Latest Comments
Thursday, January 25, 2018


ASINERUM ADVERBS: ASINERUM TRẠNGTỪ #1

ASINERUM TRẠNGTỪBài No14 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adjectives-asinerum-tinhtu.html

Bài No13 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-3.html

Bài No12 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-2.html

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM ADVERBS

Asinerum trạngtừ {adverb} là tạng-từ {part-of-speech} sinh-ra dặng phụcvụ dộngtừ {verb} hoặc tínhtừ {adjective}. Nhưng sometimes, nó còn phụcvụ dịnhtừ {determiner}, hoặc 1 trạngtừ khác, hoặc thậmchí dứng 1-mình không phụcvụ ai. Dcm trạngtừ là tạng-từ bị zùng thoảimái nhất trong any ngônngữ.

Này trạngtừ PLUSY nghĩa là Hơn {more}, phụcvụ dộngtừ:

PLASERAH MANJER PLUSY: ăn nữa nào {please eat more};

Và chính nó khi phụcvụ tínhtừ:

HA SIN PLUSYG BELYAX: nàng dẹp hơn {she is more beautiful};

http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adjectives-asinerum-tinhtu.html

Cũng nó phụcvụ dịnhtừ:

HE VIN PLUSYG MUCHOAV MONETAV: nó dông xèng hơn {he has much more money};

HE MUCHOAV MONETAV PLUSYG: nó dông xèng hơn {he has much more money};

Và phụcvụ trạngtừ khác:

WE RUNNERAL PLUSYG FASTY: chúng mình chạy nhanh hơn {we run faster} aka {we run more fast};

RUNNERAL FASTY PLUSYG: chúng mình chạy nhanh hơn {we run faster};

Nó dứng 1-mình:

PLUSY, HE SIN UGLYEX: hơn nữa, nó nom xấu {more than that, he is ugly};

*vocabulary

PLASERAH: xin {please};

MANJER: ăn {eat};

MONETA: xèng {money};

MUCHOA MONETA: dông xèng {much money};

RUNNER: chạy {run};

WE RUNNERAL: chúng mình chạy {we run};

FASTY: nhanh {fast};

UGLYE: xấu {ugly};

HE SIN UGLYEX: nó nom xấu {he is ugly};

ASINERUM ADVERB DESIGN

Asinerum trạngtừ nguyênbản {primitive-adverb} luôn có Duôi là con [Y]. Và trước [Y] nên là phụ-âm, trừ bộ-ba K-X-W, không tính những trạngtừ ngắn và thôngzụng như WAY {why}, TUY {here}, etc.

Ngoài-ra, Asinerum trạngtừ phải có ít-nhất 2 âmtiết {syllable}, aka phải chứa ít-nhất 2 nguyên-âm, tính luôn cả anh [Y].

Asinerum trạngtừ, khi phụcvụ dộngtừ, hoặc khi dứng 1-mình, thỳ dánh nguyênbản.

Còn khi phụcvụ tínhtừ, dịnhtừ, hay trạngtừ khác, thỳ thêm [G] sau Duôi, thành [YG].

Nếu 1 mệnhdề {phrase} chứa 2-or-more tínhtừ hay dộngtừ, thỳ, trạngtừ phụcvụ con nào nên dứng liền con ý.

Asinerum trạngtừ không có biến-cách {inflection}, cũng không có giống {gender}, và số {number}.

Chảzụ:

HE MANJERIN PLUSYG SUNY E FASTY DA JEP: nó ăn sớm hơn tao và nhanh {he eats sooner than me and fast};

HE MANJERIN SUNY E PLUSYG FASTY DA JEP: nó ăn sớm và nhanh hơn tao {he eats soon and faster than me};

Các con PLUSY {more}, SUNY {soon}, FASTY {fast}, dều là trạngtừ, nhưng vaitrò khác nhau.

Khi chúng-mình thích tạo trạngtừ từ zanhtừ, thì chỉ cần bỏ nguyên-âm chót của zanhtừ, thay [Y] vào.

