Latest Comments
Thursday, February 15, 2018


ASINERUM CONJUNCTIONS: ASINERUM LIÊNTỪ

ASINERUM LIÊNTỪ
Note: vănbản bằng chữ Asinerum trong trìnhbày của Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} luôn biên-hoa, còn chữ english thì biên-thường trong zấu {} ngoặc-nhọn.
ASINERUM CONJUNCTIONS
Asinerum liêntừ {conjunction}, là tạng-từ sinh-ra dặng kếtzính các từ {word}, câu-con {clause}, hay mệnhdề {phrase}, trong 1 câu-văn zài như thòng:
VI U WI MUR ALERAL: mày hoặc tao phải cút {you or me must go};
Liêntừ thường nằm giữa câu, nhưng sometimes cothe nằm mẹ tại dầu hay chót câu:
WE MANJERAL E WE BEVERAL: chúng-tao cắn và chúng-tao bú {we eat and we drink};
SOJ PLASERAH ALER ODY: nên dcm mày mau cút mau {so you please, go out};
Liêntừ thường là 1 từ, nhưng sometimes là cặp-từ {pair-of-conjunctions}, thậmchí hơn:
WE MANJERAL NOJ WE NER BEVERAL: chúng-tao cắn nhưng chúng-tao không bú {we eat but we do not drink};
TUJ JEA FEMA EJ VIA SISTRA, THA SIL STUDENTAXS: cả vện tao và em mày chúng là sinhviên {both my wife and your sister are students};
Câu-con {clause}, là 1 phần của câu, chứa dủ cả chủngữ {subject} và vịngữ {predicate}, nghĩa là cothe tách thành 1 câu riêng:
VI MORIRON CAJ WI MORIRAN: mày tèo vì tao tèo {you die because I die};
Mệnhdề {phrase}, cũng là 1 phần của câu, aka 1 cụm-từ, nhưng không chứa vịngữ, nghĩa là, chứcnăng nó như 1 từ:
TUJ JEA FEMA EJ VIA SISTRA SIL STUDENTAXS: cả vện tao và em mày cùng sinhviên {both my wife and your sister are students};
ASINERUM CONJUNCTION DESIGN
Asinerum liêntừ luôn mang duôi [J], trừ 2 liêntừ cănbản: E/ET nghĩa là {and}, và U/UT nghĩa là {or}:
VI E WI: mày và tao {you and me};
VI ET WI: mày và tao {you and me};
VI U WI: mày hoặc tao {you or me};
VI UT WI: mày hoặc tao {you or me};
Các con E và ET, ychang nhau, và tươngdương EJ. Các con U và UT, cũng ychang nhau, và tươngdương UJ. Zùng con nào thì tùy, cho dẹp câu thoy.
Asinerum liêntừ không biến-cách, không có gender và number.
Asinerum từ/cụm dứng sau liêntừ sẽ chỉ biến-cách theo dộngtừ hay giớitừ tácdộng lên chúng nếu có.
Asinerum cặp-liêntừ, thì luôn cùng mang duôi [J], không zùng E/ET hay U/UT anymore.
TUJ VI EJ WI: cả mày và tao {both you and me};
ASINERUM COORDINATIVE CONJUNCTIONS
Dây là các liêntừ-phốihợp {coordinative-conjunction}, dặng link 2 phần tùythích của câu, cănbản gồm:
Liêntừ phốihợp tươngdồng {compatible-coordinative-conjunction}:
AJ: còn {and};
EJ/E/ET: và {and};
UJ/U/UT: hoặc {or};
TEJ/THIJ: thì {then};
OJ: cũng-như {either};
NEJ: cũng-không {neither};
NUJ: cũng-không {nor};
*examples
HE SIN MEX STUDENTEX AJ HEA FEMA SIN MAX ARTISTAX: nó là sanhviên còn vện nó là em nghesy {he is a student and his wife is an artist};
MIA SISTRA E HEA FEMA SIL STUDENTAXS: em tao và vện nó là sanhviên {my sister and his wife are students};
HEA SISTRA U HEA FEMA SIN MAX STUDENTAX: em nó hay vện nó là sanhviên {his sister or his wife is a student};
WE ZER MANJERAL LUNCHEC TEJ WE BEVERALZ BIRRAC: chúng-anh cắn-trưa xong chúng-anh thụt bia {we ate lunch then we drank beer};
WE ZER LUNCHERAL THIJ WE BIRRARALZ: chúng-anh cắn-trưa xong chúng-anh thụt bia {we ate lunch then we drank beer};
HE ALERINB OJ HA: nó sẽ dy, ẻm cũng {he'll go, either will she};
HE TER ALERIN OJ HA: nó sẽ dy, ẻm cũng {he'll go, either will she};
HE NER TER ALERIN NEJ HA: nó sẽ không dy, ẻm cũng {he won't go, neither will she};
HE NER ALERINB NEJ HA: nó sẽ không dy, ẻm cũng {he won't go, neither will she};
HE NAR ALERIN NEJ HA: nó sẽ không dy, ẻm cũng {he won't go, neither will she};
WE NER ALERAL NUJ HA: chúng-tao không dy, ẻm cũng {we do not go, nor does she};
Liêntừ phốihợp tươngphản {oppositional-coordinative-conjunction}:
BAJ: còn {but};
MAJ: mà {but};
NOJ: nhưng {but};
NAJ: song {yet};
NIJ: chứ-không {not};
VEJ: tuynhiên {however};
*examples
HE SIN MEX STUDENTEX BAJ HEA FEMA SIN MAX ARTISTAX: nó là sanhviên còn vện nó là em nghesy {he is a student but his wife is an artist};
HE SIN UNEX STUDENTEX MAJ HEA FEMA SIN UNAX PROFESSORAX: nó là sanhviên mà vện nó là giáosư {he is a student but his wife is a professor};
HE SIN MEX HARDYEX LABOREX NOJ HEA FEMA NER VIN JOBEV: nó là zâncông chăm nhưng vện nó déo có job {he is a hard worker but his wife has no job};
HE SIN MEX HARDYEX LABOREX NOJ HEA FEMA NER JOBERIN: nó là zâncông chăm nhưng vện nó déo có job {he is a hard worker but his wife has no job};
HA DIRERINZ QEJ HA WOR SIN LATY NAJ HA COMERINZ ONTIMELY: ẻm bảo em cothe muộn, nhưng ẻm dã dến dúng-giờ {she said she be late yet she came on time};
HA WANNARIN VIC NIJ HEC: ẻm muốn mày, chứ không muốn nó {she wants you not him};
HA SINZ MALADYAX VEJ HA ZER COMERIN: ẻm ốm zưng ẻm dã dến {she was sick however she came};
Liêntừ phốihợp diềukiện {conditional-coordinative-conjunction}:
SAJ: dặng {so};
SOJ: nên {so}; past-tense;
SUJ: vậy {so}; future-tense;
DASOJ: sao-cho {so-that}; past-tense;
DASUJ: dặng-mà {so-that}; future-tense;
SOQEJ: dặng-mà {so-as-to};
FOSAJ: dặng-mà {in-order-that};
*examples
