Latest Comments
Wednesday, January 10, 2018


ASINERUM PRONOUNS: ASINERUM DẠITỪ #2

ASINERUM DẠITỪ [CONTINUA]

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.htmlNote: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM PRONOUNS PART 2

Phần trước nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

ASINERUM HAS NO OBJECT PRONOUNS

Asinerum không có dạitừ-khachthe {object-pronoun}, như {us}, {him} của chữ Mẽo, vì các dạitừ khi dy làm khachthe thì thay-bằng biến-cách của dạitừ-chuthe {subject-pronoun}. For instance {he-hits-me} là HE HITERIN JEC, where chữ JEC là khachthe, bị biến-cách accusative-case từ chữ JE nguyênbản.

ASINERUM DISTRIBUTIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-chiachác {distributive-pronoun}, cănbản gồm:

EVRIBODIF: mọi-người {everybody};

EVRIONEF: từng-người {everyone};

EVRIUNEF: từng-người {everyone};

EVRIUNOF: mọi-thứ {everything};

OGNICOSAF: từng-thứ {everything};

ICHAEF: từng {each};

*examples

WE AMERAL EVRIBODIFC: chúng-tao yêu mọi-nhânzân {we-love-everybody};

EVRIUNEF HAC LOVERIN: các-nhânzân yêu em-ý {everyone-loves-her};

GRASIAH EVRIONEF: cámơn chúng-nhânzân {thanks-everyone};

HE VIN EVRIUNOFV: nó có mọi-thứ {he-has-everything};

*vocabulary

WE: chúng-tao {we};

WE AMERAL: chúng-tao yêu {we-love};

HA: em-ý {she};

HE: nó {he};

HE VIN: nó có {he-has};

HE LOVERIN: nó yêu {he-loves};

HE LOVERIN HAC: nó yêu em-ý {he-loves-her};

HE HAC LOVERIN: nó yêu em-ý {he-loves-her};

GRASIAH: cámơn {thanks}; interjection;

ASINERUM ELECTIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-lựachọn {elective-pronoun}, zùng cho các khangdinh aka assertives/affirmatives, hoặc phủdịnh aka negatives, cănbản gồm:

ANIBODIF: bấtcứ-ai {anybody};

ANIONEF: bấtkỳ-ai {anyone};

ANIUNEF: bấtkỳ-ai {anyone};

ANIUNOF: bấtcứ-gì {anything};

EVRIF: con-nào-cũng {whoever};

QALQIEF: cái-nào-cũng {whichever};

ANIQAEF: cái-gì-cũng {whatever};

UTREEF: nào-cũng {either};

NUTREEF: không-nào {neither};

ONEF: một-người {one}; human;

UNEF: một-người {one}; human;

UNOF: một-thứ {one}; non-human;

UNIF: một-lần {one}; time-manner;

*examples

ANIONEF POR MANJERIN MIACS BANANACS: ai cũng cothe ăn chuối tao {anyone-can-eat-my-bananas};

HE NER SIN ANIBODIFX IN ZIEP VILLEP: nó chả là gì trong dôthành này {he-isnt-anybody-in-this-city};

EVRIF COMERINZ SIN MIOX AMIGOX: con nào dến cũng là bạn tao {whoever-came-is-my-friend};

ANIUNOF MAR HAPNIRINZ TERY: gì cũng cothe xảy-ra ngoài-kia {anything-might-happen-out-there};

VON MANOUVS CARUVS, PLASERAH GIVER JED UNOFC: mày có lắm utu, cho anh 1 con {you have many cars, please give me one};

SIL MIAXS CHICAXS, VI CHUSER UNEFC: dây là các gái của anh, cho mày chọn 1 em {these are my gals, you to choose one};

*vocabulary

POR: cothe {can}; aux-verb;

MANJERIN: nó ăn {it-eats};

POR MANJERIN: nó cothe ăn {he-can-eat};

MIE: của tao {my};

BANANA: chuối {banana};

