo mất xèng) gòi chuồn. Chảdụ vé vào Le Louvre bên Paris já quãng 30 oi. Các cô đến cắp đít ngắm cái kimtựtháp bằng kiếng gòi chạy mẹ, sau đó lên gúc tiềm hình Mona Lisa, Venus.. xong chém như bão, cứ như đã từng vào trỏng.

Tómlại các cô chỉ nặng xèng vé đilại và muasắm. Sang Thái 3 ngày 90 tơn thì cũng tàmtạm. Thêm quả vé já zẻ khứhồi trăm tơn nữa, thì thành 200 tơn/mạng. Bọn zulịch thu 4.5 chai là cũng có lợinhuận gòi. Chúng sẽ cắn xèng hoahồng muasắm nữa.

Ngu Van said...

Ref: Ngu Van (150)

Xin lỗi chi bộ, vì đọc lướt cồng cô Đoàng, thành ra chửi cô chưa đúng, ngu xin chửi lại.

Via via cái tsb nhà cô!

Chỉ được cái nổ bậy là tài!

Cứ dùng thuốc bừa theo kinh nghiệm cá nhân thế thì giết người có ngài! Đcm!

Vir ấy cô đã biết là có hiệu quả với virus, cụ thể là herpes - phổ biến là trốc mép, nhưng cô lại đéo biết là nó chả tác dụng cặc gì tới vi khuẩn, đặc biệt là các liên cầu, tụ cầu gây bệnh mụn ngoài da.

Cô giống mấy con lang băm, thấy một, hai bệnh nhân lui bệnh sau khi dùng thuốc của mình thì ngỡ mình là Hoa Đà tái thế, dùng đúng một bài bải cho một lũ thiêu thân bệnh hoạn đa chủng loại đến với mình.

Đcm!còn giữ cái tư duy ấy thì cô giết người có ngài! Đcm!

Tuan lexuan said...

Đoàng. Ngược với cô Dì buồi tù tư vấn, mỗi buổi sáng lúc chưa đánh zăng cô bảo vện lấy nước bọt bôi vào. Đảm bảo 2 ngày khỏi, trong nước bọt có một số loại zin và khuẩn mà cơ thể các cô đã quen với nó.

Các cô ngủ zậy thử không đánh zăng, cắn vào một cái cây ( có thể thực hành ở Nội văn vật, cắn vào cây xà cừ) chỉ vài ngày đảm bảo cây chết. Tin hay không thì tuỳ!

Tuan lexuan said...

Quay lại chuyện cô Thảo muốn thay Mình bằng cách đốn hạ các Ông cây.
Sao không là đề án " Triển khai trồng mới 6 ngàn cây xanh theo quy hoạch"?

Lừa bần nông cũng có cái lý của bỏn, sắp đến hè bỏn sẽ vác mặt giữa nắng, nghĩ đến là bỏn sôi sùng sục rồi.

Khi nào mưa bão sắp đến triển khai chặt những cây có nguy cơ đổ trước ( mượn gió chặt cây" chắc bọn lừa sẽ không kêu ang oác!

An Hoang Trung Tuong said...

Chữabịnh bằng nướcbọt là bảnnăng thiênnhiên của súcsinh. Các cô từng thấy ông chố gãy lìa mẹ cả chưn chưa? Ông ý chỉ nằm yêm, gòi liếm đoạn chưn gãy. Vài ngày là liền như ngon.

Nướcbọt người cũng chữabịnh tốt, zưng thường chỉ chữa được cho chủnhân của nước nưởng. Zùng nướcbọt người này bôi cho người khác được xácđịnh là chả có tácdụng cặc jì, thậmchí còn gây nhiẽmtrùng.

Tuynhiên khi chữa mụn nhọt bằng nướcbọt, thì các cô fải zựkiến trước tìnhhuống cơđịa các cô sẽ bốc mùi zất khắm. Các cô đéo ngưởi được mùi mình, zưng người khác thì có. Zì đã vôtình đụng vài con Lừa tự chữa mụn bằng nướcbọt, fải nói là còn tệ hơn cả cứt.

An Hoang Trung Tuong said...

Con Ngọc Xuân câm mồm chố đi. Bầnnông sôisục vì bị Lácải jậtzây. Còn chính Lácải thì bị anhem quanlại jậtzây.

