Latest Comments
Friday, January 5, 2018


ASINERUM PRONOUNS: ASINERUM DẠITỪ #1

ASINERUM DẠITỪ

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.htmlNote: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ Mẽo aka english thì biên-thường trong zấu ngoặc-nhọn {...} nhằm cắt-nghĩa.

ASINERUM PRONOUNS

Asinerum dạitừ, như dạitừ của any ngônngữ vănminh khác, là từtạng chỉ di kèm mý dộngtừ {verb}, và làm chuthe {subject} hay khachthe {object} cho dộngtừ ý.

Khi làm khachthe cho dộngtừ, Asinerum dạitừ cothe cần dến các giớitừ {preposition}.

JE: tao {I}; dạitừ-nhânxưng aka personal-pronoun;

HE: nó {he}; dạitừ-nhânxưng aka personal-pronoun;

HITER: dánh {hit}; dộngtừ aka verb;

RUNNER: chạy {run}; dộngtừ aka verb;

TO: vào {to}; giớitừ aka preposition;

FACE: mặt {face};

HITERAN: tao dánh {I-hit}; dộngtừ-chia aka verb-conjugated;

HITERIN: nó dánh {he-hits}; dộngtừ-chia aka verb-conjugated;

RUNNERIN: nó chạy {he-runs}; dộngtừ-chia aka verb-conjugated;

JE HITERAN HEC: tao dánh nó {I-hit-him};

HE HITERIN JEC: nó dánh tao {he-hits-me};

HE HITERIN JEC TO FACEP: nó dánh tao vào mặt {he-hits-me-in-the-face};

HE RUNNERIN TO JEP: nó chạy vào tao {he-runs-to-me};

Cho câu saucùng, [HE] là subject-pronoun, còn [JEP] là object-pronoun, biếnthân của [JE] pronoun. tại cách #4 aka prepositional-case.

ASINERUM PRONOUN DESIGN

Asinerum dạitừ, nếu có 2 âmtiết {syllable} hoặc hơn, thì luôn có Duôi {suffix} là [F], và trước nó là một nguyên-âm {vowel}, chảzụ:

JEEF: cái-của-tao {mine};

BEEF: cái-của-mày {yours};

HAEF: cái-của-em-ý {hers};

TUTTEF: mọi-nhânzân {all-people};

Nếu nhõn có 1 âmtiết, thì Asinerum dạitừ luôn có Duôi là 1 nguyên-âm, và trước nó là một anh phụ-âm {consonant}, nom naná zanhtừ (nhưng zanhtừ luôn có hơn 1 âmtiết), chảzụ:

JE: tao {I};

BE: mày {you};

HA: em-ý {she};

CHE: chúng-mày {you};

Asinerum dạitừ không có Giống {gender}, nhưng có Số {number}, và Cách {case}.

Asinerum dạitừ zùng số-nhiều {plural} trong tùy ngữcảnh {context}, và không bóbuộc:

HAEF: cái-của-em-ý {hers};

HAEFS: những-cái-của-em-ý {hers};

Asinerum dạitừ biến-cách như zanhtừ, nhưng không có cách 2 {genitive-case} và 3 {partitive-case}.

Asinerum không zùng dạitừ cách 2, vì nó dã có dịnhtừ-sởhữu {possessive-determiner}:

HAE: của-em-ý {her};

Và thay-vì dạitừ cách 3, Asinerum zùng dịnhtừ-nhânxưng {personal-determiner}:

WE-GRUPO: nhóm chúng-tao {group-of-us};

ASINERUM PERSONAL PRONOUNS

Dây là các em dạitừ-nhânxưng {personal-pronoun}. Ngôi {person} và Số {number} của các em là:

person-1:

JE: tao {I}; male-voice;

JA: em {I}; female-voice;

person-2:

BE: mày {you}; male-person;

BA: em {you}; female-person;

person-3:

HE: nó {he}; male-person;

HA: em-ý {she}; female-person;

HI: nó {it}; non-human-person;

person-1 plural:

WE: chúng-tao {we}; male-voice;

WA: chúng-em {we}; female-voice;

person-2 plural:

CHE: chúng-mày {you}; male-person;

CHA: các-em {you}; female-person;

person-3 plural:

THE: chúng-nó {they}; male-person;

THA: các-em-ý {they}; female-person;

THI: chúng-nó {they}; non-human-person;Giọng không chínhthống, các dạitừ [JE], [JA] cothe thay bằng [WI] cho mọi tạng subject (male, female, neutral), và [BE], [BA], [CHE], [CHA] cothe thay bằng [VI], như một cách alternative-use.

Ngoài-ra, cothe zùng [WO] theo nghĩa giùn {chúng-mình} aka english {we-and-you}.Dạitừ-nhânxưng zĩnhiên biến-cách như các dạitừ khác, aka như zanhtừ, khi nó làm khachthe của 1 anh dộngtừ. Còn khi làm chuthe, zĩnhiên nó không biến-cách, cũng không có giống và số, vì mõn từ dã chứa mẹ giống và số trong nó gòy.