Chảzụ:

BLUDI: máu {blood};

BLUDY: máume {bloody};

DENO: ngày {day};

DENY: hàng-ngày {daily};

Khi chúng-mình thích tạo trạngtừ từ tínhtừ, thì chỉ cần bỏ con [E] chót của tínhtừ.

Chảzụ:

BELYE: dẹp {beautiful};

BELY: 1-cách dẹpdẽ {beautifully};

Zùng tínhtừ thì này:

LUS CARUS LUCERIL BELYUXS: các con xe nom dẹp {the cars look beautiful}; aka [xe] dẹp;

Zùng trạngtừ thì này:

LUS CARUS RUNNERIL BELY: các con xe chạy dẹp {the cars run beautifully}; aka [chạy] dẹp;

Ngược-lại, khi chúng-mình thích tạo tínhtừ từ trạngtừ, thì chỉ cần thêm con [E] sau-chót, trọng-âm nằm nguyên vịtrí.

Chảzụ:

DENY: hàng-ngày {daily};

DENYE: hàng-ngày {daily};

Zùng này:

ZAEF SIN MIX DENYIX JURNALIX: dó là 1 anh báo ngày {that is a daily newspaper};

LO MUSEUMO OPNIRIN DENY: bảotàng mởcửa hàngngày {the museum opens daily};

*vocabulary

LUCER: zòm {look};

RUNNER: chạy {run};

OVRIR: mở {open};

OPNIR: mở {open};

CARU: xebương {car};

JURNALI: báo {newspaper};

MUSEUMO: bảotàng {museum};

ASINERUM ADVERB COMPARISON

Asinerum trạngtừ, khi sosánh tươngdương {equative-comparison}, và sosánh hơn-thua {comparative-comparison}, thì dánh ychang tínhtừ, aka sửzụng các trạngtừ COSYG, PLUSYG, MENOSYG, và các giớitừ COM, DA, PLU, MEN.

http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adjectives-asinerum-tinhtu.html

Còn khi sosánh hơn-nhất thua-nhất {superlative-comparison}, thì sửzụng các trạngtừ UNYG và LASTYG.

UNYG: nhất {first};

LASTYG: bét {last};

Chảzụ sosánh tươngdương:

VI RUNNERON COSYG FASTY COM JEP: mày chạy nhanh như tao {you run as fast as me};

Chảzụ sosánh hơn-thua:

PLUSYG FASTY: faster; more-fast;

MENOSYG FASTY: slower; less-fast;

VI RUNNERON PLUSYG FASTY DA JEP: mày chạy nhanh hơn tao {you run faster than me};

VI RUNNERON PLUSYG FASTY PLU JEP: mày chạy nhanh hơn tao {you run faster than me};

JE RUNNERAN MENOSYG FASTY DA VIP: tao chạy chậm hơn mày {I run slower than you};

JE RUNNERAN MENOSYG FASTY MEN VIP: tao chạy chậm hơn mày {I run slower than you};

Chảzụ sosánh hơn-nhất thua-nhất:

VI RUNNERON UNYG FASTY: mày chạy nhanh nhất {you run the fastest};

VI RUNNERON LASTYG FASTY: mày chạy chậm nhất {you run the slowest};

ASINERUM ADVERBS OF TIME

Asinerum cungcấp các trạngtừ thờigian {adverb-of-time} cănbản sau:

HERY: hôm-qua {yesterday},
DAY: hôm-nay {today},
HODY: hôm-nay {today},
CRASY: ngày-mai {tomorrow},
DOMANY: ngày-mai {tomorrow},
MANANY: ngày-mai {tomorrow};

LASANNY: năm-trước {last-year},
LASTIMESY: quý-trước {last-quarter},
LASMESY: tháng-trước {last-month},
LASSADENY: tuần-trước {last-week};

AFTERY: sau {after},
ATRASY: trước {ago},
BEFORY: trước-dó {before},
PRESENTY: hiệntại {now},
NOY: bâygiờ {now},
PUY: bấy {then};

SUBY: ngay {immediately},
TOTY: sớm {early},
SUNY: chóng {soon},
SUNERY: sau {sooner},
PLUSUNY: chóng-hơn {sooner},
TARDY: muộn {late},
LATY: muộn {late},
LATERY: nữa {later},
PLULATY: muộn-hơn {later},
TEMPY: lâu {long};

