Latest Comments
Saturday, January 27, 2018


ASINERUM ADVERBS: ASINERUM TRẠNGTỪ #2

ASINERUM TRẠNGTỪ [CONTINUA]Bài No15 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-1.html

Bài No14 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adjectives-asinerum-tinhtu.html

Bài No13 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-3.html

Bài No12 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-2.html

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM ADVERBS PART 2

Phần trước nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-1.html

ASINERUM ADVERBS OF PLACE

Asinerum cungcấp các trạngtừ diadiem & phươnghướng {adverb-of-place} cănbản sau:

TARY: phía-kia {there},
TERY: tại-dó {there},
TOY: phía-này {here},
TUY: tại-dây {here};

BACY: ra-phía-sau {back},
INSIDY: phía-trong {inside},
OTSIDY: phía-ngoài {outside},
BRODY: phía-xa {abroad},
HEDY: phía-xa-trước {ahead},
WARDY: dàng-trước {onward},
FOWARDY: ra-dàng-trước {forward},
REWARDY: ra-dàng-sau {rearward},
BACWARDY: trước-ra-sau {backward},
OTWARDY: ra-dàng-ngoài {outward},
LEFTY: phía-trái {left},
RIGTY: phía-phải {right};

NEARY: gần {near},
FARY: xa {far},
RODY: khỏi {away},
PARTY: tách {apart};

EVRIWERY: nơi-nơi {everywhere},
ELSWERY: nơi-khác {elsewhere},
ANIWERY: batky-dâu {anywhere},
QISDY: batky-nơi-dâu {anywhere},
QISTY: batky-di-dâu {anywhere};

*examples

COMER BACY PLASERAH: hãy quay lại {come back please};

WE POR LIVERAL QISDY: chúng-tao cothe sống batky-dâu {we can live anywhere};

WE POR ALERAL QISTY: chúng-tao cothe di batky-dâu {we can go anywhere};

Note: Asinerum trạngtừ diadiem & phươnghướng, khi muốn làm rõ nghĩa, thì phải thêm các zanhtừ hay mệnhdề {phrase} aka cụm-từ theo cùng. Lúc ý, cần zùng 1 trong các giớitừ này:

PE: cho {to};

PI: tới {to};

PO: dến{into};

PRE: từ {from};

PRO: khỏi {out-of};

DE: khỏi {from}; from-someone;

*examples

WE LIVERAL NEARY PI WEIP PARENTIP: chúng-tao sống gần pama {we live near to our parent};

HE ALERIN RODY PRE HEAP CASAP: nó di khỏi nhà {he goes away from his house};

*vocabulary

PLASERAH: xin {please};

PARENTI: pama {parent};

CASA: nhà {house};

COMER: dến {come};

LIVER: sống {live};

ALER: di {go};

POR: cothe {can}; aux-verb;

WE POR ALERAL: chúng-tao cothe di {we can go};

Asinerum diadiem & phươnghướng cothe nhập từ các giớitừ {preposition}, bằng cách thêm [Y] vào sau chót. We be soon with the prepositions.

Chảzụ:

IN: vào {in}; preposition;

OD: ra {out}; preposition;

ROND: quanh {around}; preposition;

INY: vào {in}; adverb;

ODY: ra {out}; adverb;

RONDY: quanh {around}; adverb;

*examples

COMER INY PLASERAH: mời vào {come in please};

ALER ODY PLASERAH: mời anh cút {go out please};

HE ALERIN RONDY: nó di quanh {he goes around};

ASINERUM ADVERBS OF DEGREE

Asinerum cungcấp các trạngtừ cấpmức {adverb-of-degree} cănbản sau:

VERY: rất {very},
MOLTY: thật {very},
TROPY: quá {too},
PLUTY: hơn {rather},
RATRY: khá {rather},
FARRY: xa {far};

ENOFY: dủ {enough},
MUCHY: lắm {much},
PLUSY: hơn {more},
MORY: hơn {more},
MENOSY: kém {less},
LESSY: thua {less};

ABY: sắp {about},
ABOTY: chừng {about},
ABUTY: sắp {about-to};

SOMY: chút {some},
ANY: chútnào {any},
ANIMORY: thêmnữa {anymore};

ALLY: thảy {all},
TODY: cả {all},
QITY: toàn {quite},
MOSTLY: hầuhết {mostly},
TOTALLY: hoàntoàn {totally},
ALMOSTY: hầunhư {almost};

UNY: nhất {first},
LASTY: bét {last};

*examples

WA SAL VERYG HUNGRYAXS: chúng-em dang zất dói {we are very hungry};

BE FARERONZ MOLTYG WELLY: mày dã làm ngon {you did very well};

MOR VI LICEROL GAC BIRRAC U PLUTY MANJEROL: chúng-mày thích chút bia hay chúng mày khoái cắn hơn {would you like some beer or would you rather eat};