JE HITERAN HEC: tao dánh nó {I-hit-him};

HE HITERIN VIC: nó dánh mày {he-hits-you};

VI HITERON THEC: mày dánh chúng {you-hit-them};

THE HITERIL WIC: chúng dánh tao {they-hit-me};

Khi chạy cùng giớitừ, dạitừ luôn thuộc vào giới-cách {prepositional-case}, aka thêm [P] sau Duôi.

SLEPER: ngủ {sleep};

UD: zưới {under};

HA SLEPERIN: em-ý ngủ {she-sleeps};

HA SLEPERIN UD JEP: em-ý ngủ zưới tao {she-sleeps-under-me};

ASINERUM POSSESSIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-sởhữu {possessive-pronoun}. Các em chính là dịnhtừ-sởhữu thêm [F] sau Duôi:

JEEF: cái-của-tao {mine};

JAEF: cái-của-em {mine};

BEEF: cái-của-mày {yours};

BAEF: cái-của-em {yours};

HEEF: cái-của-nó {his};

HAEF: cái-của-em-ý {hers};

HIEF: cái-của-nó {its};

WEEF: cái-của-chúng-tao {ours};

WAEF: cái-của-chúng-em {ours};

CHEEF: cái-của-các-mày {yours};

CHAEF: cái-của-các-em {yours};

THEEF: cái-của-chúng-nó {theirs};

THAEF: cái-của-các-em-ý {theirs};

THIEF: cái-của-chúng-nó {theirs};Dạitừ-sởhữu zĩnhiên biến-cách như dạitừ-nhânxưng và các dạitừ khác. Nó zùng số-nhiều {plural} trong tùy ngữcảnh {context}, và không bóbuộc:

FEMA: vện {wife};

ZAA HOMMA: bà kia {that-woman};

ZIA CHICA: gái này {this-gal};

SIN: nó là {is};

VAN: tao có {I-have};

VON: mày có {you-have};

ZAA HOMMA SIN VIAX FEMAX, ZIA CHICA SIN MIAFX: bà kia là vện mày, em này là vện tao {that woman is your wife, this gal is mine};

ZAA HOMMA VIAX FEMAX, ZIA CHICA MIAFX: bà kia vện mày, em này vện tao {that woman is your wife, this gal is mine};

VON VIAV CHICAV, VAN MIAFV: mày có gái mày, tao có gái tao {you have your gal, I have mine};

ASINERUM REFLEXIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-phảnthân {reflexive-pronoun}, như tạng {myself}, {himself} của chữ Mẽo, hay {mình} của chữ Giùn.

Asinerum còn có dộngtừ-phảnthân {reflexive-verb}, zùng tươngdương. We'll be back soon.

Asinerum dạitừ-phảnthân nhõn gồm các em:

QE: mình; {-self}; male-object;

QA: mình; {-self}; female-object;

QI: mình; {-self}; non-human-object;

QO: nhau; {each-other}; any-object;

QU: nhau; {one-another}; any-object;

Dạitừ-phảnthân zĩnhiên biến-cách như các dạitừ khác. Nó zùng số-nhiều tùy ngữcảnh:

CILLER: giết {kill};

MANJER: ăn {eat};

BITER: cắn {bite};

HATER: ghét {hate};

HA CILLERINZ QAC: ẻm tự-sát {she-killed-herself};

HITERIN QEC 'ANTONY: antony tự dánh mình {antony-hits-himself};

LE DOGE MANJERIN QIC: con chó ăn chính nó {the-dog-eats-itself};

LES DOGES BITERIL QICS: các chó cắn nhau {the-dogs-bite-themselves};

LES DOGES BITERIL QOCS: các chó cắn nhau {the-dogs-bite-each-other};

WE HATERAL QECS: chúng-tao ghét tự {we-hate-ourselves};

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-2017
Page:


55 comments:Asinerum Project Commander said...

Ref: danden (11)

Vaccine thủa xưa, thỳ dúng là ngoan.

Chứ lâunay, vaccine chả có táczụng cặc gì. Ít-ra thỳ, Zì dã thốngkê vậy.

Nhiều nhânzân, cả trưởngthành cả hàinhi, phạng dủ các mũi, mà vưỡn zính bịnh liêntục. Ngược-lại, nhiều con chả tiêm cặc gì, vưỡn ngoan.

Vìsao vaccine giờ déo có mấy thànhquả? Vì các ông vitrùng dã quen mẹ mí các tạng vaccine zỏm. Nhất-là tại Giùn.

Các anh hói hànlâm có sángtác ra dược vaccine mới déo dâu. Toàn nuôi-trồng và buônbán từ các nguồn vaccine cũ như mèm, nhẽ từ mùa WW2, hay xa hơn.