STANDER SAJ WE PUR VIC VEDERAL: dứng-lên dặng chúng-anh nom ra mày {stand up so we could see you};
HE ZER NER COMERIN SOJ WE ALERALZ NE HEP: nó không dến nên chúng-tao di không có nó {he didn't come so we went without him};
HE TER NER COMERIN SUJ WE NOY POR ALERAL NE HEP: nó sẽ déo dến vậy chúng-tao giờ cothe dy mà không có nó {he won't come so we now can go without him};
WE STOPERALZ DASOJ VI PUR WEC CATCHEROL: chúng-tao zừng, cho chúng-mày cothe tóm chúng-tao {we stopped so that you could catch us};
WE RUNNERALB FASTY DASUJ WE POR VIC CATCHERAL: chúng-tao sẽ chạy nhanh dặng cothe tóm mày {we'll run fast so that we can catch you};
LEER LIC TERMIC CAREFULLY SOQEJ SURER AB HIP: dọc diềukhoản dó thậntrọng, dặng chắcchắn zìa nó {read the term carefully so as to be sure about it};
WE FARERAL ZIEFC FOSAJ WE APRENDERAL HOJ FARERAL HIC: chúng-tao làm cú ý dặng chúng-tao học cách làm nó {we do this in order that we learn how to do it};
WE FARERAL ZIEFC FOSAJ WE APRENDERAL HEY HIC FARER: chúng-tao làm con dó dặng chúng-tao học cách làm nó như-nào {we do this in order that we learn how to do it};
Liêntừ phốihợp quanhệ {relational-coordinative-conjunction}:
QAJ/CIJ: mà {what};
QEJ/CEJ/DAJ: rằng {that};
QIJ/TAJ: mà {that}; object-phrase;
QOJ/COJ: mà {that}; subject-phrase;
PREQAJ/PRECIJ: từ {from-what};
PIQAJ/PICIJ: dến {to-what};
OQAJ/OCIJ: của {of-what};
ABQAJ/ABCIJ: zìa {about-what};
BIQAJ/BICIJ: bằng {by-what};
WIQAJ/WICIJ: mý {with-what};
*examples
JE PENSARAN AB QAJ VI BAR PENSARON: tao nghĩ zìa diều mày dang nghĩ {I think about what you are thinking};
WE PENSARAL QEJ WE POR FARERAL: chúng-tao nghĩ rằng chúng-tao cothe làm {we think that we can do};
LETUEF QIJ JE VAN SIN BEEFX: mọi-thứ tao có là của mày {all that I have is yours};
TUTTEF QOJ COMERINZ SIN MIOX AMIGOX: mọi con dã dến là bạn tao {all that came is my friend};
HI BER FAIRINZ PREQAJ WE VAL: nó dã dược làm từ thứ chúng-tao có {it is made from what we have};
HI BER FAIRINZ PRECIJ SIN OWNEREM BI WEP: nó dã dược làm từ thứ chúng-tao có {it is made from what is owned by us};
ACCORDIRUM PIQAJ WO AGRERALZ: theo như chúng-ta dã thỏathuận {according to what we agreed};
ACCORDIRUM PICIJ AGRERINT WOT: theo như chúng-ta dã thỏathuận {according to what we agreed};
LES BONES OQAJ VI CREEROL: xươngtủy của diều chúng-mày tin {the bones of what you believe};
LES BONES OCIJ VIT CREERILT: xươngtủy của diều chúng-mày tin {the bones of what you believe};
JE PENSARAN ABQAJ VI BAR PENSARON: tao nghĩ zìa diều mày dang nghĩ {I think about what you are thinking};
JE PENSARAN ABCIJ BAR PENSARINT VIT: tao nghĩ zìa diều mày dang nghĩ {I think about what you are thinking};
NER QOR MESURER BIQAJ VI VON: dừng cândo mình bằng thứ mày có {don't measure yourself by what you have};
NER QOR MESURER BICIJ VIT VINT: dừng cândo mình bằng thứ mày có {don't measure yourself by what you have};
COMER TOY WIQAJ VI VON: hãy dến dây mý những thứ mày có {come here with what you have};
COMER TOY WICIJ VIT VINT: hãy dến dây mý những thứ mày có {come here with what you have};
Liêntừ phốihợp nghivấn {interrogative-coordinative-conjunction}:
IJ: xem {if};
WEDEJ: coi {whether};
WODIJ: hay-không {whether-or-not};
HOJ: cách-nào {how};
HAWJ: như-nào {how};
*examples
ASCER HEC IJ HE POR FARERIN: hãy hỏi nó xem nó cothe làm không {ask him if he can do};
WE WONDERAL WEDEJ LO MUSEUMO OPNIRIN: chúng-anh phânvân coi bảotàng mở không {we wonder whether the museum opens};
WE NER SAL SURELY WODIJ HE SIN TERY: chúng-tao không chắc, rằng nó có dó hay không {we are not sure whether he is there or not};
ASCER HEC HOJ HE FARERINZ ZAEFC: hỏi nó xem nó dã làm việc ý cách-nào {ask him how he did that};
ASCER HEC HAWJ HE POR FARERIN: hỏi nó xem nó cothe làm như-nào {ask him how he can do};
Liêntừ phốihợp sosánh {comparative-coordinative-conjunction}:
HEJ: nào-thì {however};
LICEJ: như {like};
ASIJ: như-tạng {as-if};
SUCHAJ: như-tạng {such-as};
COSIJ: như-tạng {as-though};
EQAJ: còn...thì-sao {what-about};
PLUJ: hơn-là {rather-than};
*examples
DRESSAR HEJ VI LICERON: mặc như-nào tùy mày thích {dress however you like};
HE ACTORINZ LICEJ HE SINZ MADYEX: nó dã hànhxử như nó bị diên {he acted like he were mad};
HE ACTORINZ ASIJ HE SINZ MADYEX: nó dã hànhxử như-tạng con diên {he acted as if he were mad};
HE ACTORINZ COM MADDEP: nó dã hànhxử như con diên {he acted like mad};
MO PLANO SUCHAJ VI PROPOSERON TER SUCSESSORIN: cáy kếhoạch như mày dềxuất sẽ thànhcông {a plan such as you propose will succeed};
HE JEC REGARDERINZ COSIJ HE VINZ VEDEREN UNAC FANTOMAC: nó nhòm tao cứ-như-là nó vừa nom ông ma {he looked at me as though he had seen a ghost};
WE SAL HUNGRYEXS NOY, EQAJ VI: chúng-anh dóy òy, chúng-mày sao {we are hungry now, what about you};
FAIR STUDENTECS TU PENSER, PLUJ TELLEREL THED COC TU PENSER: làm sinhviên suynghĩ, hơn-là trỏ chúng suynghĩ gì {make students think rather than telling them what to think};
ASINERUM CORRELATIVE CONJUNCTIONS
