Latest Comments
Saturday, January 20, 2018


ASINERUM ADJECTIVES: ASINERUM TÍNHTỪ

ASINERUM TÍNHTỪBài No13 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-3.html

Bài No12 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-2.html

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM ADJECTIVES

Asinerum tínhtừ {adjective} là tạng-từ {part-of-speech} sinh-ra dặng phụcvụ zanhtừ {noun}, nom naná dịnhtừ {determiner}. Quân hànlâm somewhere còn túm mẹ dịnhtừ vào tínhtừ. Sometimes, tínhtừ cũng phụcvụ dạitừ {pronoun}.

Chảzụ tínhtừ BELYE, nghĩa là Dẹp {beautiful}:

BELYA CASA: nhà dẹp {beautiful-house};

BELYU CARU: xe dẹp {beautiful-car};

Và dịnhtừ MANOE hay MANIE, nghĩa là Lắm {many};

MANOAS CASAS: lắm nhà {many-houses};

MANOUS CARUS: lắm xe {many-cars};

MANIAS CHICAS: lắm gái {many-gals};

Giùn chúng-mình phânbiệt 2 tạng-từ này bằng-cách nom vịtrí của chúng somý zanhtừ. Dịnhtừ Giùn luôn dứng trước zanhtừ, còn tínhtừ thì luôn dứng sau. Dcm trong chữ Mẽo, cả 2 dều dứng trước zanhtừ.

Asinerum phânbiệt dịnhtừ vs tínhtừ bằng Duôi {suffix} chúng. Duôi Asinerum dịnhtừ, gồm 2 nguyên-âm zính nhau. Còn Duôi Asinerum tínhtừ, gồm chữ [Y] và 1 nguyên-âm nữa.

Asinerum tínhtừ, như tínhtừ của any ngônngữ vănminh khác, không zấtkhoát phải luôn dy-kèm zanhtừ, mà lắm-khi zanhtừ bị giấu.

Chảzụ tínhtừ BELYE below phụcvụ giántiếp zanhtừ CASA, nằm cùng trong câu:

LA CASA SIN BELYAX: quả nhà dó dẹp {the-house-is-beautiful};

Cũng cothe biên câu trên thành:

BELYAX LA CASA SIN;

BELYAX SIN LA CASA;

LA CASA BELYAX;

ASINERUM ADJECTIVE DESIGN

Asinerum tínhtừ nguyênbản {nominative-adjective} luôn có Duôi gồm 01 phụ-âm {consonant}, và thêm [YE] sau-chót. Zĩnhiên phụ-âm dó khongthe là [K] hay [X], như nguyêntắc chung, và cũng không baogiờ là [W], vì con [W] này không baogiờ chạy cùng [Y].

Ngoài-ra, 1 Asinerum tínhtừ phải có ít-nhất 3 âmtiết {syllable}, aka phải chứa ít-nhất 3 anh nguyên-âm, tính luôn cả anh [Y]. Chảzụ:

AMYE: yêu {lovely};

RUSSYE: nga {russian};

Note: chữ [Y] Asinerum hìnhzung ychang [I] và chuyên zùng làm Duôi của Asinerum tínhtừ và Asinerum trạngtừ, không zùng anywhere else.

Note: chữ [Y] không baogiờ mang trọng-âm {stress}, nên trọng-âm của Asinerum tínhtừ phải múp sang âm ngay-trước nó, như ÁMYE, RÚSSYE.

Zo kiếntrúc above, Asinerum tínhtừ cothe dược sángtác từ Asinerum zanhtừ hay any từ-loại khác, bằng 1 trong 2 cách:

(a) thay nguyên-âm chót của từ thành [YE]; trọng-âm giữ-nguyên vịtrí;

(b) dánh nguyênvẹn từ, thêm [YE] vào chót; trọng-âm cothe múp 1 nấc;

Chảzụ:

BLUDI: máu {blood}; noun;

BLUDYE: máu {bloody}; adjective; trọng-âm tọa nguyên tại [BLU];

TIQ: ba {three}; number;

TIQYE: thứ-ba {third}; adjective; trọng-âm tại [TI];

Asinerum tínhtừ Biến-cách ychang zanhtừ chúng phụcvụ, và cũng theo Giống & Số như zanhtừ dó.

BELYAS CASAS: những nhà dẹp {beautiful-houses};

BELYUS CARUS: những xe dẹp {beautiful-cars};

LOVERAN BELYACS CASACS: tao yêu nhà dẹp {I-love-beautiful-houses};

Khy phụcvụ zanhtừ-riêng {proper-noun}, Asinerum tínhtừ cothe chọn Giống nào cũng dược, nhưng nên căncứ bảntánh của zanhtừ ý.

BELYO 'LONDON: london xinhdẹp {beautiful-london};

BELYE 'MICHAIL: michail xinhdẹp {beautiful-michail};

BELYA 'NATASHA: natasha xinhdẹp {beautiful-natasha};

Cho-zù, Asinerum zanhtừ-riêng không Biến-cách, không có Giống và Số, nhưng các anh Asinerum tínhtừ cứ Biến-cách bìnhthường khy phụcvụ zanhtừ-riêng:

LOVERAN BELYAC 'NATASHA: tao yêu natasha xinhdẹp {I-love-beautiful-natasha};

LOVERAN BELYOCS 'LONDON E 'PARIS: tao yêu london và paris xinhdẹp {I-love-beautiful-london-and-paris};

ASINERUM ADJECTIVE CASES, GENDERS, NUMBERS

Như vừa giảng above, Asinerum tínhtừ ứngzụng Cách & Giống & Số ychang zanhtừ chúng phụcvụ:

Giống {gender} của Asinerum tínhtừ là, thay con [E] chót thành [A], [I], [O], [U], tùy zanhtừ.

Số-nhiều {plural-number} của Asinerum tínhtừ là, thêm [S] sau-cùng, tùy zanhtừ cũng.

Cách {case} của Asinerum tínhtừ là, thêm Duôi tươngứng, tùy zanhtừ zĩnhiên.Chảzụ:

HE LOVERIN UNAC BELYAC CHICAC, HA SIN MAX RUSSYAX STUDENTAX, HAE NAME 'NATASHA, 'NATASHA COMERINZ PRE 'MOSKVA, 'MOSKVA VIN MANIAVS BELYAVS CHICAVS: nó dang yêu 1 gái dẹp, em là sinhviên nga, tên em natasha, natasha tới-từ moskva, moskva lắm gái dẹp {he loves a beautiful gal, she is a russian student, her name's natasha, natasha came from moskva, moskva has many beautiful gals};

ASINERUM ADJECTIVE EQUATIVE COMPARISON

Dây là cách zùng Asinerum tínhtừ cho sosánh tươngdương {equative-comparison}. Khi này, cấutrúc của sosánh là:

noun/pronoun [nominative] + verb + COSYG + adjective + COM + noun/pronoun [prepositional]

COSYG là 1 trạngtừ, phụcvụ tínhtừ, nghĩa là, Cũng {as}.

COM là 1 giớitừ, phụcvụ zanhtừ hay dạitừ, nghĩa là, Như {as}.

Chảzụ:

MIA CHICA SIN COSYG BELYAX COM VIEFP: gái tao cũng dẹp như gái mày {my gal is as beautiful as yours};

ZIA CHICA SIN COSYG BELYAX COM AZAEFP: gái này cũng dẹp như gái kia {this gal is as beautiful as that-one};

HE SIN COSYG BELYEX COM ZAEP HOMMEP: nó cũng dẹp như con kia {he is as beautiful as that man};

Note: zanhtừ hay dạitừ dứng sau COM phải tung giới-cách {prepositional-case}, aka thêm [P] vào.

Dcm trong văn-nói {speech}, Asinerum chophép tínhtừ sosánh không cần COSYG.

Chảzụ:

MIA CHICA SIN BELYAX COM VIEFP: gái tao dẹp như gái mày {my gal is as beautiful as yours};

MIA CHICA BELYAX COM VIEFP: gái tao dẹp như gái mày {my gal is as beautiful as yours};

ASINERUM ADJECTIVE COMPARATIVE COMPARISON

Dây là cách zùng Asinerum tínhtừ cho sosánh hơn-thua {comparative-comparison}. Khi này, cấutrúc của sosánh là.

Sosánh hơn:

noun/pronoun [nominative] + verb + PLUSYG + adjective + PLU + noun/pronoun [prepositional]

Sosánh thua:

noun/pronoun [nominative] + verb + MENOSYG + adjective + MEN + noun/pronoun [prepositional]

PLUSYG là 1 trạngtừ, phụcvụ tínhtừ, nghĩa là, Hơn {more}.

PLU là 1 giớitừ, phụcvụ zanhtừ hay dạitừ, nghĩa là, So {than}.

MENOSYG là 1 trạngtừ, phụcvụ tínhtừ, nghĩa là, Thua {less}.

MEN là 1 giớitừ, phụcvụ zanhtừ hay dạitừ, nghĩa là, So {than}.

Cả 2 anh PLU/MEN cothe thay bằng 1 anh DA, cũng có nghĩa là So/Somý {than}.

Chảzụ:

MIA CHICA SIN PLUSYG BELYAX PLU VIEFP: gái tao dẹp hơn gái mày {my gal is more beautiful than yours};

ZIA CHICA SIN MENOSYG BELYAX MEN AZAEFP: gái này dẹp thua gái kia {this gal is less beautiful than that-one};

HE SIN MENOSYG BELYEX DA ZAEP HOMMEP: nó xấu hơn con kia {he is less beautiful than that man};

Dcm trong văn-nói {speech}, Asinerum chophép tínhtừ sosánh không cần PLUSYG và MENOSYG, nhưng cần PLU và MEN.

Chảzụ:

MIA CHICA SIN BELYAX PLU VIEFP: gái tao dẹp hơn gái mày {my gal is more beautiful than yours};

MIA CHICA BELYAX PLU VIEFP: gái tao dẹp hơn gái mày {my gal is more beautiful than yours};

ZIA CHICA BELYAX MEN AZAEFP: gái này dẹp thua gái kia {this gal is less beautiful than that-one};

ASINERUM ADJECTIVE SUPERLATIVE COMPARISON

Dây là cách zùng Asinerum tínhtừ cho sosánh hơn-nhất {superlative-comparison}. Khi này, cấutrúc của sosánh là.

Sosánh hơn-nhất:

noun/pronoun [nominative] + verb + definite.article + PLUSYG + adjective

Sosánh thua-nhất:

noun/pronoun [nominative] + verb + definite.article + MENOSYG + adjective

Cú này, definite.article là 1 quántừ-xácdịnh, aka LE/LA/LI/etc, tùy gender của zanhtừ, như francais.

Chảzụ:

MIA FEMA SIN LAX PLUSYG BELYAX CHICAX IN ZIEP VILLEP: vện tao là gái dẹp nhất thành này {my wife is the most beautiful gal in this city};

VIU CARU SIN LUX MENOSYG BELYUX: xe mày xấu nhất {your car is the least beautiful};

MIUS CARUS SIL LUXS PLUSYG BELYUXS: xe tao dẹp nhất {my cars are the most beautiful};

Note: nhânzân cothe dảo quántừ LE/LA xuống sau trạngtừ PLUSYG/MENOSYG, nhưng nên thêm hyphen cho xinh và ngoan:

VIU CARU SIN MENOSYG-LUX BELYUX: xe mày xấu nhất {your car is the least beautiful};

Asinerum tínhtừ sosánh hơn-nhất cothe zùng các trạngtừ UNYG và LASTYG, nhưng cứ nên kèm quántừ LE/LA/etc, zù không bóbuộc:

UNYG: nhất {first};

LASTYG: bét {last};

MIUS CARUS SIL LUXS UNYG BELYUXS: xe tao dẹp nhất {my cars are the most beautiful};

VIU CARU SIN LUX LASTYG BELYUX: xe mày xấu nhất {your car is the least beautiful};

*continua*

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-2017
Page:


225 comments:1 – 200 of 225   Newer›   Newest»
Cudo's said...

Thật không thể tin được cái cách mà Giun chúng mình vượt qua Iraq. không biết Zì có ngó qua không.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Cudo's (1)

Con này tính úm Zì bị thầnquynh à? Hay úm Zì zìa-hiu non?

Dcm banhdá Giùn mà chúng cô bắt Zì nom, thỳ thà hoạn mẹ Zì dy còn hơn.

Dcm chết cười mý batoong. Chả còn niềm-vui déo nào nữa à? Lôi mẹ ảnh ôngcụ za mà ngắm.

Chợ Coi thỳ chưa hồiphục. Kinhtài ảmdảm chót mùa. Côngviệc dông như thác như mưa. Lại còn zảnh nom banh Giùn.

Tường Trần said...