MIA BANANA: chuối của tao {my-banana};

HE: nó {he};

SIN: nó là {he-is};

NER: không {do-not}; aux-verb;

HE NER SIN: nó không là {he-is-not};

IN: trong {in};

ZIE: này {this};

VILLE: dôthành {city};

COMER: dến {come};

COMERINZ: nó dã dến {he-came};

AMIGO: bạn {friend};

MAR: cothe {may}; aux-verb;

HAPNIR: xảy {happen};

MAR HAPNIRINZ: việc dó dã cothe xảy-ra {it-might-happen};

TERY: ngoài-kia {there};

VON: mày có {you-have};

MANOE: nhiều {many};

CARU: xebương {car};

MANOU CARU: nhiều xe {many-cars};

PLASERAH: xin {please}; interjection;

GIVER: cho {give};

GIVER JED: cho tao {give-me};

SIL: chúng-là {they-are};

CHICA: gái {gal};

MIA CHICA: gái của anh {my-gal};

VI: mày {you};

CHUSER: chọn {choose};

VI CHUSER: mày hãy chọn {you-do-choose};

ASINERUM EXISTENTIAL PRONOUNS

Dây là các dạitừ-thựcchứng {existential-pronoun}, zùng cho các question và giảdịnh aka assumptions, cănbản gồm:

QIEF: ai-dó {anybody};

QOEF: ai-dó {anyone};

CHOSEF: gì-dó {anything};

HOMMEF: ai-dó {somebody};

SOMEF: ai-dó {someone};

COSAF: gì-dó {something};

*examples

SIN TERY QIEF: có con nào ngoài-dó không {is-there-anybody};

QOEF SIN TERY NOH: có con nào ngoài-dó không {is-there-anyone};

SIN TERY QOE HOMME: có con nào ngoài-dó không {is-there-any-man};

VON COSAFV A MANJERIP: mày có gì ăn không {do-you-have-something-to-eat};

HA POR FARERIN COSAFC A HAOPS NINOPS: nó cothe làm gì-dó cho hàinhi nó {she can do something for her children};

HA POR FARERIN ANIUNOFC A HAOPS NINOPS: nó cothe làm bấtkỳ-chuyện-gì cho hàinhi nó {she can do anything for her children};

HA POR FARERIN CHOSEFC NOH: nó cothe làm gì không {can-she-do-anything};

HA POR FARERIN COSAFC: nó cothe làm gì không {can-she-do-something};

*vocabulary

SIN TERY: nằm ngoài dó {is-there};

NOH: không {no}; interjection;

QOE: nào {any};

HOMME: chàng {man};

QOE HOMME: chàng nào {any-man};

A: cho {for};

MANJERI: ăn {eating};

A MANJERIP: cho ăn {to-eat};

FARER: làm {do};

HA POR FARERIN: nó cothe làm {she-can-do};

HAE: của-em-ý {her};

NINO: hàinhi {child};

HAOS NINOS: các hàinhi của em {her-children};

A HAOPS NINOPS: cho các hàinhi của em {for-her-children};

ASINERUM NEGATIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-phủdịnh {negative-pronoun}, cănbản gồm:

NOBODIF: không-ai {nobody};

NOCOSAF: không-gì {nothing};

ZEONEF: không-một {no-one};

NEMOEF: không-một {no-one};

NINGUEF: không-một {no-one};

*examples

NOBODIF SABERIN QEJ SAN TUY: không-ai biết tao dang ở-dây {nobody-knows-that-I-am-here};

JE POR VID GIVERAN NOCOSAFC: anh khongthe cho mày cái-déo-gì {I-can-give-you-nothing};

ZEONEF TELLERINZ JED DI HEP: déo con-nào bảo tao zìa nó {no-one-told-me-about-him};

*vocabulary

SABER: biết {know};

SABERIN: nó biết {he-knows};

QEJ: rằng {that}; conjunction;

SAN: tao-dang {I-am};

TUY: ở-dây {here};