Dây là các liêntừ-tươngquan {correlative-conjunction}, chuyên link 2 mệnhdề tươngquan, và luôn chứa 1 cặp-liêntừ:
Liêntừ tươngquan tươngdồng {compatible-correlative-conjunction}:
TUJ...EJ...: cả...và... {both....and...}; singular-subject-phrase;
DEJ...DEJ...: cả...cả... {both....and...}; plural-subject-phrase;
BEJ...BEJ...: vừa...vừa... {both....and...}; object-phrase;
OJ...UJ...: hoặc...hoặc... {either...or...};
OJ...OJ...: hoặc...hoặc... {either...or...};
UJ...UJ...: hoặc...hoặc... {either...or...};
NEJ...NUJ...: không...cũng-không... {neither...nor...};
NEJ...NEJ...: không...cũng-không... {neither...nor...};
NUJ...NUJ...: không...cũng-không... {neither...nor...};
INTUJ...EJ...: giữa...và... {between...and...};
FROJ...PAJ...: từ...dến... {from...to...}; time-manner;
PREJ...PIJ...: từ...dến... {from...to...}; general-use;
*examples
TUJ VI EJ WI BAR LABORAL: cả mày mý tao dang laocông {both you and me are working};
DEJ HOMMES DEJ HOMMAS BAR LABORIL: cả dànông cả dànbà cùng laocông {both men and women are working};
HA SIN BEJ INTELLIGENTYAX BEJ BELYAX: ẻm vửa thôngmanh vửa xinhdẹp {she is both intelligent and beautiful};
OJ WE ALERAL NOY UJ WE RIMANERAL TUY FOREVRY: hoặc chúng-tao chuồn ngay, hoặc chúng-tao ở-lại dây mãi {either we go now or we remain here forever};
OJ WE ALERAL NOY OJ WE RIMANERAL TUY FOREVRY: hoặc chúng-tao chuồn ngay, hoặc chúng-tao ở-lại dây mãi {either we go now or we remain here forever};
UJ WE ALERAL NOY UJ WE RIMANERAL TUY FOREVRY: hoặc chúng-tao chuồn ngay, hoặc chúng-tao ở-lại dây mãi {either we go now or we remain here forever};
HA NEJ CALLERINZ NUJ SCRIVERINZ: ẻm dã không gọi, cũng không biên {she neither called nor wrote};
HA NEJ CALLERINZ NEJ SCRIVERINZ: ẻm dã không gọi, cũng không biên {she neither called nor wrote};
HA NUJ CALLERINZ NUJ SCRIVERINZ: ẻm dã không gọi, cũng không biên {she neither called nor wrote};
HE ZER BORNERIN IM INTUJ 1997 JUNIP EJ 1998 AGOSTOP: nó sanh quãng giữa tháng 6/1997 và tháng 8/1998 {he was born in between june 1997 and august 1998};
IM FROJ 1997 JUNIP PAJ 2000 APRILOP LEZ VILLEZ POPULATIONI ZER GROSSIRIN BI 5,000 PERSONEPS: từ 6/1997 dến 4/2000, zânmạng dôthành tăng thêm 5 ngàn ông {from june 1997 to april 2000 the city’s population swelled by 5,000 people};
WO AMERAL PREJ FUTBOLEC PIJ DANSEC: mình mê từ banh dến múa {we love from football to dance};
Liêntừ tươngquan sosánh {comparative-correlative-conjunction}:
ASEJ...QEJ...: bao...thì... {as...as...};
COSEJ...QEJ...: nào...nấy... {so...so...};
JUSTEJ...QEJ...: như...nên... {just-as...so...};
SEIJ...QEJ...: thế...nên... {so...that...};
SUCHEJ...QEJ...: vậy...nên... {such...that...};
HARDEJ...QEJ...: vừa...thì... {hardly...when...};
SCAREJ...QEJ...: vừa...thì... {scarcely...when...};
NISUNEJ...QEJ...: vừa...thì... {no-sooner...than...};
RATRIJ...QEJ...: thà...còn-hơn... {rather...than...};
WEDEJ...WEDEJ...: zù...zù... {whether...whether...};
WEDEJ...UJ...: có...hay-là... {whether...or...};
WODIJ...TEJ...: có...hay-không, thì... {whether...or-not...};
VIJ...VAJ...: dã...còn... {not-only...but...};
NIJ...NOJ...: không...... {not...but...};
NIJ...ALSIJ...: không-những...mà-còn... {not-only...but-also...};
QAJ...EJ...TEJ...: tại...và...nên... {what-with...and...};
PLUSIJ...PLUSIJ...: càng...càng... {the-more...the-more...};
MOREJ...MOREJ...: càng...càng... {the-more...the-more...};
PLUSIJ...MENOSIJ...: càng...càng-ít... {the-more...the-less...};
MOREJ...LESSIJ...: càng...càng-ít... {the-more...the-less...};
MENOSIJ...MENOSIJ...: càng-ít...càng-ít... {the-less...the-less...};
LESSIJ...LESSIJ...: càng-ít...càng-ít... {the-less...the-less...};
*examples
TACER ASEJ MANY QEJ VI WANNARON: mày nhặt baonhiêu thì nhặt {take as many as you want};
MANJER ASEJ MANY QEJ POSSIBLY: mày cắn baonhiêu thì cắn {eat as many as possible};
COMER ASEJ SUNY QEJ POSSIBLY: mày dến càng sớm càng khen {come as soon as possible};
COSEJ FARY QEJ GOODY: tạm là ngoan {so far so good};
JUSTEJ LES FRANCSES LOVERIL THEOC VINOC QEJ LES ENGLANDES LOVERIL THEAC BIRRAC: như quân Pháp yêu vang, thì quân Anh yêu bia {just as the french love their wine so the english love their beer};
LO METEOSTORMO SINZ SEIJ BELYOX QEJ WE ZER WATCHARAL HIC LETUEP NOTTEP: cú mưa sao nom dẹp tới-mức chúng-tao rình cả dêm {the meteor storm was so beautiful that we watched it all night};
SINZ SUCHEJ BELYOX METEOSTORMOX QEJ WE ZER WATCHARAL HIC LETUEP NOTTEP: dấy là con mưa sao nom dẹp tới-mức chúng-tao rình cả dêm {it was such a beautiful meteor storm that we watched it all night};
HARDEJ HE VINZ BEGINEREN TU LABOR QEJ HE BIR STOPERINZ: nó vửa bắtdầu làmviệc thì nó bị zừng mẹ {he had hardly begun to work when he was stopped};
SCAREJ WE VALZ DEHOMEREN QEJ HI STARTERINZ RAINOR: chúng-tao vửa rời nhà thì trời dỏ mẹ mưa {scarcely had we left home when it started to rain};
NISUNEJ JE VANZ REACHEREN LEC CORNEC QEJ LE BUSSE COMERINZ: tao vửa tới góc phố thì ông buýt dến {no sooner had I reached the corner than the bus came};