Chảzụ:

HE SINZ TUY TUQ ANNOS ATRASY: nó dã ở dây hai năm trước {he was here two years ago};

HA COMERINZ TARY TIQ ANNOS PLULATY: gái dã dến dó ba năm sau dấy {she came there three years later};

HA TER COMERIN TARY TIQ ANNOS LATERY: gái sẽ dến dó ba năm nữa {she will come there three years later};

THE LICERIL MANJERIC NOY E PUY: chúng thích cắn ngay và nữa {they like eating now and then};

WE VAR SABERAL THEC TEMPY: chúng-tao biết bọn bỏn từ lâu {we have known them long};

VEDERAN VIC SUNY: hẹn gặp mày sớm {see you soon};

VEDERAL VIC TOTY: hẹn gặp sớm {see you soon};

*vocabulary

E: và {and};

TARY: phía-kia {there}; direction;

TOY: phía-này {here}; direction;

TERY: tại-kia {there}; position;

TUY: tại-dây {here}; position;

HE SINZ TUY: nó dã ở dây {he was here};

TUQ: hai {two};

TIQ: ba {three};

ANNO: năm {year};

TUQ ANNOS: hai năm {two years};

TIQ ANNOS: ba năm {three years};

TER: sẽ {will};

COMER: dến {come};

HA COMERIN: em dến {she comes};

HA COMERINZ: em dã dến {she came};

HA TER COMERIN: em sẽ dến {she will come};

LICER: thích {like};

THE LICERIL: chúng thích {they like};

MANJER: ăn {eat};

MANJERI: ăn {eating};

NOY E PUY: ngay và nữa {now and then};

VAR: dã và dang {have};

SABER: biết {know};

WE SABERAL: chúng-tao biết {we know};

WE VAR SABERAL: chúng-tao dã biết {we have known};

THE: chúng {they};

VI: mày {you};

VEDER: nom {see};

VEDERAN VIC: tao nom mày {I see you};

VEDERAL VIC: chúng-tao nom mày {we see you};

ASINERUM ADVERBS OF FREQUENCY

Asinerum cungcấp các trạngtừ chukỳ {adverb-of-frequency} cănbản sau:

ANNY: hàng-năm {annually},
TIMESY: hàng-quý {quarterly},
MESY: hàng-tháng {monthly},
SADENY: hàng-tuần {weekly},
DENY: hàng-ngày {daily},
ORY: hàng-giờ {hourly},
MINUTY: hàng-phút {once-a-minute},
SECONDY: hàng-giây {once-a-second};

NEVRY: không-baogiờ {never},
UNTEMPY: từng {once},
TEMPORY: thithoảng {sometimes},
OFTY: thường {often},
SEMPRY: luôn {always},
FOREVRY: mãi {forever};

ANCORY: còn {still},
ENCORY: nữa {again},
JAMY: dã {already},
IETY: xong {yet};

Chảzụ:

VI PAGAROLT MESY: chúng-mày dược trả hàng-tháng {you get paid monthly};

VI BER PAGAROL MESY: chúng-mày dược trả hàng-tháng {you get paid monthly};

HE VAR NEVRY ESERIN TERY: nó chưa baogiờ ở dó {he has never been there};

THA OFTY FARERIL ZAEFC: chúng thường làm diều dó {they often do that};

HA TER LIVERIN TUY FOREVRY: ẻm sẽ sống ở dây mãi {she will live here forever};

WE SAL ANCORY TUY: chúng-tao còn dây thây {we are still here};

PLASERAH COMER TARY ENCORY: hãy dến dó phát nữa {please come there again};

*vocabulary

BER: dược {been}; positive-meaning; aux-verb;

BIR: bị {been}; negative-meaning; aux-verb;

PAGAR: trả {pay};

VI PAGAROL: chúng-mày trả {you pay};

VI PAGAROLT: chúng-mày dược trả {you get paid};

VI BER PAGAROL: chúng-mày dược trả {you get paid};

ESER: là {be};

HE ESERIN: nó là {he is};

HE VAR ESERIN: nó dã là {he has been};

FARER: làm {do};

THA FARERIL: chúng làm {they do};

THA FARERIL ZAEFC: chúng làm diều dó {they do that};

LIVER: sống {live};

HA LIVERIN: em-ý sống {she lives};

HA TER LIVERIN: em-ý sẽ sống {she will live};

WE SAL: chúng-tao là {we are};

WE SAL TUY: chúng-tao ở dây {we are here};

*continua*

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-2017
Page:


29 comments:MicroTri said...