JE: tao {I};

GIVER: cho {give};

GIVERAN: tao cho {I-give};

JE POR GIVERAN: tao cothe cho {I-can-give};

JE POR VID GIVERAN: tao cothe cho mày {I-can-give-you};

TELLER: bảo {tell};

TELLER JED: bảo tao {tell-me};

TELLERINZ: nó dã bảo {he-told};

DI: zìa {about};

DI HEP: zìa nó {about-him};

ASINERUM INTERROGATIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-nghivấn {interrogative-pronoun}, zùng cho các question aka câuhỏi, cănbản gồm:

CE: ai {who};

CI: gì {what};

CU: cái-nào {which};

RIEF: của-ai {whose};

*examples

CHUSEROL CUCS: chúng-mày chọn những cái-nào {which-ones-do-you-choose};

CUS SIL BEEFXS: những cái-nào của mày {which-ones-are-yours};

CE SIN BEAX FEMAX: ai là vện mày {who-is-your-wife};

CI SIN VIEX NOMEX: tên mày là gì {what-is-your-name};

VIEX NOMEX: tên mày là gì {what-is-your-name};

CIC DIRERONZ HAH: mày nói gì hả {what-did-you-say};

DIRERONZ CIC: mày nói gì {you-said-what};

RIEF SIN ZAEX CHOSEX: cái kia của-ai {whose-is-that-thing};

RIEFX SIN ZAE CHOSE: cái kia của-ai {whose-is-that-thing};

*vocabulary

CHUSEROL: chúng-mày chọn {you-choose};

BEEF: cái-của-mày {yours};

BEE: của-mày {your};

FEMA: vện {wife};

BEA FEMA: vện mày {your-wife};

VIE: của-mày {your};

NAME: tên {name};

NOME: tên {name};

VIE NOME: tên mày {your-name};

DIRER: nói {say};

DIRERONZ: mày dã nói {you-said};

HAH: hả {huh}; interjection;

ZAE: kia {that};

CHOSE: vật {thing};

ASINERUM RELATIVE PRONOUNS

Dây là các dạitừ-quanhệ {relative-pronoun}, nom naná liêntừ aka conjunction.

CA: ai-mà {who};

CO: gì-mà {what};

STO: cái-mà {which};

ROEF: của-ai {whose};

*examples

SABERAN CA SIN VIX: tao biết mày là ai {I-know-who-are-you};

CAX SON VI SABERAN: tao biết mày là ai {I-know-who-you-are};

CO QIJ DIRERONZ FAIRIN JED BIR SADIR: diều mày nói làm anh buồn {what-you-said-makes-me-sad};

COS QIJ DIRERONZ JEC SADIRIN: những diều mày nói làm anh buồn {what-you-said-makes-me-sad};

SIN LUX CARUX STO BIR CRASHERINZ HERY: dây là con xe bị dâm hôm-qua {this is the car which was crashed yesterday};

SABERAN ROEF SIN ZAEX CHOSEX: tao biết cái kia của-ai {I-know-whose-is-that-thing};

*vocabulary

SABERAN: tao biết {I-know};

SON: mày là {you-are};

DIRER: nói {say};

FAIR: làm {make};

FAIRIN: nó làm {it-makes};

SADIR: làm-buồn {make-someone-sad};

BIR SADIR: bị-làm-buồn {be-made-sad};

FAIRIN JED BIR SADIR: nó làm tao bị buồn {it-makes-me-sad};

SADIRIN JEC: nó làm tao buồn {it-makes-me-sad};

QIJ: mà {that}; conjunction;

CO QIJ DIRERONZ: diều mà mày nói {what-you-said};

COS QIJ DIRERONZ: những diều mày nói {what-you-said};

HERY: hôm-qua {yesterday};

CRASHER: dâm {crash};

BIR CRASHER: bị dâm {be-crashed};

BIR CRASHERINZ: nó dã bị dâm {it-was-crashed};

*continua*

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-2017
Page:


28 comments:Cây Cột Điện said...

vái dì ngả lón , dì thần thánh , già hói phó Pdh Bùi Hiền mất nhõn chục niên đặng sửa chữ cũ , còn Dì chưa đến một mùa cải đã sáng tạo được 1 bộ chữ mới .
Sau Dì nhắm mắt xuôi tai đề nghị Dì hãy hiễn củ sọ cho khoa học Tây bương nhiên cíu .