RATRIJ WOR ALENAGERAN QEJ LIBRIRAN: tao thà dy bơi còn hơn dy sách {I would rather go swimming than go to the library};
WEDEJ HA WINNERIN U WEDEJ HA LOSERIN, ZIEF SIN HAEX ULTIMONYEX TORNEX: zù ẻm thắng, hoặc thua, thỳ dây cũng là giải-dấu cuốicùng của ẻm {whether she wins or whether she loses, this is her last tournament};
HE PASSERINZ LIC TESTIC BIG WEDEJ SCILLOP UJ FORTUNAP: nó qua dận kiemtra, cothe bằng kỹnăng hay maymắn {he passed the test whether by skill or luck};
VAR DOR DESIDERON WEDEJ VI TER COMERON TO WIP UJ VI TER ALEJUGARON SOCCEROC: mày dã quyếtdịnh sẽ dến gặp anh, hay mày dy dánh banh, hay chưa {have you decided whether you will come to me or you'll go to play soccer};
VAR DOR DESIDERON WODIJ VI TER COMERON: mày dã quyếtdịnh sẽ dến hay chưa {have you decided whether you will come or not};
WODIJ VI TER COMERON TEJ WE ALEJUGARALB SOCCEROC: zù mày dến hay không thỳ chúng-tao cũng dy dánh banh {whether you will come or not, we'll go to play soccer};
HA SIN VIJ UGLYAX VAJ STUPIDYAX: ẻm dã xấu còn ngu {she is not only ugly but stupid};
HE SIN NIJ FOLLYEX NOJ STUPIDYEX: nó không dần, mà ngu {he is not foolish but stupid};
HA SIN NIJ CLEVERYAX ALSIJ HARDILABORYAX: ẻm không-những khônlanh mà-còn chămchỉ {she is not only clever but also hard working};
QAJ TODOES HAES ANTAS UNCLES EJ CUSINES TEJ HA VIN MANIEVS RELATIVEVS: zo dám cô-zì chú-bác mý tọc nhà ẻm, ẻm lắm họhàng {what with all her aunts uncles and cousins, she has many relatives};
PLUSIJ LOUDY HI BECOMERINZ PLUSIJ CLEARY WE VEDERALZ CHOSECS TOMBERUM: tiếng nom càng to chúng-tao càng thấy rõ các-cái lao xuống {the louder it became, the better we saw things falling down};
MOREJ WE ZER VEDERAL LESSIJ WE PUR CREERAL: càng nom lắm chúng-tao càng kém tin {the more we saw, the less we could believe};
MOREJ VI LABOROL LESSIJ GOODY VI LIVEROL: làm càng lắm thỳ chúng-mày sống càng chán {the more you work the worse you live};
MOREJ VI LABOROL MOREJ WORSY VI LIVEROL: làm càng lắm thỳ chúng-mày sống càng chán {the more you work the worse you live};
MENOSIJ VI GANAROL MENOSIJ VI BUIROL: dong càng ít xèng chúng-mày càng ít tạu {the less you earn the less you buy};
ASINERUM SUBORDINATIVE CONJUNCTIONS
Dây là các liêntừ-phụthuộc {subordinative-conjunction}, chuyên link 2 câu-con phụthuộc nhau, là những câu-con cothe dảo vịtrí nhau, mà không làm hỏng ýnghĩa toàn câu-văn:
Liêntừ phụthuộc thờigian {time-subordinative-conjunction}:
WEJ/WENIJ: khi-mà {when};
WAJ/WALIJ: trong-khi {while};
AMJ: trước-khi {before};
REJ: sau-khi {after};
FAJ: từ-khi {since};
TIJ: dến-khi {until};
*examples
WE VIC CALLERALB WENIJ WE COMERAL TARY: chúng-tao sẽ gọi chúng-mày khi chúng-tao dến dó {we'll call you when we come there};
WEJ ESERANZ JOVENYEX, JE SANZ MALADYEX LETUEP TIMEP: khy tao còn trẻ, tao bệnh zai lắm {when I was young, I was sick all the time};
HI SINZ AMYIX WALIJ HI LASTERINZ: quá yêu khi diều ý xảy-ra {it was lovely while it lasted};
WAJ ZAE GUITARE MAR LUCERIN BONY, HI NER SIN MOX GOODYOX INSTRUMENTOX: trong-khi con dàn ý nom xinh, nó không là 1 khýcụ ngon {while that guitar may look nice, it's not a very good instrument};
COMER TU VEDER WIC AMJ VI LEAVERON: hãy dến thăm tao, trước-khi mày dy {come to see me before you leave};
AMJ VI LEAVERON, COMER TU VEDER WIC: trước-khi mày cút, dến thăm tao {before you leave, come to see me};
COMER TU VEDER HAC REJ VI WIC VEDERON: hãy dến nom ẻm, sau-khy mày nom tao {come to see her after you see me};
HE NER VAR BEHOMERIN FAJ HE GRADUERINZ: nó chưa zìa nhà từ-dận nó học xong {he hasn't been home since he graduated};
WE MARCHERALZ TIJ HI DARCORINZ: chúng-tao dã cuốcbộ tới-lúc trời-tối {we walked until it got dark};
Note: khi dảo vịtrí các câu-con {clause}, dừng quên zấu-phảy {comma}.
Note: các giớitừ liênquan thìgian {prepositions-of-time}, cứ thêm [J] sau duôi, là thành liêntừ ngay.
Liêntừ phụthuộc quanhệ {relational-subordinative-conjunction}:
DOJ: tại-nơi-mà {where}; position;
TOJ: zìa-phía-mà {where}; direction;
INDOJ: bấtcứ-nơi-nào {wherever}; position;
PITOJ: bấtcứ-phía-nào {wherever}; direction;
IMWEJ: chừng-nào {whenever}; long-period;
ATWEJ: các-khi {whenever}; short-period;
ASAJ: theo-như {as};
FARASAJ: trong-chừng {as-far-as};
LONGASAJ: chừng-nào-còn {as-long-as};
BONASAJ: cũng-như {as-well-as};
WELLASAJ: ngoài-ra-còn {as-well-as};
SUNASAJ: ngay-lúc {as-soon-as};
MANIASAJ: baonhiêu-thì {as-many-as};
*examples
HA ZER MOVERIN AD LEP VILLEP DOJ JOBES SIL DISPONIBLYEXS: ẻm dã múp tới dôthành, nơi nhiều job cothe tìm {she moved to the city where jobs are available};
HA ZER MOVERIN AD LEP VILLEP TOJ HAIS PARENTIS ZER VIL MOVEREN: ẻm dã múp sang dôthành, nơy pama ẻm múp sang từ trước {she moved to the city where her parent had moved};
HE ZER FAIRIN ENEMICS INDOJ HE LIVERINZ: nó tạo kẻthù tại mọi-nơi nó từng sống {he made enemies wherever he lived};
INDOJ HE ZER LIVERIN, HE FAIRINZ ENEMICS: tại mọi-nơi nó từng sống, nó dều tạo kẻthù {wherever he lived, he made enemies};
HE FAIRIN ENEMICS PITOJ HE ALERIN: nó tạo kẻthù cho mọi-chốn nó qua {he makes enemies wherever he goes};
