Latest Comments
Monday, January 29, 2018


ASINERUM ADVERBS: ASINERUM TRẠNGTỪ #3

ASINERUM TRẠNGTỪ [CONTINUA]Bài No16 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-2.html

Bài No15 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-1.html

Bài No14 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adjectives-asinerum-tinhtu.html

Bài No13 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-3.html

Bài No12 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-2.html

Bài No11 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-pronouns-asinerum-daitu-1.html

Bài No10 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-3.html

Bài No9 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-2.html

Bài No8 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-determiners-asinerum-dinhtu-1.html

Bài No7 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-articles-asinerum-quantu.html

Bài No6 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-3.html

Bài No5 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/12/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-2.html

Bài No4 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-nouns-asinerum-zanhtu-1.html

Bài No3 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-orthography-asinerum-amvi.html

Bài No2 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-basic-concepts-canban-cua.html

Bài No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2017/11/asinerum-artificial-language-for.html

Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.

ASINERUM ADVERBS PART 3

Phần trước nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/01/asinerum-adverbs-asinerum-trangtu-2.html

ASINERUM ADVERBS OF MANNER

Các trạngtừ-cáchthức luôn chiếm phần-nhớn trong kho trạngtừ của any ngônngữ.

Asinerum cungcấp các trạngtừ-cáchthức {adverb-of-manner} cănbản sau:

ASY: vậy-nên {so},
SEY: thế {so};

SOY: quá {so},
ONLY: chỉ {only},
NOTY: không {not};

ONY: nữa {on},
ONNY: bật {on},
OFFY: tắt {off};

ALSY: cũng {also},
OSSY: cũng {too},
QESY: cũng {so},
COSY: cũng {as};

MEMY: thậmchí {even},
EVENY: ngay-cả {even},
SIDY: ngoài-ra {besides},
FURTY: hơn-nữa {further},
FURTIMORY: hơn-nữa {furthermore},
SOMEWATY: phần-nào {somewhat};

WELLY: ngon {well},
BENY: ngon {well},
GOODY: ngon {good},
BONY: ngon {good},
BETTERY: khá-hơn {better},
WORSY: tệ-hơn {worse};

*examples

ASY WE PENSARAL QEJ WE POR FARERAL: vậy-nên chúng-tao nghĩ rằng chúng-tao cothe làm {so we think that we can do};

ASY WE PENSARAL WE POR FARERAL: vậy-nên chúng-tao nghĩ chúng-tao cothe làm {so we think we can do};

WE NER PENSARAL SEY: chúng-tao không nghĩ thế {we don't think so};

WE LOVERAL VIC SOYG MUCHY: chúng-anh yêu em nhiều quá {we love you so much};

HE HATERIN ONLY HAC: nó chỉ ghét nàng {he hates only her};

HA FIN NOTY DIRER: ẻm không nói {she does not say};

HA NER DIRERIN: ẻm không nói {she doesn't say};

PLASERAH ALER ONY: hãy di nữa {please go on};

LE LITE SIN ONNY: dèn dang bật {the light is on};

LE LITE SIN OFFY: dèn dang tắt {the light is off};

THE RUNNERILZ ALSY: chúng cũng dã chạy {they ran also};

WE AMERAL HEC OSSY: chúng-tao yêu nó cũng {we love him too};

WE PENSARAL QESY: chúng-tao cũng tưởng {we think so};

*vocabulary

QEJ: rằng {that}; conjunction;

NER: không {do-not}; aux-verb;

POR: cothe {can}; aux-verb;

PENSAR: tưởng {think};

WE PENSARAL: chúng-tao tưởng {we think};

NER PENSARAL: chúng-tao không tưởng {we don't think};

POR FARERAL: chúng-tao cothe làm {we can do};

LOVER: yêu {love};

WE LOVERAL: chúng-tao yêu {we love};

LOVERAL VIC: chúng-tao yêu mày {we love you};

MUCHY: lắm {much};

HATER: ghét {hate};