Anh quanlại jậtzây đó là anh bị mất mẹ miếng cắn trong vụ jồng cây, hoặc là anh đang đánhnhau tranh ghế mới anh đang jồng cây.

Tuan lexuan said...

http://vnexpress.net/photo/thoi-su/diem-tap-ket-cay-xanh-bi-don-ha-o-ha-noi-3161271.html

Đọc bài này và xem anh em quan lại giật dây, kéo chạc lá cải. Chú ý hình ảnh chắc chắn chỉ mang tính minh hoạ.

Cười vãi zắm!

Tuan lexuan said...

Bọn vỉa hè đã rỉ tai nhau. Thay cây là có thoả thuận từ bàn nhậu.

Nụi chó muốn cách mạng thớt. Đốn xà cừ để cố gắng mỗi gia đình bần nông nụi có một cái thớt xà cừ!

Đinh Ba said...

Cách đây gần 1 năm Gồng cũng chửi nhau một trận vụ chặt cây ở trước nhà hát lớn xây ga metro. Cơ mà cũng chỉ có vài con ngớ ngẩn hoặc tin tin hoặc hải ngoại chửi.

Lần Gồng xây mấy cây cầu vượt cũng chặt bớt vài cây. Toàn cây to vãi lồn già hơn trung tướng. Cũng đéo ai chửi mấy

Chắc bọn nụi nghe đến đoạn chặt 6700 cây xanh nên chúng hoảng. Bỏn nghĩ bê tính biến nụi thành sa mạc nuôi lạc đà hay sao haha

Đoàng said...

Ref: Địt cụ cong lowjng điêng Ngu Van nài(153)

Bủgan mí vitamines cái lồncụ nhà cô.

Trong thực hành Y, vưỡn có khi chấp nhận điều trị thử, với điềukiện, cái điềuđiểu k0 gây nhiễu (có làm đỡ cho nghi ngờ bệnh nữa) và k0 hại cũng.

Chả dụ, sốt buổi chiều lâuquá, mà đéo thể chắc lao hai k0, thử dùng kháng sinh HUYỀNTUYỀN KHÔNG kháng VK Lao, 1 tuần.

Nó đang nổi mụn nước kia, bủ vào lồn cụ nhà cô ah.

Nhiễm virus 2lăngnhăng phủbiến hơn người ta nghĩ. Hơn nữa, mỡmở bôi k0 độc hại, chỉ sáng đến chiều xi-nhê liền.

Nếu nặng, bútủ cụ thàng Sĩ nầu zám vấnvấn cái cặc ở đai (phải hô nó đưa vện đi viện khám chớ). Bútủ.

Địt cụ cô, anh cá 100 tơn, 10 ăn 1 với cô đới.

Bỏ ngaivaluon lối bổ bổ lồn cụ nhà bọn jáo Lừa đi nha. Đã học ở Lừa thì biết thân biết phận mà cải đổi nha (đccnc, anh vừa nạn nhân vừa thủ phạm cái mớ lừa đóa, đkm, đen (@con Bín).

Sin lỗi chi Bựa. Hum nào đỡ xèng vật, anh khai sáng về bổ bổ (cái \./ cụ nhà chúng nó), 1 lần cho mãi mãi.

Đoàng said...

Ref: Đoàng (161)

Địt cụ bọn lang Lừa (cồng trên quên, gọi Sĩ). Chúng có 2 cái tội tổ tông. 1/ cứ đau, sốt là cho KS + cortisone (1 hormone kìm miễn dịch, giảm viêm, nên giảm đau rất nhanh, zưng hại cũng). 2/ Cứ triền dịch (Gồng chó, như, gọi zô nướcbiển?) là thêm ngai 1 ống cortizone cũng (chúng đề phòng sốc?!). ĐCC.

Có nơi nao, mạng ông Lừa zẻ xèng như Lừa tại.

Ngu Van said...

Ref: Đoàng (161)

Anh là tai chuyên, đéo thừa lồn tranh luận chiên môn với Hoa Đoàng thánh nổ loại cô nghe chưa!

Đcm! Cô cứ ở đấy mà nổ! Bú tủ!

Anh đi toạ!

Ngẩu Pín said...

bú tủ con Buồi kẻ hèn này mới chém 1 đao mà đã lên đây ( trung ương ) khóc nhè hehe.

địt mẹ lần sau cấm khiếu kiện vượt cấp nghe chưa.

