Latest Comments
Saturday, January 28, 2017


BUSINESS AND BRAND VALUATION: DỊNHGIÁ ZOANHNGHIỆP VÀ THƯƠNGHIỆU

DỊNHGIÁ ZOANHNGHIỆP VÀ THƯƠNGHIỆU

(phụlục bàigiảng Fast MBA, họcphần tàichính zoanhnghiệp)

Khy chúng cô muốn bán côngty của mình, hay muốn mua một côngty của ai, hay muốn sápnhập chúng vào nhau, hànlâm kêu là M&A, thỳ, chúng cô phải dịnhgiá chúng. Một côngty, cũng giống một con hàng, mà thoy.

Giá của côngty (zoanhnghiệp nóichung), zo chúng cô tính, sẽ không dảmbảo hoàntoàn chínhxác, nhưng phải dảmbảo các bên mua-bán dều thỏamãn. Nhânzân không thỏamãn, thỳ muabán cặc gì nữa.

Và Anh Bương {an-hoàng-trung-tướng} hoànvõ trứzanh sẽ tungxùy xuống chúng cô quả tínhtoán giátrị zoanhnghiệp giảndơn, dặng chúng cô không hớhênh trong M&A.

Bài giảng của Anh Bương zùng chữ Giùn mới. Batoong nào không nghe nhuần, mời cút.

BUSINESS AND BRAND VALUATION

Giátrị zoanhnghiệp, nômna, thỳ bằng cộng tàisản nó, trừ nợnần nó, và cộng thêm giátrị thươnghiệu nó.

Giátrị tàisản và nợnần thường côngkhai nơi báocáo tàichính của zoanhnghiệp. Nhưng giátrị thươnghiệu thỳ không, trừphi nó dược mua bằng xèng.

Giátrị thươnghiệu của các zoanhnghiệp dạibàng tâybương thường bỵ tính bởi các trunggian taychuyên, tỷnhư bọn Interbrand. Mời batoong nghe again cú giảng Brand Valuation 2012 của Anh Bương:

http://an-hoang-trung-tuong.blogspot.com/2012/06/brand-valuation-dinh-gia-thuonghieu.html

http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/

Chảzụ con Apple của Steve Giốp bạn Anh Bương có giátrị thươnghiệu bằng quãng 178 tỷ ôngtơn.

Ngửi báocáo tàichính nó, tại:

http://www.nasdaq.com/symbol/aapl/financials?query=balance-sheet

Thỳ có, tàisản @2016 nó bằng 322 tỷ ôngtơn. Nợnần nó bằng 193 tỷ ôngtơn.

Vậy giátrị zoanhnghiệp nó, con Apple, bằng quãng 322-193+178 aka 307 tỷ ôngtơn.

Nhưng trên thịtrường chứngkhoán, giátrị vốnhóa {market cap} của con Apple dạt 694 tỷ, với một share có giá 132 ôngtơn, và 5.25 tỷ shares dang lưuthông. Còn giátrị zoanhnghiệp nó {enterprise value}, theo bọn buônbán chứngkhoán, lên tận 720 tỷ.

Khoản chênh 720-307 aka 413 tỷ ôngtơn, bỵ coi là, kỳvọng của nhânzân dầutư, aka những conbuôn dã và sẽ tạu share của Apple

Nghĩa là, giátrị một zoanhnghiệp phầnda nằm trong kỳvọng của nhânzân dầutư vào nó.

***

Khy zoanhnghiệp của chúng cô chưa tiếngtăm như Apple, thậmchí chưa lao sàn chứngkhoán, thỳ hehe chúng cô làm déo gì có giátrị thươnghiệu, cũng déo bỵ ai tínhtoán giátrị zoanhnghiệp. Chúng cô phải tự xoay thoy.

Anh Bương sẽ cungcấp một côngcụ mini, theo môhình tăngtrưởng lợinhuận Gordon, dặng chúng cô tính giátrị zoanhnghiệp:

Note: Côngcụ này không ápzụng cho những zoanhnghiệp không lợinhuận hoặc không tăngtrưởng. Với zoanhnghiệp không lợinhuận, giátrị nó bằng tàisản trừ nợnần. Còn với zoanhnghiệp không tăngtrưởng, giátrị nó bằng giátrị zòngxèng dều vôhạn {perpetuity} từ lợinhuận hàngmùa.


LỢINHUẬN NĂM NAY
GIATĂNG LỢINHUẬN % NĂM
KỲVỌNG LỢINHUẬN % NĂM
GIÁTRỊ ZOANHNGHIỆP

SCRIPT DEVELOPED BY HORN COCK CHIM CONG

Nơi dó, LỢINHUẬN NĂM NAY là lợinhuận cònlại của zoanhnghiệp, saukhi trừ sạchsẽ các cú thuếmá, quỹ, etc. Nó chính là quả lợinhuận sẽ chia cho các anh chủ zoanhnghiệp.

GIATĂNG LỢINHUẬN % NĂM, là mức tăngtrưởng bìnhquân của lợinhuận zoanhnghiệp hàng năm.

KỲVỌNG LỢINHUẬN % NĂM, là kỳvọng lợinhuận của nhânzân dầutư, aka bọn thèm mua zoanhnghiệp.

Áp sang con Apple nha batoong.

LỢINHUẬN NĂM NAY @2016 của Apple dạt 45 tỷ ôngtơn:

http://www.nasdaq.com/symbol/aapl/financials?query=income-statement

GIATĂNG LỢINHUẬN % NĂM @2016-2020 của Apple zựbáo 9%/năm:

http://www.nasdaq.com/symbol/aapl/earnings-growth

Nhânzân dầutư Mẽo kỳvọng lợinhuận của Apple dạt 23%/năm:

http://www.gurufocus.com/term/RateOfReturn/AAPL/Forward-Rate-of-Return-/Apple-Inc

Nhét data vào bảng, bấm CALCULATE, ra 350 tỷ ôngtơn. Gần bằng cú 307 tỷ hànlâm.

Nếu chúng cô tăng mẹ kỳvọng lợinhuận lên 25%/năm, thỳ giátrị Apple dúng bằng 307 tỷ.

Nghĩa là, với những quân zất thamlam (dòi cắn tận 25%/năm), thỳ giátrị Apple cũng trên 300 tỷ.

Zưng actually bọn dầutư côngnghệ Mẽo chỉ mong lợinhuận 16%. Và giá Apple thành mẹ 700 tỷ hehe.

Mời chúng cô test.

Giờ áp sang con ACB Giùn @2016.

http://static2.vietstock.vn/data/HNX/2016/BCTC/VN/QUY%204/ACB_Baocaotaichinh_Q4_2016_Hopnhat.pdf

https://www.mbs.com.vn/uploads/files/TTNC/Baocaochitiet/ACB_Bao-cao_21_07_15_L.pdf

Giátrị tàisản: 233.7 ngàn tỷ ôngcụ.

Giátrị nợnần: 219.6 ngàn tỷ ôngcụ.

Giátrị vốnhóa: 19.3 ngàn tỷ ôngcụ.

Lợinhuận năm nay: 1.1 ngàn tỷ ôngcụ.

Zựbáo tăngtrưởng lợinhuận: 18%/năm.

Chọn kỳvọng lợinhuận bằng mẹ 27%/năm, aka dúng bằng lãisuất chovay tínzụng (qua thẻ) của ACB.

Bấm calculate, thỳ ra giátrị chínhdáng của con ngânhàng ACB bằng 14.4 ngàn tỷ ôngcụ, tròmtrèm số vốn của nó 14.1 ngàn tỷ ôngcụ.

Nếu tăng kỳvọng lợinhuận thành 30%, thỳ dcm, ACB chỉ còn giá 10 ngàn tỷ ôngcụ.

Nghĩa là, giátrị vốnhóa của con ACB dang nóng, aka cao hơn giátrị díchthực.

Gòy batoong tạm tính ngược ra giátrị thươnghiệu của con ACB:

ACB = 14.4 - (233.7 - 219.6) = 0.3 ngàn tỷ

Dcm, thươnghiệu ACB giá nhõn 300 tỷ ôngcụ, thua một tòa chungcư bìnhzân.
Page:


167 comments:Danco said...

Chị tính thử giá trị lò mổ rồi, vấn đề là đéo có thằng nào mua ngoài con mẹ mặt mụn và thằng bố bụng bự, he..he...he...

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Danco (1)

Giùn có vài thôngtin sau:

(1) Mua nhà cho thuê

Conbuôn Giùn kỳvọng lợinhuận [fo: color="#FF0000"]quãng 10%/mùa[/fo].

Xèng thunhập chothuê-nhà hàngnăm [fo: color="#FF0000"]tăng quãng 5%[/fo] saukhi trừ các chiphí. Thường thỳ sau vài mùa chủnhà sẽ diềuchỉnh giá một lần.

Vậy nếu một quả nhà cho thuê dược 10 chai/tháng aka 120 chai/mùa (saukhi trừ mọi chiphí) sẽ có giá quãng 2.5 tỷ ôngcụ. Còn quả nhà cho thuê 15 chai/tháng sẽ có giá 3.8 tỷ ôngcụ.

Muốn nhà chothuê thu zìa 15 chai/tháng, thỳ giá chothuê phải quãng 18-20 chai/tháng tùy nhà dó cũ hay mới, có kèm dồzùng hay không.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (2)

(2) Mua xe chạy thuê

Conbuôn Giùn kỳvọng lợinhuận [fo: color="#FF0000"]quãng 15%/mùa[/fo].

Xèng thunhập chạy-thuê hàngnăm cũng [fo: color="#FF0000"]tăng quãng 5%[/fo] saukhi trừ các chiphí. Giảdịnh giá xăngpháo và thuếmá không tăng quá kinhhoàng.

Vậy một quả xebương chạy-thuê dược 10 chai/tháng aka 120 chai/mùa (saukhi trừ mọi chiphí) sẽ có giá quãng 1.3 tỷ ôngcụ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (3)

(3) Mần cắn-bú

Conbuôn Giùn kỳvọng lợinhuận [fo: color="#FF0000"]quãng 50%/mùa[/fo].

Xèng thunhập zịchvụ cắnbú một mùa cũng [fo: color="#FF0000"]tăng quãng 5%[/fo] saukhi trừ các chiphí.

Vậy quả tiệm cắnbú mini thunhập 10 chai/tháng aka 120 chai/mùa (saukhi trừ mọi chiphí) sẽ có giá ngót 300 chai ôngcụ.