WE POR LEAVERAL IMWEJ VI SOL READYEXS: chúng-tao cothe cút khy-nao chúng-mày sansang {we can leave whenever you are ready};
LO NINO SMILERIN ATWEJ LU DOGU APPEARIN: dứa-bé cười mõi-khi ông cún xuấthiện {the child smiles whenever the puppy appears};
ASAJ WE SABERAL, HA SIN WELLYAX: theo-như chúng-tao biết, em ý khỏe {as we know, she is well};
FARASAJ WE SABERAL, HA SIN WELLYAX: như chúng-tao nắm dược, em ý khỏe {as far as we know, she is well};
LONGASAJ HE SIN TUY, WE TER VAL PLUSIOV LABOV TU FARER: chừng-nào nó còn ở dây thỳ chúng-tao còn nhiều việc phải làm {as long as he's here, we'll have more work to do};
LA RETORICA BONASAJ RAZONAMENTO SIN APPRESIREM: trìnhbày cũng-như lậpluận, dược dánhgiá cao {the rhetoric, as well as the reasoning, is appreciated};
HA LABORIN IN MEP RESTORANTEP IM LAPS SERAPS WELLASAJ FARERIN MEC FULTIMEJOBEC DU LOP DENOP: ẻm laocông trong 1 quáncắn vào các bữa tối, ngoài-ra-còn làm toàn-thờigian lúc ban-ngày {she works in a restaurant in the evenings as well as doing a full-time job during the day};
VI MAR VON UNOV BISCUTOV SUNASAJ WE HOMERAL: mày cothe có 01 bánhquy ngay-lúc chúng-tao zìa nhà {you may have a biscuit as soon as we get home};
COMER ASEJ SUNY QEJ POSSIBLY: mày dến càng sớm càng khen {come as soon as possible};
COMER SUNASY: mày dến càng sớm càng khen {come as soon as possible};
TACER HIC MANIASAJ VI WANNARON: mày nhặt baonhiêu thì nhặt {take as many as you want};
TACER ASEJ MANY QEJ VI WANNARON: mày nhặt baonhiêu thì nhặt {take as many as you want};
MANJER ASEJ MANY QEJ POSSIBLY: mày cắn baonhiêu thì cắn {eat as many as possible};
MANJER MANIASY: mày cắn baonhiêu thì cắn {eat as many as possible};
Liêntừ phụthuộc diềukiện {conditional-subordinative-conjunction}:
SEJ/SIJ: nếu {if};
SIJ...TEJ...: nếu...thì... {if...then...};
VIJ...TEJ...: dã...thì... {if...then...};
ELSEJ/ALTROJ: không-thì {else};
CASEJ: trườnghợp {in-case};
ILCASEJ: phòng-khi {just-in-case};
LEJ: trừ-khi {unless};
ONLIJ: zuy {only};
SOLOJ: chỉ {only};
ONSIJ: chỉ-nếu {only-if};
SOLOJ-SIJ: chỉ-nếu {only-if};
ONWEJ: chỉ-khi {only-when};
SOLOJ-WENIJ: chỉ-khi {only-when};
ONDOJ: chỉ-tại {only-where}; position;
SOLOJ-DOJ: chỉ-tại {only-where};
ONTOJ: chỉ-zìa {only-where}; direction;
SOLOJ-TOJ: chỉ-zìa {only-where};
WEJEONLIJ: khi-và-chỉ-khi {when-and-only-when};
WENIJ-EJ-SOLOJ-WENIJ: khi-và-chỉ-khi {when-and-only-when};
SIJEONLIJ: nếu-và-chỉ-nếu {if-and-only-if};
SIJ-EJ-SOLOJ-SIJ: nếu-và-chỉ-nếu {if-and-only-if};
*examples
SIJ ZAEF SIN TRULYEX, CIC SOR WE FARERAL: nếu diều ý là dúng, chúng-anh phải làm gì {if that is true, what should we do};
SIJ ZAEF SIN TRULYEX TEJ CIC SOR WE FARERAL: nếu diều ý là dúng, thỳ chúng-anh phải làm gì {if that is true then what should we do};
VIJ BE NIR UMERON FARER TEJ BE NER SOR TRIERON: dã déo biết làm thỳ mày dừng cố nha {you didn't know how to do, you shouldn't try};
VIJ NIR SABERON HEY TU FARER, SOR NER TRIERON: dã déo biết làm, thỳ mày dừng cố nha {you didn't know how to do, you shouldn't try};
WO NECESITARAL HURRER ELSEJ WO TER SAL LATY: chúng-mình cần gấpgáp, không-thì muộn mất {we need to hurry or else we'll be late};
TACER MAC CAPAC CASEJ HI RAINORIN: hay dem khoác phòng trời-mưa {take a coat in case it rains};
CASEJ HA MORIRIN NIG HERITEPS, HAA MONETA TER ALERIN AD CARITAP: trườnghợp ẻm tèo không có ai thừatự, xèng ẻm sẽ phóng vào từthiện {in case she dies without heirs, her money will go to charity};
CASEJ HA MORIRIN NIG HERITEPS, HAA MONETA TER ALERIN CARITAP: trườnghợp ẻm tèo không có ai thừatự, xèng ẻm sẽ phóng vào từthiện {in case she dies without heirs, her money will go to charity};
TACER MAC UMBRELLAC, ILCASEJ: hãy mang zù, phòng-khi {take an umbrella, just in case};
WE TER COMERAL LEJ HI RAINORIN: chúng-tao sẽ dến trừ-khi trời-mưa {we shall come unless it rains};
WE MOR VAR REACHERAL LOC SUMMITOC ONLIJ LA CLIMA BADDORINZ: chúng anh nhẽ dã chạm chóp, chỉ-tại thoitiet tệ quá {we would have reached the summit, only the weather got bad};
MAR ALERON SOLOJ COR BECARERON: mày cothe dy, chỉ-cần bảotrọng {you may go, only be careful};
MAR ALERON SOLOJ COR SON CAREFULLYEX: mày cothe dy, chỉ-cần bảotrọng {you may go, only be careful};
CALLER JEC ONSIJ VIE RHUME WORSERIN: gọi cho tao, chỉ-khi cơn cảm của mày thảm hơn {call me only if your cold gets worse};
CALLER JEC SOLOJ SIJ VIE RHUME WORSERIN: gọi cho tao chỉ-khi-nao, cơn cảm của mày thảm hơn {call me only if your cold gets worse};
CALLER JEC ONWEJ VIE RHUME WORSERIN: gọi cho tao chỉ-lúc-nào cơn cảm của mày thảm hơn {call me only when your cold gets worse};
CALLER JEC SOLOJ WENIJ VIE RHUME WORSERIN: gọi cho tao chỉ-lúc-nào cơn cảm của mày thảm hơn {call me only when your cold gets worse};
LIVER ONDOJ VI FELBETTERON: chỉ sống ở-nơi mày thấy ngon {live only where you feel better};
LIVER ONDOJ VI SENTIRON BETTERY: chỉ sống ở-nơi mày thấy ngon {live only where you feel better};
LIVER SOLOJ DOJ VI FELBETTERON: chỉ sống ở-nơi mày thấy ngon {live only where you feel better};