Ngẩu Pín said...

địt mẹ chúng nó, cái 1 cây xanh VEN ĐƯỜNG ( khác với bờ hồ công viên ) cần là nhỏ, thẳng, đéo cao, rẽ cọc cho vững, tán nhỏ, ít rụng lá, hoa đéo gây bệnh hô hấp

nhỏ là nếu đổ đéo chết bố con thàng nào.
thảng là đéo che tầm nhìn của lái xe này che mẹ camera giám sát hay che đèn.
đéo cao là khỏi ảnh hưởng các công trình cao.
ít rụng lá cho đỡ tắc cống.
hoa đéo gây hen suyễn.

địt mẹ lũ cho đẻ đang kêu : sao toàn chặt cây cổ-thụ ??

cổ thụ, nghĩa là đã đéo đáp ứng đc các điều kiện trên, nghĩa là cong, quá cao, quá to, quá chiếm hè và giết người khi nó đổ.


to ở công viên thì đéo sao, vì nhỡ đổ trong bão thì đéo giết ai, có họa rồ mới lang thàng trong công viên trong bão.

Ngẩu Pín said...

địt mẹ mấy con nhà thơ, nhà văn, toán học, phê bình văn học ( đã có số má qua bài : lá rơi rất mỏng như là đéo rơi...) thậm chí kĩ sư về cây cối....

tất cả chúng nó cộng lại cũng chả hiểu lồn gì về cây VEN ĐƯỜNG.

lũ chó đẻ ngu xuẩn.

Ngẩu Pín said...

cổ thụ là cái lồn gì, cổ thụ như người già, dễ gẫy xương, còng lưng và dễ chết chứ làm con cạc gì mà cổ-thụ.

địt mẹ chúng mài cổ thụ cái lồn mẹ chúng mài

Meomeo said...

Trước em có tạo 1 group nhỏ trên FB, gồm toàn bạn cũ của em, với hy vọng dần dần chuyển tải một chút văn bựa và tư tưởng bựa. Kết quả chỉ có gia đình Bộng Mỡ trở thành bựa viên tích cực của quán. Còn lại, nhiều bạn dần xa cách em.

Giờ em có 2 FB, 1 dành cho bạn bựa, 1 cho bạn not bựa. Gần đây em hay share bài của Zì hay của bựa nhân lên FB not bựa của em vì em nghĩ, tư tưởng của Zì nếu chỉ trên quán, và những group, những nơi toàn bựa nhân thôi, thì nó ít đến đối tượng not bựa.

Hôm rồi em share bài Zì phân tích sự đúng đắn của dự án thay cây, và viết ít dòng hưởng ứng, đã vài đứa block em, nhiều đứa quay sang ghét bỏ, có đứa còn nói "T cứ đáng yêu như trước đi, đừng học theo giọng văn của mấy thằng giẻ rách".

Cái đệch mẹ, chúng chỉ thích em viết sến sẩm, ướt át, rẻ tiền. Cái lũ đó, không một còm nào có lý lẽ, có out hết khỏi FB của em cũng chỉ như bụi bặm rớt khỏi gót hồng.

Ngẩu Pín said...

đúng rồi, như bụi khỏi gót hồng, như máu khô rời lồn ngọc.

địt mẹ chúng nó

Đoàng said...

Ref: Chầu em Meomeo (168)

Bọn đó hoặc cút tự ngai về mới mẹ, or nếu trụ nổi nhiệt Quán, sẽ chỉ thành chó hoang mà thôi. Tiziên, việc khai sáng Lừa, cách nầu đó như thả câu, con nầu có "nhân diên" thì cắn.

Phong Ky said...

Ref: Meomeo (168)

Anh đây lịch sự nhì quán mà lên Fb dấu như mèo ấu cứt, he he. Khổ phết đấy.

Trong năm họp với anh em cơ sở, đang nói chuyện ngon thêm luôn Đcm vào câu kết, tụi nó nghệt mặt, he he, có em gái tý sặc nước.

Đoàng said...

Tui, hiếm mới jới thiệu ai đó. Về nhà, thảng hoặc, thảoluận với mini, trên net có blogger NgàiTướng blô-blah. Ngàingải luận thí nài, nài, nài. Đại loại thế.