Tim Meader said...

Tôi có nhời khen cô xẹt đàn hay, giọng ấm áp. Cứ đứa nào mà biết đàn, biết hát là khen cái đã đcm

Đề nghị Zì cấp thêm cho cô xẹt cái tem mắt lồn, vì nhìn cái phòng của cô thì biết cô hoàn toàn xứng với temtẻm. Nhẽ ra Zì phải nên phổ cập chất nghệ mỹ học nhiều hơn nữa cho quân bựaAs Or said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (500)

Cái này Or xác nhận nha. Chống luôn cả viêm xoang.

___

Mà địch cụ, công cụ buồi gì mà điếu áp được cho doanh nghiệp với mức lợi nhuận âm thế?! Bọn khởi nghiệp, lon ton thì tính toán thế nào?!

Khoai said...

[si="6"]hìnhnhư hồi hôm bạngái anh bị ai hắc ních thì fải[/si]

Tro pham said...

Zì và các Bựa cho tôi hỏi ngu phát là, Nambộ chó thì tắm nước lạnh kiểu gì, nhiệtđộ lúc nào cũng >30.
Hay phải lấy nướcđá làm lạnh.

Le Tuan Anh said...

Ref: Tro pham (8)
5h sáng dậy mà tắm, chả lạnh teo chim. mấy nay 7h sáng tắm vẫn còn lạnh. đéo có nóng lạnh thì có mà để vậy đi làm luôn chứ tắm làm đéo gì người ơi.

Le Tuan Anh said...

Cái lợi nhuận kì vọng của doanh nghiệp khi chưa tung xùy share ra thị trường thì có đợc tính toán dựa trên nguồn vốn đang có của doanh nghiệp không ? hay nhân dân thích kì vọng nhiêu thì kì vọng thưa dì ngài?

Le Tuan Anh said...

vì hằng năm, ở doanh nghiệp chúng em hay nghe bọn tay to nó họp ở mỗi cuối năm báo cáo, năm nay đạt tăng trưởng lợi nhuận 30%. sang năm đặt mục tiêu là 30% cũng, nhưng em không biết chúng nó dựa vào cái gì để tung ra cái giá 30% tăng trưởng đó.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Le Tuan Anh (10)

Lợinhuận kỳvọng, là tùy từng vùng và từng ngành, chứ liênquan cặc gì tới zoanhnghiệp.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (12)

Zì dã ban xuống chúng cô 3 cú kỳvọng lợinhuận của Giùn trong 3 ngạch: nhàcửa, xebương, cắnbú. Thế mà vưỡn còn hỏi dcm.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: As Or (6)

Bọn khởinghiệp, lonton, không lợinhuận, thỳ giátrị zoanhnghiệp chỉ dơngiản bằng tàisản trừ nợnần. Zì có giảng bủsung trong bài gòy dó.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Le Tuan Anh (11)

30% dó là sốliệu thốngkê thoy chứ cớ déo gì. Nó chả liênquan dến kỳvọng của zân dầutư (aka bọn thích mua/bán zoanhnghiệp).

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Tro pham (8)

Thỳ tắm nước giếng, tắm ban dêm, etc. Chọn nước nào lạnh nhất gòi tắm. Cần thỳ mua 3 cânkylô nướcdá zìa bỏ vào bồn mà sục.

CBDN - CBDN said...

Đọc tít bài của anh Bương mắc cười nhớ ra vụ tintin mạng cách đây mấy tháng share nhau ầm ầm bài trắc nghiệm định giá người yêu, hay định giá tình yêu gì đó.

CBDN - CBDN said...

Đú với tintin nhí nhố này. Trên cái Cây Tình Yêu to to có nhiều nhiều trái tim nho nhỏ. Trong nhiều nhiều trái tim nho nhỏ, có một trái tim nho nho nhỏ by... tôi[(o)]

[img=https://4.bp.blogspot.com/-9cEsJ0Jdr-4/WKBrM0q3pLI/AAAAAAAACVI/vK3Q6lYE0WIR_19biOs4vQiyPgvlrBxxwCLcB/s640/IMG_5148.png]
[img=https://4.bp.blogspot.com/-1GKCKZoyImE/WKBrIDYogrI/AAAAAAAACVA/KPr2x6g5IoQ-VEyVKGQSDDkGbShMvn63ACLcB/s640/1.png]

CBDN - CBDN said...

Ref: CBDN - CBDN (18)

Tò mò lật thử vài mặt trái tim xem mọi người (mà chắc chủ yếu là tintin nhí nhố) viết cái gì, mà vừa đọc vừa đứng cười đau hết cả bụng.

Có bạn (nhẽ gái), viết: "Em mong đêm Valentine này anh sẽ xuất hiện trước cửa với một bó hồng trên tay", ký tên Vịt đẹt yêu anh. Bên dưới, có dòng viết của người khác viết nối theo "Cứ mơ đi em nhé".

Có bạn (nhẽ trai) viết "Sao em bỏ anh ra đi để anh đau khổ thế này". Bên dưới có dòng chua theo (nhẽ của người khác viết): "Đáng đời thằng hâm"... hehe

Đại khái thế.

Ai tiện thể ghé Cresent Mall đi qua Cây Tình Yêu, nếu có time thì cứ thử lật các trái tim ra coi, giải trí phết [(o)]

An Hoang Trung Tuong said...

Từtừ côi Zì có cú hìnhhài nào tungxùy xuống batoong cho zui dêm cuối tuần

Tim Meader said...

Hello quý batoong xuchiêng. Tôi hy vọng chúng cô vừa có những ngày cuối tuần ý nghĩa

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (20)

Tungxùy #1

*Bìnhan

[img=https://3.bp.blogspot.com/-s8WwwbzNouc/WKBzc-HMwxI/AAAAAAAACHk/i1y0z6fUA602L77TILXfwpsV-X7ZXHHMACLcB/s1600/a01.jpg]

Tim Meader said...

Tôi sẽ quay lại với sêri về văn hóa, quân xu chiêng ria đi chứ hả?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (22)

Tungxùy #2

*Xuânmùa

[img=https://4.bp.blogspot.com/-S0DZTfvToHs/WKBzldsLvKI/AAAAAAAACHs/wY3Gyhvk_fAi6H-df3Te61082m-FpQAjACLcB/s1600/a02.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (24)

Tungxùy #3

*Contoọc

[img=https://3.bp.blogspot.com/-8H-z8RXH6Lw/WKBzh-jbnII/AAAAAAAACHo/d9FXQ8UwFlMzh2kBGlh-8s_ogHzxnLUGACLcB/s1600/a03.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (25)

Tungxùy #4

*Agneau

[img=https://4.bp.blogspot.com/-fYHf_C6xuvk/WKBznHu03LI/AAAAAAAACHw/I8U-tNxXgVwrv4mdPUD03jQMpFgtl9gPwCLcB/s1600/a04.jpg]

Tim Meader said...

Hômnay, tôi giới thiệu chúng cô vănhóa MÂM. Mời coi hình


[img=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/07/4d/c3/074dc330c0aee2291116961df604bfa9.jpg]
Đây là MÂM của quân bương bình dân

[img=http://dabaccbt.com/wp-content/uploads/2016/02/lon-met-man-nuong1.png]
MÂM giùn mô đen mới nhất

[img=http://huongsen.vn/wp-content/uploads/2013/06/thuc-don-cuoi-huong-sen1.jpg]
Mâm giùn sang chảnh nhất


Cô Tư said...

Em đau lưng đagn định leo lên giường mà nhìn thấy mấy quả ảnh của Zì...lại phải cố nán lại post hầu Zì vài cái! cho nó xôm! :)

[img=http://data.whicdn.com/images/277984631/large.jpg]

[img=http://data.whicdn.com/images/277984092/large.jpg]

[img=http://data.whicdn.com/images/277982653/large.jpg]

[img=http://data.whicdn.com/images/277981505/large.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Con Mít Dơ giảng dúng gòy dó Zì khen.

Bấtkỳ thứ gì cụa ông Người, dều cóthể thành một vănhóa. Bọn Khựa kêu là Dạo.

Vănhóa Ỉa, là Ỉa Dạo.

Vănhóa Dái, là Dái Dạo.

Vănhóa Dỵt, là Giaocấu Dạo.

Gòy vănhóa Nến, vănhóa Dàn, vănhóa Sưởi, vănhóa Mâm.. của con Dơ above, cũng là các Dạo.

Tim Meader said...

Tôi tiếp,

[img=http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2015/10/21/10/20151020095042-a1--1-.jpg]
Mâm Giùn bìnhdân

Sêri này tôi sẽ không bình luận, mời chúng cô nghe hình và kiếm bài học đặng nâng cao đời sống tinh thần đcm

Cô Tư said...

Gợi ý cho các giai tin tin tặng quà cho gấu ngày mai ngày kia! or any time you like!

[img=http://data.whicdn.com/images/277980594/large.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (29)

Như con Dơ giảng, chúng Bương cắnbú zất cầukỳ. Cái déo gì của chúng cũng có quytắc.

Mâm-cắn thỳ sắp như nào. Các loại thìa, nĩa, zao, dĩa.. thỳ dặt ra sao. Thảy dều phải tuânthủ Luật Mâm aka Mâm Dạo.

Déo phải chúng phúquý longtrọng dâu, mà chúng làm vậy cho tiệnzụng với mọi dốitượng. Ngoài za, mọi thứ tuântheo quytắc sẽ dẹpdẽ bắtmắt hơn so với phôngcách hủlún của Giùn.

Chảzụ chúng zùng Dĩa trong Mâm như này.

Dĩa cắn súp là dĩa ziêng, và giống nhau. Tươngtự với dĩa cắn dồ rán, dồ hấp, rau, quả, bánh, ect.

Làm như thế, thỳ khy chúng zửazáy chén-dĩa sau bữa cắn, chúng sẽ xếp tấtcả các dĩa cùng loại vào một nơi, gòy tiếnhành zửa cho phùhạp. Chảzụ dĩa súp thỳ sối nước mạnh, dĩa rán thỳ thêm nhiều xàbông, dĩa rau thì zửa qualoa cũng dược, etc.

Và quả mâm xếp zững thức cắn ý nghe cũng dẹp hơn nhiều.

Giùn chúng cô thỳ tạpnham như ông lợn.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (32)

[img=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/d2/2e/77/d22e77fe39f9f3d972dcd16038de5f8f.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (32)

Zì thỳ nghe nhõn Cácmác bày mâm dẹp hehe.