Bịnh cũ, thỳ vitrùng nhờn mẹ mý các cơchế phòngtránh. Bịnh mới, thỳ bọn hànlâm chưa dánh xong mồi.

Vaccine cho Giùn hiệntại trọngyếu zùng vào các bịnh: bạchcầu, uốnván, hogà, viêmnão, gan-B, bạicàng.

Zững bịnh này, bìnhthường chúng cô có nom ra mấy-ai zính không?

Hehe, hiếm vãi cả tom lồn. Dcm trừ gan-B, thỳ các bịnh kia hầunhư chúng mình déo gặp baogiờ, zù tiêm-chủng hay không.

Và dcm, cái bịnh Gan-B ý, dcm, Giùn déo nào cũng có trong cơdịa. Chủng-ngừa cách déo nào cũng vưỡn thế, tiêm mùa này sang mùa khác vưỡn thế. Hoàntoàn vô-thànhquả.

Như vậy cothe dặt câuhỏi, chủng gan-B déo ănthua, thì các bịnh kia sẽ như nào? Có gặp baogiờ dâu mà xácthực.

Dcm trongkhi, các bịnh hàinhi Giùn thườngxuyên gặp là: sưngphủi, cúm, rốyloạn tiêuhóa, thì hehe déo có vaccine cặc gì.

Một bịnh thôngzụng và cựckỳ nguycơ nữa, là bịnh Sởi. Cũng déo có thuốc-chủng.

Dcm bọn hànlâm mý bọn buôn thuốc lýluận là, bịnh ý, thì ai cũng gặp 1 lần trong dời, gặp xong thỳ byebye luôn déo gặp thêm nữa, déo phải chủng.

Cáy dỵt-còn-mẹ bọn bấtlương. Déo có thuốc, thì vuvạ cho Giời.

Và tómlại, chúng cô thích chủng, cho antâm, thì chủng. Cũng déo tốn mấy dâu. Còn táczụng thỳ, hehe Zì không sure.

Zì thỳ, hehe, déo never chủng.

Day-dreaming said...

Zì ơi BTC lên rồi đấy

Pú lit said...

Bài vở, cồng lộn hết cả tùng phèo rồi Zì.

Day-dreaming said...

Giùn ở mãi trong hố kứt nên quá quen ko biết nó là hố kứt

Cứ nhìn bọn trẻ con là thấy ngay. Bọn mà cứ mang con về Giùn thăm quê đấy. Ở bương đếc sao, về Giùn vài ngày thì nào là rối loạn tiêu hóa, sốt vi rút, viêm phổi nọ kia. Nhìn chúng mệt ốm mà thấy khổ thân quá

Vác về Giùn làm gì cơ chứ.


Day-dreaming said...

Zì ẩn đi mấy bài coin kiếc để tập trung vào dự án rồi. Coin gì mời lên face.

Day-dreaming said...

Nhiều lúc cũng mong có mưa to gió lớn bão toa toa tí cuốn phăng hết đầu ko khí độc hại,lũ lụt để rửa trôi ô nhiễm ra biển hết, một năm vài lần thế để cho dễ thở tí.

Cơ mà người đâu mà càng ngày càng lúc nhúc, đông quá, thế mà vẫn lạc quan mới lạ

[img=http://i2.cdn.turner.com/cnnnext/dam/assets/160930125339-nancy-fouts-1-super-169.jpg]

Lý Thông said...

danden (11)
Bên chỗ tôi chước cũng đéo bắt buộc tiêmchủng cho hàinhi nhưng từ 2008 chúng azua theo bọn âuchâu sến-sẩm bắt buộc phải tiêmchủng và zoạ phạt đến 1,5k Ơ-rô.
Nhưngmà nhânzân cũng sợ cặc, đéo cho hài-nhi đi tiêmchủng, thế là chánhquyền za mẹ nó mưu hiểm zằng nếu hài-nhi không bị tiêmchủng thì đéo cho đến trường hai-zà !
[img=http://content.hardcorowo.pl/FcI4EdpCHJnE/1.gif]

wet blanket said...

anh ngoi lên chào cả lò
anh tiên lượng 2018 sẽ là 1 năm biến động đối với chúng ta
[img=https://i.imgur.com/FcDseLa.jpg]

wet blanket said...

chúc các cô can trường và bản lãnh

wet blanket said...

anh bốt ít hình chọt đợt camping trip tết tây cùng vện và đồng bọn
như đã kế hoạch, chúng anh head to cây cô đơn đà lạt (gúc maps là ra hỏi cái buồi)

đêm đầu tiên, cắm trại ở phía đối diện, lấy sức và tinh thần hôm sau off-road lên cây cô đơn
nhìn sang thấy ngay hehe
[img=https://i.imgur.com/Rh1mWb7.jpg]
[img=https://i.imgur.com/Fp1Bp1N.jpg]

buổi đêm lạnh vãi tòm lồn nhưng chi bộ vẫn hăng hái dựng lều, BBQ và nhóm lửa
https://i.imgur.com/Qj5BLh2.jpg
[img=https://i.imgur.com/THZeiut.jpg]

wet blanket said...