Cho mini tập thôi nghĩ = lỗ đít. Bỏn tòmò thời chúng Gúc tự. Chỉ cảnh báo: "nhiều con lên k0 chịu nổi nhiệt blô-blah. Zưng có tí tríkhôn thời sẽ biết gạt bỏ cái váng bỗ bã đó"

Đoàng said...

Hồi hổi, thở chưa vào Quán, thái bọn DáiLệch, NhátLác (not Lính), or the likes, cảm tình phết.

Sau, thái bỏn, áo NoU, tuần chay đéo nào cũng đái khai, nhìn rùng cả cái bo-đì. Đcc.

Con Zì BM quả là bất hủ, tđn (thề đéo nịnh).

Meomeo said...

Khi viết, e có thể văng "đéo" "Đm" nhưng ngoài đời thì không, đơn giản là chưa từng nên ko quen.

Nhưng quả thực là đôi khi được viết ra những từ này thấy sảng khoái

À, tiện đây cho em hỏi anh Dol ơi, nếu anh có đọc còm này thì cho em cái mail của anh, em hỏi tí chuyện nha. Hoặc ai biết nick của anh Dol trên FB thì cho e, please, tks.

Mail của em thuynoi@gmail.com
Nick FB Thuy Raugi và Meo Méo

Meomeo said...

Xời, em biết chứ, mỗi lần e share bài Zì và bựa nhân thì chỉ vài like thôi, mà lần nào em cũng ghi rõ chống chỉ định với người mẫn cảm với ngôn ngữ bựa.

Em biết, tụi tủi đíu like đíu còm nhưng vẫn đọc như tin tin lén lút coi phim sex. Ha ha, mà có vài đứa từ đó lân la đọc quán, đọc blog a Pín, nhưng khi hỏi thì chối.

Chúng sợ Lùn gì Bòi? Chúng sợ chúng khác với đám đông Lừa.

Ngẩu Pín said...

hehehe bú tủ lũ bú dù, chúng hèn như cỏ, chỉ mạnh khi đông đông là, đéo khi nào dám là cây rễ cọc 1 mình thảng như cây mỡ cây dổi hehehehe.

kệ mẹ nó hỡi meomeo

Bazi Lốp said...


@chị MeoMeo
-----------

Em biết vụ nài, he he.
Nhưng em thật, chị tốn thời gian cho FB quá.

FB đem lại cho chị nhiều thứ, cả niềm vui lẫn bực tức. Vui thì thỉnh thoảng, bực mình thì suốt ngày. Thế là hại tâm.

Tâm mà không lặng ắt hại khí dễ sinh bệnh lắm.

Lý Toét said...

Ref: Đoàng (162)

Bọn lang tuy bất lương không ít nhưng không vì thế mà phủ định bọn chúng khi mà ta chẳng có tý kiến thức về thuốc để lận lưng. Không tin con lang này thì đi tìm con lang khác. Ở Lừa, nhiễm siêu vi là dễ bị bội nhiếm. Hơn nữa, Lừa có thói uống thuốc ăn đong, bị lờn thuốc cho cả cộng đồng.

Ở đây, tớ nhiều lần phát biểu rằng 1 là, nên đánh bạn với 1 con lang; 2 là, bệnh nhân chính là thầy của thầy thuốc.

Lý Toét said...

Ref: Ngu Van (153)

Tớ từng gặp một bà dược sĩ. Bả bị bệnh gút. Hễ hóng ai chữa được bệnh bểnh là bả xin toa. Bả xin toa qua điện thọi là chuyện thường.

Thợ thuốc mà còn thế, trách gì.

Lý Toét said...

Ref: Ngẩu Pín (176)

Ơ hay. Mần chánh trị chính là lợi dụng số đông để tiêu diệt số ít cục bộ. Mấy bữa rày, ai đó khiển đám đông như khiển âm binh vậy.

Ngẩu Pín said...

đúng rồi đéo hiểu thàng nào nó bắt bần nông lên đồng tập thể hơ hơ hơ.

cơ mà vấn đề đang nói : tại sao bần nông nó ngu thế ??

Meomeo said...

@Léo : mấy cái vụ tụi tủi ghét chị vì bựa thì chị ko bực mình đâu
Nhưng em nói đúng việc chị mất nhiều time cho FB. Chị đã tạo group Nấu Ăn, em biết rồi đấy. Toàn ôm rơm nặng bụng, mất time, mất cả xèng, và ko ít bực mình. Tất nhiên qua đó chị có gặp 1,2 bạn tốt.