Tim Meader said...

Hầuhết Giùn đều xứng đáng được Zì Ngài gắn tem mắt lồn, chúng cô cần nâng cấp nhiều chất nghệ mỹ học. Biết làm gì rồi chứ hả quân batoong?

Cô Tư said...

Nụi chó vẫn bán nhiều hoa hướng dương, rẻ nữa, chứ ko hề đắt như mọi năm, vì thời tiết năm nay ấm hơn nhiều nên hoa phát triển nhanh. Tui cũng hay cắm bông màu vàng (hướng dương, cúc, hồng vàng, ly vàng...) này vì nó sáng rực cả góc nhà, sáng tươi tắn hơn nhiều so với hoa màu đỏ.

[img=http://data.whicdn.com/images/261473188/large.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Cô Tư (28)

Cú #2 (hoa-dào trắng) Zì khen

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (32)

Giùn có thời, quãng 199x, cũng thịnhhành phôngtrào các tiệm-cắn sắp các món ziêng vào dia ziêng, và [fo: color="#FF0000"]tính-xèng theo dĩa[/fo].

Zưng phôngtrào này dã maimột, nhẽ vỳ hehe có nhiều con thợcắn Giùn cắn xong thỳ lén [fo: color="#009900"]mang mẹ dĩa vào toalét[/fo] ném, hoặc [fo: color="#009900"]quăng dĩa mình sang bàn khác[/fo].

Dcm với Giùn, thỳ déo có vănhóa cặc nào dặctrưng, ngoài [fo: color="#FF0000"]vănhóa ăncắp[/fo].

Chúng cô giờ sang Mã, Thái, Phi.. vào các quán bìnhzân, thỳ chúng vưỡn thịnhhành món tính-xèng theo dĩa cắn.

Bọn Sing, thỳ nhẽ côngnghệ hơn. Chúng thường phát cho thựckhách một cú [fo: color="#FF0000"]thẻ có mã-vạch[/fo]. Chúng cô cầm thẻ dấy, cắn món nào thỳ dưa thẻ ý vào máy-quét. Khy cắn xong, ra khỏi cửa, bọn cashier sẽ cho thẻ vào máy gòi tính-xèng, in hóadơn.

Tim Meader said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (32)

Tôi thì không đạt đến những quy tắc như vậy, nhưng hy vọng giá trị tinh thần - thẩm mỹ của chúng batoong giùn sẽ được nâng lên bằng nửa chừng ấy cũng mãn nguyện lắm lắm

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Cô Tư (36)

Cú này ánhsáng nuột, Zì cũng khen

Tim Meader said...

Quân đại bàng trọc phú quanh đây không ít, nhưng tôi e để đạt đến le vồ thưởng thức như quân tây bương cũng chỉ một vài

Chúngta, quân Giùn hoangdã cần phải học hỏi nhiểu hơn nữa. Cứ nhìn theo các anh bương mà làm theo, Tập trung vào việc dạy và đào tạo nhiđồng nghe chưa

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Tim Meader (39)

Nguyêntắc sắp chén-dĩa cănbản của Bương chúng Zì:

[img=https://img.clipartfest.com/5ec9d9a5358c201758e9b9f963998dd8_placemat-tm-putting-plates-on-the-table-clipart_777-590.jpeg]

Dĩa Nhớn nằm ngay trước-mặt thợ-cắn.

Trong Dĩa có Chén cắn súp.

Bên-trái Dĩa là con Nĩa, dặt trên một miếng Khăn (khăn chùi Nĩa, không chùi mùm).

Bên phải Dĩa là ông Zao. Ngoài ông Zao là con Thìa nhớn (aka thìa cắn súp).

Chếch phía trên Dĩa là một Dĩa Nhỏ, là dĩa cắn phụ.

mr.Orlando said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (37)

Zì ngài và các bựa cho anh hỏi ngu phát nếu có xèng tiết kiệm gửi ngân hàng để lấy lãi, nên mua vàng hay đô, 300 chai.

Tim Meader said...

Bài trước, tôi có nhắc đến co Voòng vì biết cô cổ đã nhảy vào việc đàotạo nhi đồng.

Chúng cô quân Giùn mắt thứoc lồn trâu biết cặc gì vào lý tưởng của đạibàng? hãy ủnghộ chúng nghe chưa, chúng cô mà đòi đến lượt phán xét đại bàng ah?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (42)

Còn dây là một cách sếp mâm cầukỳ dặctrưng Bương:

[img=https://didyouknow.org/graphics/food/tablesetting.gif]

A: Serviette (napkin)
B: Service plate
C: Soup bowl on plate
D: Bread & butter plate with butter knife
E: Water glass

F: White wine
G: Red wine
H: Fish fork
I: Dinner fork
J: Salad fork

K: Service knife
L: Fish knife
M: Soup spoon
N: Dessert spoon and cake fork

mr.Orlando said...

Ref: mr.Orlando (43)

Anh hỏi chân thành và thật lòng đó nha quý cô.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (45)

Chúng cô ngửi chưa, ziêng Zao trên mâm Bương dã có 3 tạng:

1. Zao-nhớn (Service Knife), zùng danăng, trọngyếu zùng cắt thịt như bíptếch, gà, kìu. Zao này maybe có răngcưa như ông cùcưa, phòngkhi gặp món cắn quá zai-nhoách.

2. Zao-cá (Fish Knife), zao này nhỏ hơn zao-nhớn, chuyên zùng cắt cá. Zao này cùn, không cần răngcưa.

3. Zao-bơ (Butter Knife). Zao này bé thoy, bản khá zộng và mỏng, mũi tròn, chuyên zùng xén và phết bơ vào bánh.

Tim Meader said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (47)

Thực ra chúng cô không nên quá quan tâm đến những quy tắc như Zì giảng, trừ phi chúng cô tham dự những bữa tiệc trang trọng.

Khi chúng cô tiệc tùng trong gia đình hay bạn bè thann thiết thì đéo cần những điều đó, chỉ hy vọng chúng cô nên chú trọng nâng tầm cách bày biện những bữa tiệc nho nhỏ của chúng cô. Nó là tinh thần, là văn hóa nhé

Danco said...

Ref: mr.Orlando (43)

ĐCM, chị mà có ngần ấy xèng nhàn rỗi, chị phi lên Lương sơn , HBC mần đôi héc ta đất 50 năm. Chị dựng căn nhà đá, nuôi dăm con gia súc, gia cầm, trồng đôi hàng sa mộc, xếp cái lò sưởi...ect

Cuối tuần lên đó bẻ củi đút lò mà đốt, nướng thit, bú rượu, giao cấu mềnh màng.

ĐCM, có xèng mà đéo biết tiêu gì.

mr.Orlando said...

Ref: Danco (49)

Thành cô nhiều lắm, khổ nổi đéo phải xèng anh cô ợ đẹo mẹ.

Danco said...

Ref: Danco (49)

Đéo cần nồi liêu xong chảo nha, ĐCM, cần nhõn mảnh đá.

[img=http://amthucquan.vn/media/du-lich-am-thuc/2016_04/lai-rai-bo-nuong-da-tay-nguyen-310.jpg]

Danco said...

Con đơ lảm nhảm cái ccc gì đới.

Nhi đồng đéo cần chúng cô phải dậy bảo, chỉ cần chúng cô làm gương. Các anh ảnh sẽ học theo. Vậy thôi.

Học là bắt trước và làm theo.

Cần lồn gì lăn tăn nhiều thế, ĐCM

Zýnh said...

Tungxùy cú ảnh chândung mới chọt hômnay
[img=https://c2.staticflickr.com/4/3818/32708019192_2ba95f354b_o.jpg]

Là Sao said...

Ref: mr.Orlando (50)

Theo anh nếu xèng không cần dùng trong dài hạn (1-3) năm thì gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-months.

Xèng cần dùng trong 6 tháng tới thì chơi USD or gold.

Là Sao said...

A địt cụ con Cò phát cho thân thương nhẻ.

Chúc lò mổ năm nay hoạt động mạnh-mẽ, hoàn-thiện tốt các kế hoạch đề ra.

Là Sao said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (47)

Cách xếp knife and fork khi đang cắn zở, hoặc dã cắn xong.

[img=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/28/4a/a8/284aa852e843d836668476df306d5676.jpg]

Dể ý: không lồng knife vào fork, vì nó mang hàm ý chê dồ cắn như cặc (i dont like).

mr.Orlando said...

Ref: Là Sao (54)

Thành cô Sao trước, đại ý là anh chưa hiểu khúc này "Theo anh nếu xèng không cần dùng trong dài hạn (1-3) năm thì gửi tiết kiệm kỳ hạn 12-months." gửi bằng xèng ông Cụ? Có phỏng? Xin cô giải thích rỏ đoạn này giúp anh.

Là Sao said...

Anh nổ chút về quá trình cắn party ở Bương.

Có nhiều zạng party sử zụng table setting như anh Bương dã mô tả. Ba zạng chính:

(1) Cắn ở nhà
(2) Cắn nhà hàng theo menu cố dịnh (set menu).
(3) Cắn restaurant theo thực dơn nhà hàng.

Anh xếp theo cấp dộ khó zần, cắn ở nhà, thường zễ zàng vì gia-chủ sẽ hỗ trợ các cô chưa quen cách cắn.

Cắn theo set-menu đơn giản cũng, chỉ cần nhìn bọn cùng bàn rồi làm theo. Nhớ không làm lộn xộn vị trí của cốc, zĩa.

Cắn theo thực dơn nhà hàng rất khó khi gọi món, nếu chưa quen, thì dành chịu, phải di cắn nhiều thì quen thôi.

------------

Nhiều party phức tạp có tới cả chục món (course). Thông dụng thì thường là 3 hoặc 4 course meal như sau. Dể ý dồn trọng tâm vào main-course vì da phần main-course sẽ là món ngon nhất, nhiều xèng nhất.

Appetizer
Intermediate (nếu là 4 course).
Main course
Dessert

Mời các cô gúc tiếp.

Là Sao said...

Ref: mr.Orlando (57)

yep, ý anh là gửi xèng ông cụ.

mr.Orlando said...

Ref: Là Sao (59)

Thành cô Sao.