Ref: wet blanket (10)

[img=https://i.imgur.com/Qj5BLh2.jpg]

wet blanket said...


hạ trại hehe
[img=https://i.imgur.com/gnQQ9hv.jpg]
[img=https://i.imgur.com/KHpniN4.jpg]

xuống lúi
[img=https://i.imgur.com/AnQHWMR.jpg]
[img=https://i.imgur.com/2JsNY1W.jpg]

lại lên, tiến về cây cô đơn
[img=https://i.imgur.com/zgRCG2t.jpg]

wet blanket said...


chặng này 30 phút off-road độ khó 8/10. Đéo hiểu sao gặp 2 con lừa tộc ăn cứt gì ngu phát hờn
2 con này thuê 2 chiếc xe bương, 1 bán tải, 1 phò tủn 7 chỗ. Ngu ở chỗ, là 2 chiếc chiểc là xe 1 cầu 4x2. Chở cả gia phả lớn bé đi chơi hehe nghĩ đéo gì chui xuống mẹ chỗ này gòi lên đéo được địch còn mẹ làm chi bộ mất mẹ gần 2 tiêgns xỏ mũi kéo 2 con mlt nài lên
[img=https://i.imgur.com/0E5wNud.jpg]

wet blanket said...

kệ cụ 2 con ngu lồn anh lại quay zở lại bốt hình trip và tranh thủ tự sướng
[img=https://i.imgur.com/s25LwT0.jpg]
[img=https://i.imgur.com/3JbfvPC.jpg]
[img=https://i.imgur.com/fCqXCyp.jpg]
[img=https://i.imgur.com/g1i5srU.jpg]
[img=https://i.imgur.com/ktERaf8.jpg]

wet blanket said...

bốt nhiều quá lười, mà cũng hết mẹ rồi hehe dìa
[img=https://i.imgur.com/N8km2Q3.jpg]

Tử Thần Đen said...

Moe tôi bị bệnh cơ gân xương khớp thì tập cái đéo j cho nhanh khỏi bây chừ hả hiệu trưởng Zì, sau 1 trận xô xát với bọn Lừa chó 1 mùa trước thì Moe bị đau cơ gân khớp vai, bú thuốc Tai của lang băm cũng đéo xi nhê cái địt lồn mẹ bọn lang băm Lừa chúng mài

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Tử Thần Đen (16)

Tắm lước lạnh. Lếu không có lước lạnh để tắm, chắc phải chườm lạnh!

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Nguoi Ha Loi (17)

Tôi đây đã bị đau khớp vai cả 1 năm trời, đi khám lang tây cũng chỉ bẩu mày tập văng tay nhè nhè thế này cho cơ tay nó khỏe lên thì gân nó đỡ mệt. Nhiều hôm sưng đau nhức lắm cô ạ, tay không nhấc nổi. Thế nào một hôm trời đông rá rét, chị nhảy thử vào nước lạnh tắm, thấy nó chuyển nhẹ cả vai, tắm thêm 3 hôm nữa thấy thuyên giảm được được nửa. Tắm độ nửa tháng sau là hết hẳn, chẳng phải uống viên thuốc nào.

Gia Ngua said...

Thưa Zì và chi bộ, tôi đang có ý định mua con BMW mui trần tết về đi chơi cho oách. Có ổn ko ạ. Hoặc có dòng nào tầm 2 tỷ mà ngon nữa không ạ.

Tử Thần Đen said...

Ref: Nguoi Ha Loi (18)

úi giời mụ Lội bị nặng hơn tôi, Moe tôi chưa đau đến mức không nhấc tay lên nổi như mụ, chỉ khi đưa tay quá đầu thì khớp vai mới nhói đau thoy. Mà tắm lạnh đến mức nào thì vừa hả mụ Lội, lạnh đến âm hàng chục độ như Mẽo thì xứ Lừa không có gòi, saigoncho mấy mùa gần đây lạnh nhất chừng 18 độ là hết cứt

Tử Thần Đen said...

mà Mẽo lạnh âm hàng chục độ mà mụ Lội dám tắm nước lạnh thì Moe tôi cũng nể đới, saigoncho mới 20 độ mà Moe xun hết cả ông buồi vào gòi

Chợ Kiểm Thử said...

năm nay lương ngạch nào cũng tăng, sắp sửa lại quay lại thời tiền nhiều mà hàng hoá thì ít, rồi mọi thứ lại đắt lòi pha cho coi.

Chợ Kiểm Thử said...

cái này là suy thoái kinh tế đới , lạm phát ì đùng cho coi

Dai Cuong said...