Danco said...

Cô nào biết cách lập tài khoản Wechat để chuyển tiền sang nước mẹ không.

Chị có món notarization fee 200 USD cần trả cho đối tác. Nó không có paypal chỉ dung Wechat. Chị lần mò mãi mà chưa ra.

Mời các cô có kinh nghiệm xuống phím, chị đội ơn, ĐCM

[img=http://78.media.tumblr.com/tumblr_lmvucyyOYp1qb99oz.jpg]

Danco said...

Theo thằng gúc thì có mấy bước:

1, Phải có tài khoản Wechat.

Chị có rồi

2, Để có tiền trong tài khoản này thì

2.1: Nhờ ai đó chuyển qua Wechat một món tiền

2.1 Đăng ký bằng tài khoản ngân hàng của nước mẹ hoặc có visa sang nước mẹ. ĐCM, lằng nhằng phết lắm quá.

[img=https://dxjl3qy52c1o9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/11/25102846/Screen-Shot-2016-11-25-at-6.28.05-PM.png]

Danco said...

Chắc là phải dùng cách 1 cho nó đơn giản vậy.

Trên quán có cô nào dùng dịch vụ này thì chuyển cho chị 10 RBG vào tài khoản wechat ID: wxid_nvwzpaze8die22

Chị vô cùng đội ơn các cô, ĐCM!

wet blanket said...

Ref: Danco (4)

Nhẽ con đối tác khựa ko có nỗi quả tk Alipay?

wet blanket said...

nạp tiền vào wechat, cũng có dăm dịch vụ, cơ mà anh chưa xài thử tạng này, chắc cũng giống alipay

wet blanket said...

ngoài BKC đầy dịch vụ nạp hộ, gúc nhát ra ngay

Asinerum Project Commander said...

Ref: Danco (4)

Chết cười con nôngphu quêmùa.

Ra phố H.T. ý con dầu bò. Là phố nào thỳ kệ con cụ nhà cô Zì déo giảng.

Vào 1 tiệm nhớn bảo, anh muốn phóng chút xèng vào (1) Bank China, (2) Alipay, (3) Wechat, (4) ChinaLonGiCungDuoc

Nó bảo nạp xèng, thỳ nạp cho thủquỹ nó, gòy ra sofa ngồi 5 phút, gòy mở phônkhôn ra, mà chéch tàikhoản.

Danco said...

Ref: wet blanket (5)

Hây dà, chị đéo muốn nhờ con partner đó, không lại lằng nhằng, ĐCM.

DCM, giờ cái đéo gì cũng phải mần hợp pháp hóa lãnh sự, cái ĐCM.

Danco said...

Ref: Asinerum Project Commander (8)

Để xuống phố thì nói mần đéo gì, Version 4.0 là phải tọa 1 chỗ mà vẫn trôi việc.

Chị ngại xuống phố, DCM, đông, ồn, bẩn.

[img=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/5/55/T%E1%BA%AFc_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_TP_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh.JPG/1200px-T%E1%BA%AFc_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_TP_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh.JPG]

Voi Đái said...

Kinh zì!kính chỉ bộ!

Chả là vầy..
Đệ có ông anh họ..die bởi ung thư..tại viện
Này giá tộc họp bàn..chốt lại cũng không được mang tro cốt về nhà mà chỉ đi ngang thôi..vì kiêng một số vấn đề..
Kính Zì!kính chi bộ..cho đệ hiểu tại sao như vậy?và làm sao để thấy đổi
Đệ đập đầu ta ơn!

thì bựa bựa said...