Lo banh bóng, lời vàng ngọc của ZZ, batoong không chịu đọc.

Day-dreaming said...

Ref: MicroTri (1)

Một khối khổng lồ thế đọc phải vài lượt mới ngấm cơ

Mà giờ Zì cứ bốt cho hết tổng quan, kệ mẹ bọn con Bò. Rồi một ngày pót luôn bài bằng ngôn ngữ mới này.. lúc đó bọn con Bò sẽ đi lục bài như tra từ điển ngay.

Hay một lượng bọn con Bò nữa rớt, hay thêm chọn lọc...hơm biết

Day-dreaming said...

Giờ thì đâu đâu, lúc nào cũng bóng banh

Vì nó coi ngó dell mất tiền, nói về nó thỏa mái dell động chạm đến thèng nào, dell bị mắng nhiếc. Dân ai cũng dễ dãi. Hơn hẳn bàn mấy chiện cũ ríc cướp giết híp chứ. Có vẻ ai cũng hỉ hả tha thứ cho nhau dễ hơn

Day-dreaming said...

Mìn thì chả vì bóng vì bánh gì nhưng cũng vẫn đang lâng lâng.

Chờ vài hôm nữa cho nó lắng...chứ kiểu này

Day-dreaming said...

nhìn cái ảnh tuổi già Zì bót bần thần cả người.

Tuổi già của mìn đây
[img=https://lh3.googleusercontent.com/-hoaMnlUTbIM/Wmm3su_xTLI/AAAAAAAAAZE/yVluu6-iFfM-Gn285KmB-QgxtX6agVB9QCL0BGAs/w265-d-h378-n-rw/1170758_1404553096433258_1269775683_n.jpg]

Day-dreaming said...

Tuổi 70 mìn sẽ vẫn dung dăng dung dẻ ăn kem, vẫn ghi chép về mỗi người tình bằng một hay nhiều câu hát.
Ra đường nhìn thấy giai đẹp, gái xinh vẫn ngoái lại trầm trồ, và nhớ về ngày xưa

thì bựa bựa said...

Ref: Day-dreaming (6)

Tặng em Mình câu nói sưu tầm trên mạng nè:

Mỗi ngày trong đời một người đều có 24 tiếng, chỉ trừ hai ngày: Ngày sinh và ngày chết của người ấy!"

Day-dreaming said...

Ref: thì bựa bựa (7)

Và còn có ngày mà"nơi thời gian dừng lại" nữa chứ

Day-dreaming said...

Nhiều lúc tự hỏi người của 2B thế nào mà 2B đắm đuối khi kể về thế.

thì bựa bựa said...

Ref: Day-dreaming (9)

Yêu không đòi hỏi

Thương vô bờ bến

Sẻ chia mọi chuyện

Cảm thông mọi lúc

Được là chính mình

Không ép buộc nhau

Đấy, đại khái thế, còn nhiều lắm mà đang có việc nên không nghĩ/thấy/nhớ hết được

thì bựa bựa said...


Quay lại còm thêm cái nữa.

Vện không những giúp ta khám phá ra chính bản thân ta, mà còn gợi cho ta thấy được những bản năng tiềm tàng mà ta chưa biết.

Vện còn là động lực để ta vui mỗi lúc buồn, để ta hăng say mỗi lúc nản, để ta đam mê mỗi lúc chán...

Nhiều lắm, nói về vện, nhẽ cả đời chưa chắc hết.

Tuyệt vời lắm í, tks vện nha!

MicroTri said...

Ref: Day-dreaming (5)

Già vậy là đẹp lão rồi, lỡ có đi còn được gọi là hưởng thọ, hehe còn chưa kịp già mà thăng, chỉ được hưởng dương thôi

Day-dreaming said...