Xứ Nga lạnh cóng đít, chúng có 2 vòi nước lạnh và nóng. Tôi tắm, có lúc húng húng, chỉ xối nước lạnh hoàn toàn, tất nhiên sau khi đã tắm khô và thạch hóa công nhiều. Những lúc ngại thì mở cả 2 vòi nóng+lạnh, nhưng dònglạnh vẫn hơn nhiều dòng nóng.

Buổi sáng, tắm lạnh rồi đi làm họchành rất sảng khoái.

Bên này, thi thoảng bị nẻ môi. Nhìn nhândân bên này, môi chúng rất mỏng, dùng thỏi son hay vazerlin gì đó thoa lên môi.

Dai Cuong said...

Tối qua đi xem chươngtrình cổ động Wold Cup 2018 tại Nga. Chươngtrình nghệthuật rất đặc sắc. Các nghêsỹ từ các nước thamdự WC đến biểudiễn. Giữa 2 đoàn nước ngoài kếtiếp là tiết mục truyềnthống của Nga.

Nhiều điệu nhảy truyềnthống của Nga như những bài thể dục 1,2,3,4,5,6,7,8. Chắc chúng rét quá nên tạo ra các điệu nhảy ấy. Nhândân nhảy theo vui, đẹp, không cảm thấy vô vị nhạt nhẽo như ở Giùn.

Vé xem WC rê nhất: 3,5 ông cụ. Đắt nhất khoảng 700 triệu ông cụ.

giá vé: https://www.viagogo.ru/SellTickets/FindEvent/40741

nếu có vé và làm 1 số thaotác các cô có thể dulịch Nga dễ dàng, nhất là ko phải xin visa, lido lọ chai zô nga nữa.

thôngtin về IDfan: http://welcome2018.com/en/fan_guide/fan-id-and-football-tickets/fan-id/

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Dai Cuong (24)

Nếu mụ ở Mút cơ va thì mùa đông lạnh đấy. Có dùng thỏi vaseline thoa cũng đỡ, năm nay bên tui lạnh tui vẫn chưa phải dùng.
Buổi sáng tôi dùng 1 cốc trà to bự tổ chảng, đàu tiên chỉ đổ nước nóng tới 2/3 cốc, rồi khi trà ngấm, vứt bã trà đi, đổ thêm chút sữa cho gần đầy cốc, cái này làm để nó nguội bớt, rồi bỏ một chút mật ong nguyên chất vào uống trước khi ăn sáng. Tôi bẩm sinh huyết áp thấp, dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ nên trước kia khi chưa uống vậy, nếu phải ngồi chờ đợi cái gì tầm 5 -10 phút đổ lên hoặc lái xe đường dài là hay buồn ngủ rũ ra. Uống trà vậy cho tôi năng lượng cả ngày. Hôm nào hết mật ong mà chưa kịp mua, nghỉ vài hôm, là biết tay nhau ngay. Uống vậy không thấy khô môi gì cả. Bọn cùng làm, đợt lạnh vừa rồi bị dịch cúm thi nhau rụng như sung, vậy mà tôi chỉ bị khàn tiếng và chảy nước mũi đâu 1 ngày.
Đấy là tôi dùng loại mật ong Manuka honey nguồn gốc của Tân Tây Lan, nhưng loại này trên thị trường thế giới cũng hay mua phải đồ giả, hoặc thấp cấp, nếu mình không biết mua. Còn các loại mật ong có nguồn gốc nước đường thì chẳng có gì đảm bảo.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Tử Thần Đen (21)

Năm nay mới lạnh, mùa đông cách 2 năm là khi tôi bắt đầu tắm nước lạnh, khi đó trời cũng không lạnh lắm. Mới đầu còn tắm nước ấm, xong rồi mới vặn dần về lạnh (là cách làm không đúng đâu), thế mà vẫn có hiệu quả. Hôm nào tôi gội đầu, thì tắm nước ấm vì tôi ghét dội nước lạnh vào đầu.
Năm nay hôm nào quá lạnh thì tôi chỉ tắm nước lạnh quãng quanh 0 đến âm 5 độ C thôi. Nó bắt buộc mình phải xoa toàn thân cho ấm lên trước khi tắm, là một việc rất tốt sau 1 giấc ngủ dài suốt đêm thường chỉ nằm nguyên ở 1 -2 tư thế. Và tôi tắm lạnh từ đầu chứ không chuyển từ ấm sang lạnh nữa.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Tử Thần Đen (21)

Trước đây khi chưa tắm nước lạnh, mùa đông tôi thường đau êm ẩm trong xương, nhất là xương bàn chân, và dễ đau vai, chăc là một dạng viêm nóng và bong gân. Thậm chí trước đó có đợt đau vai bên phải hồi tôi còn lái xe số tay, thế là phải nghỉ làm vì không chạy xe đước, đau thì như có đứa thọc dao vào khớp vai rồi ngoáy liên tục má ôi. Tôi vốn là người chịu đau khá lì chứ không phải chút chút là bỏ thuốc đau vào mồm đâu vì tôi chẳng tin vào mấy cái thuốc đau đấy. Thợ lang Mẽo, nếu đứa nào tử tế thì khuyên mình trị liệu tập tành, đau quá thì đi mổ, chứ còn nếu mày kêu nhiều, nó sẵn sàng cho những thuốc đau nguồn gốc ma túy, uống nhiều quá thì sẽ nghiền thuốc thôi. Dân Mẽo vô số con từ dùng thuốc giảm đau trở thành con nghiện.