HE HATERIN: nó ghét {he hates};

HE HATERIN HAC: nó ghét nàng {he hates her};

FARER: làm {do};

FARERIN: nó làm {he does};

FIN: nó làm {he does}; short-formed;

HA FIN: em làm {she does}; short-formed;

DIRER: nói {say};

DIRERIN: nó nói {he says};

NER DIRERIN: nó không nói {he doesn't say};

PLASERAH: xin {please};

ALER: di {go};

LITE: ánhsáng {light};

ESER: là {be};

ESERIN: nó là {he is};

SIN: nó là {he is}; short-formed;

RUNNER: chạy {run};

THE RUNNERIL: chúng chạy {they run};

THE RUNNERILZ: chúng dã chạy {they ran};

AMER: yêu {love};

WE AMERAL: chúng-tao yêu {we love};

WE AMERAL HEC: chúng-tao yêu nó {we love him};

ASINERUM INTERROGATIVE ADVERBS

Dây là các trạngtừ-nghivấn {interrogative-adverb}, zùng cho các question aka câuhỏi, cănbản gồm:

WAY: vìsao {why};

WEY: khinào {when};

OY: didâu {where-go};

UY: nơidâu {where-do};

HAY: thếnào {how-is};

HEY: nhưnào {how-do};

*examples

WAY SON VI SEYG LATY: vìsao mày muộn thế {why are you so late};

WEY HA COMERIN: khinao ẻm dến {when does she come};

WEY FIN HA COMER: khinao ẻm dến {when does she come};

OY ALERIN VIE FRERE: anh mày di dâu {where goes your brother};

UY SIN MIU PENU: bút tao dâu òy {where is my pen};

HAY SON VI: mày sao òy {how are you};

HAY SON: mày sao òy {how are you};

HEY THE FAIRIL ZAEFC: chúng làm diều dó như nào {how do they make that};

HEY FIL FAIR ZAEFC: chúng làm diều dó như nào {how do they make that};

*vocabulary

VI: mày {you};

SON: mày là {you are}; short-formed;

SON VI: mày là {you are};

VI ESERON: mày là {you are};

COMER: dến {come};

HA COMERIN: nó dến {she comes};

ALER: di {go};

ALERIN: nó di {he goes};

FRERE: anh {brother};

VIE FRERE: anh mày {your brother};

PENU: bút {pen};

MIU PENU: bút tao {my pen};

ASINERUM RELATIVE ADVERBS

Dây chính là các trạngtừ-nghivấn avove, zùng dặng linking các mệnhdề của câu, nom naná liêntừ.

*examples

WE SABERAL WAY SON VI SEYG LATY: chúng-tao biết sao mày muộn thế {we know why you are so late};

HE NER SABERIN WEY HA COMERIN: nó không biết khinao ẻm dến {he doesn't know when she comes};

HA SABERIN UY SIN MIU PENU: ẻm biết bút tao nằm dâu {she knows where is my pen};

SABERAN HAY SON VI: tao biết mày dang sao {I know how you are};

*vocabulary

SABER: biết {know};

WE SABERAL: chúng-tao biết {we know};

HA SABERIN: ẻm biết {she knows};

HE SABERIN: nó biết {he knows};

HE NER SABERIN: nó không biết {he doesn't know};

WI SABERAN: tao biết {I know};

JE SABERAN: tao biết {I know};

SABERAN: tao biết {I know};

ASINERUM ADVERBS OF CERTAINTY

Dây là nhóm trạngtừ-xácquyết {adverb-of-certainty} hay zùng hàngngày:

DEFINITELY: chắc {definitely};

DEFINITLY: chắc {definitely};

SURELY: chắc {surely};

SHURLY: chắc {surely};

SERTENLY: chắc {certainly};

PROBABLY: nhẽ {probably};

ASINERUM COMMENTING ADVERBS

Dây là nhóm trạngtừ-bìnhluận {commenting-adverbs} hay zùng hàngngày, chúng hay dứng 1-mình, và hay nằm dầu câu:

CLEARLY: rõràng-là {clearly};

OBVIOSLY: chắcchắn-là {obviously};

PERSONALLY: cánhân-là {personally};

*continua*

Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.

Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.*continua*

(C)2002-2017
Page:


21 comments:Asinerum Project Commander said...

Zì cốpbết bài zìa anh Choong bên phấtbúc zìa dây lưutrữ

Asinerum Project Commander said...

THƯƠNG ANH QUÁ

Dcm quãng 15 mùa ago, hehe hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} từng thamgia VFF aka liêndoàn banhbóng Giùn. Chém thoy nha, dừng tin, bọn con bò.

Mùa ý, anh Choong cũng mần VFF.

Choong là con-chót của một zâncông záozục (aka giáoviên) zanhtiếng. Nhà anh toàn giáosư, tiếnsĩ. Anh déo nào cũng lừngzanh, quanh-năm chường-mặt trên tivi radio, zưng chả có côngtrạng déo gì cụtỷ, tính luôn cả papa chúng anh.

Choong xuất-thân giáoviên chữ Pháp, boongtrình xoàng. Dcm nom anh ý nói chữ Pháp trên tivi Giùn mà vãi mẹ huychương bẹn. Anh dược bọn VTV mời giảng chữ Pháp vào nhânzân batoong, vì anh là con của papa anh, và vì, bọn tivi khôn như bò.

Zì déo ưa Choong, zo anh loychoy. Cơdịa dã bé như tý, déo nắm cặc gì zìa thethao, và chắccú déo dánh môn thethao nào, mà lúc déo nào cũng, thích nhoi lên hàng-dầu, thích dọc báocáo, thích nhận bằngkhen thậmchí thích soạn quytrình và thích giữ sách kếtoán.

Hóa-ra, dó là gen của giadình anh. Chúng anh déo yêu xèng, zưng yêu loychoy và chường-mặt. Anh-trai anh còn thamgia thượngviện. Nhưng tựutrung, chúng anh toàn hạng dánh-trống phất-cờ.

Bữa nay, facebook Giùn nạt anh ghê quá, vì tội hehe lại loychoy. Nghĩ thương anh phết. Anh chỉ loychoy thoy, không sơmúi gì thầntượng của chúng cô dâu.

Asinerum Project Commander said...

Anh Choong bị cả Liêndoàn ghét, vì cái thóy loychoy. Cơmà anh vưỡn bìnhan tạivị suốt cả chục mùa. Mần gen-sec aka tongthuky hẳnhoy nha, sau mần mẹ phó-lãnhchúa.

Vì dơngiản anh không tranh-cắn mý ai. Anhem chia gì, thì anh nhận. Không chia, anh cũng không dòi. Giùn chúng mình chỉ dánhgiá-cao dứa nào không tranh cắn hehe.

Anh cũng thích dy côngcán aka xuấtngoại. Cứ dận nào con nào lừngkhừng toantính chưa cồngphơm kếhoạch, là anh xin thế-chân ngay.

Asinerum Project Commander said...

Anh Choong có 1 lợinhuận, là papa anh mần giáoviên kỳcựu. Họctrò của anh này dông như siết, trong dám ý bọn mần lãnhchúa cũng lắm.

Có chuyện gì, là anh lại chạyvạy nhờvả dược, zất ngoan.

Asinerum Project Commander said...

Vui nhất là vụ papa anh Choong lên zừng theo Minhzauzai khángchiến dấm Pháp, quãng cuối 194x.

Vửa lên zừng, anh ý dòy tặng huânchương cho cả giadình. Zưng Minhzauzai nom lố quá, tặng nhõn cho anh, vện anh, và con-trai-cả của anh, khi ý mý 15 niên hehe. Dều huânchương khángchiến, hay cái déo gì dó tươngtự.

Các hàinhi còn bé quá thì Minhzauzai lờ mẹ hehe. Papa anh Choong caycú lắm zưng déo zám bật.

Asinerum Project Commander said...