COR ALERON ONTOJ VI LOVERON ALER: chỉ dến nơi-nao mày thích dến {go only where you love to go};
ALER SOLOJ TOJ VI LOVERON TU ALER: chỉ dến nơi-nao mày thích dến {go only where you love to go};
A SIN B WEJEONLIJ B SIN A: A là B khi-và-chỉ-khi B là A {A is B when and only when B is A};
X QIN Y SIJEONLIJ Y QIN X: X bằng Y nếu-và-chỉ-nếu Y bằng X {X equals Y if and only if Y equals X};
Liêntừ phụthuộc tươngphản {oppositional-subordinative-conjunction}:
ZUJ: zù {though};
ZOJ: zãu {although};
MEZOJ: ngay-cả-zãu {even-though};
MESIJ: ngay-cả-nếu {even-if};
MEASAJ: ngay-cả-khi {even-as};
ASWEJ: mà {whereas};
IMWAJ: còn {while};
*examples
HE ANCORY ARGUERIN ZUJ HE SABERIN QEJ HE SIN INCORRECTYEX: nó cứ cãi zù nó biết nó sai mẹ {he still argues though he knows he's wrong};
HE ANCORY ARGUERIN ZUJ HE SABERIN QEJ HE INCORRECTERIN: nó cứ cãi zù nó biết nó sai mẹ òy {he still argues though he knows he's wrong};
ZOJ HA SINZ ILLYAX, HA LABORINZ HARDY: zãu dã bệnh, ẻm vưỡn làm chăm {although she was ill, she worked hard};
MEZOJ SINZ RAINORUN, HA MARCHERINZ AD LABOP: zù trời-mưa ẻm vưỡn cuốc dy làm {even though it was raining, she walked to work};
MEZOJ BAR RAINORINZ, HA MARCHERINZ PID LABOP: zù trời-mưa ẻm vưỡn cuốc di làm {even though it was raining, she walked to work};
MESIJ HA ZER MORIRIN, HE NER WOR CARERIN: ngay-cả-nếu ẻm tèo nó cũng déo quantâm {even if she died, he wouldn't care};
MEASAJ THE ZER SABERIL, WE ZER RUNNERAL: ngay-cả-khi chúng biết, chúng-tao vưỡn phóng {even as they knew, we ran};
WE LICERAL ALENAGER ASWEJ THE LICERIL VELAR: chúng anh khoái di bơi, mà chúng nó khoái di buồm {we like to go swimming, whereas they like to sail};
HE SIN FARMEX IMWAJ HEA FEMA SIN PROFAX: nó là nôngphu còn vện nó là giáosư {he is farmer, while his wife is teacher};
Liêntừ phụthuộc nhânquả {cause-subordinative-conjunction}:
CAJ: zo {because};
OCAJ: zo {because-of};
BIQEJ/PORQEJ: vì {because};
FOJ: vì {for};
PAFAJ: vì-nhẽ {since};
PAHOJ: vì-chưng {as-how};
NADAJ: giờ-là {now-that};
NOIJ: giờ-thì {now};
UNOJ: một-khi {once};
*examples
CAJ SIN SOYG FREDDYIX, WE TER GOHOMERAL: zo quá lạnh, chúng-tao sẽ tháo zìa nhà {because it's so cold, we'll go home};
CAJ SOYG FREDDYOX, WE TER GOHOMERAL: zo quá lạnh, chúng-tao sẽ tháo zìa nhà {because it's so cold, we'll go home};
WE TER GOHOMERAL BIQEJ SIN SOYG FREDDYIX: chúng-tao sẽ tháo zìa nhà zo quá lạnh {we'll go home because it's so cold};
WE TER GOHOMERAL PORQEJ SOYG FREDDYOX: chúng-tao sẽ tháo zìa nhà zo quá lạnh {we'll go home because it's so cold};
OCAJ LO RAINO, LO PARTIDO DEG TENNISOP BIR STOPERINZ: zo cú mưa, trận tennis bị zừng {because of the rain, the tennis match was stopped};
OCAJ LO RAINO, LO TENNISYO PARTIDO BIR STOPERINZ: zo cú mưa, trận banh-quần bị zừng {because of the rain, the tennis match was stopped};
WE NAR STAIRAL TERY FOJ LA ZONA SIN DIRTYAX: chúng-tao sẽ không ở-lại dó vì khu ý bửn {we won't stay there for the area is dirty};
PAFAJ VI NER INTERESTEROL, WE NAR VID TELLERAL AB HIP: vì-nhẽ chúng-mày déo lưutâm, chúng-tao sẽ không bảo chúng-mày zìa diều dó {since you're not interested, we won't tell you about it};
LO NINO ALERINZ ODY PAHOJ HE VINZ FAREREN HEECS DEBERECS: dứa-bé dã cút, vì-chưng nó dã làm xong bài {the child went out, as how he had done his homework};
NADAJ PRIMAVERA SIN TUY, WO POR ECSPECTERAL PLUSYG MILDYAC CLIMAC: là mùa-xuân dang dây, chúng-mình cothe mong thoitiet ônhòa hơn {now that spring is here, we can expect milder weather};
NOIJ VI SON TUY, CHOSES TER BETTARIL: giờ-thì mày dang dây òy, mọi-thứ sẽ ngon hơn {now you are here, things will be better};
UNOJ HE ALERIN, WE POR CLEANERAL LEC CHAMBREC: một-khi nó cút, chúng-tao cothe zọn-sạch phòng {once he goes, we can clean up the room};
*vocabulary
ACCORDIR: theo {accord};
ACTOR: hànhxử {act};
AGOSTO: tháng-tám {august};
AGRER: thỏathuận {agree};
ALEJUGAR: di-dánh {go-to-play};
ALENAGER: di-bơi {go-swimming};
ANETA: bác-gái {aunty};
ANITA: zì {auntie};
ANTA: cô {aunt};
APPEAR: xuấthiện {appear};
APPRESIR: dánhgiá {appreciate};
APRILO: tháng-tư {april};
ARGUER: cãi {argue};
ARTISTA: gái-văncông {female-artist};
ARTISTE: văncông {artist};
ASCAR: yêucầu {ask};
ASCER: hỏi {ask};
BADDOR: xấu-di {get-bad};
BADDIR: xấu-di {get-bad};
BECARER: bảotrọng {be-careful};
BEGINER: bắtdầu {begin};
BEHOMER: ở-nhà {be-home};
BETTAR: khá-lên {be-better};
BETTER: khá-lên {get-better};
BEVER: bú {drink};
BIRRA: bia {beer};
BIRRAR: bú-bia {drink-beer};
BISCUTO: bíchquy {biscuit};
BONE: xương {bone};
BORNER: dẻ {be-born};
BUIR: mua {buy};
BUSSE: bus {bus};
CALLER: gọi {call};
CAPA: áo-khoác {coat};
CAREFULLY: thậntrọng {carefully};
CAREFULLYE: thậntrọng {careful};
ESER CAREFULLYEX: bảotrọng {be-careful};
CARER: quantâm {care};
CARITA: từthiện {charity};
CATCHER: tóm {catch};
CHARITE: từthiện {charity};
CLEANER: zọn {clean-up};
CLEARY: rõ {clear};
CLEVERYE: khônlanh {clever};
CLIMA: thoitiet {climate};
CLIMATE: thoitiet {climate};
CORNE: góc {corner};