Tôi đau vai nhiều lần rồi. Đợt đau kéo dài 1 năm đó là đợt lâu nhất và cũng là đợt cuối cùng. Từ hồi tắm nước lạnh, không còn bị như vậy nữa.

Frankers Lee said...

Phải công nhận tắm nước lạnh của anh Dì lợi hại vl`,nhất là buổi sáng còn đương ngái ngủ xối gáo nước lạnh tỉnh cmn người kha kha
Have a nice day you mother fucker

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Nguoi Ha Loi (27)
À mà không thể có nước lạnh -5 độ C mà vẫn chảy nhỉ? Chỉ biết năm nay bên tôi lạnh -15 đến -20 độ lúc lạnh nhất, còn thường chỉ làm vài độ dươi không thôi. Lúc đó tôi vẫn tắm nước vòi lạnh mà không pha thêm nước bên nóng.

MắC KhAm said...

Ref: Asinerum Project Commander (1)

Tôi thấy có vaccine sởi - rubella - quai bị. mà Zì kêu không có thuốc chủng sởi là thế nào. Tháng 10 năm rùi có dịch bạch hầu ở QUẢNG Nam mà không chủng vậy có nguy hiểm quá chăng

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chợ Kiểm Thử (23)

Con này zùng sai thuậtngữ gòy. Suythoái mý lạmphát không-mấy liênquan.

Suythoái mý lạmphát không dy-cùng, mà nhiềukhi còn dy-ngược.

Suythoái kinhtế, là hànhtung kinhtế không tăngtrưởng, hoặc giật-lùi aka tăngtrưởng âm.

Lạmphát là thừa cung-xèng trong nền-kinhtế.

Vậy nên, suythoái sometimes dy-kèm lạmphát, somtimes lại dy-kèm giảmphát, aka lạmphát âm.

Giùn vài chục mùa nay kinhtế luôn tăngtrưởng, thấp nhất cũng 5-6%, zưng lại luôn lạmphát 2-con-số. Suốt từ 1997, chưa baogiờ lạmphát Giùn xuống zưới 10%.

Còn nhiều nước, trong nhiều giaidoạn, thỳ kinhtế tăng-thụt-lùi, zưng lại déo có lạmphát, như Nhật, Hòng Cỏng quãng trên chục mùa trước.

Dơngiản là chúng dủ ngânsách, déo phải in thêm xèng, nên déo có lạmphát (chínhxác là có lạmphát ở mức zất nhỏ zo các lãnhchúa cốtình control).

Còn Giùn, zù tăngtrưởng, zưng ngânsách phải nuôi 1 dámdông khủnglù các anhem quanlại cắn-0-ngồi-zồi, thỳ lạmphát là sự dươngnhiên.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Dai Cuong (24)

Giời Bương zù lạnh dén-mấy, thậmchí bên Canadiên lạnh xuống -50 dộ, thỳ nước trong vòi robinet vưỡn tròmtrèm 10 dộ.

Còn tại Giùn, giời lạnh cách-nào, thỳ nước vòi cũng chỉ xuống 15o là kịch-tầm.

Còn ở ngoài-trời, thỳ nước trên bắccực cũng chỉ khoảng 4-5 dộ, thậmchí ấm hơn.

Mý các nền nhiệtdộ dó, tắm lạnh chả khónhọc déo gì, zù bên Bương.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Dai Cuong (24)

Nẻ-môi là zo cô zùng nước chưa dủ lạnh dó thoy.

Bọn âubương gáimú hay liếm môi, dặng chống nẻ. Nếu chúng cô bị nẻ, thỳ cũng cothe zùng cách dó giữ cho môi nghe bớt xấuxý.

Nhớ khi liếm môi, thỳ liếm kheokhéo thoy, dừng thè lưỡi zài như lưỡi chó.

pe^te^211 said...

Ref: Gia Ngua (19)

Ngựa ơi, anh có nhời thế này, không nghe thì bốc smt ăn vã nha.

Nhà cái lozn í, xe cái lozn ý.

Thiên di gấp gấp.

pe^te^211 said...

Cảm tạ Zì bím hồng đã tặng quà ICO thần thánh.

pe^te^211 said...

Và anh sẽ thamgia ICO.