Vui #2 là vụ, quãng nao déo nhớ, anh papa anh Choong dòi lãnhchúa 3zuan tặng quả anhhùng laodộng.

Cơmà lãnhchúa giảng, mày không vào namkycho ngày nào, cũng không có bằng giáosư, anh phong mày Anhhùng khó quá, batoong zịnghị. Vậy là anh hụt mẹ Anhhùng.

Saunày, 1 con anh thành Anhhùng hehe, anh khoái lắm. Zĩnhiên cũng nhờ anh vậndộng hànhlang và khóc um cả thượngviện, các lãnhchúa déo chịu dược.

Asinerum Project Commander said...

Papa và mama Zì, thảm thay, dều từng có thờigian là họcviên của papa anh Choong.

Chúng bảo, papa anh Choong giảng như buồi trâu. Buồn-ngủ déo chịu dược.

Asinerum Project Commander said...

Anh-trai của anh Choong, cái anh mần nghịviên gậtgù ý, zất thích lên tivi giảng bài, mà giảng toàn zững vấndề déo liênquan gì dến chuyênmôn của anh, như Zì, hehe ngượng quá.

Nom anh ý giảng vìa vănchương chữnghĩa mà chết mẹ cười. Anh hoàntoàn mất mẹ cănbản zìa món này, zưng lại thích chém.

Càng zìa sau, anh ý chém càng lố, thế là VTV déo zám mời anh chém nữa.

Asinerum Project Commander said...

Zì déo tỏ nền kinhtế của chúng cô dược lợinhuận bao xèng từ vụ hớimưng dón hàinhi dánhbanh zìa, hômqua. Nhẽ cũng déo nhiều, trừ bọn bán xăng và bán ziệu cho nôngphu chạy xe và bú-liếm.

Còn lại thì toàn thiệthại. Hàng trăm vụ tainạn giaothông tăng dộtbiến dược ghinhận. Hàng chục chuyến xebay bay khỏi Noibaicho bị hoãn vì tắc mẹ dường. Chưa kể hàng ngàn nhânzân nhỡ mẹ chuyến bay vì nhiều hãng chơi máymóc quá, déo hoãn chuyến, mà dường ra gabay déo có.

Cùng mý nhânzân, là hànghóa, zịchvụ bị giamhãm ở gabay và trên dường ra gabay.

Côngviệc dìnhtrệ ngót 1 ngày mà hoàntoàn déo có kếhoạch thaythế.

Cónhẽ, chúng cô déo cần xèng thật. Chúng cô lấy niềmvui tinhthần thay xèng.

Keep going on. Xin chúcmừng.

Khoai said...

[si="6"]anh Choong mần giảngziên tiếng Pháp ĐHNN Nụi, nơi anh tátúc zăm mùa

sau thế đéo nào anh lenlỏi được chân Trưởngban Vậnđộng-Tàitrợ, gòi người-fátngôn VFF, nơi bé Lủng bạngái anh mần kếtoán-trưởng

khi còn đứng phiên-zịch cho các anhem, mỗi lần kếtthúc câu, anh ý lại nhón chân lên

còn khi ngồi zảng tiếng Pháp trên VTV, nhón chân đéo được, thì ảnh nhướng mài[/si]

Catbuper said...

Nhẽ đó là bản chất loài lừa trong một gia đình con có chút tiến hóa hơn đồng loại ..

Chuyên môn chỉ có tài nhớ dai để rồi chém còn kỹ năng khác thì như cặc??

Asinerum Project Commander said...

Nên nhớ là, cả giadình anh Loon Choong toàn giáosư tiếnsĩ, mà déo anh nào dược zuhọc tâybương theo cách chínhthống (aka học dạihọc) nha.

Nhõn anh-con-cả, thì dược cử sang CCCP theo zạng cánbộ, nghĩa là không phải thi. Cái anh dược huânchương lúc nhõn 15 tuổi ý.