Ref: MicroTri (12)

Cô này làm sao mà giờ này trằn trọc sớm thế. Ko ngủ được à

Day-dreaming said...

Nói về niềm vui cái mà Zì Ngài mấy hum nay ra rả trong khi bọn quạt cuồng ngoài kia bỏ mặc.

Niềm vui bóng banh là thứ niềm vui miễn phí.Là thứ chẳng phải do khó khăn,nhọc nhằn gì mà đạt được, ko phải bỏ xiền cũng như công. Chỉ cần nghe thấy cái tên, nằm trong vùng hội chứng cảm xúc đó là bị tác động ngay.

Ngoài lề. Hội chứng cảm xúc nó kiểu như một nhóm chỉ cần một thằng khóc là những thằng còn lại mắt đỏ hoe, hay kiểu toàn dân khóc gào ông cụ khi cũng chẳng thấy tỏ niềm đau gì. Nó giống như con vỉut lan truyền rất nhanh với những kẻ thần kinh yếu và không nhất quán.

Day-dreaming said...

Niềm vui miễn phí ấy nó như ta vui với niềm vui thế gian, chẳng độc hại gì. Vui ngay rồi cũng buồn được ngay. Niềm vui chẳng tày gang tay. Rồi sẽ hết niềm vui này rồi đến niềm vui khác, chẳng đọng lại gì. Người mà có nhiều niềm vui rồi thì thêm niềm vui này nữa thì càng tốt chứ sao.

Day-dreaming said...

Còn có một niềm vui khác. Đó là niềm vui khi bản thân phải nỗ lực bỏ công sức tự thân làm ra. Niềm vui đó sẽ nhè nhẹ dịu dàng vì khi đó người ta có thể ko cần khoa trương. Nhưng nó âm ỉ mãnh liệt và có thể kéo dài nhiều năm. Để mãi mãi người ta vẫn kể về niềm vui đó.

Đó là hì hục làm ra một sản phẩm DIY rồi tự đánh giá, tự thíc thú.
Hay đó là cả quá trình nỗ lực rồi chỉ đạt một giải khiêm tốn, người ta cũng thấy sướng

Lúc đó niềm vui nó trở thành hạnh phúc.

Day-dreaming said...

CÒn niềm vui bóng banh. Nếu các cô đang khoa chiêng gõ mõ nhìn sang kẻ bên cạnh mặt lạnh tanh chẳng hạn, hoặc ko hề có cảm xúc thì lập tức cơn cuồng của các cô xịt ngay. Các cô sẽ thu cờ quạt để đến chỗ có kẻ đón nhận cơn cuồng của các cô.

Đấy là lí do tại sao chúng phải tìm đáng đông hưởng ứng. Tại sao chúng phải thích tràn ra đường phố đông đúc, phải kích thêm âm thanh.

Day-dreaming said...

Bill Gates lúc đó cũng có thể cúi nhặt lên tờ 1 trump hoặc ko. Vì ổng bản thân đang cần làm tiếp cho những niềm vui khác kia rồi, thêm được cũng tốt, bỏ qua cũng ko sao, ko ảnh hưởng.

Vì là chẳng mất mát gì. Hãy vẫn yêu và cổ vu món này.
Chúc đội VN may mắn. Chúc mọi người cá cược ko thua

Cô Tư said...

Zì với CACC trong Quán giảng hộ em là tại sao mà sau WW2 Nga lại gọi các nước trung á gia nhập liên bang Xô Viết được vậy ạ? Hồi trước em tưởng mấy cái nước có đuôi tan tan là thuộc châu Âu, giờ thấy nó đá bóng giải Châu Á mới tìm hiểu thì hóa ra nó toàn là thuộc châu Á, mà lại toàn đạo Hồi. Nhẽ lý tưởng cộng sản với đạo đức Hồi Giáo nó có nhiều điểm chung/cùng 1 ý thức hệ hay sao mà gia nhập với nhau vào liên bang USSR được ạ? Với lại cái liên bang xô Viết hồi đấy nó được lợi ích gì về kinh tế/chính trị?

em chả phải fan của bóng đá, em cũng chả cổ vũ đứa nào, chả nhảy ra đường gào thét hay đập nồi niêu, em chỉ ong đầu vì bọn nó đi đường la hét muộn quá, em mất ngủ. + mấy nay mở web nào ra cũng 1 trời thông tin về bóng đá mà ngộp mẹ cả thở!