HA VAR SIN RATRYG STRONGYAX: ẻm khá mạnh òy {she has been rather strong};

HE SIN FARRYG DIFFERENTYEX DE HEEP FREREP: nó khác xa anh nó {he is far different from his brother};

WE POR MANJERAL MORY DA QIJ VI SABEROL: chúng-tao cothe cắn kinh hơn chúng-mày biết nhé {we can eat more than you know};

WE POR MANJERAL MORY DA VI SABEROL: chúng-tao cothe cắn kinh hơn chúng-mày biết nhé {we can eat more than you know};

WE MANJERAL LESSY DA QIJ WE PENSARAL: chúng-tao cắn ít hơn chúng-tao tưởng {we eat less than we think};

WE MANJERAL LESSY DA WE PENSARAL: chúng-tao cắn ít hơn chúng-tao tưởng {we eat less than we think};

LI JOBI SIN ABYG DONYIX: công-việc sắp xong {the job is about done};

LI LESSONI LASTERINZ ABOTY UNAC ORAC: bài-học kéo quãng 1 giờ {the lesson lasted about an hour};

LO CORO SIN ABUTY TU SINGER: cadoàn sắp hát {the chorus is about to sing};

WE SAL SOMYG TIREDYEXS: chúng-tao hơi nhọc {we are some tired};

LE PATIENTE ZER NER SENTIRIN ANYG BETTERYEC: con-bịnh không nom khá hơn chút-nào {the patient did not feel any better};

LE CHAMBRE ZER PINTARINT ALLYG BLANCYET: căn phòng bị sơn toàn trắng {the room painted all white};

PUY HE ZER GETARIN TODYG MADYEC: lúc ý nó khùng mẹ {then he got all mad};

PUY HE ZER GETARINT TODYG MADYET: lúc ý nó phát-khùng mẹ {then he got all mad};

JE SAN QITYG POSITIVYEX AB HIP: tao hoàntoàn tíchcực zìa nó {I am quite positive about it};

WE MANJERAL MOSTLY CARNEC: chúng-mình cắn thịt là chính {we eat mostly meat};

WE MANJERAL MOSTLY GEC CARNEC: chúng-mình cắn thịt là chính {we eat mostly meat};

*vocabulary

HUNGRYE: dói {hungry};

WA SAL: chúng-em là {we are};

WA SAL HUNGRYAXS: chúng-em dang dói {we are hungry};

BE FARERONZ: mày dã làm {you did};

WELLY: ngon {well};

MOR: nhẽ {would}; aux-verb;

LICER: thích {like};

MOR VI LICEROL: nhẽ chúng-mày thích {would you like};

BIRRA: bia {beer};

GA BIRRA: chút bia {some beer};

MANJER: cắn {eat};

HA VAR SIN: ẻm dã {she has been};

STRONGYE: mạnh {strong};

DIFFERENTYE: khác {different};

HE SIN DIFFERENTYEX: nó khác {he is different};

FRERE: anh {brother};

HEE FRERE: anh nó {his brother};

DE HEEP FREREP: so anh nó {from his brother};

WE MANJERAL: chúng-tao cắn {we eat};

WE POR MANJERAL: chúng-tao cothe cắn {we can eat};

SABER: biết {know};

VI SABEROL: chúng-mày biết {you know};

QIJ: mà {that}; conjunction;

DA QIJ VI SABEROL: hơn cái chúng-mày biết {than you know};

PENSAR: tưởng {think};

WE PENSARAL: chúng-tao tưởng {we think};

JOBI: công-việc {job};

DONYE: làm-xong {done};

LI JOBI SIN DONYIX: công-việc dã làm-xong {the job is done};

LESSONI: bài {lesson};

LASTER: kéo {last};

LI LESSONI LASTERINZ: bài-học kéo-zài {the lesson lasted};

ORA: giờ {hour};

UNA ORA: một giờ {an hour};

CORO: cadoàn {chorus};

TU: cho {to};

SINGER: hát {sing};

TU SINGER: cho hát {to-sing};

TIREDYE: nhọc {tired};

PATIENTE: con-bịnh {patient};

BETTERYE: khá hơn {better};

ZER: dã {did}; aux-verb;

NER: không {do-not}; aux-verb;

ZER NER: dã-không {did-not};

SENTIR: thấy {feel};

ZER NER SENTIRIN: nó dã không thấy {he did not feel};

CHAMBRE: phòng {room};

BLANCYE: trắng {white};

PINTAR: sơn {paint};

ZER PINTARINT: nó dã bị sơn {it was painted};

MADYE: khùng {mad};

PUY: bấy {then};

GETAR: phát {get};

ZER GETARIN: nó dã phát {he got};

ZER GETARINT: nó dã bị phát {he got}; passive-voice;

POSITIVYE: tíchcực {positive};

JE SAN: tao là {I am};

AB: zìa {about};

AB HIP: zìa nó {about it};

CARNE: thịt {meat};

GE CARNE: thịt {some meat};

*continua*

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-2017
Page:


46 comments:Asinerum Project Commander said...