Le Tuan Anh said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (12)

nó có công thức gì không thưa dì ngài. hay chúng nó chỉ phóng đại 1 con sô nào đó hả dì

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Zýnh (53)

Nuột đó cô Zính, nghe nước ảnh như sigma ấy phỏng. Quảng cáo fất búc đong phan đong xèng được rồi đấy.
Chào buổi trưa, cả lò bựa nhé!
Anh Cô lìn cũng tung xùy chất nghệ nhầy nhụa đây, có ô mô ngai nồn vết bẩn hehe

Aó dài ngổ ngáo:
[img=https://2.bp.blogspot.com/-EUNW6gT7tuI/WKEm2ngCxQI/AAAAAAAAE-w/tzArlRJNrWET-_-dzlnQabBQG4JOKzeCQCLcB/s320/IMG_4903.JPG]
Coffee cổ truyền:
[img=https://3.bp.blogspot.com/-Hf-z58BeN8o/WKEnZYABkmI/AAAAAAAAE-8/kp5B2nzro946gRGfYfTqebmoNLE06zTNACEw/s320/20150314_174423.jpg]
Bướm rằn ri:
[img=https://2.bp.blogspot.com/-tCCZAjCPsXY/WKEh4j0Z33I/AAAAAAAAE-Y/AG3SEQ4iESoZXDZmaGiCkywMvejl8kM9wCLcB/s320/IMG_4497.JPG]
Chỉ đường mộc mạc:
[img=https://3.bp.blogspot.com/-D9A-LTh3H_E/WKEgIOse5PI/AAAAAAAAE-M/I3NoJDQZKzYLzYpRwKSYRGoHHVu03y-vwCLcB/s320/IMG_4694.JPG]
Uây tàu sau WWIV:
[img=https://4.bp.blogspot.com/-ZXse7Z3OSoc/WKEmmxhkmpI/AAAAAAAAE-s/qjvKf1OfOZYcfVL9BxRs6f-WKpwhtzXwQCLcB/s320/Motor.jpg]

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (43)

Theo ngu í tại hại, tiền k dùng đầu tư, lướt sóng, thì quoẳng vô tiến kiệm online thì an toàn và có lãi tí tí, thời gian ngắn thoi, tránh lạm phát.
Lướt vàng or chứng thì rủi ro cao hơn, dưng cũng lãi cao hơn.
Cô mà gửi tiền usd hay vàng vào bank sẽ an mất phí gửi xèng.
Còn đổi usd, vàng về chôn gốc mít thì được cái chắc cú, dưng k được năng động lắm khi cần dùng.
Còn 1 phương án là vứt vào quĩ đầu tư tin cây.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Cô Lìn Farrell (62)

Tiếp sê ri tung xùy của Cô lìn chủ tịch viện hàn lâm nghệ thuật.
Chủ đề, kiếm cắn nhọc nhằn hehe
Chạng vạng:
[img=https://3.bp.blogspot.com/-QWbWejS0wkA/WKEtwex0NiI/AAAAAAAAE_o/Vi7LIs1RnME27cot-czxFcRHaHFX9nCFQCLcB/s320/20150312_193232_LLS.jpg]
Hừng đông:
[img=https://1.bp.blogspot.com/-W0ZuLe7RaZo/WKEtcpf0PTI/AAAAAAAAE_k/8G6bCaKZM4IJRGKXECs9l0_D2d_Kl6QVwCLcB/s320/20140905_182329.jpg]
Và sau cơn dông:
[img=https://3.bp.blogspot.com/-i7lftCcqfRo/WKErZJflqKI/AAAAAAAAE_U/GzoorJna6NsWdaelxQrcsboTAFSQ1gu_gCLcB/s320/20150623_145643.jpg]

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (63)

Thành cô Lìn rất lắm.

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (62)

Cô Lìn đa tài nhể.

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (62)

Píc cuối Uây Tào đó độ cà fê hay là trăcker mà anh quên rồi cô Lìn nhở?

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (66)

Cô quá nhời làm tại hạ xốn xang hehe

Tôi cũng có mối quan tâm giống cô về tiền nhàn rỗi này mà.
Dưng tai hạ bất tài k biết làm gì khác cho lợi nhuận cả, gửi bank là lựa chọn cuối cùng thôi.

Mong các kinh tài cao thủ giảng vấn đề này cho tai hạ học hỏi mới nhể

Cô Lìn Farrell said...

Ref: mr.Orlando (67)

Dáng này cafe cô ạ. Tracker tay nó vểnh vểnh lên, dáng gầy guộc cơ

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (69)

Ừm đúng rồi.

mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (68)

Xèng nhàn rổi, thì chỉ có đám già hói thích an toàn, hoặc các đồng chí không có tính phiêu lưu mạo hiểm mù tịt về kinh tài thôi hizaa.

Zýnh said...

Ref: Cô Lìn Farrell (62)

Thành cô Lìn. Canon 50mm f1.4 usm thưa cô.

Pú lit said...

Đội ơn Trung Tướng Ngài vĩ đại về bài biên. Bú tủ mấy con học viên MBA khóa trước học dốt như ông cú vọ đéo bít giảng định giá để Zì Ngài phải xuống phím.

The Kop said...

Ref: mr.Orlando (43)

Dăm ba tháng trước, cô mà hỏi câu này, Mạt Tướng nhất khoát, khắc khoải đề nghị cô dốc hết bitcoin. Khi đó giá 1 bitcoin loanh quanh trên dưới 7 ông Trump {$700}.

Thời điểm Mạt Tướng gõ cồng này, 1 bitcoin ăn hơn chục ông Trump tí {$1016.68}. Mạt Tướng vưỡn khuyến khích cô đổ xèng vào cái avatar của Mạt Tướng. Cơ mà độ nhất khoát và khắc khoải hơi giảm tí.

Cơ mà, không phải xèng của cô, xèng của bô lão già hói thì đổ vào lồn cũng đếch được rồi.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (74)

Bitcoin exchange rate hôm nay
1 ăn 1015.4 USD= 23024195 cụ. Biến động ác liệt thật nhể.
Đầu tư bít coi đang là rủi ro cũng như lợi nhuận hãi nhất hiện tại. Tại hạ k nhiều hiểu biết lắm.
Ở giùn còn đang manh nha. Chưa có ngân hàng lồn nào dám nhận gửi. Mong cô cốp chỉ giáo thêm.

The Kop said...

Ref: Cô Lìn Farrell (75)

À vầng. Cảm ơn cô Lìn đã tin tưởng. Ở đây hẳn có nhiều cao thủ, Mạt Tướng chưa dám múa rìu.

Trước hết mời cô tạo một cái ví đựng bitcoin ở đây rồi kiếm vài satoshi miễn phí somewhere on the net. Thưởng lãm exchange rate nó nhảy múa cho vui pha cái đã.

Dai Cuong said...

Ref: mr.Orlando (43)

cính chào cô và các cô.

Đọc 1 loạt các cồng của các bựa. em mạo muội thưa gửi điều vài em nghĩ.

Trc e hay nghĩ cho mọi người, nhất cho ông bô bà bô, anh em,... rồi xuống xèng tao có của mày có công; nhưng người ta éo nghĩ vậy; trải qua quá nhiều cãi vã; tư tưởng em buông xuôi nhưng alo chính thức vẫn vận động sự cố gắng của họ và cầu Chúa sự may mắn đến trong việc viểng. Cái đc cái ko; nhưng giờ thì e kệ mẹ chúng; cứ làm theo việc mình; chỉ biếu cho xèng là xong là quý nhất.

Còn việc đầu tư gì thì khó lắm.

Nếu như em, mua hoàn toàn usd; cắm ngân hàng vay lun vnd để đầu tư chứng khoán. lãi suất vay 6%/năm. Chứng khoán; những mã nhở nhở xinh xinh, năm nao cũng 12-25%/năm lợi tức là xúc, canh đúng lúc nó giảm theo cả thị trường thì ngon. giá thị trường < giá em tính.

Giá em tính: năm nào cuãng có lợi tức; ví dụ năm 2016 lợi tức là 21%, tức 2.100 đồng; kỳ võng lãi suất 12%; giá tính toán 2,1/0.12=17.5k.
giá thị trường loanh quanh trên và nhỏ hơn là mua luôn.

Những mã như vậy e thấy rất khó xuống sâu, năm nào lợi nhuận cũng gấp 2-3 ngân hàng. Chuyển đổi nhanh.

Vàng thì hehe; gì giảng rồi. Bài nào thì em ko nhớ. Nhưng đại khái mua khoẻn vàng; éo cần tem mác zì cả, ở cửa hàng uy tín tin cậy; khi mua vàng của khách chúng hơ vàng trên lửa, có giả đc cứt. Vàng khoẻn, 1 ounce=8,5 chỉ lên xuống theo thế giới.

BTC, diễn biến khôn lường, nhưng nó là xu thế tương lai; mọi giao dịch đều ảo diệu qua internet; lúc nào và khoản đầu tư vào đồng tiền điện tử nào mới cho kết quả ngon thì khó, có thể mai hoạc 100 năm sau. Như Zì, nghe nói có khoảng 2 BTC.

Kính trình quý bựa.
Nhắc lại cho chắc: tiền của các cô; các cô quyết định; mọi thứ chỉ tham khảo và có chứa rủi ro.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: The Kop (76)

Thành cô nhé.
Tôi vừa làm quả ví.
Roll phát chờ xèng rơi vào hehe. Vui ra phết

The Kop said...

Ref: Cô Lìn Farrell (78)

Hehe, nó không rơi vào ví ngay đâu. Cô đọc kỹ phần FAQ nhé {Auto withdraw and Manual withdraw}.

Có rất nhiều free bitcoin faucet somewhere on the net. Thường chúng set minimum payment threshold {ngưỡng thanh toán tối thiếu}.

Mạt Tướng mời cô keep rolling.

mr.Orlando said...

Ref: The Kop (74)

Thank you very much for your idea.

Dai Cuong (77)

thanks cô Cuong.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Le Tuan Anh (61)

Ngu. Không biết thốngkê là gì, à?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: The Kop (76)

Lếu muốn dầucơ, thỳ nên tự-tạo ví Bích Coi, chứ không tạo trên mạng qua 3rd party. Làm như nào, thỳ Zì dã giảng thành nguyên một bài gòy, con bò.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (82)

Chúng cô muốn dánh {dầucơ} Bích Coi, mà lại quá tin vào zững trang trunggian trên mạng, thỳ chúng cô sẽ sớm thành zững con chốngdối Bích Coi kịchliệt.

Các trang mạng giống các ngânhàng bìnhzân, zưng lỏnglẻo hơn nhiều.