Xong vào fb thì chửi nhau cãi nhau block nhau chỉ vì cái thằng trọc người Mỹ nói 1 câu về Jap tướng quân! Haiz... dell thể làm ăn yên ổn được!

Asinerum Project Commander said...

Ref: Cô Tư (19)

Bọn Nga chúng còn ép dược toànbộ dông-âu, baogồm cả zững bọn thù Nga kinhviện như Balan, bọn cứngdầu như Hung, bọn giàucó như Dông Dức.., theo cộngquân, thỳ mấy con lìutìu trung-á, zânmạng nhõn vài trăm ngàn tới vài trẹo, chống sao dược.

Bọn Nga dồnghóa zân Mônggun mý kinh, mà tận từ mùa 191x. Bọn Mông cho tới mùa 199x vưỡn biên chữ Nga, nói tiếng Nga, quăng-bỏ hoàntoàn 1 ngônngữ có hàng ngàn mùa lịchsử. Máume hơn nữa, chúng còn tiêu xèng Nga, chứ không in xèng riêng.

Chúng thậmchí coi Thành Cát Tư Hãn bạn Zì làm kẻthù zântoọc, như chúng cô vưỡn coi các anh Ly Hồ, Zung Mạc so far là Ngụy. Mãi saukhi thoát Nga, chúng Mông mý lại zựng tượng, xây dài, và tônvinh anh Hãn.

Vì sao như thế? Vì hehe bọn Nga "giúp" bọn Mông thoátkhỏi Khựa aka nhà Thanh, từ sau mùa 1911 cáchmạng Khựa.

Hehe thoát Khựa, thỳ phải sống trong gôngcùm của Nga. Ai cho chúng mày thoát.

Phận của zân tiệnmọn là vậy. Không theo thằng này, thỳ phải theo thằng kia. Chúng mày làm gì có dộclập hoàntoàn mà mơ. So is Giun.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (20)

Mý bọn Dông Âu, bọn Nga cũng mần ychang mý bọn Mông.

Chúng mở-mùm kể-ơn thoát Dức aka "dược giảiphóng" sau WW2, gòy cùng mý việc thả quândội vào chiếmdóng, xâyzựng lựclượng mậtthám ngụyquân, và chọn zững bọn gốc Nga hay thân Nga hay xuthời khốnnạn mần lãnhchúa, chúng Nga cứ ngangnhiêm xâmlược Dông Âu, mà hehe vưỡn khoe côngơn như trời zộng núi cao.

Dcm bọn Nga Lợn.

Cô Tư said...

@Zì: thế cái bọn chư hầu đấy có phải cống nạp gì cho Nga lợn ko? Với lại hồi đó thì các nước chư hầu đều theo XHCN hết hả Zì?

Xoong Thủng said...

Ref: Cô Tư (19)

Con Dan mặt lồn trâu dám chửi Gáp Võ bị Giùn đòi rửa hờn dân tộc.

Anh đéo ghét con động đến anh Thống Chế mà chỉ ghét cỏn lèo lái: chửi, xin lỗi xong lại chửi...

Con Dan nổi tiếng với trò chế diễu, dìm hàng đối thủ kiểu tấu hài mà Giùn thì thích tấu hài nên cũng lắm follower.

DCM nói chung là cỏn đã dẵm vỡ bát cơm của cỏn ở Giùn, đéo nói nhiều

Asinerum Project Commander said...

Ref: Cô Tư (22)

Cốngnạp nhiều chứ em. Hầunhư toànbộ sảnvật của nền kinhtế chưhầu nếu muốn xuấtkhảu thì phải xuất qua Nga. Nga nó thí cho baonhiêu xèng biết bínhiêu, không thỳ hehe nó trừ vào xèng "giảiphóng".