Chợ Coi vưỡn dỏ như quạch, nhùngnhằng zai déo chịu.

Cơmà số nhọ, zững ông Zì cần múc sốlượng khakhá thỳ chả xuống déo gì.

pe^te^211 said...

Zì bím tươi hồng ngó coin ALQO nhé. Huge rough gem.

Asinerum Project Commander said...

Uzbekistan từng là 1 trong 15 anh cộnghòa của CCCP xưa.

Giữa 15 anh cộnghòa ý, Uzbekistan có ziệntích dứng-hàng thứ 5, sau Nga, Kazakhstan, Ukraine, và Turkmenia. Nó zộng khoảng gấp zưỡi Giùn.

Nhưng zânmạng Uzbekistan dứng-hàng thứ 3, nhõn sau Nga và Ukraine. Nó ngang Nam Hàn.

Nghĩa là, Uzbekistan thuộc tạng máumặt trong liênbang soviet aka cộngquân solien.

Kinhdô của Uzbekistan là thành Tashkent. Nơi này là 1 trong các thánhdịa của zusanh Giùn mùa thiêndàng, mý sốlượng thườngxuyên 2-3 ngàn con, chỉ sau Moskva, Leningrad, Kiev. Tashkent là dôthành trẻ, to, ngănnắp, zù khá nghèo.

Banhdá Uzbekistan dứng hạng cao trong CCCP. Ngoài Nga và Ukraine, chỉ có Gruzia, Armenia, và Uzbekistan, là có doànbanh thườngxuyên thamgia giải vôdịch liênbang, aka D1, boong cao nhất. Doànbanh dó là Pakhtakor.

Zù không là doànbanh quá mạnh, zưng Pakhtakor hiếmkhi tụt-hạng. Anh thường dứng quãng áp-chót giải D1. Lãnhchúa Brejnev và các lãnhchúa khác chỉdạo liêndoàn không dược cho anh tụt-hạng, tươngtự các doànbanh Ararat của Armenia, và Dinamo Tbilisi của Gruzia.

Saukhi thăng hạng D1, quãng dầu mùa 197x, anh cứ nằm lì mẹ dó, không xuống zưới nữa hehe thế mý huyhoàng. Dó hầunhư là 1 nhiệmvụ chínhtrị.

Có 1 lần, anh vào chungkết Cúp quốcgia liênbang, nhưng thua. Vụ này xảy quãng cuối mùa 196x, khi anh còn dánh hạng D2.

Mùa 1979, doànbanh Pakhtakor gặp nạn. Số anh nhọ. Anh dược chọn là 1 trong zững kháchhàng thườngxuyên của Aeroflot aka CCCP Airlines chuyên bay xebay Tu144.

Asinerum Project Commander said...

Xebay Tu144 là 1 bieutuong của lòng tựhào soviet.

Tu144 dược sángtác develop trong 1 thờigian cực ngắn, nhằm tungxùy và zọanạt bọn âubương, khi ý vừa hoànthành em Concord thầnthoại.

Như Concord, Tu144 là xebay siêu-âm. Em ý cũng có cái mõm hình mỏ ông càocào, và chạy nhõn 1 tuyến zuynhất, từ Moskva tới Tashkent, gòy ngược zìa.

Lãnhchúa Brejnev không quantâm tínhnăng và antoàn của Tu144. Lãnhchúa chỉ cần tốcdộ. Xebay solien khongthe chậm hơn xebay tưbản âubương.

Và cú tainạn kinhhoàng phải dến dã dến. Nó nhằm mẹ doànbanh Pakhtakor thế mý nhọ.

Doànbanh Pakhtakor hoàntoàn hysanh, cùng mý quãng 180 hànhkhách trên em Tu144 mõm càocào. Mùa 1979.

Remi said...

Zi giảng về người UBe đi mụ. Con trungtá của anh đang duhoc Hàn và có tìnhcam với 1 thằng UB. Thằng này như say em ẻm ấy, A cứ động viên nó xúc tiến, thiên di là đó còn đâu.
Nhưng a gúc thì thấy Gdp của nó ngang Giùn, bất bình đẳng và tham nhũng cao (tất nhiên thằng gấu của trungta thì chia sẻ tích cực hơn). Nhà thằng này anh đoán lãnh chúa 01 vùng, nó có oto đi ở HQ mà.
Chỉ là đạo Hồi sẽ theo, nếu kết hôn, trong khi trungta thì nửa muốn về Giùn theo ý mẹ, nửa theo định hướng của anh. Nói ra xấu hổ.

Con bà nó said...