Chính cái lần LyLy post lại còm dưới đây của Zì, đã khiến chị suy nghĩ. Chị đã thông báo bỏ group Nấu Ăn đó rồi, và chị sẽ tạo cho mình một cái riêng như 1 blog hay 1 Web chả hạn. FB ko tệ nếu sử dụng nó để quảng cáo, kiếm xèng.

Thôi chị out đi cho con mèo nó cắn tối.

#16 by An Hoang Trung Tuong on 2012/01/21 - 01:30

Các cô hãi nhớ nhời Zì: chỉ cần đừng cố mần hại người khác. Chứ cố mần lợi cho người khác mà quên chính mình là chiện không thể chấpnhận.
================

Meomeo said...

À quên, Lyly có post ảnh em mèo con đang xem bóng đá. Mèo của Ly đấy à? Tên gì đấy?

Con mèo nhà mình ngày bé cũng hay kiểu ngồi thế trước màn hình và ko hiểu sao hay là khi có các trận bóng đá.

LaSao LaSao said...

[im] https://dl.dropboxusercontent.com/u/7958625/Screen%20Shot%202015-03-23%20at%202.18.58%20PM.jpg [/im]

Rô xinh said...

Chào Dì, chào Chi bộ, em ghé qua để thông báo em đang chuẩn bị khai trương cái cửa hàng Nails et esthetique đầu tiên của em trên đất tư bản. Ơn Dì ơn chi bộ đã định hướng, mọi việc đang tiến triển hết sức khả quan.

tran truong said...

Ui ui Rô Xênh Rô Xênh!

Xin trúc mầng trúc mầng hihi.

tran truong said...

Làm leo thì ở Séc đơi cũng cá kiếm được.

Chỉ mỗi tội là Lừa đua nhâu hạ giá khi có thêm tiệm leo mọc lên trong khu vực.

Em Rô Xênh chỉ đạo được vụ ổn định giá trong khu vực thì em thánh lắm @ Bín

Ngẩu Pín said...

Vẫn là cây, địt mẹ lũ kền kền chó đẻ.
chúng đang lu loa, đánh 1 dấu X vào cây trị giá 670k, và chúng hướng dư luận vào giá của mỗi vết sơn đó, giá 670k. tôi trích nó :
"Hà Nội chăt cây: riêng tiền sơn đánh dấu đã hết 4,5 tỷ "
" Chỉ đánh mã số (quét sơn chữ X) để chặt hạ như thế này nhưng tiêu tốn 670 nghìn đồng/cây. "
(đéo dẫn link tăng viêu cho chúng)
đồ chó đẻ kền kền, mày là tận cùng của táng tận lương tâm.
Chi phí đó chia đều cho hơn 45 nghìn cây, và qua khảo sát, họ nhận ra cây nào ốm yếu cong rỗng ruột bị đổ bê tông gốc cành đang nứt toác vv,
Và dấu X được đóng cho những cây sẽ bị chặt vì ko đủ chuẩn.
Thú thật, tôi đéo biết chia 4,5 tỷ cho 45,738 cây là bao nhiêu tiền, địt mẹ lắm số O quá đéo tính đc, tôi dốt toán. (vừa nhờ chuyên gia toán học tính ra : 98 nghìn vnd).
Nhưng kền kền lu loa dấu x có giá 670k là bố láo. đó là đánh lừa dân đen ngu độn lười như chó lợn.
Đó là chi phí khảo sát toàn bộ cây và đánh giá cây nào ok cây nào cần chặt để lập phần mềm quản lý.
Nhớ chuyện, 1 nhà máy to có cỗ máy hỏng, đéo chữa đc. mời chuyên gia, nó lấy búa gõ vài phát, máy chạy, nó lấy 1000$, thàng boss nói kê hóa đơn ra, anh có làm đéo gì đâu ngoài gõ vài phát lấy 1k khí đắt, nó kê nhát gõ giá 1$, biết chỗ nào gõ giá 999$/.
Vậy dấu X là biết cây nào cần chặt qua quá trình khảo sát tất cả cây.
Như khám thần kinh cho 90 triệu dân và đóng dấu NGU vào lũ ngu đủ chuẩn

Ngẩu Pín said...

địt mẹ con Dì lắm lúc yếu-lòng nhỉ.

tôi đọc đoạn đó cũng rưng rưng

Ngẩu Pín said...