Nguyênzo vỳ, Bích Coi là côngnghệ mới, chưa chánhthống và chưa dược giới côngnghệ quantâm sâu-zộng, nên các [fo: color="#FF0000"]hệthống quảntrị nó thường nonnớt[/fo] lắm quá. Các anh háchcơ cũng không khó xâmnhập vào.

Vậy nên, nếu chúng cô muốn dánh Coi lâuzài, thỳ phải [fo: color="#FF0000"]tự cài Bích Coi trên máy mình, tự tạo ví[/fo] {wallet} và thành một mắtxích trong giaozịch Bích Coi toàncầu.

Chúng cô nên có một laptop ziêng chuyên phụcvụ Bích Coi. Dy dâu thỳ nhớ mang theo, mà lếu [fo: color="#FF0000"]dánhmất máy thỳ hehe như dánhmất ví[/fo] vậy.

The Kop said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (82)

Mạt Tướng vẫn dùng ví của blockchain mà tạo ngàn cái, chia nhỏ số lượng bitcoin trong ví. Hiện tại, sau mõn lần giao dịch, địa chỉ của mõn ví còn được tự thay đổi, thằng khác không nắm được số lượng bitcoin trong mõn ví của Mạt Tướng.

Cách này ổn không, thưa Trung Tướng?

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: The Kop (76)

Các trang như Freebitco.in mà con Lình giảng above thựcchất là các portal cho user thả xèng vào gòy dánhbạc mý nhau. Dánhbạc cho vui thoy, chứ xèng dó không lànhmạnh.

Lếu chúng cô muốn có Bích Coi lànhmạnh, thỳ hãy [fo: color="#FF0000"]thamgia các nhóm dào Coi nhớn[/fo]. Chúng sẽ biến máy của chúng cô thành một laocông trong hệthống dào Coi của chúng, gòy khy dào dược, chúng sẽ chia xuống cho các anhem cùng dào.

Thường thỳ, mỗn tháng chúng cô cũng dào dược [fo: color="#FF0000"]vài chục tới vài trăm Teng[/fo] Coi (một Teng bằng 1/10 Xu, một Xu bằng 1/10 Hào, và một Hào bằng 1/10 Coi). Hiện một Teng giá tròmtrèm 1 ôngtơn.

Thích thỳ mời gúc.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: The Kop (84)

Chịu. Nó phụthuộc vào con Blockchain, not Zì

Tetracyclin said...

Zì ơi, hôm trước tôi đi chụp cộnghưởngtừ, kếtluận bị viêm khớp vôtrùng dcm đen (khớp gối). Tôi cũng hay tắm nước lạnh, liệu có ảnh hưởng zì đến chứng khớp này không hả Zì và chi bộ.

The Kop said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (85)

Mạt Tướng đương đẽo Ethereum coin cách này.

Danco said...

Ref: Dai Cuong (77)

Cô giải thích kỹ cho anh cách mua USD, ở đâu, như thế nào? Sau đó vác tới ngân hàng mở sổ tích kiệm = USD.

ĐCM, anh ngu chỗ này, mần ơn giải thích như cho trẻ lên ba.

Cảm ơn, ĐCM!

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Tetracyclin (87)

Con nài chơi thệthao (nhẽ tenglích, Zì doán) zưng déo chịu khởidộng, có phỏng?

Tắm nước lạnh chạ ảnhhưởng cặc gì tới bịnh bỉnh.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Danco (89)

Con nài dùa, dấy à? Dcm dùa nhả.

Gia Ngua said...
This comment has been removed by the author.
Gia Ngua said...

Ref: Danco (89)

Gửi tơn thì mang qua Cam. gửi Zùn déo dược xu teng lãi nào.
Vè dấy dcm.

Gia Ngua said...

Déo ai biết vụ trữ dông lạnh sữa mẹ à. Dịt mẹ chi bộ. Dcm Zì ơi. Có nên trữ dông ko hay hết sữa thì cho bú sữa ngoài.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dai Cuong (77)

Con Zái Cuồng nài biết tính perpetuity, Zì khen.

Lếu chúng cô dịnh zùng côngcụ trong bài này, gòy tính giá củcánh như con Cuồng, thỳ trong ô Lợinhuận diền số 2.1 (ngàn ôngcụ), trong ô Giatăng diền số 0.0001 (%/mùa, vỳ côngcụ không cho zùng số 0 tại ô này), còn trong ô Kỳvọng thỳ diền số 12 (%/mùa).

Bấm Calculate, cũng sẽ nghe dược giátrị dầutư bằng 17.5 ngàn ôngcụ.

Nghĩa là, củcánh Giùn nào trả chúng cô 2.1 ngàn ôngcụ xèng củtức một mùa, thỳ có giá loanhquanh 17.5 ngàn ôngcụ, lếu chúng cô kỳvọng lãi mùa 12%.

Lếu chúng cô kỳvọng cao hơn, thỳ giá củcánh sẽ nhở dy.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Gia Ngua (94)

Lếu không zùng chất-bảoquản, thỳ sữa dộngvật (gồm cả sữa Giùn) chỉ trữ dược quãng 1 tuần. Sau quãng dó, sữa sẽ kém chấtlượng, bú không ngon dâu. Zĩnhiên không tới mức có-hại.

Hoàng Anh Soái said...

Mời Zi cùng chúng bựa cắn ảnh của Anh , chụp bằng phon khon 5
[img=http://i.imgur.com/m2q5tQj.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (96)

Zì dã thử trữ sữa zê tươi (raw goat milk), bằng cách cho vào ngăndá tủlạnh, gòy khi zùng thì zãdông.

Sau quãng 2 tuần, thỳ sữa vưỡn ngon. Zưng lếu tăng lên cả tháng, thỳ nhạt lắm.

Bọn Bương chúng không bỏ vào ngăndá, mà bỏ ngay ngăn mát bànhthường, với nhiệtdộ quãng 4oC. Thỳ cũng giữ dược quãng 2 tuần. Với một số quytắc:

1. Phải lọc sữa khỏi tạpchất. Lọc bằng vảimàn là dược

2. Dựng sữa trong bình thủytinh hay sứ, không dựng bình nhựa hay nhuôm.

An Hoang Trung Tuong said...

Zì bốt chào bài nài bên Phấcbúc, chạ có con déo nào quantâm hehe.

Kếtluận, Phấcbúc không là, và không cóthể là, nơi phùhạp cho Quán Bựa.

cu Tí said...

Ref: Danco (89)

Con Cò cái nài có cần phải đùa ngộ vạy không hả hehe

Tim Meader said...

Tôi nổi lên đây rồi thưa quý anhchị.

Hômnay, không như thônglệ nhân vài còng về bitcoin, tôi nổi hứng, sẽ chém gió về côngnghệ

Tim Meader said...


[img=http://s3.amazonaws.com/digitaltrends-uploads-prod/2016/05/artificial_intelligence.jpg]

Đặt gạch bằng cái hình, lát có thờigian tôi gõ.

Note: chuyện chém gió cho vui chứ, quần chúng batoong cũng đéo học hửi cặc được gì

mr.Orlando said...


Anh thì trên zăng dưới các tút chả có gì hơn.

Nhân Valentine's Day chúc quý bựa trẻ trung tình yêu tràn đầy.

Tôi Yêu.

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=BD34qz2sOzs]

BankBua CủChuốiTây said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (99)

Văn công Hồng Lê vừa nhờ anh chuyển tới Zì, món quà nhỏ nhân dịp đầu xuân mới.

Zì rảnh, thì cho bộ đội check giúp nha.

CBDN - CBDN said...

Ref: Gia Ngua (94)

Ôi giời ơi ông bố trẻ dễ thương hehe.

Định gõ vài dòng tự vấn Gia Ngựa về việc hút và trữ đông sữa mẹ. Nhưng nhớ ra là hôm lâu có đọc bài cô bé vợ ca sĩ Lý Hải chia sẻ kinh nghiệm hút sữa, trữ đông sữa, làm ấm sữa đến bộ dụng cụ hút - bảo quản, rồi mẹo quản khi mất điện... rất cụ tỷ, nên sợt giùm Ngựa luôn.

Bà mẹ trẻ này tới 4 con lận, nên có thể tạm tin vào kinh nghiệm thực tế của bạn ấy.

Đọc kỹ và thử tham khảo nhé:

Kinh nghiệm hút và bảo quản sữa mẹ “độc” của vợ Lý Hải

Dai Cuong said...

Ref: Danco (89)

vừa có vụ trên báo nói Cam hậu Giang; tóm đc 1 anh cầm 500k ông tơn và nhiều triệu ông cụ trên way-tàu. chứng minh đi rồi anh trả, lêu lêu. bjo mọi đồ đạc trên người e; bảo m lấy tiền đâu mà mua trước công đường thì e chịu.

có lần, e mua ông-tơn ở của hàng vàng bạc, thằng bán lói: trong cốp way-tàu có 50k ông tơn và 26 lượng vàng. CAM lộ vẫy vào; kiểm tra giấy tờ rồi yêu cầu mở cốp; con đứng hình và gọi ngay cho cửa hàng mẹ, nơi con vừa sắm ông tơn và vàng. 5 phút sau con lại te te trên đường. Cỏn chuyển sang đi xe bương taxi cho mọi giao với của hàng mẹ, ngay và lun.

Tại Nội, có nhiều cửa hàng vàng, chỉ cần gọi điện là các anh ấy mang tơn, ông cụ, Au,... đến tận nhà giao dịch; mất đâu 20k xe ôm, tùy cung đường.

Cô gửi USD trong bank; lãi suất 0%; rồi cầm số tiết kiệm đó; cắm lun tại bank đó để vay VND, như tôi đang làm là 6,1%; ngân hàng nào thì tùy. Mọi thủ tục cực dễ, tôi vay 800 triệu chỉ mất 15 phút.

Không biết các bựa thế nào chứ; lần đầu tiên em cầm 1,5 tỷ tiền mặt; ôi cảm giác mạnh mẽ và đê mê hơn giao cấu kinh hoàng;... Rồi có lúc xuống hay cầm xèng, vài chục hay vài trăm ông cụ; chả cảm giác éo gì cả.

Tim Meader said...

Tôi chém về xuhướng Côngnghệ

Nhẽ chúng cô biết AI đang là công nghệ hót nhất hiện nay, tất cả quân đại bàng công nghệ đang chạy đua cho công nghệ này. Nhưng nói AI thì nó chung quá, vì AI đựợc chia làm rất nhiều nhánh nhỏ, là những gì mời gúc

Lúc nào cũng đựợc nhắc đến để chém gió nhưng đáng tiếc thay, tốc độ phát triển của công nghệ này hiện đang rất chậm quá so với kỳ vọng. Quân tây bương thi thoảng vẫn hô lên đã đạt đc điều này điều nọ nhưng thực ra những kết quả đó đều đựợc thổi lên để kiếm đầu tư.