Ref: Asinerum Project Commander (1)

Zì định mua vào eth đúng ko? Đại loại giờ tôi cũng giống con Hốc, tháng làm đc bao nhiêu tiền ở Giùn cứ mua eth rồi chuyển về offline wallet. Chịu thiệt thòi về giá chút xíu so với bên này nhưng đỡ mất công về Giùn mang tiền đi. Đằng nào thì cũng để đó vài mùa ko động đến.

Con bà nó said...

Ref: Asinerum Project Commander (4)

Trong 15 nước Post-Soviet states thì có rất đông nước đã theo Nga lợn từ thời Russian Empire 200 niên trước đó. Sau đó đến đệ nhất thế chiến, rồi đệ nhị thế chiến chúng cũng qua tay Đức lợn rồi lại về với Nga lợn. Thân phận nhược tiểu thì chấp nhận làm cave chứ ý kiến đéo gì.

Nhưng bỏn cực đen khi Đức thua trong đệ nhị thế chiến. Rơi vào tay cộng quân gần 50 mùa thì ngóc đầu dậy sao nổi?

Con bà nó said...

Cả thảy 14 nước thoát khỏi vòng tay nước mẹ vĩ đại đều què quặt như những gì Zì nói. Trừ 4 anh: Estonia, Latvia, Litva và Kazakhtan.
Ngoại trừ Kazakh vẫn sống khoẻ vì nguồn dầu lửa vô biên thì 3 thằng còn lại Estonia, Latvia và Litva đều nằm bên bờ Baltic. Bỏn khá khẩm hơn là nhờ làm ăn với các anh hàng xóm Baltic cực giàu như Nauy, Thuỵ Điển.

Bọn còn lại thì kinh tế cũng chỉ quanh quẩn ngấp nghé Lừa. Đã phận nhược tiểu lại rơi vào tay cộng quân thì kêu ca đéo gì.

Uzbekistan cũng không phải ngoại lệ. Kinh tế cũng chỉ quanh quẩn mức Lừa. 2 nước hoàn cảnh gần tương tự nhau sau 70 năm. Dân số bỏn thậm chí chỉ bằng 1/3 dân số Lừa. Thế nên dù có thắng bỏn ở chung kết, thì đó cũng là điều đương nhiên. Các cô chả có cớ đéo gì để tự hào về đoàn banh Lừa cả.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Remi (5)

Theo Islam cũng không sao. Dến em Ivanka ái-nữ của Donald dạibàng bạn thân Zì còn cải dạo sang Jewish. Khi chúng yêuthương nhau, thì nên chung 1 dạo. Nhất là khi cô chưa có Dạo (aka Lương Giùn), thì việc ý là khá giảndơn.

Uzeck không giầu, zưng dất zộng, người thưa, dông cơhội. Và bọn zân ý chúng lười lắm, chúng cô zezang dứng mẹ trên dầu chúng. Hộchiếu Uzbek cũng ngon hơn hộchiếu Giùn.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Con bà nó (6)

Dcm thiêncơ bất-khả-lộ

Asinerum Project Commander said...

Ref: Con bà nó (8)

Bọn Kazak có mùa GDP tăngtrưởng 60%. Nước thì zộng vãi tom lồn ra, nhẽ ngangngửa Úc Lợn. Zân thì nhõn vài trẹo mạng.

Bọn Bắc Âu thì giầu từ xưa gòy. Và chúng déo baogiờ thuầnphục Nga, zù trong thủa Soviet gôngcùm. Dận ý, zân Nga sang bên chúng phải mần Visa, zán vào hộchiếu, như Khựa sang Thâmtrấn, chứ déo phải múpvinh tựzo.

Con bà nó said...

Ref: Asinerum Project Commander (9)

Thực ra tôi sang Úc cũng thấy bọn local chúng cực lười. Làm cái gì cũng lâu vãi zắm. Riêng quy trình phỏng vấn từ lúc đăng việc đến lúc đi làm được cũng ngót nghét 4 tháng. Trong khi quy trình tương tự ở các công ty Multinational ở Giùn mất chưa đầy 2 tháng.

Giùn sang đây rào cản lớn nhất là ngôn ngữ. Chính ngôn ngữ kém khiến chúng tự ti, thu mình lại và chấp nhận làm những việc mà Úc lợn bỏn không làm hoặc tự đi làm thuê để đồng bào hút máu.

Con bà nó said...

Giùn chúng cô, những kẻ chấp nhận thiên di thì đa phần là cực chăm chỉ. Với khả năng xoay sở và ranh mãnh vốn có thì chỉ cần các cô get on well với cộng đồng bên này là các cô sẽ thành công hơn dân bản địa. Tôi đã gặp rất nhiều Giùn nhập cư bên này. Đa phần lúc về già bỏn đều giàu hơn dân Úc lợn vài boong.

Remi said...