địt cụ con Sến-chúa

nhudaubuoi_tb said...

Zì có biểu hiện của già hói gồi, đéo j sến thế, hehe.

F1 Condor said...

Là dân Gồng xịn, các cô ạ, thiếm & cư dân ở đây luôn tin tưởng vào các chính sách quy hoạch, cải tạo, trồng cây, xây mới các công trình liên quan đến giao thông & môi trường sống của AEQL Gongcho.

Gongcho thay da đổi thịt từng ngài mà ai sống đây lâu đều cảm nhận được, từ cải tạo sông hồ, kênh nước đen đến xây cầu vượt đến xây các đại lộ nối dài Đông-Tây.... cho đến trồng cây....

Mọi thứ AEQL làm đều tốt cho môi trường sống của cư dân Gongcho, thế nên bọn chúng tớ hông hề phản đối. Chúng tớ lại hông quan tâm đến chính trị, đến chém gió chè buồm như BKC.

Gongcho cũng hầu như đéo có biểu tình, trừ một vài lần biểu tình U-No, mà các cuộc biểu tình đa số là xuất phát từ máo húng chó của đám sanh dziên BKC & miền tây học ở đơi thôi các cô ợ.

Thiếm dám khẳng định cư dân Gồng xịn đéo đi biểu tình & cũng hông bị lá cải giựt dây, chúng tớ quá hiểu các chiêu trò chánh trị bẩn thỉu.

Và thiếm dám khảng định, Bê chỉ sợ dân Gongcho biểu tình chứ họ dí kẹc vào đám hổ lốn BKC các cô hehe, điều nài thiếm nghe các AEQL nói í, thực tế đã chứng minh.

Đoàng said...

Ref: Thài Lý thảoluận chuẩn gòy (178)

Là nói vại để Bựas cẩn thận, cảnh giác, trong XH k0 có chuẩn là Lừa. Vì, bạn có thể học chuyên tu liên tục đến (gần như) hết các cấp học. K0 vơ đũa, zưng chênh trình với bọn học ngai từ đầu là phổ biến.

Ngai bọn học từ đầu, phần nhiều k0 đọc đặng tiếng Tai, chỉ nhai jáo chã Lừa (hí hí, cái ổ rận nì thì iêm đéo khai đao, mời Gúc tự). Ra trường, nhiều con quăng hết sách, đéo thèm đọc tiếp.

LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE said...

Ref: Meomeo (183)

Hehe, các bạn mèo lúc nào cũng đáng yêu nhẻ MeoMeo. Mèo nhà Meo cũng, thi thoảng Ly có xem ảnh bạn mèo nhà Meo trên FB.

Nhưng mà ảnh đó là ảnh mạng đấy. Ly đang nuôi 1 bạn cún thôi. Muốn nuôi thêm một em mèo nữa, nhưng mà Ly bận bịu quá, sợ không có thời gian chăm sóc chúng chu đáo được, nên cân nhắc mãi.

Giờ đang nuôi bạn cún kia mà líu ríu như nuôi con mọn rồi ý, vì bạn ý nhõng nhẽo quá hơi tí là nước mắt ngắn nước mắt dài mè nheo mẹ.

Mama tôi hay mắng tôi toàn làm hư những người/những vật Ly yêu thương, vì đến nuôi con cún thôi mà cũng bị nó bắt nạt vì chiều nó quá.

Ngẫm ra, thấy lời mmama nói đáng suy nghĩ phết.

An Hoang Trung Tuong said...

Thôi địt mẹ Zì chán chiện câycối gòi mặc cụ nhà các cô.

Jờ thảoluận zìa nộidung bài, Chuẩnbị cho các lớp F-MBA khóa mới. Đó mới là việc cần làm đcm

LOVELY KITTIE - LOVELY KITTIE said...

"Facebook nuận"
===================
"Khởi đầu từ đám tin tin, bi giờ thằng điếu nầu cũng chơi phây.

Bọn nhà văn nhà báo chưa in được văn đăng được báo thì cắt văn trích báo bốt lên phây.

Các bác già sắp ngự ban thờ nhẽ điếu khẳm thời gian giãi bày hoặc điếu đủ cháu chắt nghe giãi bày, thì vác giãi bày quẳng vầu phây.

Loser biên phêy chưởi sếp. Sếp biên phây mắng gái.