Ref: Voi Đái (11)

Gia tộc cô có bao nhiêu người?

Hoàn cảnh kinhte, chinhtri, vanhoa, xahoi của từng người ra làm sao?

Kiêng 1 số vande, cụ tỉ là những vande gì?

thì bựa bựa said...

Ref: Danco (10)

Toạ 1 chỗ thì nhấc đt lên mà dkm gọi.

Hà Trung nó phucvu tận nơi từ lâu cmn lắm rồi mà con Zì vẫn nếp cổ xưa như ông giáo làng tộ xư.

MắC KhAm said...

Ref: Voi Đái (11)

Gùn vô thần nhưng lắm tín ngưỡng. không chết ở nhà thì không được phép đưa tro, đưa xác về nhà. thờ cúng cũng bàn thờ riêng ngoài nhà luôn.

MắC KhAm said...

Cô muốn thay đổi gì ở những tín ngưỡng lộn xộn vô thần của tộc giùn này.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Voi Đái (11)

Con nài có vài vấndề cần nom chưởi.

1. Con anh-họ, aka cousin, thỳ, liênquan cặc gì dến nhà cô? Mặc mẹ con ý cho nhà con ý giảiquyết. Chúng thích ném xác con ý xuống ao Quắm, hay phơi trên dỉnh Tamdaocho, dều dược.

2. Giatộc, thỳ làm cặc gì dược nhà cô? Dcm chúng có nuôi cô ngày nào không? Mà có nuôi, cũng déo có quyền cặc gì dụngchạm dến mồmả cô.

3. Giùn, tínngưỡng và vănhóa, có cặc gì hay, mà khiến cô bănkhoăn, theo hay không theo? Chúng dâm nhau chết mẹ sạch dy, cũng dược. Chúng nói gì, cô làm mẹ ngược lại, cũng dược.

4. Còn dây là ýkiến cánhân Zì: dcm hysanh gòy, thỳ hồnvía lên nóc-tủ, còn cơdịa thỳ nằm dâu quantrọng cặc gì. Zì chỉ thích dược phơi thây cho chim zỉa như bên Tạng, hoặc không thì, tặng mẹ cho nhânzân ykhoa mần thínghiệm.

Cơdịa Zì, phải sinh lợinhuận cả khi nó thành cátbụi.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (16)

Chảzụ, "giatộc" chỉ là mấy anhem zuột nhà chúng cô, thỳ chúng cô cứ zút mẹ ra dàng sau, cho các con khác thamluận.

Bảo zằng, anh déo có ýkiến, chúng mày quyết thế déo nào anh cũng theo.

Dơngiản vậy thoy. Dúdởn tranhbiện hơnthua làm déo gì, zù mý chính anhem họhàng của mình.

Vỳ, chuyện có liêncan déo gì dến mình dâu. Chúng có mang cơdịa con cousin chôn vào vườn nhà chúng cô dâu.

Danco said...

Ref: thì bựa bựa (13)

ĐCM, chị mở được Wechat pay rồi,

Chúng cô nhờ một con nó chuyển cho cái HỒNG BAO vào nick Wechat.

Sau đó click vào đó rồi theo hướng dẫn để tạo cái tài khoản thanh toán như paypal.

Cơ mà để nạp tiền Yaun vào tài khoản đó thì lại đéo đơn giản.

Chúng cô hình như phải thông qua dịch vụ, ĐCM

Đéo nhanh gọn như tahwng Paypal, ĐCM anh China

Danco said...

ĐCM, nếu các cô muốn nạp < 2000 tệ vào tài khaonr thì nó lấy 50 nghìn ông cụ.

Sau khi chuyển khoản 7.138.000 vào tài khoản thằng bán thì nó bảo sẽ nạp cho chị 2000 tệ

ĐCM, chị thấy hơi thôi thối

Thế đéo nào nó nạp được mà chị lại không tự nạp được nhỉ, cái ĐCM?