Ref: Asinerum Project Commander (9)
Giùn sang đây rào cản lớn nhất là ngôn ngữ. Chính ngôn ngữ kém khiến chúng tự ti, thu mình lại và chấp nhận làm những việc mà Úc lợn bỏn không làm hoặc tự đi làm thuê để đồng bào hút máu=> anh Nó
Cảm ơn Zì và anh Nó.
Thiên di thì phải khốc liệt. Nhời Zì khắc vào đá núi.

Cô Tư said...

Tối nay khu nhà tôi yên tĩnh, ko có tiếng hò reo, hô hét, đập niêu đập chảo như hôm nọ. Dù gì lứa U23 này cũng làm rất tốt so với các lứa trước rồi. Bỏn được rèn thể lực rất tốt, đứa nào cũng cơ bắp vạm vỡ, bụng 6 múi gợi cảm! Từ mai các em có thể kiếm tiền từ các môn khác ko chỉ đá bóng rồi, rất nhiều nhãn hàng chờ ký hđ quảng cáo, dự event, các cty media tranh nhau làm đại diện để hớt váng! Mừng cho các em!

thì bựa bựa said...


Game over.

Nhưng kết thúc bằng HCB là kết thúc đẹp.

Nếu kết thúc bằng HCV, thì áp lực HCV cho các giải đấu tiếp theo sẽ là rất lớn.

Thua ở phút chót cũng là thua đẹp, bởi đó là cái thua của cả tập thể.

Nếu thua bằng penalty, thì sẽ áp lực rất lớn cho cá nhân đá hỏng, bởi sẽ bị cho là thua do cá nhân.

Chúc mừng U23 Vietnam, kết thúc đẹp, thua đẹp, lần đầu tiên đoạt HCB ở 1 giải lớn.

Cảm ơn các cầu thủ, đã cho giùn chúng mình những cảm xúc con người, sau cả 1 quãng dài sống trong vô cảm.

thì bựa bựa said...


Hôm nay mà vietnam vô địch, nhẽ cả khu xóm nơi anh ở nhà nào chúng cũng mở nhạc sập xình suốt đêm, ồn ào và đủ các thể loại rock, remix, nhạc vàng, nhạc đỏ ... các kiểu.

Có gọi điện báo công an phường không khéo còn bị chửi. Mà cũng chả công an nào dám cản sự ăn mừng của dân chúng.

Như vậy ngoài kết thúc đẹp, thua đẹp, còn là cuộc sống đẹp cho đêm cuối tuần bình yên.

Love all 💞

MicroTri said...

Ref: Remi (5)

Mỗ từng khuyên vài em dại đang cô dơn ở Zùn, lấy Lào hay Cam cũng được, trừ Zùn, như cái mặt mốc của Mỗ đây. Mỗ có con bạn học 12, vơ trúng thằng Lào đẹp trai, kèn to còn hơn Zì, con nó được học bổng Havard, hehe ngưỡng mộ rất, đời còn Zì hơn thế.

Cô Tư said...

[img=https://i1.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2018/01/dai-su-phoi-vi-ca-map-eLMostrador.jpg?resize=696%2C365&ssl=1]

Đọc vụ phơi vây cá mập trên nóc nhà ĐSQ Chile xong thấy bà con rần rần vào kể các cách làm tiền của các ĐSQ VN ở nước ngoài: Nam Phi thì buôn sừng tê, Ấn Độ thì buôn lậu oto, Rồi là ăn chặn phí renew Passport, kiểu quy định 70 usd nhưng thu 170 usd, ko phiếu thu, ko bao giờ trả lời email, đt của citizen, sợ bị lộ bằng chứng, rồi om học bổng của Du học sinh hàng mấy tháng đến nửa năm để bọn DHS đói khát... haizz...

Cô Tư said...

post lại cái ảnh vây cá mập trên nóc nhà ĐSQ VN tại Chile:

[img=https://dantricdn.com/2018/vay-ca-map-crop-1516688503407.jpg]

Remi said...

Ref: MicroTri (18)

Cảm ơn anh, chúc anh chân cứng đá mềm. Anh chắc cũng thiên di rồi phỏng. Mi tôi đang cứ ấp ủ rình cơ hội. Tin vào Chúa, Người sẽ ở bên ta.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Cô Tư (19)

Giùn nhõn vui mý niềmvui banhbóng, và tinhthần áiquốc, mà chả dếmxỉa gì dến những vấndề sát-sườn, thỳ không bị anhem quanlại hãmhiếp, mý là lạ.

Chính chúng Giùn tự khiến mình nằm trong gôngcùm và vuivẻ hátca, chả ai bắt.

Gòy daudớn gì, thỳ lên facebook thanvan, manhmún, côdơn, và chả lãnhchúa nào thèm nghe.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (22)

Chúng mình, nếu làm quanlại, mà không bịp bọn nôngphu Giùn, nhẽ phí.