Nó vẫn phát triển và chắc chắn là công nghệ xương sống của tương lai chục năm tới chứ không thể là một vài năm tới đựơc

Tim Meader said...

hehe Chúngtôi( hai người) cũng đang manh nha một dự án sử dụng AI cho việc dạy và học anh văn.
Đươngnhiên, mục tiêu đầu tiên là kiếm cắn. Mục tiêu thứ hai là sẽ tốt hơn cho trình độ eng lit quân giùn hiện nay

Danco said...

Ref: Dai Cuong (106)

Đcm, ý anh hỏi là, bây giờ anh phi ra hàng da tậu ngàn anh trăm, sau đó phi lên vpbank, chả dụ thế, để mở sở tích kiệm. Thì có rủi ro về mặt pháp lý gì không. Đcm, xèng bồ hôi, nước mắt, chứ có phải nước lã đéo đâu. Nên phải cẩn thận 3 lần.

Đcm.

Tim Meader said...

Đang trong lúc cao hứng chém gió công nghệ thì một ý tưởng nữa lại chạy đến trong đầu tôi. hehe chém gió đôi khi cũng rất có ích đcm

Tim Meader said...

Ýtưởng mới của tôi về côngngệ thanhtoán

Nếu ápdụng ở giùn thì hehe là một ý tưởng tuyệtdiệu. Chúng cô nên biết, quân bương coi giùn hiện nay đang là vùng đất hoangdã, không những về con người mà là everything cần được khai phá

Dai Cuong said...

các số liệu e nêu trên, hehe, chỉ mang tính minh họa.

Đọc bài: Ma-trận-tài-sản của Zì Ngài vào tháng 12, cuối niên 2016. Băn khoăn quá. bjo thì Món chứng khoán cứ canh mấy con có giá như tính trên, lợi nhuận hằng năm đều đặn; khối lượng giao dịch hàng ngày nhớn; tổng vốn nhớn; lĩnh vực nhân dân thiết yếu; chuyển đổi CK sang xèng nhanh và dễ; thời điểm mua mà ngon thì khó lỗ lắm. vay được xèng của người khác chơi éo ngại tỷ giá, lãi suất,... cũng sảng khoái.

Lúc mới chơi chứng; chơi con to quá 120k ông cụ/share; đột ngột nó giảm xuống 53k/ share; con này tính theo công thức của Zì thì price = 40k/share; và vào mấy trang lùa gà ngâm cứu; e nhận đc cứt các cô ợ; mất toi 70 củ ông cụ.

An Hoang Trung Tuong said...

Cách nay quãng chục mùa, có một bọn côngty Giùn bạn Zì (khá thân) dang mầncắn ngon, lợinhuận dút-túi một mùa quãng 5 tỷ, tăngtrưởng một mùa quãng 20% trong liền 4-5 mùa.

Chúng dược một bọn tâybương dạibàng gạ mua củphần. Chúng mới hỏi Zì, giá baonhiêu thì bán dược côngty.

Zì tính vèo phát ra 120 tỷ. Zĩnhiên bằng quả côngcụ nơi bàigiảng này.

Hehe bạn Zì nhẽ déo tin Zì. Chúng bèn thuê một quân taychuyên giá 200 chai mần tínhtoán, hồsơ zày trăm trăng. Kếtcục, quân này tính ra giá 80 tỷ.

Bọn bạn Zì mang giá ý dàmphán mý tâybương, thỳ tâybương sau vài email qualại okay luôn, không mặccả. Hai tháng sau, chúng dã M&A thànhcông.

Vậy dó, hàng miễnphí thỳ mặcdịnh déo có giátrị cặc gì. Zì déo baogiờ tưvấn miễnphí cho anyone anymore.

Ham Chơi said...

Ref: Danco (109)

Anh Cò dái bé.
Em góp tý ngu kiến, anh xem thế nào.

Anh cầm phone goi con đấy đến ngân hàng, gòi lập mẹ sổ luôn ở đó. Hoặc chu trình ngược lại hehe thì ngon hơn.

Nếu anh muốn chắc nữa, anh gọi mẹ 2 bạn đệ cao to đen hôi, anh em quản lý nào nhỡ may vầu, thì túm mẹ cổ lại...rồi phạt hành chính. Thế chắc đét chưa anh?

Nói gì thì nói, tiền anh bù hôi nước mắt, cẩn trọng 3 lần là chuẩn rồi. Em đéo có tiền nên xúi thế, nếu ... anh thích thì anh làm thôi ạ.

Cô Lìn Farrell said...

Valentine’s Day.
Đã có rất nhiều truyền thuyết bí ẩn về ngày này, gắn với cả người công giáo và người la mã.
Như chúng cô vẫn thường nghe, đó là tên 1 vị thánh, hy sanh vì tình yêu quãng 270 A.D.
Giáo hội Công giáo ngày nay công nhận đến 3 vị thánh có tên là Valentine hoặc Valentinus. Tất cả đều qua đời vào ngày 14/2.

Nhưng anh Cô lìn chất nghệ- người mà luôn vén váy lịch sử, sẽ kể cho cô 1 câu chuyện cổ xưa hơn.

Vào thời la mã cổ đại, tiền thân của ngày lễ Valentine là ngày lễ Lupercalia.
Lupercalia là 1 lễ hội dành riêng để tôn vinh Faunus, vị thần La Mã về nông nghiệp
Khoảng ngày 13- 15/2 hằng năm, người Romans tổ chức lễ party. Họ giết một con dê và một con chó, lấy da thấm máu, rồi vẩy lên những người phụ nữ sau đó cởi trần truồng bú riệu, nhảy múa hát ca đến nửa đêm. Họ cho rằng như thế làm cho sự sống tươi tốt, nảy nở trong năm mới.
Cuối ngày, những người phụ nữ trẻ sẽ viết tên mình vào 1 tấm da và bỏ trong 1 hũ lớn. Tại đó, những người chưa vợ sẽ đến lựa chọn cái tên ưng ý nhất và thường kết thúc ghép đôi trong hôn nhân.
Những nghi thức đó về sau đã bị coi là dị giáo.
Giao hội đã đã quyết định đặt ngày lễ thánh Valentine vào giữa tháng 2 trong một nỗ lực để "Christianize" hóa nghi thức Lupercalia này. Đến thế kỷ 5th, Đức Giáo Hoàng Gelasius đã kết hợp ngày thánh Valentine với Lupercalia để trục xuất triệt để những nghi thức tà giáo đó.

Mọi người ngày nay biết đến Valentine như 1 ngày lễ của tình yêu, của sự lãng mạn.
Đó cũng hầu như cũng đúng với ý nghĩa tốt đẹp ban đầu.
Chúc các cô có 1 ngày Va len thai manh động.
[youtube=9OmkxYXIO58]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: BankBua CủChuốiTây (104)

Zì khấu dầulâu tạtạ phôngbao 30 ôngtơn của batoong Hùng Lê chuyển qua con Chuối Thúngdúc tặng zựán Asinerum trứzanh hehe.

Chúc chúng cô all càng-cấng-sỏi-mềm công-thành-zanh-toại.

Ham Chơi said...

Ref: Tim Meader (110)

Địt cụ anh Tim, anh biết tôi mong khoái zìa công nghệ nên tung xùy đúng hôn.

Cơ mà anh tung xùy cái gì tương lai gần gần chút, đa chiều 1 chút. Xa quá anh em ngỏm mẹ hết gòi.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Tim Meader (107)

AI là côngnghệ của hàng vạn mùa tới, chứ không chỉ vài chục mùa thoy dâu coong diêng ạ.

Tim Meader said...

Quânbương với lịchsử pháttriển mấy trăm năm thì mọi thứ cơ bản cũng trở nên bão hòa, Chúng bây giờ tập trung mạnh vào những thứ chưa biết đến như côngnghệ, nănglượng mới ect vì chúng là quân thượng đẳng.

Những thứ nhẹnhàng đơngiản như dichvụ, sảnxuất, phò ect ở Giùn cực kỳ tiềm năng quá

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Danco (109)

Làm thử gòy biết, hỏi cặc. Dầutiên làm 10 trump, sau tăng zần lên 100 trump, ngàn trump.

Cô gửi trẹo trump cũng déo ai hỏi. Cơmà saunày lãnhtụ hứng lên tịchthâu mẹ, thỳ Zì cũng chịu.

Sống ở Giùn, thỳ như cá nằm trên thớt, mà thoy.

Danco said...

Chị gọi chủ đề hôm nay là dang dở, đcm.

Liền ông chân chính thế lồn nào chả có một niềm đau dang dở. Đcm, chúng cô ngậm loa, tắt điện thoại, khép chân , hóng chị tâm sự về dang dở một liềm đau, nhân ngày valentines.

Continua, cắt còng, bú ly vang.

Tim Meader said...

Chúng cô cứ đem bất cứ một dịchvụ gì dù to hay nhỏ bên quân bương về mần ở giùn, làm cho bài bản. Không chóng thì chày cũng sẽ thành công. Không nghe lời tôi thì ăn lồn

Dai Cuong said...

Ref: Danco (109)

Cô lo cũng phải thui. Gửi nhiều quá vào 1 bank thì ko biết đâu mà lần. Tôi cỡ 50k ông tơn cho 1 ngân hàng thì chắc chưa sao. 50k ông tơn x 23k ông cụ x 93% = gần 1,1 tỷ ông cụ, tối đa đc vay. Đi xe bương; đột ngột đến Phòng giao dịch bank; bị bắt nhẽ cam vây bank thui; chưa thấy trường hợp nào.

Còn cô có nhiều hơn thì mua đất cát rồi cầm cố cũng đc; lãi suất cao hơn; an toàn hơn. chứ để dồn 1 chỗ vào usd vào ngân hàng nhẽ ko ổn.

hehe, nói nhiều xí hổ quá thui.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (120)

Luật Giùn hãi lắm.