Ref: Asinerum Project Commander (2)

Chào Zi và các Bựa, anh mới vừa chập chững nhập món đồ điện tử từ bên Pháp về Giùn bán, anh đã lên phòng hải quan UPS Nụi chó deal với nó về việc xin khai thuế viết tay và sẽ cưa đôi số xèng thuế ( như nhời Zi dạy ) mà bọn hải quan không chịu, anh trồi lên vấn an Zi và các Bựa, và anh muốn xin lời khuyên làm sao để deal thuế với bỏn, đúng là lần đầu, anh lúng túng rất. Thành Zi và các Bựa

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (3)

Bảo mý nó, anh không cần hóadơn tàichính dâu, chúng cô muốn mần sao thỳ mần.

Vậy thoy, còn-lại tự hướngnghiệp nhânzân.

Chứ tựzưng xông vào dòy cưa thuế, thỳ là cô, cô có nhận không?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (3)

Hảiquan UPS, xưa nằm ở phố déo gì Phạm Hùng kéo-zài, giờ déo biết nằm dâu, là bọn khá zắn-mặt.

Phòng của chúng zộng thôngthống, nằm liền mý phòng nghiệpvụ của côngty UPS. Dcm thaotác mý bọn này khó phết.

Chứ bọn DHL hay FedEx lại khá dơngiản. Còn bọn EMS (của Giùn) thỳ lại thoáng quá hehe. Chúng gạ khách chia-thuế côngkhai luôn, vì chúng nằm mẹ trong bưudiện.

Sao không ship hàng qua bọn dó? Qua UPS làm déo gì.

Tường Trần said...

Ref: Asinerum Project Commander (5)

Thành Zi, cái hãng đó chỉ gửi qua UPS thôi Zi, anh không có lựa chọn khác, văn phòng UPS bây giờ ở 26 Phạm Văn Đồng Nụi cho đấy Zi, mà đuo má, theo Zi anh nói thế, ngon thì nó nghe, nó không nghe nó giam hàng của anh thì sao hả Zi?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (5)

Còn cách khác, là cho dịachỉ dặng seller gửi mẹ hàng zìa hảiquan gabay. Gòy chúng cô tự dánh xe lên gabay mà nhận hàng.

Bọn Giùn nhập hàng nhiều (chảzụ mần ngạch nhập-hàng thuê) thỳ dều zùng cách dó. Chứ sao chịu nủi thuế của lãnhchúa.

Bọn hảiquan gabay thỳ có luật từ trên xuống zưới gòy. Chúng zất dồnglòng chiachác thuế theo mức cốdịnh, cứ thế mà làm déo cần mặccả.

Dcm tuynhiên, thithoảng chúng zởchứng, cấm món nọ món kia (dcm như Cam Giaothông thithoảng déo nhận xèng bátánh, mà phạt). Nên chúng cô cần cậpnhật tintức thườngxuyên từ các nhânzân khác.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (6)

UPS thế là vưỡn dịachỉ cũ. Nó ở dó chục mùa gòy.

Hảiquan không nghe thảoluận chiachác, thỳ nó bắt cô nạp dủ thuế gòy mang hàng cút cho khuất-mắt. Chứ nó giam hàng cô làm déo gì.

Tường Trần said...

Ref: Asinerum Project Commander (7)

Anh thử khai hàng mậu dịch, deal để nó xuất thuế viết tay, mà nó kì kèo, bên trong món đồ điện tử đó có chứa cái gì thì sao? Bọn nó cứ phải sờ được, thấy được nó mới viết tay.. Haizz, nó nói vậy anh ngậm ngùng đi về à

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (9)

Con nài ngu thặc.

Nó làm-màu dó. Cứ dồng-ý cho nó khám nó sờ thoảimái. Chả sao cả. Sợ déo gì mà không cho nó sờ hàng?

Bọn hảiquan déo nào cũng dòi vậy tất. Dcm lại còn muốn hàng nguyênthùng mang zìa, à cơ?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (10)

Khai phi-mậuzịch, nghe chưa. Chứ khai mậuzịch thỳ bốc cứt gòy.

Tường Trần said...

Ref: Asinerum Project Commander (11)

Anh rõ rồi Zi. Nhưng hàng của anh, mà bóc vỏ seal bên ngoài là đéo con nào mua, phải nguyên vẹn như thế bỏn mua nó mới chịu,

Tường Trần said...

Anh nhầm, sorry Zi, anh khai là phi- mậu dọch đấy

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (12)

Ngu vãi tom lồn ra cáy dcm.

Nó bóc thùng chứa thoy, thùng giấy carton ý, chứ bóc tem làm cặc gì.

Tường Trần said...

Đó là cái ví Ledger Nano s đặng trữ coin đấy, nó mà bóc cái bên ngoài của anh ra thì bán cái lìn gì nữa Zi

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (15)

Ui dcm tưởng gì.

Hàng này hehe bọn dệ Zì nhập zìa cả tấn. Déo ai thèm bóc tem.

Tường Trần said...

Có khả năng như Zi nói, nhưng cũng có thể nó bóc cả cái box của anh ra, vì nó khăng khăng không biết được bên trong đó có chứa cái gì, thuộc tạng phần mềm, hay cái gì đó vô hình Zi nhé

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (16)

Mà dcm bọn Bương dó giỏi thật.

Chỉ là cục USB, chúng môngmá tý gòy bán cho Giùn mấy chai, lãi mẹ 20 lần.

Tường Trần said...

Đấy Zi xem, Zi khai sáng cho anh chỗ đó. Chứ cứ để lãnh chúa hút máu thế này, anh sống thế đéo nào được

Asinerum Project Commander said...

Hoy Zì zí buồi vào hehe. Cô cứ tự làm vài lần gòy quen. Dường dy nước bước thế là Zì giảng dủ gòy.

Tường Trần said...

Bọn Pháp lợn đó Zi kèn to, bây giờ bỏn cháy hàng về Giùn này, các con giời kêu la om xòm, mà đéo có UsB mà bán chứ dcm

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (18)

Dcm phải khai là, USB.

Déo ai lại khai Nano Wallet hehe. Chúng hảiquan nom déo biết là cặc gì. Còn chưa có trong zanhmục tính thuế.

Khi nào chúng biết rõ zìa hàng dó, thỳ thoy, nhập món khác.

Tường Trần said...

Mà đéo gì nhập hàng tấn thì bây giờ cuzng hết cmnr? Anh dò la khắp chốn giùn thì toàn kêu hết hàng Hehe anh sinh viên tập buôn bán kiếm xèng đặng tích cóp mua học bổng sang Bương, gí buồi vào ở Giùn nữa

wet blanket said...

Ref: Tường Trần (15)

Cứ khéo mùm bảo nó, thật tình vào, cái này bóc ra thì khó cho bọn em lắm lắm, anh coi sơ ngoại quan dùm em hàng hoá an toàn ko phải danh mục hàng cấm

Nếu xui lắm, nó rắn, đòi bóc thì cũng chỉ bóc 1 mẫu thử ra mà thoy, coi như hàng mua về xài thử nắm kỹ thuật mà giảng cho nhân dân mua hàng, hehe. Đống còn lại nguyên seal thích nhé

Tường Trần said...

dcm, hehe nó đánh hàng của anh vào mục hàng điện tử đấy Zi, chối tdn được.

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (18)

nhân dân bương tài tài là, cứ đặt hàng thâm trấn dập nhãn brand bương lên chạy ads là bán ào ào, đcm ào ào. Giá thì hehe như Dì giảng
Mà Giùn ta chửa thấy ai bắt chước, dù ở ngay sát bên hông khựa

wet blanket said...

Anh cũng giống con Dì kệ cụ bọn Giùn la hét bóng bánh, anh tranh thủ mần tý sổ sách buổi đêm cả hóng bựa hehe đéo hơi đâu

Tường Trần said...

Hehe, anh ưng cô Wet à, anh sẽ thử lần tới. Mà anh hỏi bên nước Mẹ, các bạn ý kêu có mà đéo dám nhập về các cô ạ, sợ bỏn làm mất dạy, đến lúc về bán cho nhân dân mất hết cmn coin thì hỡi ôi,.... dcmn

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (25)

Ngu. USB phải trong hạngmục linhkiện máytính, thuế quãng 5-10% dcm nó déo cốdịnh thế mý Giùn.

Mà thuế 5% thỳ nạp dủ cũng dược. Có déo gì phải cưa. Nạp dủ thỳ déo con nào bóc ra dâu. Chúng vờvịt dưa vào máy soi qua xíu gòy xong.

Tường Trần said...

Cái khác không sao, cái này bỏn làm rồi cài mẹ cái virus hút coin dần dần về túi bỏn thì sao các cô? Anh cứ băn khoăn chỗ đó,

Asinerum Project Commander said...

Dcm con Chăn Ướt mua USB zìa mà làm mẹ cái Hard Wallet ý còn ngon hơn dánh Coi trên sàn.

Dcm nếu là za baonhiêu bán hết býnhiêu như con gì kia bảo, thỳ dcm thành trẹophú ôngtơn trong nháymắt

Tường Trần said...

Dcm Zi chửi anh nghe ưng rất à,

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (28)

Hehe bọn Pháp cũng mua của Mẹ zìa gòy bán cho chúng cô dó.

Chết cười mý Giùn.

Tường Trần said...

Dcm, Pháp lợn đang stop shipping để sản xuất đó, bỏn thông báo vậy.

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (33)

thật ko hehe
anh vưỡn chửa cảm nhận ra được nhu cầu của nhân dân trong sp này
cơ mà anh sẽ thử

Tường Trần said...

Dcm,a nghĩ Pháp lợn nó có công nghệ, còn gia công thì gửi cho nước Mẹ chúng ta làm là chuẩn cmnr.

wet blanket said...

thách thức lớn nhất đầu tiên anh nghĩ tới của dòng sp này là nhỡ nó tạch, thì nhân dân tìm tới nhà bổ đầu lâu ra chứ đéo đùa

however, I'll give it a try

Tường Trần said...

Ơ thế cô Ướt trữ coin dùng local wallet à

Tường Trần said...

Dcm chả vậy, thưa Cô. Tụi nó mua còn đòi chụp ID của anh, bán hàng dởm cho nó, thì sau đó tính sao ???? Nhỡ đâu nó nghịch ngu, dính virus mà đéo tỏ , thì cũng đi tong rồi

wet blanket said...

Ref: Tường Trần (38)

ah đâu, địch cụ con nài hehe

Tường Trần said...

Dcm, a hỏi cô dùng local wallet à, anh thấy bỏn holder ưng rất ông Nano Wallet này đó

Tường Trần said...

Dcm, dút ra dút vào, các cô thao tác như cắm usb vào PC, rồi dùng phần mềm của bỏn đặng giao dịch, kiểm tra, tất tần tật...

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (18)

Dcm chúng cô zùng cái ví-cứng dó liệu-chừng dó nha.

Sau 3 lần nhập sai password, nó tự xóa mẹ hehe. Mà dcm có con nào zám chắc mình luôn bấm dúng password trong 3 lần?

Dcm tuy nghe cóvẻ khó, zưng tháo mẹ nó za, ngắt IC diềukhiển, thỳ các anh háchcơ lại lấy data như bìnhthường cáy dcm. Chả có protect déo gì nữa.

Vì những tínhnăng chóghẻ dó, mà bọn Bương có con nào zùng dâu. Dcm toàn Khựa, á-tăm, phi-mọi, zùng thoy.

Tường Trần said...

Chào ngày mới Zi và các cô phát nhề.
Have a nice day !

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (43)

Dcm cái ví-cứng dó nó chứa nhõn file Wallet.dat (or the likes, tùy loại xèng Coi), chứ có déo gì dâu.

Zưng nó thêm con Chip dieukhien cái mànhình bebé, bảovệ bằng mậtkhẩu mini (nhõn 4 kýtự), nhằm mụcdích phỉnh nhânzân là chính. Chứ tháo ra, nom nhõn mấy file ví-mềm hehe.

Tường Trần said...

Ref: Asinerum Project Commander (7)
Bỏn sản xuất ví cứng cho các cô 24 key-words to reset trong những trường hợp mà Zi nói đó

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (46)

Thì nó là phầnmềm như tạng Electrum thoy. Chả có cặc gì.

Tường Trần said...

Bỏn sản xuất dùng tamper proof bên trong cái ví đó, cái đó bảo mật chống hackers có phỏng Zi?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (48)

Chả có bảomật déo gì dặcbiệt, ngoài mãhóa theo cách bìnhthường, ỵchang các phầnmềm wallet như Bitcoin-qt, Myst, Electrum etc.

Tường Trần said...

Nano wallet , chứa khá đa dạng các ông coin, tokens, mấy coin nền tảng ERC20,

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (50)

Con này ngu. ERC20 là ETH chứ déo gì. Ví-cứng nó soạn cho có vài Coi chính thoy. Còn déo bằng Jaxx.

Tường Trần said...

Dcm, nhưng bỏn tích hợp trữ nhiều ông coin thua Zi, mấy loại local wallet khác tạng của ETH,... thì a đéo rành

Tường Trần said...