Chúng mình, nếu làm thươngnhân, mà không lừa bọn nôngphu Giùn, nhẽ còn phí hơn.

Cho chết cụ chúng dy. Cứ vuivẻ mý doànbanh U18, và loayhoay mý cơm-áo-gạo-xèng của cánhân mình, chả baogiờ quantâm những vấndề của cộngdồng.

wet blanket said...

Ref: Asinerum Project Commander (23)

chả thà thế, cũng chẳng hơn là nhận thức ngu như ông lợn, trong các vấn đề cộng đồng
Lừa chỉ có biết chưởi bới chém giết, hoặc chó hùa hò hét lên đồng. Dù là món nào, thì cũng tởm nôn địt mẹ kệ cụ bỏn làm gì làm

wet blanket said...

[img=https://i.imgur.com/bPjSXCc.jpg]

anh vửa đi bão dìa các cô ợ hehe

wet blanket said...

ah ko
thực da là rúc dìa từ tâm bão
anh Dì mà nghe đi bão chắc cỏn lock mẹ mõm

wet blanket said...

sẵn có kèo tất niên hội giùn, kết hạp coi đánh banh hêh trận ck coi tý chứ bảo thủ đéo đâu mà phải từ chối ngồi nhà

[img=https://i.imgur.com/NFF4Hcz.jpg]

địt cụ Dì mọi cũng ngồi coi rồi hú hét như ông chố khai mẹ ra đi bày đặt còn hehe

wet blanket said...

mà rúc ra đường mùa bóng bánh quả là cực hình điệt còn mẹ
Thua xanh mật còn đi bão bão cccc

nhọc nhằn quá đcm vửa đi vửa chưởi điệt con mẹ chúng mài giống giùn đẻ lắm thế cút hết ra khỏi mũi xe cho tao dìa
[img=https://baomoi-photo-1-td.zadn.vn/w700_r1m/18/01/24/293/24730896/4_62475.jpg]

Dai Cuong said...

Ref: Cô Tư (19)

Du học sinh bị om tiền khá lâu, tính ra 1 khoảng khá khá chứ không đùa.

Nhưng aeql lập 1 hội nhóm gom các DHS và hehe gài 1 số bài khảo sát tâm sinh lý; đại khái ngần ấy xèng thì mày sống ngon không. Toàn bọn đầu đất ngây thơ và trong sáng, tỷ như tao chỉ tiêu hết 1 nửa, 1 nửa là thỏa mái sống ở Newyork. Chúng tiết kiệm, đéo dám chi xèng để trainghiem trong khi chúng còn rất trẻ.

MicroTri said...

Ref: Remi (21)

Ngày xửa ngày xưa, khi mới ra đời, bà Mụ nhìn tướng Mỗ phán: Thằng này có tướng xuất ngoại AKA thiên di. Dự đoán như thần, thời thiên đàng đói móm răng, Mỗ phi lần 2 nước Lào, Căm AKA quân tình nguyện, tý nữa là mãi mãi tuổi 20 như ai đó. Hết mẹ số thiên di.

Tỷ Phú Say Lìng said...

Zì ngài có phương thức nào để khắc phục tình trạng mất ngủ ở người cao tuổi không chỉ giúp tôi để tránh tìnhtrạng lạmdụng thuốc ngủ với. Trước Zì có dạy cách là luôn để cơđịa ở trong tìnhtrạng đói ngủ, đặt mình xuống là ngủ ngay. Dưng cách này không hiệuquả và gây mệtmỏi lắm. Tạ Zì nhiều.

Con bà nó said...

Ref: Remi (21)

Lời khuyên của tôi dành cho cô: nếu cô muốn làm, hãy làm ngay và luôn. Tôi đã từng ấp ủ. 2 lần hụt, mỗi lần mất mẹ 5 niên. Anyway, tôi di cư dạng tai chuyên nên để lâu thì điểm exp càng lên nên đó không phải là trở ngại.

Trở ngại lớn nhất với chúng cô là Giùn tính. Nó giống bộ rễ, cô càng ở Giùn lâu, bộ rễ Giùn càng phát triển, việc nhổ cô khỏi mảnh đất Giùn sẽ càng ngày càng khó khăn hơn.

thì bựa bựa said...


Kẹt cứng ngắc.

Nụi đón U23 đông kinh thật, nuomnuop nuomnuop,...

wet blanket said...