Chúng cô cũng tỏ, mùa thiêndàng, thì chỉ cần thi-dạihọc diểm cao (thi chung 1 bài, cho toàn Backycho), và giadình sạchsẽ không phảndộng, là dược zuhọc âubương.

Vậy mà hehe dại-giadình anh déo ai trúng.

Anh-con-cả ý, sang Nga cũng loychoy phết, chạyvạy thếnào mà mần sếp của một nhạcviện [not sure] hehe.

Dcm tuynhiên thôngtin anh ý dược Putin bạn Zì banphát bằngkhen [fo: color="#FF0000"]nghệsĩ cônghuân[/fo] Nga 2001 là bốcphét.

Zanhsách banphát dây nha:

http://www.kremlin.ru/acts/bank/17657

Mục nghệsĩ cônghuân {ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ} déo có tên anh. Mục nhà-hoạtdộng cônghuân {ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ} cũng déo có tên anh nốt.

Mà trong Wiki Giùn, thì anh ý nghệsĩ cônghuân, trong Wiki Nga, any ý lại là nhà-hoạtdộng cônghuân. Hai món này khác xa nhau nha.

Nghệsĩ cônghuân luôn oách hơn, vì là zân taychuyên, còn nhà-hoạtdộng thì hehe chỉ ban cho bọn giáohọc.

thì bựa bựa said...


Đéo động đến nồi cơm của aeql, thì sẽ còn sống lâu. May_mắn thì có khi còn được lên cao.

Còn làm đầy thêm nồi cơm của aeql, thì sẽ được lên cao dĩ cmn nhiên. Nhưng kém may mắn, thì có khi lên cao xong lại thành dê tế thần.

Động đến nồi cơm của aeql, thì sin chia buồn, làm vài quyển lịch bóc dần thôi chứ còn đéo gì nữa.

thì bựa bựa said...

Ref: Khoai (10)

Tiết_lộ danh phận lãnh tụ, thì tội chung thân đến khoá mõm à nha.

Đến thời điểm này, những lãnh tụ giữ được bí mật đời tư, đều thành công vang dội.

Từ bác cả già nua đến anh ủn trẻ tuổi, từ pu tin đại đế đến tập cận hoàng triều...

Thời buổi internet, gí buồi vào lộ đời tư lãnh đạo, cho chúng gièm pha, à.

Danco said...

ZÌ cho chị hỏi tý,

Zì thấy bộ suits này thế nào, ĐCM.

[img=https://media.gq.com/photos/5a04c73c98002d2e253675f3/16:9/pass/hub-suits.png]

Chị được vện thưởng cho bộ váy mới mà đéo biết mần bộ nào.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Danco (15)

Zì ưng. Củ zộng, slim-fit, 1 tà, 2 cúc, 3 túi.

Màomè trẻtrung. Quả sơmi cũng hạp. Càvạt hạp.

Danco said...

Ref: Asinerum Project Commander (16)

Chị 1m68, nặng 67kg, bụng 4 múi, tắm nước lạnh, quật bóng bàn choanh choách, DCM, choanh choách. Diện bộ váy này là nhất mẹ , khà...khà...khà

Danco said...

Ref: Asinerum Project Commander (16)

Zì cho chị hỏi câu nữa, ĐCM.

Chất liệu thì dùng loại nào cho ngon, ĐCM

Asinerum Project Commander said...

Ref: Danco (18)

Mào dó, cứ Dormeuil mà giã. Nhớ là dừng kybo mua vải Thâmchấn nha.

Con nài ngắn hơn Zì 7 xăngtiphân, nặng hơn Zì 7 kylôcân. Nghe zịzạng phết. Déo tỏ deo suit slim có hạp không, hay lại như Trường Chinh deo vest garbadin.

Mà giàhói gòy, tập dánh banhvụt aka golf dy con bò.

Le Anh said...

Con Dì mở khóa mõm cho anh bên fuckbook đi con Dì

Le Anh said...

Khóa đéo gì lâu thế. Còn có cái anh bi bô chứ
Share this post please batoong


Post a Comment