Mà kệ mẹ bỏn, nhân dân ưa Nano wallet nên anh cứ bán cho các anh ý Zi ạ,

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (51)

Zì nom zùng Jaxx khá ngon. Tạo dịachỉ vý, lấy private key, backup ví, etc, gòy copy ra USB cất lungtung khắp nơi.

Khi nào dông xèng (các loại luôn), thì dủi qua BTC, gòy phóng zìa ví ziêng của BTC Node. Vậy thoy.

Tường Trần said...

Anh sẽ xem cái ngón đó... Đa ta Zi

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tường Trần (53)

Bán thỳ cứ bán, zưng Zì khẳngdịnh là déo có tươnglai nào cho mấy cái ví zỏm dó. Vậy thoy.

Bọn Giùn ngu, thỳ cứ cướp của chúng. Zưng dừng dầutư nhiều quá mà vỡ mẹ mùm có ngày.

Tường Trần said...

Anh đã tỏ, thưa Zi

wet blanket said...

Ref: Tường Trần (41)

Tôi thì trước có từng xài thử local, nhưng để nghiên cứu là chính. Bỏ ví online tiện hơn, nói thì nói giá trị cũng ko cao slgb. Khi nào giá trị đầu tư lên tầm 100k tơn thì tính tiếp hệ hệ

Btw, ko con bựa nầu thích ví lạnh đâu hehe, sure

wet blanket said...

Kêu là đấm buồi vầu coi banh giùn, nhưng mà nói ra cũng có nghe hóng chớ địt mẹ biết tý đâu có thừa.

"Khi chúng cô sống giữa ổ bầy giùn đầy manh động và nhạy cảm, chí ít, các cô cũng phải giả vờ là chúng"

Nhời anh ướt, tạc mẹ vào đá lúi

wet blanket said...

Cũng có nhời khen cho U23 Giùn, dù anh biết thừa bọn đại bàng mua độ hệ hệ

wet blanket said...

Ref: wet blanket (60)

chúc mầng các anh
[img=http://intermati.com/chickie/sun/Dec/15416937_10210468360639587_1466309638_n.gif]

Con bà nó said...

Anh cũng đéo thể hiểu nổi tại sao Zùn chúng cô thích cái USB đó thế. Hồi ở Zùn anh cũng đã từng mua hộ 1 con eth trader. Con đó IT tay chuyên đàng hoàng. Anh hỏi cỏn có biết cái cục USB đó hoạt động ra sao không? Nhỡ mất thì sao? Nhỡ nó die thì làm thế đéo nào recover đống coin trong đó? Cỏn đéo trả lời được chỉ bảo thấy Zùn hay dùng thì cỏn dùng. Mà đcm cục đó đéo hề rẻ.

Mua về đến VN là 2.7 chẹo ông cụ. Mà vẫn đắt hàng như tôm tươi. Đcm đúng là không kiếm tiền trên sự đần độn của đồng bào thì kể cũng hơi phí thật.

Attach là cái hoá đơn của cục USB anh đã từng mua hộ. Đcm chết cười với Zùn.
[img=https://2.bp.blogspot.com/-iwkx4sQSt8M/WmPZuAClryI/AAAAAAAAErY/ncG947kAo6oxnVn25ZmzjxfgxRkKj36BwCLcBGAs/s1600/Wallet.png]

Con bà nó said...

Mà đcm, sáng nay chạy bộ về anh mở thử facebook ra. Thấy đỏ rực 1 màu. Con Zùn đéo nào cũng VN, U23. Bất kể location ở đâu, từ HN, HCM, Queensland, Sydney cho đến Toronto.

Lên quán bựa mà cũng đéo thoát khỏi đám đông lúc nhúc đó. Đcm chúng cô đéo còn niềm vui nào khác ngoài những gì đã được cộng quân lập trình sẵn trong não bộ, hay sao?

Tường Trần said...

Giùn được định hướng bởi những cái trang web hướng dẫn niu bi tập tọe chơi coin, đương nhiên việc bảo mật sẽ đi kèm mà anh Con bà nó.Chủ yếu là loại ví usb này,bây giờ một cô nào đấy, tung sự thật như Zi nói về ví usb đó, chắc cả đám lại vứt đi ngay. Nhưng anh cũng chỉ giúp nhân dân và lấy tiền của bỏn thoy, nhân dân thích ưa ví usb, thì anh mua về cho các anh ý dùng.

Tường Trần said...

Lâu lắm rồi, anh đã không theo dõi banh Giùn, hehe, nhớ hồi trước còn tintin, mỗi khi xem banh Giùn là lòng tự tôn dân tộc nâng đến tận cung giăng, bây giờ thì tránh càng xa càng tốt.

thì bựa bựa said...

Ref: wet blanket (61)

Tộ xư con ƯỚt mần anh phọt mịa bát phở dang cắn dở

Bao giờ văn_hoá Giùn dược như trong ảnh ạnh nhỉ?

Nhẽ trong mơ?

Remi said...

Thưa Zì và chibộ
Zì và anhchi tinhhoa có thể giảng giúp anh về phầnmềm quảnlý doanhnghiệp (tích hợp kế toán, bán hàng..) không?
Hiện giờ thịtrường đôngvui quá.
Anh cần sắm cho côngty anh chuyên về thựcphẩm tươi, quy mô cũng vừa và nhỏ thôi.

Thôngtin anh mong được chia sẻ về những yêucầu cơ bản mà công cụ mang lại được, việc thaotac thủcong nhiều không? NCC uy tín mà quý anhchị đã trải nghiệm... Chiphí thì anh thấy mỗimùa trên dưới nghìnTơn thì cơbản khôngthànhvấnđề.

Trântrọng, lạy tạ Zì và chi bộ

Asinerum Project Commander said...

Ref: Remi (67)

Cái ý kêu là ERP.

Zìa ERP, Zì dã giảng cơman lần gòy con bò. Dcm biếng như ngựa ý.

Các hệthống ERP dảmbảo caoboong thường zất dắt. Chảzụ SAP lên tới cả vài trẹo ôngtơn, cộng thêm hàng trăm ngàn tơn mỗn mùa. Ngàn tơn thỳ chỉ mua ERP của Giùn thoy.

Mời gúc Online ERP.

Lếu khảnăng tàichánh của zoanhnghiệp chúng cô còn hạnchế, và batoong kỹthuật and/or như batoong quảntrị cũng thiếu hay déo có, thỳ thử con nài nom:

https://www.bitrix24.com/prices/

Note: Zì chưa zùng, chỉ gúc, nên Zì không dảmbảo dâu nha. Chúng zùng Cloud cho database.

Giá quãng 1 trump cho 1 tháng, 50 users, 5 admin, 100GB lưutrữ.

Như vậy cũng tạng vừatầm cho zoanhnghiệp Giùn zânlực quãng vài ngàn batoong và zoanhthu quãng vài trăm bịch ôngcụ/mùa.

Chứ tính mua ziêng 1 cục zìa máy nhà và tự vậnhành, thỳ 1 là dắt như Zì giảng above, 2 là mua hàng phò của Giùn, giá quãng vài chai ôngcụ.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (68)

Dây là 1 trang sosánh các quân Cloud ERP. Chả tỏ nó có dủ uytín không, hay là quảngcáo tráhình.

https://www.softwareadvice.com/erp/web-based-erp-software-comparison/

Phầnda các ERP trong zanhsách dó là Cloud, Web-based, aka thaotác qua mạng trầngian như 1 website. Mức antoàn như nào, thỳ Zì chịu.

Nếu zoanhnghiệp chúng cô nhỏ & vừa, thỳ cothe zùng Blockchain ERP của Zì, free 1 mùa. Cơmà hehe Zì chưa tungxùy ra côngchúng, nhõn dang thử zùng nộibộ hehe thế mý trùm.

Remi said...

Cảm ơn Zì buồi hoành. Anh sẽ lội lại các cồng của Hiệutrưởng để tìmhiểu. Sau khi đọc và gúc sẽ lại rửatai nghe chửi.

Chúc chi bộ tối Chúa nhật an yên, giao cấu quật cường cho tuần mới!

Bon chen said...

Zì ui sao bốt bài nhanh thế ạ, phải để một (vài) người còn ngâm cứu chứ?

T Bạc said...

Ref: Con bà nó (63)

hehe, cả đời người mới chứng kiến bóng đá Việt Nam lọt top 4 U23 Châu Á. Đéo sướng mới lạ
Nhỏ nhen quá, làm gì, cho chúng vui đi a

Mr.Orlando said...

Ref: T Bạc (72)

Đúng gòy cái gì mà cực đoan quá cũng hông tốt he he he, chính xác là hôm qua vào tất cả các

Trang lá cai của Zùn đều vuốt trụ như cô Con Bàn Nó đã đề cập, có khoảnh khắc anh cũng. Tuôn nước mắt trời tuôn mưa, như anh ông cụ chết vại nhẽ đâu, anh lãng mạng đa sầu, đẹp chai đá bóng hay bóng chuyên giỏi, vại mà vàng son xinh đẹp QB hông yêu anh, hở hở? Tuy anh hơi nhăn da,và hói chỏm đầu, hề hề nhưng hông sao, kèn vẩn còn chạy tốt ahihi.

Asinerum Project Commander said...

Ref: T Bạc (72)

Bọn nào vui, thỳ kệ con mẹ chúng. Chúng vui quá, gòy bú-ziệu, dộngkinh, lao mẹ xe xuống vỉahè chết mẹ hết, thỳ càng tốt.

Zì thỳ hoàntoàn déo có cảmnhận gì. Chả vui thỳ dươngnhiên, cũng chả buồn.

Dcm một doàn banh hàinhi U18 vào dến chungkết một giải lìutìu toàn á-tăm. Không nhẽ niềm-vui của chúng cô nhỏnhen dến thế sao?

Zĩnhiên các lãnhchúa thỳ khoái diều ý. Dó không là vấndề của Zì, và cả của chúng cô. Dcm càng khiến chúng cô cuồng lên zìa chủnghĩa zântoọc, chúng lãnhchúa càng sungsướng.

Zì chỉ vui khi gabay Longthanhcho hoànthành, hay caotốc xuyen Giùn dược khởidộng. Hoạc vui nhất là khi, dcm xekêu bị cấm trên toàn cõi Giùn không thờihạn. Hoặc chỉ cần, thuế hànghóa giảm nhẹnhàng 1-2 nấc. Hay biêngiới Khựa Giùn dược mở không visa. Hay dạikhái thế.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (74)

Giùn chúng cô có vôdịch WC, Zì cũng déo quantâm, nếu diều ý déo mang lại lợinhuận gì thiếtthực, chảzụ uytín Giùn dược nângcao chútdỉnh trên trầngian.

Dcm thựctiễn chothấy, saukhi Dại Hàn vào bánkết WC 2002, xứ Hàn déo có cặc gì nângboong, kểcả trong môn dábanh.

Tuynhiên, olympic Seoul 1988 hoặc Tokyo 1964 lại là chiện khác. Sau 2 vụ dó, tiếngtăm của Hàn và Nhật tăngcường thấy-zõ. Và diều dó cũng không phải là việc bìnhthường, vì có nhiều nước mần olympic mà chả thu lợinhuận cặc gì, như Hylap, hay Úc, và cả Khựa cách nay vài mùa.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (75)

Zì déo trách chúng cô vuimừng. Zưng cách vuimừng tháiquá của chúng cô khiến Zì dauxót.

Dau cho chính chúng cô, và cho cả chính mình.

Dcm có nhõn doàn banh hàinhi thắng 1 trận dấu mý bọn Hồi Bửn, mà chúng cô làm như chiếm mẹ dược Lào.

Hãy có lươngtri chút dy, bọn con lợn.

Mr.Orlando said...

Ref: Asinerum Project Commander (74)

Niềm vui của anh Zì thì quá vĩ dại gòi nhưng quá xa xăm, dôi khi anh tự hỏi, doàn-banh hài nhi u-dôi mươi, dá-chọt không khán giã, mà Zùn nhân còn vuốt trụ như thế, niềm zui dúng là nhỏnhoi

Thặc, nhưng chưa-không có niêmzui lớnlao thì nhân-zân, lấy diều nhỏnho dó dể vuốt trụ cũng là diều zệ hiệu hờ hờ.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (76)

Quãng cuối 2004, bọn Asean quyếtdịnh miễn Visa cho côngzân Giùn.

Dcm thựcsự dó là 1 ngày vui choángngợp. Zì bỗng thấy Giùn dã cao chótvót, zù zĩnhiên chưa dược vậy.

Ngay dầu mùa 2005, chỉ 1 tháng saukhi có cú xóa Visa Asean, Zì mua vé phi thẳng qua Phi, Mã, Thái, dánh mẹ 1 tua.

Chả có việc déo gì cả. Chỉ dơngiản là, nom mình dã cao bằng bọn manmọi trong khuvực, hay chưa.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (78)

Ngày dó vui hơn nhiều somý ngày Mẽo xóa cấmvận Giùn.