Ref: MicroTri (27)

ah hôm bữa quên chửoi con trí

điệt còn mẹ chỉ có dân quảng-đà chúng cô, lười như ông chố đẻ, chúng cô là vùng trũng của xứ Giùn, đừng có mà hân hoan, đó là lý do anh đéo muốn dây dưa với nơi nởi anylonger, dù cho thiên di bất thành

Giùn, nhiều khu vực siêng bỏ mẹ ra, như dân gồng,.. Nhiều con chúng chôn chân ở chốn công sở, từ 7h đến 19h đêm, hàng ngày, là phình thường

Chẳng thà chúng cô giàu, mà lười, như bọn Úc nhợn. Nhưng đéo phải, chúng cô nghèo như bọn tộc mạt rệp. Cắn ông bánh mỳ 7k, còn phân vân, đắn đo, lấy thêm trấng hay ko, thêm chả hay ko, hay thôi nghỉ mẹ nhịn cắn tích kiệm hehe vãi lồn

wet blanket said...

chúng bạn anh, nhiều tay trẻ măng mà đã tranh thủ vện con đầy đủ, chắp vá xây nên quả nhà ống trên đất của bô lão, gòi tậu air blade đổ xăng a95, công cán thì chỉ lương cấng 4trump/tháng, rồi nghĩ là chúng là thánh mẹ, thế là đủ hehe là đủ

Thực tế, chúng lại được nhân dân địa phương khen như thánh thật, tmt. Điệt mẹ buồn nôn với cái tư duy "thế là đụ" của dân quảng-đà chúng cô

10 con, là hết 10 có tư duy "thế là đụ"
Nếu, có con nào ko phải vậy, ko thấy đủ như chúng cô, thì đã rời đi mẹ và đéo bao giờ quay về

MicroTri said...

Ref: wet blanket (34)

Cô Ướt thua độ banh bóng hay sao mà nóng vậy? Được cái theo Zì lâu niên, chửi hay như hát, Hehe. Nghe Cô nhắc đến làm việc 7h đến 19h, mới nhớ Con Pín hay viết trong truyện cổ: Cần cù, chăm chỉ, thông minh, đói méo loa...

Khoai said...

[si="6"]ừa bé Lủng mần anh buồinguồi fết

banhbóng SôLiên thời thởi cũng đéo có chiển-nhượng, cứ con nào đánh cho đội nào là tới khi zìa hu

anh cộnghòa nào cũng chủyếu bốn chị:

Spartak tạng Hảiquan Giùn

Dinamo tạng Côngan

Lokomotive tạng Đường-sắt

CSKA tạng Thểcông

ngoài-ga còn đán lìutìu tỷ Ararat, Zanghiris...

hai chị Spartak Russia và Dinamo Ukraine được fâncông thai-fiên nhao vôđịch[/si]

Khoai said...

[si="6"]thời anh học cấp 2 Lê Quí Đôn Gồng nghe điểmtin bóngđá SôLiên trên kênh 11 ông Sanyo đen-trắng ăngten-trời chĩa zìa hướng LSQ LX đường BHTQ[/si]

Ong Cuu said...

[si="3"]Nói gì thì nói, trong những ngày đổ ra đường ăn mừng đội tuyển, anh thấy nhân dân chúng mình hiền lành, ôn hòa, nhã nhặn đến lạ thường. Có lỡ quẹt đầu xe vào nhau thì cũng cười cười cho qua thôi chứ đéo có xô xát gì cả.

Hôm qua anh còn xem cái clip mấy thằng đốt pháo ở ngoài đường, vô tình trúng mẹ 1 tin tin không mũ đang đi. Tin tin cháy mẹ 1 vai áo. Anh cứ ngỡ đoạn xuống xe là múc nhau đến nơi rồi đcm sợ quá phà ơi. Thì tin tin hét vào mặt thằng kia "Việt Nam vô địch" rồi lại lên con xe kêu phóng vèo.

Hehe, đcm tin tin đáng yêu quá [/si]

Asinerum Project Commander said...

Ref: Khoai (37)

Con nài nhớ phết. Nhưng giảng không dúng zìa bọn SPARTAK.

SPARTAK là doàn-banh của Côngdoàn. Nghĩa là ngành nào chưa có xèng nuôi doàn-banh riêng, thì cử zâncông mình thamgia SPARTAK.

Ngoài ra, còn có:

- TORPEDO của ngành xebương, dịchthủ truyềnkiếp của bọn LOKOMOTIV ngành xeray aka dầumáy hỏaxa

- NEFTI của ngành zầukhí

- METALLURG của ngành kimkhí

- SHAKHTIOR của ngành than, nay chúng cô quen kêu là SHAKHTAR theo chữ Ukren.

- etc

Có vài bọn không dặt-tên theo quytắc là: ZENIT cũng của ngành kimkhí, thuộc dôthành Leningrad, ARARAT là SPARTAK của dôthành Evevan còn DNEPRO là SPARTAK của dôthành Dnepr, CHERNOMORETS của ngành hànghải dôthành Odessa, etc.

Zĩnhiên doàn-banh của ngành nào thì zo ngành ý bỏ xèng nuôi và dàotạo và vậnhành anything. Banhthủ phải là zâncông của ngành ngảnh. Cothe chúng dược chọn trong dám hàinhi vỉahè, gòy dược nhận vào biênchế, cắn lương cốdịnh và các chếdộ khác. Dcm thithoảng có thưởng thêm. Khi nao zìa-hu thì quay lại mần zâncông trong ngành.