Gái biên phây đong giai. Giai biên phây phỉnh vợ.

Vợ biên phây khoe con...

Con biên phây hô Ông Cụ.
Hầm bà lằng..."
===============
Note:

Tất cả đoạn trên là nhời Zì viết trong Lốc phan: (http://quanbua2.com/2009/09/15/loc-phan/).

Tôi chỉ trích ra một đoạn và thay toàn bộ chữ Lốc (@Zì) = chữ Phây (@Ly) mà thôi.Cá nhân tôi thấy sao mà nó hơi bị hợp, nhưng nhẽ cần bổ sung thêm.

An Hoang Trung Tuong said...

Các cô hãy nhiền báocáo tàichính quý I niên 2013 của côngty bia HN, trong hình mìnhhọa này.

Đặng tính mức quayvòng hàng tồnkho của zoanhnghiệp, các cô lấy giávốn hàngbán (COGS, tính trong một quý) tại zòng thứ 4, báocáo kếtquả kinhdoanh:

COGS = 25,759 trẹo ôngcụ (quãng 26 tỷ ôngcụ)

Chia cho trungbình cộng của giávốn tồnkho (AI, tính vào cuối quý) tại zòng thứ 4 (lấy số trong cột 1 cộng số cột 2 gòi chia đôi), báocáo cânđối kếtoán:

AI = (23,022+19,402)/2 = 21,212 trẹo ôngcụ (quãng 21 tỷ ôngcụ)

Như vậy mức quayvòng hànghóa tồnkho sẽ bằng:

ITR = 25,759/21,212 = 1.21 (vòng/quý)

Nghĩa là, hàng tồnkho của bọn Bia HN quay 1.21 vòng trong quý I niên 2013.

Và chukỳ tồnkho bìnhquân DSI sẽ bằng:

DSI = 90/1.21 = 74 (ngày)

Ở đây 90 là số ngày trong quý (tính gầnđúng thôi nha)

Nghĩa là, hàng tồnkho của bọn Bia HN nằm trong kho quãng 74 ngày thì tiêuthụ hết.

Với mặthàng bia, thì đây là consố nhớn. Bọn Tây Bương chúng Zì bán bia thường với DSI nhỏ hơn 30 ngày (aka zưới 1 tháng). Có zững bọn đạibàng áp mức DSI bia chỉ 15 ngày.

An Hoang Trung Tuong said...

Lếu các cô định mua củphiếu của côngty Bia HN, thì có nên không?

Với ziêng một chỉsố DSI, thì chưa đủ đánhgiá một zoanhnghiệp, zưng với Lừa thì nhẽ thế cũng đủ mẹ. Là Zì, thì Zì sẽ đéo mua củphiếu Bia HN, trừkhi nó thật zẻ. Hàng chúng bán quá chậm.

Tuynhiên, các cô cũng cần sosánh với DSI của các hãng bia Lừa khác, thì mới có cáinhìn kháchquan hơn. Mời gúc báocáo tàichính của Bia Saigon, và các hãng bia các cô quantâm.

An Hoang Trung Tuong said...

Tươngtự như trên, mời các cô tự tính các chỉsố hoạtđộng khác của côngty Bia HN, như hướngdãn trong bài.

Các cô thấy đấy, phântích báocáo tàichính là côngviệc khá hànlâm, chứ không phán khơikhơi như con Ngọc Đánh được. Cỏn chỉ nhiền nhõn doanhsố với tàisản cốđịnh, thì làm sao đánhgiá baoquát được. Bởi các zoanhnghiệp có khảnăng fake mộtvài consố, zưng chúng khó có khảnăng fake toànbộ các consố. Chúng fake được zoanhthu, thì lại hở mẹ hàng tồnkho, hoặc nợ ngắnhạn, đạikhái thế.

An Hoang Trung Tuong said...

Với các siêuthị hay nhàhàng, thì chukỳ tồnkho của bia chai hay bia lon chỉ vào quãng 7 ngày.

Lếu các cô mở siêuthị hay nhàhàng, mà DSI của bia cao hơn 7 ngày, thì nên jảm mẹ sốlượng bia nhập địnhkỳ xuống, vì chỉsố DSI như vậy là cao gòi.


«Oldest ‹Older   1 – 200 of 365   Newer› Newest»

Share this post please batoong


Post a Comment