Lãnhtụ cấm chúng cô mua-bán ôngtơn (hay ngoạitệ nóichung) ngoài bank quốczoanh. Nghĩa là, chúng cô mua ôngtơn ở các tiệm déo dược ủyquyền tại phố Hà Chung Hanoicho là phạmpháp. Chúng cô cầm [fo: color="#FF0000"]ôngtơn chạy ngoài phố mà déo có chấngminh nguồn-thu[/fo] hợppháp (chảzụ mua của bank XYZ, hay nhận từ âubương có hóadơn chứngtừ, etc), cũng hehe phạmpháp.

Cơmà bank quốczoanh Giùn cứ [fo: color="#FF0000"]vôtư nhận xèng-gửi ngoạitệ của chúng cô, déo có hạnchế[/fo]. Thế mới chó. Dịt con mẹ Giùn nhát.

Lýra, chúng (aka bank) khi nhận ôngtơn của chúng cô, chúng cũng phải diềutra nguồn-thu hợppháp, gòy mới dược nhận.

Tóm lại, chúng cô như chố nằm trên phản thịt. Lãnhtụ [fo: color="#FF0000"]muốn xẻo chúng cô lúc nào cũng dược[/fo].

Lãnhtụ cốtình dủn chúng cô vào cái thế [fo: color="#009900"]luônluôn phạmpháp[/fo], chỉ là chúng muốn phịch chúng cô hay không, mà thoy.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Dai Cuong (123)

Địch cụ, đang biên chiện tình yêu va len thai tâm huyết, ngước lên đã chục cồng kinh tài, bố tiên sư các cô, thánh thế chứ lị.
Tôi chưa đi gửi Chăm bao giờ. Nhưng có 1 lần đi mua đô, đặng đi công tác. Tôi hồn nhiên ra mua 1000 usd, nó đuổi mẹ tôi về các cô ạ. Địt mẹ quê là quê.

Sau tôi phải trình kế hoạch công tác của công ty, bảo hiểm travel care, vé nó mới cho tôi mua đấy, lằng nhằng lắm.
Muốn nhanh ra Hà trung nhưng hơi thiệt tí.
Từ đó tôi dí lồn vào đô nữa, có dư thì mua dăm lượng chôn gốc mít.

Dai Cuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (120)

vâng, thưa Zì. Phải làm như vậy.

ngâm cứu tài liệu >>> làm nhỏ >>> ngâm cứu >>> lớn hơn chút >>> ngâm cứu >>> lớn hơn nữa >>> đủ dùng ; thành tay chuyên.

Bọn em học bơi; tập bơi trên cạn; xuống nước có phao; tự bơi chỗ nông; sâu dần; đủ để trượt chân bờ ao vẫn sống.

Lúc nhỏ, 7-10 tuổi; đi bơi ao; có anh em nhà ấy dạy nhau bơi; dạy mãi thằng em vẫn ko biết bơi, sợ nước; rồi chúng khênh thằng em, ném giữa cao; con ngúng ngoáng 1 lúc rồi dạt vào bờ. Thằng em khóc như bố đẻ em bé; 2 thằng anh vỗ tay dầm dầm.

Ham Chơi said...

Ref: Dai Cuong (123)

Em chém gió phát,
Nếu bớt đi tý lãi, ta sẻ mẹ số tiền ra, thành 1 tổ hợp dăm món tài sản: đô, vàng, vnd... được chăng? Cứ đéo gì phải địt chỉ bằng chim!

Ham Chơi said...

Cơ mà phải tiền nhiều 1 tý, chứ ít thì đéo buồn dính răng ạ. Địt mẹ đời conc chem chép.

@ anh Cò dái bé tâm sự cái lồn gì thì tâm đi, dgln.

Danco said...

Ref: Danco (121)

Năm nay mừng quá chị Zì ơi, đcm. Cô tình đầu của chị chuẩn bị lấy chồng, bọn chúng đã đưa nhau về ra mắt họ hàng hai bên, bạn bè các cái. Đcm, cảm ơn Zì, cảm ơn chúng bựa. Chị thấy nhẹ lòng, Đcm, giờ chị thong dong dồi.

Ham Chơi said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (124)

Vầng, Zì hói ạ. Thân chúng em khác đéo gì cá nằm trên thớt, muốn phang thì phang, muốn phịch thì phịch huhu. đcmnnc.

Danco said...

Đcm, khi chúng cô vợ con ổn định, mà có em cứ hóng bên cạnh kiểu cặc gì chúng cô cũng đéo thể nào trọn vẹn.

Chị trong tình trạng vậy chục năm roài.

Khóc lóc cái lồn, cưới mẹ thằng tây chim bương đi em.

HÃI ĐỂ VẾT THƯƠNG THÀNH CÁI SẸO ĐẸP, ĐCM.

Danco said...

Tý nữa thì chị vợ nọ con kia.

Đcm, cô lão bựa đâu, trồi lên cho chị lạy 3 lạy.

Dai Cuong said...

Cô nào mua BTC ấy nhở.

quãng 2014, E đã mua 2 BTC giá tầm 400 tơn, trc khi đọc bài "Tiền của mai sau" của Zì. Sau khi đọc mua thêm n BTC với giá 750 tơn. Chúng sụi trồi khiếp người; nghe đâu giá vốn 1 BTC cũng 700 tơn rùi.

Tim Meader said...

vídụ: Cựckỳ tiềmnăng ở giùn

Chúng cô quân giùn thì toàn là mắt lồn rồi, nên hehe sao không biết maumau cung cấp dịch vụ tưvấn trang trí nộithất.


Sẽ có cô dạng mồm ra chửi là đã có nhiều rồi, nhưng hehe dịchvụ của những quân đó đã giống chuẩn tây bương chưa? đã có mắt tây bương tư vấn chưa? hay vẫn là mắtlồn của giùn tư vấn?
Sao chưa biết maumau thuê quân sinhviên bương trang trí nội thất, có đầy trên freelance

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Tim Meader (119)

Côngnghệ của trăm mùa tới vưỡn cứ là [fo: color="#FF0000"]AI, Vậtliệu Mới, Nănglượng Mới, và Xe Mới[/fo]. Ngoài ra thỳ, côngnghệ [fo: color="#FF0000"]Ysinh[/fo] cũng zất tungxùy.

Vậtliệu Mới, sẽ tậptrung vào mảng Nano, or the like, với các vậtliệu vửa nhẹ, vửa bền, vừa không tànhại môitrường. Chảzụ một sợi cáp Nano nối từ quảdất tới ônggiăng chỉ nặng vài chục tấn.

Nănglượng Mới thỳ, là thứ hànlâm âubương vưỡn chưa dịnhhình dược. Nó sẽ không là củi, than, xăng, thuốcsúng, gió, nắng, ánhsáng, âmthanh, hay thậmchí nước, khôngkhí, mà kinhhoàng hơn. Một tạng nănglượng lạnh, aka không phát-nhiệt thế mới kinh.

Xe Mới, là món sẽ zùng Nănglượng Mới, hoặc zùng nănglượng truyềnthống, nhưng theo một cách hoàntoàn Mới.

Danco said...

Chúng cô, có niềm đau zangzo nầu không?

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Danco (129)


Anh bắt quả tang cô Cò tin tin nhé hehe.
Anh cảm thông với cô vì đôi 3 lần anh gặp tình huống trên.
Dưng mà đéo sao, đời các em khi lại sướng.
Đcm đểu nhở, tôi mà là NYC tôi phi mẹ quả thiếp mời vào mặt cô.
"Nhờ anh, e đã có thứ ngon hơn. Nhớ đến ăn cỗ nhé hé hé!"
Thôi trăn trở tiếp đi cô

Tim Meader said...

Mắt tâybương chúngcô ah, là con mắt của chúa ban. Chúng làm cái lồn gì cũng đẹp heheh tất nhiên, phải là quân taychuyên nhé. Chúng ỉa phát nào ra phát đó, chúng cô cứ để chúng làm. Đừng mang mấy cái phong thủy củ cặc của chúng cô kể cho chúng bởi vì hướng nắng, hướng gió ect chúng là bútủ của chúng cô

Dai Cuong said...

Ref: Ham Chơi (127)

tôi thấy lãi suất 6%/năm là cố định toàn thời gian vay.

phá giá tiền, tăng lãi suất cũng chẳng ảnh hưởng; làm thế éo lào mà hơn 6% năm là khỏi âm vốn; còn nhớn cỡ 20% thì sin chúc mừng.

Cái gì cũng thử tý cho biết nhẻ.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (135)

Zìa món nănglượng.

Ông Người phải mất cả trăm ngàn mùa tồntại, mới phátminh ra Lửa và các thứ tạo-lửa như củi, than, zầu, và gòy chúng cũng biết tậnzụng nắng, gió, sức-nước.

Mất thêm vài chục ngàn mùa nữa, chúng mới phátminh ra thuốcsúng.

Lại thêm vài ngàn mùa, chúng mới có hạchnhân.

Zì zựdoán, phải vài trăm mùa nữa, chúng Người mới tìm xong nănglượng mới.

Ham Chơi said...

@Người yêu cũ có người mới, thì, chúc em hạnh phúc. Mình có là đéo gì nữa đâu, ơ kìa, mừng chứ còn đéo gì nữa. Nhưng mà kịp làm nháy nào chưa?

Và ... thằng chó kia, huhu, tử tế nha mày.

Cô Lìn Farrell said...

Về AI
Lại là anh Cô Lìn, giới 1 quả phiêm chất nghệ tương lai gần cho các batoong thẩm đặng giản dị và dễ hiểu hehe
Đó là Transcendence.
[youtube=drQ_61HT10M]

Dai Cuong said...

A-dua tý;

Mai ngày Valentin; em sẽ tặng nàng đúng 1 bông hoa hồng đỏ thắm, rẻ xèng; em sẽ hôn tai nàng; hôn cổ nàng; hôn đôi vú bưởi của nàng; hôi ngón tay, ngón chân nàng; hôn bướm nàng thật từ tốn si mê; sẽ làm tình với nàng thật nhẹ nhàng êm ái; sẽ hé mắt chăm chú nhìn nàng để chỉnh gối chỉnh chân. Để nàng rụng rời chân tay, đón nhận ngày tình nhân.

Tim Meader said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (140)

Nănglượng mới hehe chính là côngnghệ mới để tân dụng triệt lực những nguyên tố đang có sẵn. Là tôi dự thế đéo biết đúng sai nhưng hehe 90% là đúng

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Dai Cuong (133)

Giáthành dào một Bích Coi giờ phải 8-9 trump gòy, lếu không có côngnghệ dào dộcphá.

Ham Chơi said...