Riêng SPARTAK thì các ngành thamgia phải góp xèng vào cho côngdoàn quản và nuôi zùm.

Banhthủ CCCP không chỉ bị cấm chuyểnnhượng quốctế, mà ngaycả nộidịa cũng déo dượcphép, trừphi các lãnhchúa zànxếp mý nhau, cho các em ý chuyển-ngành.

Mà chuyển-ngành cũng déo dơngiản, vì lãnhchúa nào cũng oai cả hehe déo anh nào ngán anh nào, bấtchấp cả bọn CSKA chơi trò bắt lính tươngtự Thể Công của Giùn.

Bọn Zalgiris, của dôthành Vilnius thuộc nước Litva, là lạ nhất. Vì bọn này hợpnhất zâncông của cả mấy ngành trái nhau, như cảnhbinh aka Dinamo, ngành côngdoàn aka Spartak, và cả ngành toaxe aka Torpedo. Dcm chúng thựcthụ là 1 doàn-banh taychuyên dầutiên của CCCP.

Dynamo Kiev said...

Zì Bương quyên thằng Cộng Hoà Belarus cũng có đội vô địch Sô Liên là đội Công An Minsk. Thằng Aleinichev ria mép đá banh hay mọi nhẽ.
Spartak Moskva bây giờ là đội có cổ động viên phát xít phân biệt chủng tộc nhứt nước Nga.
Zalgiris của Litva trông giống như Juventus vì mặc áo sọc. Hồi hỗi năm nào thời Thiên Đàng, Zalgiris đi từ Bắc đến Nam Gìun đá giao hữu thắng từ 5 bàn cách biệt trở lên.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Dynamo Kiev (41)

Phải gòy sorry Zì quên.

Bọn Cam Minsk mùa 198x dánh banh hay phết. Hồi ý chúng là 1 thếlực, từng 1-2 lần vôdịch CCCP.

Asinerum Project Commander said...

Zì déo tỏ nền kinhtế của chúng cô dược lợinhuận bao xèng từ vụ hớimưng dón hàinhi dánhbanh zìa, hômqua. Nhẽ cũng déo nhiều, trừ bọn bán xăng và bán ziệu cho nôngphu chạy xe và bú-liếm.

Còn lại thì toàn thiệthại. Hàng trăm vụ tainạn giaothông tăng dộtbiến dược ghinhận. Hàng chục chuyến xebay bay khỏi Noibaicho bị hoãn vì tắc mẹ dường. Chưa kể hàng ngàn nhânzân nhỡ mẹ chuyến bay vì nhiều hãng chơi máymóc quá, déo hoãn chuyến, mà dường ra gabay déo có.

Cùng mý nhânzân, là hànghóa, zịchvụ bị giamhãm ở gabay và trên dường ra gabay.

Côngviệc dìnhtrệ ngót 1 ngày mà hoàntoàn déo có kếhoạch thaythế.

Cónhẽ, chúng cô déo cần xèng thật. Chúng cô lấy niềmvui tinhthần thay xèng.

Keep going on. Xin chúcmừng.

thì bựa bựa said...

Ref: Asinerum Project Commander (43)

Xuất_phát từ bối_cảnh làm ruộng, 1 năm chỉ cần 1 vụ là đủ gạo ăn.

Nói 1 vụ làm, thực ra chỉ mất mấy ngày đầu vụ đi gieo trồng, và mấy ngày cuối vụ đi thu hoạch.

Còn lại thì nuôi lợn gà lấy thịt ăn, trồng rau xanh lấy rau ăn.

Như vậy trừ mấy ngày vào vụ là bận rộn còn thì quanh năm rảnh rỗi.

Không làm thì phải nghĩ ra trò mà chơi, nên lễ hội rất nhiều, quanh năm suốt tháng, có lễ hội thời gian kéo dài đến 3 tháng à nha.

Cho nên cái niềm vui tinh thần nó ăn vào máu thịt cmnr.

Có cớ, thì bung lụa, thì xả.

Thế!

thì bựa bựa said...


Chả riêng Giùn chúng mình, mấy xứ Lào Miên Cam Thái cũng rứa, cũng ăn chơi lễ hội búa lua xua.

À, nhưng mà lòng nồng nàn thì có khác nhau.

Khoai said...

[si="6"]Ref: Dynamo Kiev (41)

có hai năm hai đội Dinamo Belasus và Dinamo Russia vôđịch

đó hầunhư là một sựcố

một trong hai năm ý, chị Dassaev, trong trận cuối, đéo hiểu do zậnzỗi or do đói quá, mà ôm banh quăng mẹ vào lưới nhà[/si]
Share this post please batoong


Post a Comment