Và anh nộp đơn xin join vào dự án của Zì, chân pha trà quét nhà, dọn vệ sinh cũng được, đặng góp sức mọn, chẳng hay Zì có sẵn lòng?

Asinerum Project Commander said...

Nhớ trìnhtự tắm-lạnh là:

I. Zâmcông

Giaidoạn này khởidộng nộitạng. Zĩnhiên phải dánh cho dủ 10 công hoặc ít-nhất 8 công dã côngbáo. Cothe thựchiện các zâmcông lúc vưỡn còn nằm trong mền, chưa ra khỏi chõng.

Dcm thờigian: 5 phút

II. Khởidộng tắm-lạnh

Giaidoạn này trọngyếu tắm-khô {can-zục-công} cho máume liuthông trong cơdịa, thithoảng dánh tý hóa-dá {thạch-hóa-công}. Zĩnhiên khy này chúng cô dã antọa tại WC aka nhàtắm, cửi sạch trần-truồng, dứng kín-gió.

Dcm thờigian: 5 phút

III. Chínhthức tắm-lạnh

Mý trìnhtự cụtỷ:

1) 2 bànchân: 1 phút

2) 2 cẳngchân: 1 phút

3) 2 dùi: 1 phút

4) bẹn và buồi: 2 phút

5) bụng: 2 phút

6) 2 cánhtay: 1 phút

7) 2 nách: 1 phút

8) ngực: 2 phút

9) dầulâu: 2 phút

10) lưng & gáy: bao-lâu tùythích, minimum 2 phút, Zì thỳ dánh quãng 5 phút. Xối vòi liêntục từ sau gáy.

Dcm tongcong thờigian tắm trựctiếp: 15-20 phút.

Nhớ dcm thựchiện dúng trìnhtự từ (1) dến (10). Lúc tắm-lạnh thì dừng quên món thạch-hóa-công.

Như vậy tongcong thờigian cho cú công-sáng là quãng 30 phút. Déo cần thezục nữa. Công-sáng xong, thỳ trangtrí cơdịa, xịt nước-thơm, gòy cút dy vào thịtrường.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (33)

Con Ronaldo thợ-banh, dệ Zì, cứ dêmdêm zìa nhà, là tắm mẹ trong nước-dá hoàntoàn, nghĩa là chỉ có dá {ice}, không có nước.

Nhiệtdộ ý vào quãng 4o. Zì cũng cothe tắm bìnhthường. Chỉ là hehe Zì chưa có diềukiện tạu một bình-dá như vậy.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (33)

Dcm trên Bắccực hay Siberia của quân Nga Nhợn, thỳ tắm-trong-nước-lạnh chính là tắm-nước-nóng hehe.

Asinerum Project Commander said...

Ref: pe^te^211 (37)

Cửa nhà Zì mở-cửa cho mọi nhânzân côngchính.

Cũng giống như cửa Nhà Chúa hehe hơi ngạomạn tý.

Day-dreaming said...

Mìn chỉ tắm nước mát được thôi vì thời gian tắm đủ quy trình là 15-20 phút cơ mà. Vào nhà tắm là tắm nhanh rồi ra nhanh nên chẳng thạch hóa công, chỉ tắm khô sơ sài chút xíu.

Chị Lội giỏi nhể

Day-dreaming said...

Dc Chim nhỏ ở bài trước khuyên đợi coin xuống 8K mới múc. Đợi giá thế thì thần kinh thép chứ còn gì. Biến động như thế này thì đứt tim.

Day-dreaming said...

Nếu đi thăm ốm một người mà mình và người bệnh đều biết người bệnh ấy sắp chết thì thế nào.

Cảm giác nhìn vào mắt người ta mà ko còn thấy gì nữa, cầm bàn tay, cái nắm tay nó đã đành

Nếu người ta còn tỉnh táo thì ...nói gì. Có khi mình khóc to hơn trước mặt người ta

Nếu ko đến gặp thì sợ là ko còn lần gặp cuối cùng.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Asinerum Project Commander (34)

Zì ơi, môi đã nẻ, càng liếm càng nẻ. Nước bọt nó có chất axit hay sao đó.
Có nhẽ nên bôi vaseline mà bọn Mẽo gọi là chapstick ấy, thì đỡ chút đỉnh.

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Day-dreaming (42)

Chị chẳng tắm đầy đủ như Zì Zùn dạy đâu. Nước lạnh vậy, tắm 5 -7 phút là xong, cơ mà lúc tắm xong, người sảng khoái thích ra phết. Lúc nhúng người vào nước lạnh là phải nghĩ đến bao nhiêu lợi ích của nó, mới làm được đấy, hê hê. Nhưng tắm nước lạnh, thực sự là rất tốt.

Lý Thông said...