Mẽo xóa cấmvận Giùn vào quãng mùa anh Lơntơn. Ngày dó Zì cũng vui, zưng niềm-vui khá mơhồ, không zõzàng, vì cũng déo tintưởng cặc gì, mà mình thỳ, cánhân, chưa làm déo gì cần dến cú xóa cấmvận. Xóa xong, nhậpcảnh vưỡn khó như cũ, buônbán cũng thế.

Chứ vụ xóa visa Asean thỳ cảmgiác cựckỳ mãnhliệt. Nếu chúng cô chưa trải cảmgiác ý, thỳ hoặc là chúng cô còn quá bé, hoặc chúng cô chínhxác là zững con bò.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (79)

Dời Giùn hiếm những ngày vui lắm. Zưng zững ngày vui nhất Zì cothe kể là:

(1) Ngày 30/4/1975. Là ngày Backycho xâmlược xong Namkycho

Zì déo vui niềmvui chiếnthắng của cộngquân Lezuan. Mà dơngiản là, Zì vui vì anhem Zì sẽ déo phải vào-lính ôngcụ, và hysanh lãngxẹt vì 1 phát súng thùhận của dồngbào.

Diều này, Zì dã trìnhbày trong truyện-zài Giảiphóng.

(2) Ngày xx/yy/zz. Là ngày Zì giãtừ Giùn sang một nước âubương. Chỉ là 1 cú thiênzi nhonhỏ thoy, aka zuhọc, zưng dó cũng là 1 dủithay mạnhliệt.

(3) Ngày xx/yy/1986. Là ngày lãnhchúa Lezuan lên nóc tủ. Dcm chưa từng có niềm-vui nào lớn hơn thế cho dến ngày ý. Dcm vui hơn cả ngày xâmlược thànhcông Namkycho 30/4/1975.

(4) Ngày xx/yy/1988. Là ngày dầutiên xóa mẹ chếdộ ngăn-sông-cấm-chợ tại Backycho và toàn Giùn. Dcm dó là 1 niềm-vui sữngsờ, không tin vào tai mình. Có zững chị conbuôn khóc-òa giữa chợ, vỳ từ ngày này, chị ý không còn dược dy buôn-lậu thịt-heo nữa. Chị tựzưng thành người lươngthiện, zù chị chả làm déo gì hehe khác bìnhthường.

etc......

feelthelove said...

Phận giùn như con sâu con kiến, vui mừng những thú vui củ cặc nhất

Tỷ Phú Say Lìng said...

Ref: Asinerum Project Commander (80)

Zì kể thêm về niềmvui 2,3,4 đi. Đặc biệt là anh lãnhtụ tèo thì có gì vui? Anh ý điều hành kinhtế kém nhưng mà anh nào mà chả ngu. Anh khác lên khác cặc gì?

Tôi cũng chịu luôn đéo hiểu có gì mà đám Giùn chúng cuồng thế. Đổ ra đường để ăn mừng. Biết thế tôi làm ít cờ với áo ra bán kiếm lời tí. Mà không biết có nên chơi bet như Zì dạy không nhỉ? Khéo giờ bọn Giùn tin mình số 1 quả đất mẹ nó rồi. Đặt cửa trận sau khéo ăn dày hehe.

Nhiên An said...

COn nào chưa biết Dzì ngài thì người đơi: http://soha.vn/lao-gia-khong-co-tuoi-o-ha-noi-pha-vo-cac-gioi-han-thoi-trang-khien-lop-tre-nga-mu-2018011422242436.htm

Asinerum Project Commander said...

Ref: Nhiên An (82)

Con ý là con Bạch Hạc Minh bên Facebook.

Déo tỏ tại-sao con ý có trong zanhsách bạn của Zì.

Dcm lúc déo nào mở FB ra Zì cũng nom ảnh con ý to-bự chình-ình giữa mành.

Con ý zất dông áo-quần-giày-túi-mão, zưng gu zất dơndiệu.

Gu của con ý cothe xếp vào tạng Retro.

Zù deo zất nhiều thứ trangphục, zưng tựutrung cỏn vưỡn chỉ có nhõn món áo blazer và quần phá-cách, sometimes thỳ dánh cả vest. Mão chỉ có 2 tạng là phớt mý cát. Xách {bag} cũng nhõn 1 tạng, to bự và 1 màu nâu-vàng. Giày cũng nhõn 1 tạng oxford (hoặc naná zòng ý), zù cothe cao-thấp to-bé khác nhau.

Silk said...

Chiến thắng chấn động địa-cầu cơ mà, hãy tự hào đi chúng batoong hehe

[img=https://scontent.fsgn2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26814819_10214857014440490_5347178247221255949_n.jpg?oh=27525b2d36b2a9713e05c044a2501829&oe=5AD885DF]

Silk said...

[img=https://1.bp.blogspot.com/-npoEqyKGohY/WmV3rqPIZJI/AAAAAAAAFE0/7rws9rKsznAoobJdPcqhTCjIJZxB6RuPACLcBGAs/s1600/26814819_10214857014440490_5347178247221255949_n.jpg]

Khoai said...

[si="6"]dcm nghe bạngái anh ziễntả niềmvuôi của em ý mà anh nghẹnngào đéo cắn sáng được luôn

hoy cũng lỡ gòi chiệukhó chờ tới trưa bú ly vodka đỡ đói[/si]

Silk said...

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=XWOP9GYP2_s]

Niềm-vui của anh Bương =]]

Khoai said...

[si="6"]còn môn banhbóng trên thế giới từ vài chục mùa nay đã biến thành game, chớ hổng còn là môn sport, nó chỉ real hơn mấy môn entertainment chútxíu

mà game thì nên cáđộ, không nên tựhào, đéo ai khen đứa chơi game giỏi

but thắng game như vữa, thì nên xuống đường, anh khuyên[/si]

Khoai said...

[si="6"]nếu ba yếutố hìnhthành nên một môn thểthao là nhanh, mạnh, khéoléo thì anh chỉ thích điềnkinh mới đua xeđạp

không fải fảnđộng, but hai môn mổn mà Giùn chơi, anh cũng đi nghe[/si]

Khoai said...

[si="6"]ừa nghe nói bạngái anh trước có thamgia môn boxing, cũng sport fết[/si]

Chimnho said...

Các anh chị có cái nhìn khá phiếndiện về Hardware wallet {HW}, làm tôi rất phiềnlòng quá. Cóthể phánđoán cách không xa thựctế là hầunhư chưa có anh chị nào dùng bỏn, kể cả Zì ngài trứ-zanh hoànvõ, hoặc anh đéo gì nhập hàng về tung-xuỳ xuống nhândân Giùn.

HW có một tínhnăng mà các phươngán lưutrữ xèng-mạng xưa nay chưa never có. Đó là private key(s) sẽ hoàntoàn không rời khỏi nó, khy các anh chị check tàikhoản, nhận, hay gửi, hay whatever mặclòng. Tức-là cóthể dùng antoàn trên máy đã bị nhiễm virus, bị hắc-cơ kiểm-soát, etc. aka compromised. Cụ-thể mời gúc.

Password hiệntại gồm 8 digits, not 4. Việc sửdụng nút cứng để confirm transaction là thêm một tầng bảovệ nữa trước các anh hắc-cơ.

Khy các anh chị input quá 3 lần, thỳ dễ-dàng khôiphục lại bằng 24-words seed, tươngtự electrum.

Các taychuyên âubương cũng khuyếncáo dùng HW, chứ không phải chỉ phụcvụ quân á-tăm hay phi-mọi. Chỉ riêng Ledger Nano S đã bán được trên 1 trẹo chiếc trong nhõn hơn năm, chưa kể các dòng khác của Ledger, và của đốithủ Trezor ra đời trước bỏn vài năm.

https://twitter.com/LedgerHQ/status/953284896700751872

Chimnho said...

Đaphần các anh chị Giùn, vừa dùng máitính để trữ và buônbán coi, vừa dùng để vào pornhub, đôikhi đồngthời. Đừng chối, tôi đy guốc vào trong bụng các anh chị, chứ lị.

Ngày các anh chị bị hắc-cơ dọn sạch tàikhoản có-lẽ không còn xa. Chẳngqua hiệntại đaphần số-dư còn quá nhỏ, nên chưa bị để mắt tới thôi.

Mời đọc lại các bàigiảng của Zì ngài mà tăng mứcđộ bảomật lên đy. Lúc mất sạch thỳ đừng lên đây khóclóc.

Biết tiếng bương thỳ đọc thêm cái nài nữa, vuilong.

https://steemit.com/bitcoin/@notsofast/4-ways-to-secure-your-bags-bitcoin-altcoins-cryptoasset-tokens-whatever-a-notsofast-security-primer

Chimnho said...

Bài trước thấy anh Ngựa khoe lên đời xe-bương, không thấy con nào chúcmầng nhở. Dcm các anh chị cũng gato phết đới chứ đéo đùa hehehe.

Chúcmầng anh Ngựa nha.

Mà rút dần qua bíchcoi đi thôy, lậm vào MLM coi lắm nữa khéo đéo rút ra kịp là cũng bângkhuâng phết đó. Chúc anh càng cấng sỏi mềm.

Tran Tuan Son said...

Sáng nay đang đứng chờ ông bạn ở cổng công ty, tự dưng có ông Grabber trả khách ở cty bảo anh ơi em có cái này mời anh xem, bất chợt nhớ đến em Nga mùa xưa miệt mài, miệt mài PR cho PLC, giờ không biết em Nga tầu ngâm hay còm ở nick nào nhể.

[im]https://4.bp.blogspot.com/-WM4Ti50K4DY/WmWnc-BDeFI/AAAAAAAAAqI/B7trssxh4IwBAIpFMWCRuvYbhS1A9gdGwCLcBGAs/s1600/plc.jpg[/im]

wet blanket said...

Ref: Chimnho (93)

địt cụ cỏn khoe hoài chứ đéo phải lần đầu, batoong dĩ nhiên cũng chúc tụng hoài, gato cái đầu buồi

Mà khoe là để khen, nhưng ngặt nỗi chỉ nhõn mấy hình chọt quả nhà khang điền, hay hình chiếc bim mui trần, để đáp lại nhời khen, cỏn còn không thèm mặn mà bốt quán, thì khen cccc gì nữa? thưa nhân dân

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (91)

Con nài, nhẽ, chưa baogiờ là, zân aiti taychuyên, hehe?

Khi 1 ví dược tạo-ra, nghĩa là 1 public dược tạo, cùng mý nó, là 1 private key.

Ví-cứng hay ví-mềm buồi nào cũng vậy.

Vậy thì, căncứ déo gì, mà, private key(s) của ví-cứng, khongthe rời khỏi nó?

Chết cười mý con bò.

Zững private key ý, dược ghi lên chính con USB aka ví-cứng, zĩnhiên zưới zạng mãhóa, như trong các phai Wallet.dat, mà thoy.

Muốn mở phai Wallet.dat dặng dọc private key(s), chúng cô cần các mậtkhảu của mình. Hoặc quên mậtkhảu, thỳ còn 24 hay 12 con chữ Seed.

Vậy các con Seed zùng làm gì? Hehe zùng dặng mãhóa chính mậtkhảu của chúng cô, thế mý buồi.

Zĩnhiên ví-cứng có 1 lợinhuận không nhỏ, là, ít (chứ không phải không) lo bi virus tànphá. Mà chứcnăng ý, thỳ hehe, 1 con USB nào cũng cothe có dược. Chúng cô thường bỏ ví-mềm trong máy zùng chung cả BTC và Porn, nên việc có 1 USB táchkhỏi, là việc nên làm.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (91)

Zì déo zùng ví-cứng, vì nó vừa dắt vửa chả có déo gì nủibật, chứ déo phải Zì doán-mò.

Việc bấm cùng-lúc 2 phím của ví-cứng có táczụng gì? Nó ychang việc chúng cô click vào nút "I am not a robot" khi bốt cồng Quán Bựa, mà thoy.

Asinerum Project Commander said...

Chúng cô cứ mua ví-cứng, gòy gửi nó cho Zì.

Zì sẽ dảmbảo lấy toànbộ data của nó zìa cho chúng cô coi. Zĩnhiên data dã dược mãhóa, chứ không phải data xịn.

Nếu không làm dược, Zì dền 1 thành 3, okay?

Asinerum Project Commander said...

Ref: wet blanket (95)

Zì cũng dồngtính mý con Ướt. Zì nghe có mùi thoangthoảng hehe sorry nếu Zì nhầm.

wet blanket said...

cứ lâu lâu, ngoi lên bốt mẹ quả cồng nhõn đéo quá 2 dòng, thì có bọn bù điên, mới xúm vào khen, đcm

Asinerum Project Commander said...

Zì nghi con Nhọ cũng chưa-từng zùng ví-cứng hehe.

Zùng ví vỉ như nào?