Hoàng Lê said...

Ref: Asinerum Project Commander (16)

Trước Zì thích được ném xuống biển cho cá rỉa, giờ lại thích được xẻ thịt cho chim ăn. Già rồi có chút đổi thay ahihi

đt dđ said...

DCM để hiểu được buôn tiền số nó ra răng anh phải đọc
để hiểu được các cô đang nói gì rõ khổ.

cho phép anh trình bày tí tiếng anh cùi.
Sai sót các cô đổ shit để anh sáng pha.

dưới đây là những điều anh hiểu lơ mơ hehehe

Cryptocurrency exchange learning

Q: why do we need to buy cryptocurrency to start trading?

A: most of the Cryptocurrency exchange only accept cryptocurrency


for instance: If you want to gamble in Las Vegas You must exchange your own money to their own.

(and you have to charge exchange fee? - déo biết đoán mò thôi.)

like this
[img=https://3.bp.blogspot.com/-EFl0hpCqKNU/WmBd44RjbtI/AAAAAAAABtk/RZiFqrfq1y03nNtjGrQVy3_fbeIYouLhQCLcBGAs/s640/las-vegas-casino.jpg]

The next,

Join (sign up, create an account) an exchange like Binance, Kucoin, etc.

Deposit, move your cryptocurrency to the exchange you want to start trading.

Let's get started trading.

đt dđ said...

Ref: đt dđ (21)

firstly do a research by yourself, choose the one you love.

place an order (buy) at the price you're willing to buy.
wait for the accepting from the exchange (the computer will do all thing).

you will be charged a trading fee
[img=https://1.bp.blogspot.com/-a-ebQPU-cyI/WmBfUBbeIAI/AAAAAAAABtw/UrcW7D1rtQA50Sw8j5xYUpz5mMfJsTKvQCLcBGAs/s640/buy%2Bselllll.PNG]

take profit or afford to lose.

place an order ( sell) at the price you're willing to sell
wait for the accepting from the exchange (the computer will do all thing) again.

you will be charged a trading fee again.


withdraw

you will be charged a fee once again. hehehhe.

Then exchange to the current money you can use.

and you will be charged a fee once again. DCM hehehhe.

that's all

đt dđ said...

Ref: đt dđ (22)

anh lại lặn hóng các cô hehehe

Asinerum Project Commander said...

Ref: Hoàng Lê (20)

Same fucking shit

Tiểu tốt said...

Chào Zì Ngài,

Chào các anh chị,

Tôi lại trồi lên với vài câu hỏi đây. Mời Zì Ngài và anh chị nào hiểu về công nghệ các đồng Coin có thể phổ cập giúp tôi vài kiến thức được không:

1. BitCoin: đồng tiền có mức giới hạn 21tr coin, giao dịch P-P. Không có khái niệm lạm phát, có thể hiểu là Privacy coin không?

2. Những đồng tiền nào có công nghệ ưu điểm tương tự như BTC: không bị cá nhân, công ty chi phối, lạm phát,...?

3. Các đồng Coin khác, công nghệ khác: Smart Contract; Digital Cash,... thì có gì khác và nó là cái mả mẹ gì ???

Tôi xin khấu đầu lâu tạ ơn trước.

danden said...

Thưa Zì và các cô !
Hiện em có vấn đề về tiêm vắc xin cho bayby gái mới sinh 2 tháng, Kính Zì và các cô khai sáng phát.
Xin trân trọng cảm ơn trước ạ !

Linh Lê said...

Ref: danden (26)

Tiêm hay không cũng được, vắc xin loại cũ mèm , toàn ngừa những bịnh chả bao giờ gặp, tiêm cho ăn tâm thôi.

danden said...

Ref: Linh Lê (27)

cảm ơn cô nhé! tôi thấy nhiều trường hợp tiêm văcsin nguy hiểm qua. ban tôi bên mẽo bên đó ko phải tiêm vaxin.
Share this post please batoong


Post a Comment