Ref: Dai Cuong (139)

Ví dụ , tỷ giá đứng yên,
lãi suất cố định 6% như anh nói (cái này em ? phát nhé),
Anh "kiếm" mẹ ra 1 tháng 9%,
Cuối kỳ, anh có đống đô, và 3% bù trừ kia, kèm mất mẹ một đống thời gian, kèm được thêm 1 đống kinh nghiệm. Cũng đéo tệ nhẻ?

Nói chung, vẫn là cách kiếm tiền "thôi" mà.

Ham Chơi said...

nhầm, 1 năm 9% (kỳ 1 năm nhẻ), đéo phải 1 tháng

Dai Cuong said...

Ref: Ham Chơi (146)

- đống đô là công sức của mình quy ra đô, cho đỡ bị xén lông giùn, nếu nhân dân Mẽo or Trump xén cũng trả sao; AQ tý là mình dùng đồ chùa xuất phát từ Mỹ cũng nhiều.

- đây đang nói cách kiếm tiền mờ; lãi suất trong 1 năm cố định; nếu cố muốn trả thì tính lãi theo ngày 6%/365=0,01644%/ngày. Nhiêu ngày là nhân ra trả thui.

- Nếu tỷ giá mà cố định thì éo phải đổi gửi tơn vay ông cụ; mệt và có rủi ro; ông cụ dạo này cứng đầu phết; lên mẹ 25k cụ= 1 tơn xem lào.hehe.

- Kiếm đc xèng thích lắm. Nhưng phải nhọc cũng ráng. Lãnh tụ muốn kiếm xèng từ xăng dầu cũng vặn vẹo nào là thuế môi trường này nọ. Bá tánh chửi cho toét máu mắt ấy chớ.

Tim Meader said...

Tôi nói thêm tí về ýtưởng mới của tôi.

Nếu ápdụng côngnghệ thanhtoán mới của tôi, việc đô nát quán bựa cho những gì chúng cô học hỏi đc sẽ dễ hơn rửa đít, ngon hơn vét váng.

Nó không chỉ mới với giùn mà là lần đầu tiên trên thế giới này, đitmẹ tôi phục tôi quá đi

Chúng cô hãy rạp đầu, chào đón một thiêntài quán bựa số 2 xuất hiện. Số 1 là ai đừng hỏi, vả vỡ mồm

Gia Ngua said...

Thành Zì và chị LiLy dã tưvấn, Valentine chúc Zì và CácMác mọisự hanhthông, hạnhfúc bềnbĩ.
Hômnay chibộ tặng zì cho vện thế, sáng nai trước khi di mần, Ngựa bỏ món quà vầu máy zặt, hehe. Vừa mới fôn cho vện bảo anh bỏ quên cái bóp trong máyzặt, e lấy zùm a. Hehe

Gia Ngua said...


Chị Cò hay con nầu có xèng nhàn rỗi, déo biết dầu tư vào dâu thì Ngựa suggest nên mua nhà cho thuê. Déo fải nhà nào cũng dược, mà chỉ mua những căn nhà ziệntích zất nhỏ, tầm 10-25m2 ở trungtâm. Mặt tiền kinhzoanh càng tốt. Những căn này dasố cho tỉsuất sinhlời từ chothuê khá cao.

Gia Ngua said...


Ngựa mới bị hụt 1 căn zá 750 chai, cho thuê 5.3 chai/ tháng. Dcm ngang tầm gửi bank ls 7%/năm lãi dịnhkì hằngtháng. Chưa kể tăngtrưởng zá nhàdất Zùn và thanhkhoản cựckì tốt của tạng nhà này. Cábiệt Ngựa quen taykia vừa mua 1 căn 3 tỷ cụ mặt tiền Quận 3, và zờ cho thuê với zá 30 chai ông cụ/ tháng.

Chimnho said...

Ref: Gia Ngua (152)

Noted anh Ngựa.

Tuynhiên không phải ai cũng có ngần ấy xèng, nên mới phải xoay qua vàng, đô, chứng, etc. cho nó linh-hoạt đó anh.

Trên cao-cao, dườngnhư anh Cò tưvấn cho chị Dồ đi mua đất ở đâu đó trên núi, và xây nhà để cuối tuần lên chơi, với tổng số tiền những 300 chai. Gấp 3 lần số đó thì may ra mới đủ.

Tetracyclin said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (124)

Cái từ "Công dân Giùn" đồng nghĩa với "Tù dự khuyết" phải không Zì

Day-dreaming said...

Ref: Gia Ngua (150)

Lãng mạn nhỉ. Tưởng ra cảnh tintin mới sinh bé bi xong, như công tắc bụp phát giật mình thức dậy, bò ra khỏi giường, tranh thủ ông con đang ngủ tống thêm đồ vào thùng giặt xả nước quay luôn.

Ko thấy quay lại gì thêm chắc ko sao.. cảnh lãng mạn đã okie. Nhưng cơ mà liều quá

Day-dreaming said...

Làm khảo sát thì thấy nữ muốn tặng quà cho nam thì chẳng hỏi han gì mua là mua vì có khi các nàng thăm dò ý tứ chán chê có khi từ tháng trước lận.

Còn nam nhất là anh nào nhà có điều kiện tuyền hay hỏi luôn là thích gì rồi có khi dẫn tận tay đi mua cùng. Số hiếm thì làm cái nice suprise như @ Ngưạ ở trên.

Day-dreaming said...

Trong các mối quan hệ gì thì gì cũng phải bình đẳng. Ở Giùn thì ngày này phần lớn mặc định là nam tặng quà cho nữ. Và nữ thì ngồi chờ hoặc đòi quà, nhận rồi và hưởng ko áy náy. Bất công nhỉ. Đương nhiên vẫn có số ít ỏi như tự dưng một ông nào đó rú lên khi mình lại được tặng quà trước.


Le Tuan Anh said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (81)

Em học giỏi môn xác suất thống kê, tính toán kết quả vietloot như thần, nhưng em chưa thấy nó liên quan đến việc ra quyết định về lợi nhuận kì vọng, mong zì giảng thêm

Day-dreaming said...

valinhtinh day humnay trời nắng và gió

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-P_HAvZFWlGg/WKLAPMLfHrI/AAAAAAAAAPs/jgJJzgEjB0IgTw3G-kRUsqixFfGxzLDAQCL0B/w265-d-h199-p-rw/IMG_20170210_114550.jpg]

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Le Tuan Anh (158)

Dây díchthị là, có học mà không có hành, dó batoong.

Cái gọi là "Lợinhuận Kỳvọng của giới dầutư tàichánh" khác xa cái gọi là "Lợinhuận Kếhoạch của giới chủ zoanhnghiệp", thưa quý ông con bò.

Lợinhuận Kếhoạch xácdịnh bằng thốngkê qua data kếtoán của zoanhnghiệp (aka báocáo tàichánh).

Còn Lợinhuận Kỳvọng là dodạc trong thựctế thịtrường (cũng zùng thốngkê, zưng với các phươngpháp hoàntoàn khác món của zoanhnghiệp).

Le Tuan Anh said...

Ref: An Hoang Trung Tuong (99)

Dì nói thế nào ấy, em đem bài Dì đi nắn nót lại một tý trên fuck book, đợt đấy đong được đầy vàng son.

Day-dreaming said...

Ngày này lại ko chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân, mà theo thống kê( cọp một bài nào đó trên mạng) rằng là này này ở Mĩ quốc, người nhận được nhiều thiệp chúc mừng,lời yêu thương nhất lại là trẻ em và thày cô giáo.

Thế nên ngày này, cũng như một số ngày khác được thiết kế cho riêng một tầng lớp, loại thành phần (nhà giáo, bộ đụi, rồi nhà báo, bác sĩ vưn vưn), ra đường phố nhìn cũng buồn cười. Nhìn như tất cả vì toàn thể những đôi tin tin của chúng ta.

Day-dreaming said...

đây là lễ valinhtinh nước mẹ đang tổ chức ở cty chiều nay

có bánh
[img=https://lh3.googleusercontent.com/-UzNHdvKUhc4/WKLIURLpr9I/AAAAAAAAAQ8/3IE7zH0t238GONRr1FoKnyxwm8LDKAHJwCL0B/w265-d-h354-p-rw/mmexport1487062534542.jpg]

có hoa
[img=https://lh3.googleusercontent.com/-WA9xl8r_Ueo/WKLIaqtO4dI/AAAAAAAAARY/7V3SLg8-g8MPqXRm5zp9VNOm-Bl0smyGQCL0B/w265-d-h351-p-rw/mmexport1487062550828.jpg]

và tặng nhau ko phải tình riêng gì nhá
[img=https://lh3.googleusercontent.com/-ZzutsVR43rY/WKLImewysZI/AAAAAAAAAR4/l3c4tH6A3AE9iYBL-D5s7eLfg2XrQTBXgCL0B/w265-d-h354-p-rw/mmexport1487062635577.jpg]

Day-dreaming said...

Chúc cả nhà valintinh màu tím nha.

An Hoang Trung Tuong said...

Ref: Le Tuan Anh (161)

Quý Cô Con Bò, dã hỏi Zì chưa, mà zám sửa nhời Zì?

Nhời Zì, quân bương kêu là Parole Du General, là Ánhsáng Khaiphóng, tuyệtdối không dược sửa, bấtluận trườnghợp nào.

Mà chúng cô, trích nhời ai (not only Zì), thỳ cũng phải giữ nguyênvăn. Lếu không nhớ díchxác nhời người ý, thỳ phải thêm câuhỏi tưtừ vào.

Dó là vănhóa biênchép cănbản của ông Người.

Chúng cô, bọn Giùn, déo baogiờ có zững hànhvi tươngtự ông Người.

Cô Lìn Farrell said...

Như anh Cô lìn đã giảng. Ngày Va len thai các cô nên giao cấu quật cường cho hợp truyền thống nghe chưa.
Hãy thắp nến lên lung linh, nhạc du dương, rồi bú vang thun thút, chậm rãi trao cái nhìn mê man, tặng hoa hồng và những lời tình ái sến sẩm.
Chúc chúng cô hạ súng đéo lưu tình cùng vàng son thăng hoa.
[img=https://4.bp.blogspot.com/-dcZw3-zzh9A/WKLPhWCuI2I/AAAAAAAAFC8/vJD9IT6SRUESENpRwV9jX5Cuot37zetwQCLcB/s1600/T%25E1%25BB%2587p_002.jpeg]

Blogger said...

eToro is the #1 forex trading platform for new and advanced traders.
Share this post please batoong


Post a Comment