Là chúng cô phải nhét nó vào máytính, hoặc phônkhôn (qua zây cable dy kèm). Gòy bật App trong máytính, hoặc phônkhôn, lên.

Nghĩa là, thànhphần quantrọng nhất của ví, déo nằm trong chính nó, mà nằm trong con App, hehe.

Vậy ví vỉ zùng làm déo gì? Dơngiản là zùng là folder chứa phai Wallet.dat.

Nơi ví vỉ, có 1-vài doạn code nhỏ {applet} ghi trong ROM, dạikhái có chứcnăng thựchiện vài chỉthị ngắn của App, như dọc phai, xóa phai, ghi phai, dè phai, thông qua 1 con chip mini.

Dơngiản vậy thoy.

wet blanket said...

Ref: wet blanket (100)

hoặc đương cố tỏ ra mình ko phải là tạng hehe gato, đặng chỉ trích bọn còn lại

địt cả lò nhà con chim nhỏ

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (91)

Bấm sai mậtkhảu 3 lần, thì ví-cứng nó xóa mẹ sạch data trong ví, nghe chưa.

Có buồi ý cơhội mà lấy Seed.

Dúng là con zùng ví trên Gúc hehe. Dcm con Nhọ.

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (103)

Dù biết cũng được thời gian, nhưng anh cũng chưa xài qua là bởi

Nghĩ tới việc tài sản của mình phụ thuộc vào sự sống còn của 1 ông chiếp nhớ xứ thâm trấn, thì anh đấm buồi vào dùng, đnn. Đến cả mấy loại ổ nhớ, siêu-cabin của bọn Gúc, còn phải xài thuật toán phân tán dữ liệu, ma trận backup,.. phòng hờ trục trặc hỏng hóc, thì con nào dám nhét lượng lớn coin vào nhõn ông usb "1 chiều" này thì đúng là điếc ko sợ súng

wet blanket said...

Trừ phi, ông usb nài có tính năng tự backup nhanh và mã hoá, vào các thiết bị mà ông ý từng chui vào, và có thể dùng thiết bị chuyên dụng đặng restore, rollback ví trong trường hợp mất/hỏng usb, nếu nhập đủ và chính xác các passcode, keywords,... thì mới an tâm sử dụng được. Hoặc máu me hơn tính năng backup mã hoá lên mây

Chỉ có điều, phải là 1 tay uy tín như Gúc, Amazon,.. dựng lên thì nhân dân mới dám đón nhận. Cái tên ledger hay trevor nói thì nói, còn xa lạ lắm

Asinerum Project Commander said...

Ref: wet blanket (104)

Con nài cựcdoan gòy.

Nếu chúng cô có diềukiện, và trình chưa cao, thỳ xài cũng dược.

Có ví online, thêm paper-ví trên máytính, thêm quả ví-cứng này nữa, thỳ cũng yêmtâm tàmtạm gòy.

Chứ dcm déo biết cặc gì zìa nó, gòy mua nhõn nó, mặc khưkhư trên người, và hehe, lúc mở ra, déo thấy xèng cặc dâu nữa, thỳ thế mý trùm phèo.

Asinerum Project Commander said...

Bọn buônbán ví-cứng ý, Zì mý cho là, mù déo sợ súng.

Vì trong dám buônbán ví-cứng, tạng déo nào chả có con nghĩ tới trò hack mẹ App của ví vỉ. App này sẽ dược sửa dặng hehe khi nao ví dông xèng tới 1 mẻ nhấtdịnh thỳ múp mẹ xèng ý tới 1 dịachỉ của anh háchcơ.

Dcm khi ý, con zùng ví sẽ nhằm dầulâu con buôn ví mà chém. Mà con này thì cothe chỉ là zân buôn thoy, biết déo gì dâu.

Dcm tómlại, xèng-mạng là quà của zân côngnghệ. Batoong nongphu chưa chơi dược dâu. Dá vungvít títeo kiếm-cắn ngắn-hạn, thỳ okay.

Nôngphu, thỳ cứ chờ dến khi nao có Bank xèng mạng nhé. Bank ý sẽ dứng làm trunggian cho các phivụ múp xèng của chúng cô.

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (106)

đấy, nếu bỏ ra cả trăm tơn mua quả ví lạnh, mà còn phải phụ thuộc thêm cơ số các wallet khác, thì anh nghĩ hehe chỉ đơn giản tậu 1 memory stick giá 5 tơn là đủ dùng đương nhiên với mức độ rủi ro hehe cũng tương đương

Asinerum Project Commander said...

Khi tongcong marketcap của mấy ông Coi mạnh nhất lên tới vài ngàn tỷ ôngtơn, thỳ Zì doán, bọn dạibàng Banking chắcchắn sẽ vào-cuộc.

Zĩnhiên chúng cũng phải chờ dèn xanh của lãnhchúa nữa. Chứ lãnhchúa cấm, như Giùn, thỳ con cụ nhà Bank cũng déo zám zâyzưa.

Khi ý, các Bank sẽ nom như mấy bọn Blockchain.info hay MyEtherWallet.io hômnay, nghĩa là chúng làm trunggian, và cắn hoahồng zịchvụ transaction (hiệntại bọn kia chưa cắn hoahồng, Zì zất nghingại quá, phàm việc déo gì free cũng không bền).

Chúng cô có xèng Coi, thỳ gửi vào Bank Coi, gòy muabán múpmung déo gì cũng thôngqua nó. Vửa nhanh vửa antoàn, lại còn có bảochứng. Zưng tốn fee.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Chimnho (91)

Zề ví cứng. Zì lại phán nhẽ chuẩn rồi cô Chim to đòanh hehe.
Nó thuần túy là con usb dẫn lối vào wallet mềm chứ ccc gì đâu. Chỉ tiện dụng hơn tí ti.
Tôi cũng dùng có con trezor mà chả thấy nó khác đéo bọn ví chùa blockchain. Vứt mẹ xó.

Hơn cái phím vật lý để bấm bấm bát uốt.
Cái nữa là có thể tạo any public key tùy thích, đổi liên tọi cho hách cờ nó đéo check dc balance mà tâm tư.
Khi check transaction thì qua thùy linh của nó luôn, cũng tiện.
Còn đâu vẫn phải login qua ví trên web của nó tạng wallet.trezor.io, hoặc chrome extension.

Vẫn có 1 nguy cơ là bọn dịch vụ ví như trezor, nano nó trốn mẹ thì khó mà vào trong ví đặng bê bit về.
Dù bít vẫn tồn tại hehe. Lấy ra nhọc đấy.

Chắc cú nhất vẫn là load bitcoin core thôi

Asinerum Project Commander said...

Zì luôn ủnghộ xèng-mạng là vì, tựzưng lượng cung-xèng trong nền kinhtế tăng mẹ lên, thậmchí tăng nhiều, mà déo có lạmphát.

Dcm thế mý trùm.

Việc ý chỉ có dược, không có mất.

Xèng-mạng hoạtdộng songsong mý xèng-lãnhchúa, nhưng cùng phụcvụ nền kinhtế. Như vàng/bạc thoy. Nhưng vàng/bạc (or the likes) thỳ tiêupha tàngtrữ khónhọc lắm, giờ déo mấy ai zùng.

Còn bọn nào lo batoong zửa-xèng, buôn-gian bán-lận, thì hehe, díchthị là quân lãnhchúa nôngphu.

Dcm tuynhiên, nếu ở Giùn, thỳ lãnhchúa sợ nhânzân sẽ chỉ tiêu xèng-mạng mà déo tiêu xèng ôngcụ, zo bảnchất lạmphát của cú xèng này.

Khi ý, nếu ngânsách thiếu xèng, mà lãnhchúa in thêm (chảzụ dặng trả lương cho côngchức), thỳ dcm, nhânzân sẽ déo vuivẻ dónnhận, và lạmphát sẽ tăng mạnh hơn bìnhthường.

Dó cũng hầunhư là 1 nguycơ.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Asinerum Project Commander (109)

Anh nghĩ bank giùn cùng lắm làm con tiệm vàng thôi chứ Zì buồi hoành.
Làm bank coin khác đéo gì sàn bây giờ nhể.
Bank có team coin buồi đâu, mà ai cho đánh. Đầu tư btc nhàn vào ICO chăng hay lending lãi suất nhớn?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Cô Lìn Farrell (110)

Con này ngu.

Dủi public-key, nghĩa là dủi dịachỉ ví. Muốn háchcơ déo check dược balance, thỳ cô phải múp xèng từ dịachỉ cũ sang.

Nghĩa là, phải mất fee hehe. Có zezang cái con buồi ý.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (103)

Trước khy load coi vào vý, anh đã trựctiếp {by my fucking hand} chuyển vào đó 1 LTC, rồi ấn sai password 3 lần để xoá, rồi khôiphục lại bằng 24-words seed trước. Rồi chuyển xèng từ HW ngược ra electrum. Sau khy ngonlành anh mới load long term investment vào trong trỏng.

Mấy con bò chưa dùng HW bao giờ đừng hùa theo Zì ngài, vuilong.

Asinerum Project Commander said...

Giờ lãnhchúa Giùn muốn thâu-thuế của nhânzân Coi, thỳ cũng chả khó déo gì, còn dơngiản hơn thu của các anhem facebookers, như vừaqua.

Dơngiản là, cứ con nào dăng dịachỉ ví nhận-xèng buônbán, thì vào public database mà check giaozịch của ví ý. Gòy cứ dếm zoanhthu mà nã thuế.

Cựckỳ giảndơn, mà chínhxác. Nhânzân déo phải khai-man zoanhthu hehe như facebookers.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (96)

Với vý cứng, khi sign transaction, software {ở đây là Ledger} sẽ gửi 1 copy của transaction vào vý, rồi bảo anh ý sign. Khy sign xong, thỳ vý chuyển transaction đã sign ra software, rồi publish lên blockchain.

Điều này tươngtự việc dùng một máitính riêng không kếtnối internet {cold storage} sign transaction vào USB {đảmbảo không dính virus}, sign xong thì đẩy ra một máitính có mạng-trầngian để publish.

That's why your fucking private key sẽ chỉ nằm trong trỏng và không đi anywhere else.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Cô Lìn Farrell (112)

Chúng cắn transaction fee thoy chứ. Còn chúng dem BTC ra buônbán lending cáccái, thì phải tự chịu zủizo.

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Chimnho (114)

Anh chả dùng suốt lạ cc gì mờ. Chỉ tiện hơn chứ k chắc cú bằng local wallet.
Mất thì đéo mất được.
Kể cả mất mẹ ví, mượn cái khác recover seed là xong.
Hack cũng đéo phải hack cái ví, mà hack bọn dịch vụ ví kìa.
Cái anh trình bày ở trển, là cơ chế trữ coin của nó, vẫn là qua bên trung gian. Nhẽ nhân dân lười load cả tấn transaction mỗi ngày. Nguy cơ bọn dịch vụ ví nó chuồn thì cô tính sao

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (114)

Dcm nếu thực thế, thỳ Zì xin chia-buồn mý chúng cô luôn.

Việc chúng cô cothe khôiphục xèng từ Seed ý còn kinhkhủng hơn bị xóa mẹ, sau 3 lần bấm sai mậtkhảu.

Vì diều dó cho thấy, bọn mần ví giữ data của chúng cô trên mạng, chứ có nhét hoàntoàn trong ví, déo dâu.

Mà hehe con Nhọ này chém vừa vừa thoy.

Zì thử ví, nhét nhõn 0.01 ông ETH. Con này nhét tận 1 ông, nghĩa là quãng 10 trump hehe. Diên có sốmá thặc.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (119)

1 LTC khy anh thử là 60 tơn thôy. Zì ngài đọc kỹ kỹ chút, vuilong dcm.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (119)

Quân chếtạo HW không giữ data ở anywhere. Cơchế tươngtự như electrum, tạo seed randomly để generate private key.

Zì nghĩ quân electrum giữ data của nhândân chăng?

24-words seed gồm 24 từ, và có thứ-tự, được nhândân tự tạo khy setup vý, và chỉ mình nhândân biết.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (116)

Con này ngu vãi. Giảng cho cô phí nhời.

Private-key, thì lúc déo nào con public transaction lên blockchain phải giữ.

Vì sao thế?

Vì quytrình của blockchain là.

Khi chúng cô muốn dưa 1 transaction vào blockchain, thỳ chúng cô phải có các data:

. dịachỉ gửi
. dịachỉ nhận
. số xèng
. etc

Muốn toànbộ các node trong hệthống blockchain chấpnhận transaction ý, chúng cô phải chứngminh dược mình chính là chủ của dịachỉ gửi.

Làm sao chứngminh dược?

Các nodes sẽ phải tiếnhành thủtục hand-shaking aka tóm-tay. Chúng gửi cho chúng cô một message dược mãhóa bằng con "dịachỉ gửi" aka public key.