Dai Cuong said... (24)
Vào mùalạnh buổisáng trước khi mần xúccứt-hótgiác ngoàitrời, tôi thường pha cốc tràđen cho lát chanh zồi đổ 50 ml gựu RUM, bú xong ôngngười sảngkhoái nónggian, cái lạnhâm sángsớm đéo xi-nhê gì...
Cô Záicường thử bú xem có hợp không !
Trà-chanh-rum thêm mậtong vào lại là thuốc đặctrị cảm lạnh thế mí tài .
[img=https://wallpaperscraft.com/image/tea_cup_lemon_mint_73082_1920x1080.jpg]
[img=https://www.prestigedrinks.com/media/catalog/product/1/0/1030038ENG.jpg]

Đoàng said...

Ref: Frankers Lee (29)

Viết liền vào: {motherfucker}.

Lý Thông said...

Theo Reuters hôm 11/01/2018 trước ziễnđàn hợptác Mekong-Lancang ở Phnom Penh tổnglý quốcvụ viên Li Keqiang đã hào sảng thôngbáo kanhtế Khựa tăngtrưởng 6,9%,
zựtrữ ngoạihối đang tăng đều và tỷlệ trợgiúp các zoanhnghiệp trongnước đang giảm giần...
Cùng ngày Bloomberg cũng đưa za chỉ số xuất-nhập khẩu của Khựa tháng 12/2017 xụátkhẩu tăng 10,9% và 4,5% cho nhậpkhẩu, thặngzư thươngmại trong tháng 12/2017 là 54,9 tỷ xèngMẽo.
Cảmùa 2017 xụátkhẩu tăng 10,8% và nhậpkhẩu tăng tới 18,7% so với mùa 2016
thặngzư thươngmại đạt 442 tỷ xèngMẽo
2017 Khựa đã chở thành nước nhậpkhẩu zầu-mỏ lớnnhất hoànvũ và cũng lập kỷlục về lượng đậunành nhậpkhẩu, tăng 13,9%.
Hê hê ...quả này xứGiùn lại ngon zồi cứ khóclóc thế đéo nào cũng được lại quả, ngoài xèngmạng có nên múc ít xèngMao để chục lợi chăng !
[img=http://content.erohumor.pl/LJB530nnBn6s/image.gif]

Lý Thông said...

Bam vui thêm nhát nữa zồi đi cầy !
[img=http://content.erohumor.pl/ozifMICy9HiD/image.gif]
Đây quà của cháu đây !

[img=http://content.erohumor.pl/xOtZy707QjI4/image.gif]
Bố tổ anh CAM đần !

leloi said...

Ref: Asinerum Project Commander (38)

Zì công thế nào mà chỉ 5 phút nhỉ, hoang mang quá.
Thất can công hít vào thở ra đã 9 nhát ít cũng mất 10'.
Các cô khác công thế nào vào chỉ giáo với chứ vớ vẫn tẩu hỏa chứ chả chơi.

leloi said...

Ref: Asinerum Project Commander (38)

Zì công thế đéo nào mà hết chỉ 5 phút nhỉ, hoang mang quá.
Thất can công hít vào thở ra 9 nhát đánh võng pha nữa nhanh cũng 5 phút.
Kiểu này tẩu hỏa mất, cô nào công khác vào chỉ đạo nhát.

Xoong Thủng said...

Ref: leloi (51)

Cô mới luyện thôi, luyện nhiều thì hết 5 phút là đúng rồi. Cô vừa đánh pha vừa ngủ hay sao mà hết 5 phút he he he

leloi said...

Ref: Xoong Thủng (52)

Quan điểm công của tôi là hít thở là chính. Anh công nhõn 7 công Zì dậy (trừ thập nhât công đcm nhọc quá) hàng ngày mất 30 phút he he.

Cũng mười mùa rồi Xong thủng ạ

Cô Tư said...

Tôi nghe lời Zì tắm nước lạnh độ 1 năm nay, mùa hanh năm nay qua đi nhẹ nhàng, ko phải bôi chát cái gì mà da vẫn mềm, ko khô nẻ, ngứa ngáy như năm trước. Mọi thứ trơn tru ngon lành. Giờ ko phụ thuộc vào nhiệt độ ngoài trời nữa, ko phụ thuộc việc có điện hay có nắng nữa, lúc nào thích là vào nhà tắm xoa người 1 lượt rồi xả nước lạnh ào ào được! gội đầu cũng nước lạnh như lúc tắm. Nói chung là tắm nước lạnh xong rất sảng khoái.

Nhưng, có 1 vấn đề là độ này tóc tôi bạc với tốc độ kinh hoàng! Giờ ko dám đứng trước gương lật tóc ra nữa! Vì phía trong chân tóc hầu như bạc đến 50% rồi! Nói đến lại nổi cả gai ốc! Có cách nào cho tóc đen lại (trừ việc nhuộm phủ bạc) ko??????? hu hu... bọn bạn tôi nó trêu là trông như cô gái tóc trắng ấy!
Share this post please batoong


Post a Comment