Giùn cũng vậy. Mặcnhiên chia zầukhí Namkycho cho Nga theo tỷlệ 60-40 (Nga 60 nha, not Giùn) vì côngơn giảiphóng aka cungcấp võkhí tỉn Ngụy.

Phía ngược lại, Nga dộcquyền cungcấp zầu-mỏ, khí-dốt, cùng các hànghóa côngnghiệp zẻzúng chấtlượng kém (tủlạnh, bànlà, quạtmáy, xekêu Minsk) cho chưhầu mý giá cao. Bọn nào titoe tính mua của âubương chúng dập cho hysanh.

Vậy nên, sau mùa 1991, thoát cộngquân, mà bọn Dông Âu vưỡn không ngóc dầulâu lên dược, vì nền kinhtế bị bópméo hoàntoàn, hạtậng không có.

Quãng thờigian 20 mùa là dủ cho Hàn, Dài, hay Nhật, thành zững ông gồng ông phượng, còn Dông Âu 25 mùa gòy vưỡn chả dủithay.

Bọn Trung Á thậmchí còn tệ hơn bọn Dông Âu. Chúng hầunhư bếtắc. GDP per capita của nhiều nước Trung Á còn thua Giùn.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Xoong Thủng (23)

Nhờn mý chó, chó liếm trán. Vậy thoy.

Âubương gì, dã kiếm-cắn ở Giùn, chường mặt cho Giùn nom, gòy dong lai, câu vìu, hộithuyền bằnghữu mý Giùng, mà lại hehe chọc vào toọc-tính Giùn, thỳ ngu quá gòy.

Khóa mẹ phấtbục gòy trốn mẹ dâu 1 thờigian cho chúng xuôi cơn dy. Dang cơn phấnkhích, thì Giùn có thua hay thắng banh, con Bương cũng bốc cứt.

thì bựa bựa said...


Rif Dan (con nài liếc qua giống Pín trọc điếu chịu).

Tội phỉ báng lãnh tụ thì dkm xách vali về nước chớ ở Giùn ai còn dám nhận anh vào làm việc nữa.

Còn nếu anh tự mở lớp thì dkm chỉ có gạch đá mà xơi thôi, cũng thất nghiệp sớm.

Ngay bây giờ, anh hãy cầu mong cho U23 giùn thắng trận banh ngày mai đi. Nếu không dkm số anh nhọ lắm rồi í.

Ếch, thì chết tại miệng còn đéo nỗi gì.

Hỡi ôi, Giùn chúng mình mà thắng, thì ai cũng nhận công.

Nhưng thua, thì dkm phải tìm 1 con bò mà tế thần, chứ còn đéo gì.

May thay lại đang có con bò lạc.

Rif again!

MicroTri said...

Ref: Day-dreaming (13)

Hehe đâu được như ai đó trằn trọc mấy canh, Mỗ thường dậy sớm, uống cà fe, nghe nhạc, lướt FB, nghe ngóng lời Zì, cuối cùng tập thể dục ăn sáng, phi đi làm kiếm cắn. Tối về uống bia (quán hoặc nhà), xem phim, tập guitar, piano. Đời Zùn chỉ có thế, đều như vắt cam.

Voi Đái said...

Kinh Zì!kính chi bộ!

Em giờ mặc định..mọi lễ nghĩa,Thuần phong..mỹ tục..gì gì ấy..em kệ thôi..cha tham gia,chả ý kiến
Giờ em nam tiến..
Mà chợt nghĩ..chết còn rườm rà vậy..em chả muốn chết tẹo nào
Em thấy đồng bào cứ mong VN vô địch..cá nhân em chỉ mong Zì sống mãi
Zì cứ tiến lên nha!
Ơn Zì khai sáng

danden said...

Thưa Zì và các cô !
Tôi có 1 vấn đề không ăn nhập gì với chủ đề mong Zì và các cô đừng trách phạt.
Số là tôi có ông anh, thường ngày thì hiền như ông bụt, ngoan như ông cún nhưng rượu vào thì như điên như khùng mất hết lý trí
Thưa Zì và các cô, trên trần gian có cách nầu cai rượu, bỏ rượu không?
Tôi xin khấu đầu lâu lạy tạ.
Share this post please batoong


Post a Comment