Chúng cô phải giảimã doạn message ý bằng private-key của mình (dang giữ tại App local), gòy send ngược lại cho chúng. Nếu giải dúng, thỳ con kia sẽ chấpnhận transaction.

Nếu tấtcẩ các node cùng chấpnhận transaction của chúng cô, nó sẽ dược dưa vào 1 block.

Block chưa dược cho vào blockchain ngay, mà chỉ con nào hehe dào dược xèng của block ý mý dược dưa vào, aka dónggói. Gòy các nodes khác sẽ download toànbộ data zìa.

Dcm tỏ chưa bọn tayngang?

Chimnho said...

Ref: Cô Lìn Farrell (118)

Khy quân mần vý die, thỳ mời nhândân generate lại private key của mình theo các trang generate paper wallet, theo BIP39, là cơ-sở của quân mần HW.

Ví-dụ như nài: https://iancoleman.io/bip39/

Nhândân trầngian điều-nghiên chán chê mới dám dùng, và khuyến-cáo các nhândân khác dùng. Những vấnđề các anh chị có-thể nghĩ ra được, thỳ bỏn đã có giảiđáp rồi. Không thế, thỳ bán hàng cho chó, hay sao?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (123)

Quân mần ví hysanh cũng chả sao cả, miễn chúng cô có [fo: color="#FF0000"]private key[/fo].

Ví déo nào giờ cũng cho chúng cô [fo: color="#009900"]export private key[/fo] saukhi có [fo: color="#999900"]public key aka wallet address[/fo].

Gòy zùng [fo: color="#FF0000"]private key[/fo] ý ném vào zịchvụ wallet déo nào, cũng nom thấy xèng mình, và tiêupha thoảimái.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (124)

Déo lo chúng hysanh, chỉ lo chúng hehe chôm mẹ xèng của mình.

[fo: color="#FF0000"]Dcm tấtcả mọi thứ dều có giớihạn, kểcả vũtrụ, trừ lòng-tham của ông người.
[/fo]
Chânlý tạc vào dá núi của Zì dó nha bọn con bò.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (122)

Đoạn giảimã rồi send ngược-lại chính là việc sign transaction, như trong cồng 116 anh nói rồi đó thôy. Việc sign transaction thỳ cần private key, nhưng khy gửi thỳ là tạng mãhoá SHA hay whatever của private key + transaction data, khy gửi đi thỳ thôngtin chỉ cần có vậy. Do-đó private key mới không bị lộ ra.

HW thuầntuý làm đơngiản việc cold storage bằng một máytính tuyệtđối không nối mạng, và thêm vài ưuđiểm khác, như đã nói trong cồng 116.

Có gì sai dcm?

Chimnho said...

Anh đã điềunghiên kỹcàng trước khy xuống xèng.

Batoong taymơ có cãi được cái buồi anh đơi nài.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (121)

Electrum có giữ private key của nhânzân trên mạng không, thỳ Zì déo sure. Nhẽ không, vì chúng có khá dông khách.

Zưng chúng cô muốn múp xèng bằng Electrum, thì nó sẽ phải lấy dược private key của cô (giữ trong phai wallet của nó, có mãhóa bằng password).

Không lấy dược private key, thì có mà múp xèng từ buồi sang buồi.

Còn khi muốn check balance của chúng cô, Electrum phải gửi address của chúng cô lên server của chúng. Server ý cũng là một node của blockchain thoy.

Vì sao? Vì chúng cô có download private node, déo dâu.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (126)

Hiểu thế này là dược gòy, zưng tại-sao ngu?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (127)

Nếu con Nhọ bảo, anh zùng ví-cứng như 1 cách thêmthắt zèphòng, thỳ okay, Zì không có ýkiến. Dcm có xèng, thì zùng, chả sao cả.

Zưng con này cứ khăngkhăng ví ý ngoan hơn mọi ví khác, và zùng nó thì déo cần zùng ví khác nữa, thỳ Zì dá cho gụng mẹ găng ra.

Mà nhânzân tayngang thỳ thường zất ngu. Chúng nom ai giảng xuôi-tai là theo liền à. Vậy nên chúng cô muốn giảng gì, thỳ nghĩ cho kỹ cái dcm, tại Quán Bựa.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (129)

Hehehe.

Cãi hăng vậy nhưng anh vẫn biết có nhượcđiểm của HW, cụ-thể là Ledger.

Phần-mềm của bỏn là closed-source, không phải open source như Trezor. Bỏn giảithích rằng bỏn dùng encrypted chip tạng dùng trong các thẻ visa master, nên quân cungcấp chip bắt bỏn ký NDA {Non-fucking-Disclosure Agreement}, nên bỏn đéo thể open source.

Phầnmềm có vấnđề gì thỳ RIP thôy, loạnlạc khéo còn hơn cả Mt. Gox năm xưa.

Sure 99.99% là vui rồi, có phỏng. Có cái lồn ý mà đòi 100% dcm batoong tham vcl hehehe.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (130)

Không cãi thỳ có cái lồn Zì ngài chịu giảng, dcm quân táobón kinhniên hehehe.

Thôi anh té. Chúc nhândân đong xèng coi antoàn maymắn dcm.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (131)

Open-source hay close-source, déo quantrọng.

Dcm nếu phầnmềm mà dông batoong xài, thì zù close-sourced, chúng batoong end-user cũng check dược.

Ngược lại, nếu phầnmềm zỏm, của quân scam gianmanh, thỳ có open-sourced chúng cô cũng chả làm dược déo gì. Chúng cô có biết compile source déo dâu mà cần open-source.

thì bựa bựa said...

Ref: Asinerum Project Commander (125)

Anh rất đồng_ý mới Zì Ngài, mọi thứ đều có giới_hạn, trừ lòng_tham ông người.

Xèng_mạng đang là thứ tăng giá quá nhanh, chả mấy mà thị_trường xèng_mạng lên tới cả ngàn tỷ ông tơn.

Chưa có thứ gì, chỉ thời gian ngắn đã giá trị cả ngàn tỷ ông tơn như xèng_mạng.

Giá tăng kích thích lòng_tham, nhưng dân IT mà tham, thì lại hỏng.

TOM said...
This comment has been removed by the author.
Remi said...

Anh hỏi Zì ngài và chi bộ.
Trên gúc trang Giùn thì anh thấy tâm khai khiếu ra lưỡi, ĐứcHiệutrưởng thông não anh đi. Anh đang cãi nhau với 1 langbăm. A khăng2 là ra răng lợi, nó thì giở sách nó học là lưỡi, song giờ tìm tàiliệu hay trọngtài nghe giannan. Trước giờ cứ tập nhưng thật là ko gúc cho cẩnthận rồi hỏi.
Please!

MicroTri said...

Ref: Remi (67)

Hehe cô Remy Martin:

- Cô có vài cửa hàng (>=2) cần thống kê số liệu: Công nợ, tồn kho. Lưu ý đến vấn đề xử lý khi trùng mã hàng, trùng mã khách hàng.
- Về vấn đề thực phẩm Cô cũng nên quan tâm đến thời hạn sử dụng, lưu kho.
- Cuối cùng phần mềm là một sản phẩm, chất lượng luôn đi với giá cả. Cái xe bương 1 tỷ cụ so với cái 4 tỷ cụ cũng chỉ có 4 lốp + 1 vô lăng.

Ka Ka said...

Ref: Asinerum Project Commander (122)

Đoạn này Zì hiểu sai cớ chế tạo transaction.

Đúng là mà hoá dữ liệu public/private key hoạt động như Zì nói (mã hoá bằng public, giải mã bằng private). Còn Bitcoin hơi khác, thằng gửi ký vào transaction, các node verify chữ ký có đúng ko.

Signature = sign(transaction, privateKey)
True/False = verify(Signature, publicKey)

Mr.Orlando said...

Ref: thì bựa bựa (134)

Xèng mạng là xèng của tương lai zù anh zới cô thích hay không thích, nhân dân batoong muốn

Hay không muốn chúng vẫn tồn tại, dkm xèng mà chúng cô chỉ 1 click anh chuột chù, là có thể bảo mật hàng tỷ dô anh Trum tại sao không?

Nguy cơ bị đánh cắp, sẽrất nhỏ nhoi so zới xèng chúng cô, ký gởi ngân hàng etc, hoặc dô-vàng.

Phàm là cái gì zô-hình sẽ bất biến dkm, dó là chỉ chiêm ngưỡng chứ déo sờ dược.

Thời dại robot- trí thông minh AI, thì xèng mạng tồn tại và mãi mãi, cũng dúng thui he he.

Là Sao said...

Ref: Ka Ka (138)

Đúng goài.

[img=https://coinsutra.com/wp-content/uploads/2017/03/Bitcoin-Sign-Verification.png]

Nguoi Ha Loi said...

Có khả năng nhân dân Mẽo đang bán it xèng mạng ra bỏ vào chứng khoán, cacc ạ. Mấy hôm nay chứng Mẽo lên quá trời, nhờ có luật thuế mới của Chăm anh ơi mà công ty nào cũng lãi to, làm nhân dân càng hới mưng. Nhẽ có lúc bích coi đáo xuống dưới 10k một ông thì tôi lại liều mạng bỏ chút xèng còm vào vậy.

Là Sao said...

Ref: Là Sao (140)

Xác thực chữký số.

[img=https://www.segger.com/fileadmin/images/products/emSecure/RSA/emSecure_Theory_Verify.png]

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (97)

Hômqua bỏ-sót chưa reply cồng nài, chém nốt cho đủ bộ hehehe.

Việc bấm phím cứng để confirm giaodịch và việc nhập password trên ví-cứng nhằm đảmbảo xácthực 2 lớp {2-factor authentication}. Muốn cướp được xèng trên ví-cứng của các anh chị thỳ hắc-cơ phải:

1. Cầm ví-cứng trong tai {hand} aka physical possession {1st factor};
2. Có password {2nd factor}.

Tức-là các ảnh không-thể ngồi ở bương mà cướp xèng trong ví-cứng của các anh chị bên á-tăm.

Với các phương-án lưutrữ xèng-mạng khác, thỳ các ảnh có-thể làm thế virtually. Chẳng-hạn đánh-cắp file wallet.dat bằng virus và dùng keylog để lấy password khy các anh chị moi file vý từ cold storage ra để gửi xèng.

Việc click vào nút "I am not a robot" cũng cóthể thựchiện virtually, đó là điểm khácbiệt.

Chimnho said...

Ref: Chimnho (143)

Tómlại như nào?

Là con nào có ví-cứng thì giấu kin-kín vào, tròng toòng-teng nơi cần-cổ có ngày gianghồ kê súng vào đầu bắt nôn xèng ra thỳ hối đéo kiệp.

An Phong said...

Hôm bữa cô nào phán Bitconnect sẽ đứng vững ăn tiền ít nhất đến giữa năm nay đấy? Giờ chết đứ đừ ngay trong tháng 1, lại còn bày ra màn BitconnectX để bổn cũ soạn lại.
Các coin MLM lending trước sau gì cũng có một kết cục, các cô cẩn thận. Btc lên như sấm như sét thì chúng còn gồng được, chứ market đỏ chót vài bận là chúng banh xác ngay. RIP các cô nào chậm chân.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Ka Ka (138)

The same fucking shit

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (143)

Hehe thế thì khác déo gì 1 con USB bìnhthường chứa phai Wallet.dat dược mãhóa bằng mậtkhảu zài thoòng?

Háchcơ muốn chôm xèng thì:

1. phải có phai Wallet.dat trong tai {hand};

2. phải có mậtkhảu, hoặc phá dược mậtkhảu của Wallet.dat;

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (147)

Tóm lại. Chúng cô muốn chơi xèng mạng, thì phải nắm dủ chắc zìa côngnghệ: mạng, bảomật, mãhóa, háchcơ, virus, spyware..

Không cần nắm vững như taychuyên, chỉ cần hóng những gì Zì giảng.

Còn dừng có dầndộn mà nghe quảngcáo từ bọn sellers, hay bọn tayngang khác.

Asinerum Project Commander said...

Zùng xèng mạng, chả có cách déo nào hơn là:

1. Sắm một [fo: color="#FF0000"]máytính ziêng[/fo] (máy déo nào cũng dược, laptop, desktop, stick, phone...) có [fo: color="#FF0000"]OS xịn bảnquyền[/fo] (như Windows, Linux, MAC, gì cũng dược). Máy này [fo: color="#999900"]chỉ zùng muabán xèng mạng[/fo], chỉ vào các trang/sàn uytín của dạibàng. Máytính giờ zẻ như bữa nhậu, có déo gì phải kybo.

2. Có nhiều nơi chứa phai ví-mềm (aka phai wallet) và ví-giấy {paper-wallet}, như USB, mây, cabin lưudộng, phônkhôn, memory-card, etc, hànlâm kêu là [fo: color="#FF0000"]backup[/fo].

3. Mãhóa ví bằng [fo: color="#FF0000"]mậtkhảu dủ zài và phứctạp[/fo]. Như Zì, thì mậtkhảu zài bét nhất 20 chars.

4. [fo: color="#FF0000"]Kinkín cái mùm[/fo] zìa tàisản mình, nếu nó dủ nhớn. Dcm zù chúng cô nhét vàng vào két và chôn xuống 15m dất, mà chúng cô cứ bebe zằng xèng anh dông lắm, thỳ tạng déo nào cũng có con zí mẹ zao vào củ, dòi chúng cô phùn za.

=======================

Mần như trên, là [fo: color="#009900"]cần và dủ[/fo]. Có thêm ví-cứng hay không, thỳ déo quantrọng. Mua thêm 1 ông, cũng chả có gì sai. Zì ủnghộ. Mà không có, cũng chả sao. Zì trấn-an.

BankBua CủChuốiTây said...

anh vừa bán mẹ 0.5 ông BTC,

nói chung giao dịch nhanh, nhưng lãi không được là bao.

BankBua CủChuốiTây said...

Xuống 1-3k như mấy con đang dự báo, anh lại mua vào, nếu không, thì cứ kệ mẹ số còn lại ở đấy.

Hy vọng, mạng tia sét chạy ổn, phí giao dịch thấp, thì giá lại lên, anh cũng ưng.

Asinerum Project Commander said...

Ref: BankBua CủChuốiTây (150)

Sao lại bán BTC hômnay, hả con diêng?

Chả nom Zì giảng déo gì. Bán khi ông ý nhao xuống thoy, chứ ông ý nằm ở dây chắc như nịch gòy, thỳ bánchác déo gì nữa.

Hay là bán xong mua ông khác?

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (152)

À mà con nài mua lúc ông ý nhõn 2K, thì bán cũng dược hehe sorry.

Cô Tư said...

PHim Holiwood luôn có các phim viễn tưởng về tương lai, nhiều thứ same same hiện thực sau mấy chục niên, mà riêng xèng mạng thì lại chưa thấy phim nào cách nay vài chục niên nói đến nhỉ các cô nhỉ? Hay có mà tôi ko biết?

Tôi mù tịt về xèng mạng nên dell xớ rớ lại gần nó, nhưng lại bị ảnh hưởng phiền phức bởi 1 đứa bạn gom 1 đống tiền rồi nghe lời tỉ tê của 1 thằng nào đó bảo đầu tư coin với nó, kiểu ăn nhanh, tính là chỉ bỏ vào 1-2 tuần giá lên rồi bán rút ra lấy lãi. Xong thằng ml kia ôm tiền chạy mất. Giờ cái con kia nó ở giữa bị người ta đòi tiền lên bờ xuống ruộng. Tôi bị ảnh hưởng phiền phức vì nó có buôn bán với mấy đứa bạn tôi, giờ mấy đứa bạn cứ nã tôi để bắt con kia trả lại tiền, trong khi tôi ko dây dưa gì về tiền bạc giữa 3 bên, chỉ là tôi là người biết cả 2 chúng nó. Haiz... dức hết cả đầu! đm coin! đm mlm coin!

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (153)

may cho anh chuối ko là bị chưởi sml
cỏn vửa giật mình vì cỏn cũng bán giá đó, chỉ khác nhõn thời điểm hehe

Asinerum Project Commander said...

Ref: wet blanket (155)

Déo phải. Zì tưởng con Chuối mua-vào lúc 15K, gòy giờ thấy nhùngnhằng lâu quá thì bán 10K cắt-lõm.

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (156)

anh quan sát quân mua coin, hầu như đéo ai mua 1 nùi từ xa xưa, rồi ủ đến bây giờ hehe sure
Bỏn đa phần cứ ủn xèng vào coin đều tay, hầu như giá nào cũng đã từng mua vào, bán ra giá nào thì hên xui

anh cũng đương nghiến răng, mong sao cho nó sớm qua con zăng

[img=http://www.pediatricdentistvalparaiso.com/wp-content/uploads/2015/09/Baby-Teeth-Myths1-300x201.jpg]

wet blanket said...

chuối thúng đúc bán giờ này, nhẽ là do nghe hóng tin đéo gì, hay chỉ đơn giản rút ra cắn tết khựa?

Là Sao said...

Ref: wet blanket (158)

Gúc đê đừng lười. Hehe. Đcm

An Binh said...

Ref: wet blanket (158)

Tôi nghĩ do cô Chuối nghe ngóng tin sắp tới short contract của CME hết hạn, nên phố wall sẽ tìm cách dìm giá xuống để có thể có lợi nhuận cao nhất, đồng thời rất nhiều tin xấu đang dồn dập được tung ra khiến cho cửa xuống của bitcoin rất mở.

Nhưng tôi thì mặc kệ thôi, vì tôi tin dù có xuống thì nó cũng sẽ lại lên, mục tiêu của tôi là không tăng được số bitcoin của mình thì cũng đừng để bị giảm, cho nên tôi mặc kệ không bán chỉ vì thuyết âm mưu như vậy.

thì bựa bựa said...


U23 vietnam đã thắng

địch cụ thàng nào không cảm xúc, hehe

Frankers Lee said...

Giùn lại thắng hỡi ôi hehehe
thắng 2 games liên tiếp nhờ luân lưu hỡi ôi hehe

BankBua CủChuốiTây said...

Ref: An Binh (160)

Ref: wet blanket (158)

Ref: Asinerum Project Commander (152)

anh bán tí, rút ra tiêu tết cho vuôi thôi, còn lại giữ chưa bán.

Mặt khác, anh đang mong chờ rất quá, BTC sẽ sớm downd giá về cỡ 6k, để om vào.

Tổ sư, media đang ầmĩ tự hào chiến thắng lịch sử.

Chết cười với Giùn chúng mình.

Mr.Orlando said...

Ref: Frankers Lee (162)

Lứa cầu thủ u-23 này, đá quá đỉnh, hãy ăn mừng thôi các bạn ơi, có mấy khi mà VN đá-chọt hay ho và tự tin như thế he he, đi nhậu thôi hu hu.

Cô Lìn Farrell said...

Nom đám Zùn lúc nhúc hú hét nẹt bô, mâm nồi loảng xoảng trên đường, mà sao tôi chả có cảm giác cặc gì nhỉ. Chả vui cũng đéo buồn, chẳng hằn học, cũng đéo thông cảm, hoàn toàn lãnh đạm, có chăng chỉ là xấu hổ, thẹn thùng.
Media zùn quả là vô mẹ đối, phi hẳn ra hàng đẫy làm tư liệu cờ hoa, phin ảnh rộn ràng, chẳng hay đã biết trước kết quả, nhỉ.
Zùn tintin thì mặt mũi hăm hở sùng sục cứ như thể vừa nghe "tiếng súng đã bùm trên bầu trời biên giới" xong, ối giồi bà con ơi.
Bô lão, họ mạc, lò mỏ tôi thì nom cứ phơi phới như btc vừa pump, cave cho đục miễn phí ấy, thật cám cảnh.
Trong khi btc thì đang tụt kìa, đcm lại càng bực

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Là Sao (159)

Cô Sao hóng được tip insider nào từ btc có phỏng?
Gúc cũng quanh quản mấy news như con Binh con Uớt sợt ra.
Mà đọc cho biết chứ tin đéo gì được. Tôi cứ cho là chúng nó đang âm mưu gì đó nhớn hơn, nên đéo bán, cũng đéo lướt gì trong bối cảnh này. Chỉ canh mua thêm btc, btc down, thi mua vào tất nhiên cơ mà đéo biết lúc nào giá tốt nhẻ.
Mời chi bộ đưa ra phán đoán về btc hehe anh xin nuốt từng nhời vàng ngọc

Cô Lìn Farrell said...

Ref: Mr.Orlando (164)

Cô Đồ vẫn bằng an chứ hehe
Công bằng mà nom thì các cháu mùa nay đá cũng đỡ dở như tập quán truyền thống, lúc con đéo gì làm quả cứa như hen-ri đẹp ra phết thây, lúc đấy tôi mới chạy ra nom, lũ lao công hô thọt dái, cười như bố đẻ em bé.
Địt mẹ banh zùn, lâu lắm mới chiều lòng bọn cùng khổ thế này, thôi cứ trung dung làm ly vang bú đã nhể hehe

Day-dreaming said...

Khi nhìn thấy đường hè chật cứng đông ngẹt những hò hét mới thấy Giùn Bê đối với dân giùn thoải mái quá còn đell.

Giùn dell bằng một phần dân mẹ...

Bê mẹ sao lại cấm tiệt face, google, cấm hết...các thể loại tụ tập hò hét này đừng mơ

Day-dreaming said...

Dám tụ tập thế này sao ko làm một quả đảo chính nhẻ

Thế nên Zì chưởi cho cũng ko ngoa...chỉ yêu, dân chủ bằng mõm

Day-dreaming said...

Mà đang ngồi đợi một cú phôn mà mỏi cả mòn...

Frankers Lee said...

Ref: Mr.Orlando (164)

CÔng nhận là bỏn đá khá chứ
cái địt con mẹ chị Dì chỉ dìm Giùn là tài kha kha

Mr.Orlando said...

Ref: Cô Lìn Farrell (167)

Anh vẩn khỏe thưa cô, tks Cô Lìn đã có nhời thăm nom he he.

Lứa này đá tốt, anh phỏng đoán zằng anh hlv người Hàn, đã làm rất tốt vai trò truyền cảm hứng về sự tự tin, điều mà bấy lâu nay Zùn ta luôn luôn thiếu.

Chúng cô thấy tư cách đá pen, là đủ hiểu. He he.

Mr.Orlando said...

Ref: Frankers Lee (171)

Gọi chung là nhờ vào được chung kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Thì sau này Zùn gặp Thái bỏn đéo còn sợ xệt nữa đâu.

Mr.Orlando said...


Nhờ tụi nhỏ thắng nhớn, nên mụ Béo của anh, lại cho anh thoải con Gà mái he he, bình thường.

Tuyền trói gô anh vầu thành giường dkm, nhưng hum nay nại khác, Béo cho anh đi nhởi nhé.

Vô tư ahihi, ông đi đâu ông đi, ông đi đừng về luôn cũng được. Hố hố quá đã, thế là giờ anh xỉn mẹ. Đời có mấy khi các cô nhẻ hệ hệ. Đẹo mẹ.

wet blanket said...

Ref: thì bựa bựa (161)

niềm hoan hỉ trong ngày hội thể thao là dứt khoát phải có đéo nhiều thì ít hehe vãi lồn U23 giùn

wet blanket said...

Nói thì nói, khi đá ở sân Khựa, thì nhẽ đéo kém sân nhà là mấy. Chúng cô cứ tưởng tượng, Giùn sang Khựa chơi, như thằng em ruột rớt mồng tơi lạc lối xa xăm lâu ngày trở lại nhà thằng anh chơi, và dĩ nhiên phải được chiêu đãi, bảo bọc, che chở, even 1 chút hy sanh vì niềm vui của nó hehe cũng tốt

wet blanket said...

Lại nói về thằng anh to béo Khựa thần thánh, anh ảnh là 1 tay gian xảo quyệt khét tiếng trần gian, với đủ trò mẹo mực cắn gian từ kinh tài đến quân sự, mà chúng cô thường thấy cả cụ Trâm xứ đế quốc cũng chỉ biết thi thoảng chưởi đổng chứ đéo làm gì được anh ý

[img=https://gdb.voanews.com/0BB0817C-FAC0-4542-9117-B00D0D96A7CA_w1023_r1_s.jpg]

wet blanket said...

Nay xứ giùn, khi các lãnh tụ đương chật vật trong mấy phốt bỏ tù đày anh em cựu chánh trị phía đối lập, xăng thịt cơm gạo tất cả đều đương tăng, thuế má nâng theo từng ngày, giải phóng đền bù, lạm phát phi mã ... túm cái sịp lại lòng dân đầy phẫn nộ, chỉ số bất mãn trong dân cao hơn bao giờ hết. Mà sự phẫn nộ đã kéo dài quá lâu, không nhớ từ bao giờ xứ giùn chửa có thêm any niềm vui hân hoan tông dật

Cận tết, như thường niên, Bê lại đương mùa in xèng, sẵn cơ hội được bảo bọc, đcm lỡ gòi loét thêm tý sao đéo, phỏng? Nên hạp tình hạp lý phết quá khi aeql lâu lâu nay chơi xộp 1 quả chi mạnh tay ra củng cố lòng dân tình đoàn kết yêu nước, cũng để tranh thủ nhân dân hân hoan đặng có thì giờ làm gỏi nhanh gọn mấy con đầu bò, ổn định thuế má xăng dầu hehe thật lẳng lặng và nhẹ nhàng

Nhẽ cách đây chỉ vài tuần, aeql xứ giùn đã có chuyến sang thăm hỏi Khựa như 1 thủ tục thường niên. Niềm vuôi tông dật có khi đã được khơi nguồn từ đơi

wet blanket said...

Nhìn lại các trận đấu của đoàn banh giùn, hầu như tỷ lệ kiểm soát bóng thấp hơn, số cú sút được tung ra thấp hơn,.. tỷ số hiệp đấu chính thức đa phần hoà hoặc thua, chỉ có 1 trận thắng mới xứ úc nhợn, nhưng cũng bấp bênh quá đcm

Ai cũng thấy, đoàn banh giùn, đéo hẳn là đoàn banh, mà là 1 đoàn xiếc, đi-trên-dây từ vòng gửi xe thẳng mẹ đến trận chung kết giữa sự sững sờ của nhiều nước boong trên (hàn, nhật, thái, mã, jordan,..), hehe đéo hiểu sao vẫn bước
Có vẻ như người anh em Khựa đang rất chiếu cố xứ giùn, từ lãnh tụ đến nhân dân
[img=http://f.imgs.vietnamnet.vn/2018/01/22/23/ty-le.jpg]

wet blanket said...

Có thể là cách sắp xếp vòng bảng, khung giờ thi đấu quen thuộc, đến cả cổ động viên khựa cờ giùn trên khán đài, khẩu phần ăn tập luyện, hay vãi lồn hơn là liên đoàn banh á tăm hehe
Chủ quan mà nói, tin tin máu Giùn thấp bé nhẹ cân mà chạy như mấy con trâu điên chích thuốc suốt 4 hiệp mỗi trận liên tọi, chúng tây á bắc á vãi hết cả tom lồn hehe thở dốc nhiền theo thoy. Dĩ nhiên vụ kiểm tra doping đã được lường trước, anh khựa mập xin bảo đảm
[img=https://i.imgur.com/LimR6sA.png]

wet blanket said...

Ti nhiên có 1 sắp xếp trục trặc ở tổ áo đen cầm còi, các anh áo đen quá cứng, dẫn đến các anh có ác cảm với đội giùn trước khi vào trận, địch còn mẹ, mà cũng ko sao, 1,2 con quạ đéo cản trở được mua xuân. 1 anh đã trả giá bằng việc khoá mẹ các trang mạng xh vì bị đám đông giùn khủng bố tinh thần hehe, và anh kế tiếp nhẽ cũng ko ngoại lệ

[img=https://znews-photo-td.zadn.vn/w660/Uploaded/zatmtz/2018_01_22/faref16081a.jpg]

Dĩ nhiên chúng cô, nhân dân giùn, cũng sẽ phải trả giá 1 phần cho niềm hân hoan cực kỳ đắt đỏ ý, là hẳn 1 năm lạm cmn phát. Đời đéo ai cho không chúng cô cái gì

wet blanket said...

Hết thuyết âm miu. May quá coin mới chớm xanh, anh chẩu thoy hehe

thì bựa bựa said...

Ref: wet blanket (182)

Thuyết âm mưu như cái lồn phò dkm.

China không có U23 chắc? và Khựa không biết cách để nhờ U23 của Khựa thủ dâm cho cả tỷ dân Khựa hay sao mà giúp Giùn thủ dâm cho dân Giùn?

Dkm cả 2 trận đều phải dùng 11m để phân xử. Thủ môn Vietnam đẩy ra được 2 quả cũng là rất tài. Cầu thủ Vietnam sút 11m không bắn chim cũng là có tâm lý rất vững. Nói mua bán trận thắng bằng penalty chó nó tin.

Còn nói doping, địch cụ nhìn tiền đạo Qatar chạy nhanh như đà điểu, hậu vệ Vietnam đuổi theo không kịp thì doping nỗi gì?

Lịch thi đấu thì bất lợi hơn Qatar.

Cơ mà con ƯỚt có ý đúng, nhẽ nơi ăn chốn nghỉ khi thi đấu bên Khựa đợt này có tử tế hơn so mới các dịp khác. Ti nhiên, phải nói là Giùn chúng mình đã chơi hay, kỷ luật chiến thuật tốt, cầu thủ tập trung, và cuối cùng cũng là do may mắn.

Chúc mừng U23 Vietnam và địch cụ những đứa dìm hàng hehehe.

thì bựa bựa said...


Tối qua xuống phố cờ bay dập dờn, đám đông quá cuồng nhiệt và ồn ào rất quá.

Dkm nhi đồng nhà anh cũng đòi hô vietnam vodich làm cho anh phải tránh né đám đông trong sự phản đối của anh ảnh.

Đành tự nhủ rằng dkm bố muốn con tự hào là người vietnam, nhưng không muốn con trở thành hongvebinh như đám đông cuồng tín.

Mr.Orlando said...

Ref: thì bựa bựa (183)

Đúng gòy, cô này luận ngon he he, chúng cô mê mẩn, Thuyết Âm Mưu quá cũng đéo tốn cho sức khỏe đâu he he.

Chưa kể VN, chịu mấy quả pen không rõ ràng cho lắm.

VN thắng được là nhờ chiến thuật tốt, tâm lý vững vàng, thủ môn hay rất quá, cộng chút may mắn nữa, dkm tất cả những teams từng zô-địch ngoài hay ra, phải có may mắn nữa.

Trong trường hợp này của team Zùn, đéo có thuyết âm mưu ở đây dkm.

Chimnho said...

Ref: Asinerum Project Commander (147)

Như đã lói trong cồng 143, khy nhândân moi file wallet.dat từ trong con USB đó ra xài, trên một con máitính bị compromissed, thỳ hắc-cơ cóthể cướp file wallet.dat và password virtually.

Với HW, thỳ anh hắccơ phải physically cướp được ông HW, và somehow chôm được mậtkhẩu khy chúng-mình nhập vào ông HW. Nhập trựctiếp vào ông HW nhé, not máitính, nên không có chuyện bị keglog.

So-sánh thiệt-hơn thôy.

Sắm một ông máitính riêng dành cho buônbán lưutrữ xèng-mạng thỳ ngoan. Nhưng nhândân thỳ lườibiếng và kybo lắm. Tôi cho-rằng tấtcả các anh chị đã dính vào xèng-mạng trên quán đều chưa ai làm được thế. Except Zì ngài maybe.

ten Dek said...

DKM chúng mày hết chuyện hay sao mà lôi 23 - 24 vào trong này. Bựa cái mả mẹ chúng mày!! sinh ra là chó mà lúc nào cũng nghĩ mình là sư tử.

Xoong Thủng said...

DCM nói gì thì nói Giùn U23 thắng cũng phê phê là. Anh đặc biệt thích những trận phải lội ngược dòng, sau đó ăn thua bằng loạt penalty.

DCM thằng thủ môn tên Dzung làm anh phải chửi bậy vì sướng he he he

Nhưng anh vui bằng cách rót 1 ly rượu vang chúc các cháu U23 chứ đéo xuống đường he he he

wet blanket said...

Ref: thì bựa bựa (183)

ngu
khựa cũng như mẽo, banh bóng đéo gì chả được, thằng em nhà nghèo có ý thì nhường, giúp hết mình, địt mẹ vửa giàu vửa mập, đéo ai lại kibo thế

wet blanket said...

Ref: thì bựa bựa (183)

con này ngu lắm quá nữa
doping giúp chạy bền, chứ đéo phải thuốc thánh mần chúng cô chạy nhanh hơn
Giùn thấp bé chân ngắn chại hụt hơn qatar có đéo gì khó hiểu

Ở đây chiến thuật hậu trường là 1 phần ko nhỏ, đương nhiên đéo phải tất cả, địt mẹ chứ hổng lẽ 1 tay che trời mà lôi đá pen ra bật, địt mẹ cầm hoà được hết bọn trâu bò đã là chiến thắng khó hiểu của giùn rồi địt mje? ngu quá đéo nói nữa

wet blanket said...

Ref: Mr.Orlando (185)

bóng đá từ lâu được thương mại hoá hết rồi con ngu
con này nhẽ chưa bao giờ biết về những cuộc tranh tài tầm vóc cuốc tế trong mọi lãnh vực? mẹo mực, chiến thuật hậu trường, mưu hèn kế bửn,... là chiện phình thường hiển nhiên, ăn nhau ở chỗ ai có lợi thế và ai chịu chi mà thoy

địt mẹ đến cả euro world cup còn bị nhà cái nhúng tay vào, ngây thơ quá nhể
Chưa kể là đám cuốc gia cộng sản 1 nòi như nhau, khi gấu Nga cũng bị cấm tham dự olympic 2018 vì bị phât hiện dopin. Đời đéo có cái lồn gì là sòng phẳng tự nhiên

wet blanket said...

tóm lại đéo ai chứng minh thuyết âm miu
mặc mả cụ chúng cô cảm nhận, cảm ko đc thì tự sướng hehe thắng vì bản lĩnh tinh thần bất khuất của tooc giùn như con đồ đi hehe

Mr.Orlando said...

Ref: wet blanket (191)

Im đi con nài. Sai ngậm mùm lại, dkm 1 giải bánh bống nhi đồng ất ơ, mà cũng Thuyết Âm Mưu,
chính- chị, chính em lôi vào cho được, tỉnh lại đi con ngẩn. DKM.
km

Mr.Orlando said...

Ref: Mr.Orlando (193)

Anh cũng đéo rổi hơi hay cay cú, để đôi co với chúng cô, hơn thua với chúng cô về zụ này.

Nhưng trong cuộc sống nói cho cùng, hạnh phúc đôi lúc là những điều nhỏ nhoi thui, đôi lúc thấy Zùn nhân như lên đồng, nhưng anh cũng không hề trách bọn bỏn. Vỳ anh hiểu he he, Còn chúng cô mới tập tành học mót và cái học thuyết ất-ơ và lúc nầu cũng coi mình là lý tính, thì cs cũng nhạc nhẽo lắm lắm, đơn giản hóa chút đi chúng cô, chân chọng. Dkm.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Chimnho (186)

Chết cười mý con tayngang bảothủ giàmồm.

Chúng cô nhập PIN vào ví-cứng khi khởidộng nó, okay.

Zưng chúng cô zùng cái déo gì dặng accessing data trong ví vỉ? Zĩnhiên là phải zùng App của bọn sángtác ví.

Háchcơ, các anh sẽ déo ngu di mò cái PIN của cô. Mà các anh hehe, mò vào cái App ý. Khi App hoạtdộng, là lúc háchcơ cothe cũng hoạtdộng.

Dcm tỏ chưa?

Giờ chưa có anh háchcơ nào (?) hách ví-cứng, nhẽ vì số ví vỉ dược zùng chưa dủ nhiều, và chủnhân của các ví vỉ cũng chưa dủ giàu hehe khiến các anh súcdộng.

Asinerum Project Commander said...

Zì nhắc lại, là, Zì déo zìmhàng thôbạo ví-cứng của con Nhọ.

Mà, Zì zạy chúng cô zằng, dừng có quá tintưởng vào ông ý, khi chúng cô chưa có 1 nềntảng họcthuật dủ zùng.

Xèng-mạng, zất không nên zành cho các tayngang.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (196)

Ví-cứng, chỉ cothe là 1 lựachọn ngoan, chứ [fo: color="#FF0000"]khongthe là lựachọn zuynhất và tốtnhất[/fo]. Con nào không nghe Zì thì cứ mần ngược dy. Hysanh ráng chịu.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (195)

Như chính con Nhọ giảng (Zì chưa check nha cáy dcm), thì khi chúng cô nhập PIN sai 3 lần, thì chúng cô vưỡn cothe lấy lại data trong ví-cứng nhờ 24 con Seed, trong App, từ máytính.

Chứ déo phải là, data trong ví bị xóa sạch như quảngcáo.

Nghĩa là, hehe, cái PIN dó chỉ nhằm lòe các tayngang, mà thoy.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Mr.Orlando (194)

Chết cười.

Con hớimưng nào cũng chỉ cãi Zì bằng 1 lýlẽ zuynhất: [fo: color="#FF0000"]dời Giùn có mấy ngày vui, mà không vui, nín làm déo gì[/fo].

Zì có nín déo gì dâu. Chỉ là Zì chả nom vui cặc gì. Hànghóa zịchvụ Giùn ùnùn tăng giá. Xèng Giùn tiêu như cỏ rác. Phốxá Giùn tắc everywhere. Mọi thứ Giùn chả có déo gì dủithay tiếnbộ tăngtrưởng.

Déo ai bắt chúng cô nín vui. Chỉ là, Zì thươnghại chúng cô vui niêm-vui của trẻ-trâu bệrạc và tiệnmọn.

Vui bằng 1 chén ziệu thỳ okay, hoặc 1 câu chúctụng. Vui thế là quá dủ cho 1 ngày buồn của Giùn, gòy. Vui déo gì mà mang xe chạy thông dêm và cửi truồng giữa chợ, trong khi dcm giá xăng lẳnglặng lên mẹ thêm 1K.


«Oldest ‹Older   1 – 200 of 225   Newer› Newest»

Share this post please batoong


Post a Comment