CREER: tin {believe};
CUSINE: bàcon {cousin};
DANSE: nhảy {dance};
DANSER: nhảy {dance};
DANSERI: nhảy {dancing};
DARCOR: trời-tối {get-dark};
DEBATER: tranhluận {debate};
DEBERE: bài-nhà {homework};
DEBERES: bài-nhà {homework};
DEHOMER: bỏ-nhà {leave-home};
DESIDER: quyếtdịnh {decide};
DIRTYE: bửn {dirty};
DISPONIBLYE: có {available};
DRESSAR: mặc {dress};
ECRIR: viết {write};
ECSPECTER: mong {expect};
ENEMI: quânthù {enemy};
ENGLANDA: gái-anh {english-woman};
ENGLANDE: trai-anh {english-person};
ENGLANDES: zân-anh {english-people};
EQAR: bằng {equal}:
EQARAL/QAL: chúng-tao-bằng {we-equal}:
EQARAN/QAN: tao-bằng {I-equal}:
EQAROL/QOL: chúng-mày-bằng {you-equal}:
EQARON/QON: mày-bằng {you-equal}:
EQARIL/QIL: chúng-nó-bằng {they-equal}:
EQARIN/QIN: nó-bằng {he-equals}:
FANTOMA: ma {ghost};
FARER: làm {do};
HEY TU FARER: làm-cách-nào {how to do};
FARMA: nôngphụ {female-farmer};
FARME: nôngphu {farmer};
FARMO: nôngtrang {farm};
FELBETTER: nghe-khá-lên {feel-better};
FOLLYE: dần {foolish};
FORTUNA: may {luck};
FRANCSA: gái-pháp {french-woman};
FRANCSE: trai-pháp {french-person};
FRANCSES: zân-pháp {french-people};
FREDDYE: lạnh {cold};
SIN FREDDYIX: trời-lạnh {it-is-cold};
SIN FREDDYOX: trời-lạnh {it-is-cold};
FULTIMEJOBE: laocông toàn-thờigian {full-time-job};
FUTBOLE: banhdá {football};
GANAR: dong-xèng {earn};
GOHOMER: di-zìa-nhà {go-home};
GOODYE: dược {good};
GRADUER: học-xong {graduate};
GROSSIR: phình {swell};
GUITARE: guitar {guitar};
HARDILABORYE: làm-chăm {hard-working};
HERITA: gái-thừatự {heir};
HERITE: trai-thừatự {heir};
HOMER: zìa-nhà {get-home};
HURRER: gấp {hurry};
ILLER: bệnh {be-ill};
ILLYE: bệnh {ill};
INCORRECTER: sai {wrong};
INSTRUMENTO: khýcụ {instrument};
INSTERUMENTO: khýcụ {instrument};
INTELLIGENTYE: thôngminh {intelligent};
INTERESTER: lưutâm {be-interested};
JOBE: việclàm {job};
JOBER: có-việclàm {have-a-job};
JOVENYE: trẻ {young};
JUGAR: dánh {play};
JUNI: tháng-sáu {june};
LABO: côngviệc {work};
LABORA: gái-côngnhân {female-worker};
LABORE: côngnhân {worker};
LEAVER: chuồn {leave};
LEER: dọc {read};
LIBRIR: dến-thưviện {go-to-library};
LOSAR: mất {lose};
LOSER: thua {lose};
LOSIR: thấtbại {lose};
LOSOR: lạc {lose};
LOUDY: ồn {loud};
LUCBETTER: nom-khá-lên {look-better};
LUCER: nom {look};
LUNCHE: ăntrưa {lunch};
LUNCHER: ăntrưa {have-lunch};
MADDA: con diên {mad-woman};
MADDE: con diên {mad-man};
MANIASY: baonhiêu tùythích {as-many-as-possible};
MANY: nhiều {many};
MARCHER: cuốc {walk};
MESURER: do {measure};
METEOSTORMO: mưa-sao {meteor-storm};
MILDYE: ônhòa {mild};
MOVER: zịch {move};
NAGER: bơi {swim};
NE: thiếu {without};
NOTTE: dêm {night};
ONTIMELY: dúng-giờ {on-time};
OWNER: sởhữu {own};
PARTIDO: trận {match};
PARTIMEJOBE: bán-laocông {part-time-job};
PASSER: qua {pass};
PENSAR: tưởng {think};
PENSER: nghĩ {think};
PERSONE: người {person};
PLANO: kếhoạch {plan};
POPULATIONI: zânmạng {population};
POSSIBLY: cothe {possible};
PRIMAVERA: xuân {spring};
PROFA: giáophụ {female-teacher};
PROFE: giáophu {teacher};
PROFESSORA: gái-giáosư {female-professor};
PROFESSORE: giáosư {professor};
PROPOSER: dềxuất {propose};
RAINO: mưa {rain};
RAINOCAPA: áo-mưa {rain-coat};
RAINOR: mưa {rain};
RAINORI: mưa {raining};
RAZONAMENTO: lậpluận {reasoning};
REACHER: tới {reach};
READYE: sansang {ready};
REGARDER: zòm {look-at};
RELATIVE: họhàng {relative};
RESTORANTE: quáncắn {restaurant};
RETORICA: hùngbiện {rhetoric};
RIMANER: trụ-lại {remain};
RHUME: cảm-lạnh {cold};
SCILLO: kỹnăng {skill};
SCRIVER: biên {write};
SERA: tối {evening};
SMILER: cười {smile};
SISTERA: chị {sister};
SISTRA: em-gái {sister};
SOCCERO: bóngdá {soccer};
STAIR: ở-lại {stay};
STANDER: dứng-lên {stand-up};
STARTER: mào {start};
STOPER: zừng {stop};
STOPUR: ngăn {stop};
STUPIDYE: ngu {stupid};
SUCSESSOR: thànhcông {succeed};
SUMMITE: thượng-nghị {summit};
SUMMITI: dỉnh-cao {summit};
SUMMITO: chóp {summit};
SUNASY: càng-sớm-càng-khen {as-soon-as-possible};
SURER: chắcchắn {be-sure};
TENNISE: quần {tennis};
TENNISO: tennis {tennis};
TENNISYE: tennis {tennis};
TERMI: diềukhoản {term};
TESTI: kiemtra {test};
TOMBER: rơi {fall-down};
TOMBOR: rụng {fall-down};
TORNE: giải-dấu {tournament};
TRIER: thử {try};
TRULYE: thực {true};
ULTIMONYE: cuốicùng {last};
UMBRELLA: ô {umbrella};
UMER: biết-làm {know-to-do};
UNCLE: bác {uncle};
UNCLINE: chú {uncle};
UNCLITE: zượng {uncle};
VELAR: bơi-buồm {sail};
WANNAR: muốn {want};
WATCHAR: rình {watch};
WATCHER: thức {watch};
WELLYE: khỏe {well};
WINNER: thắng {win};
WONDAR: ngạcnhiên {wonder};
WONDER: phânvân {wonder};
WORSER: xấu-di {get-worse};
ZONA: khu {area};
ZONE: vùng {zone};
*continua*
Note: Asinerum hoàntoàn không có các hợp-âm {syllable-combination} như tạng {ay}, {eo}, {oa} của chữ Giùn. Khi gặp các ông chữ này, chúng mình phải dọc táchbạch từng kítự {character}, naná italian.
Note: trừ [L], [M], [N], [R], thì mọi phụ-âm khác, cũng-như các zãy phụ-âm, khi dứng cuối từ-biên, dều câm {mute}, naná francais.
*continua*
(C)2002-2017Page:


287 comments:1 – 200 of 287   Newer›   Newest»
Frankers Lee said...

tem khà khà

Ngọc Tước said...

Có làm đến vua xứ Giùn thì cũng ra cái đếch gì mà nhọc nhằn thế chứ.

Mi Amor said...

Chúc cả lò và chúc Dì vững mạnh!
Lâu mới vào thấy công trình chữ nghĩa của Dì hùng vĩ quá
Dì cho hỏi chút, anh có ông Nhi đồng cũng 8-9 tuổi zồi mà vẫn đái dầm, có đêm đôi nháy, cũng uống cái thuốc đái dầm mả mẹ gì đó, cũng hạn chế uống nước trc khi đi ngủ, cung gọi dậy... mà xểnh ra là ướt hết đệm.
Giờ mần răng??!

Pú lit said...

Ref: Ngọc Tước (2)

Cô Tước nói cồng này cụa anh trong bài trước à? :D. Anh chọc Zì Ngài nổi điên chứ hông gì.

Anh nghĩ cho hài nhi mần cán bộ lớp trường Giùn, nghe nhạc cách mệnh, bồi dưỡng Cộng tính, rồi sau làm lãnh tụ Giùn cũng là con đường sáng. Lãnh tụ to bé hay nhỡ gì là tùy khả năng cụa nhi đùng.

Asinerum Project Commander said...

Nhẽ quân batoong sadùn chúng cô còn nhớ, vài mùa trước, Zì dã tiêndoán zìa việc Phấtbúc sẽ lụitàn vì trộmcắp và pháttán thôngtin cánhân của chúng cô.

Và diều dó dã dến sớm hơn Zì tưởng.

Zì chả nghe buồndau déo gì cho con Mắc dệ Zì. Mà ngượclại, Zì vuimừng. Dây không chỉ là dòn gato theo tậpquán, mà là lòng mongmuốn thói hạtiện gianxảo phải bị trầngphạt.

RIP Mác. Ngày anh tèo không còn xa nữa. Lúc này là cơhội cho các mạng xãhội khác.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (5)

Déo phải chỉ 50 chai thôngtin cánhân trong Phấtbúc bị tung cho kháchhàng của nó dâu, mà toàn bộ 2 bịch user-data dã bị bán.

Dcm con Mác dang tìm mọi cách sửlý khủnghoảng truyềnthông, dặng chúng nhânzân tin rằng nhõn 50 chai cánhân bị lộ hàng. Có cái con cặc. Mọi người trong chúng cô dều lộ, chỉ là nhiều hay ít, cách này hay cách khác.

Zì cũng lộ như chúng cô thoy. Tuynhiên Zì chỉ cho con Mác những gì Zì cothe.

Giờ côngviệc dầutiên chúng cô phải làm là, download zìa nhà mình toànbộ nộizung Phấtbúc cánhân, nếu chúng là quantrọng và chưa dược backup.

Saudó, chúng cô zần tìm cách thoát khỏi nó. Nếu chúng cô còn dammê nó, không sớm thì chày, chúng cô cũng sẽ lãnh dủ hậuquả.

Tỷ Phú Say Lìng said...

Phải gòi. Zì từng giảng cả Phất-búc và Gúc đều mang zững đặc tính của các con ZoThái bửn tưởi. Nhưng rồi Ngài coi. Con Mắc sẽ đéo sao cả. Cũng như con Gúc vưỡn thốnglãnh thoi. Cũng lắm mất chút thị phần rồi đâu vào đấy. Chúng vưỡn sống ngon nhiều niên nữa.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tỷ Phú Say Lìng (7)

Sai gòy con bò.

Gúc sẽ không chết dược, vì nềntảng của nó quá vững. Zoanhsố từ trộmcắp thôngtin user-data của nó, mà trọngyếu là quảngcáo, dang càng ngày càng giảm so trên toàn zoanhthu.

Còn Facebook thì khác. Nó sẽ lụitàn như cách con MySpace lụitàn hơn chục mùa trước.

Nghĩa là, nhân cơ khủnghoảng truyềnthông, các dạibàng ngạch media sẽ nhảy vào cấuvéo từng mảng nhỏ của nó, hoặc tóm toànbộ nếu chúng dủ xèng. Gòy dóng mẹ cửa, chỉ chôm nhõn thôngtin cánhân.

Zĩnhiên vì Facebook hiệntại chả có déo gì ngoài thôngtin cánhân. Cái này, theo dịnhgiá của quân Bương, bằng quãng 1 trump cho 1 mạng user. Aka Facebook trịgiá bánbuôn quãng 200 bịch ôngtơn.

Và user chúng cô sẽ lại thành conmồi cho các dạibàng khác. Dcm tómlại, thì Facebook cũng déo tèo, chỉ có anh Mác bị trầngian chửizủa.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (8)

Chúng cô ngu vãi cả tom lồn ra.

Vài thôngtin cănbản của chúng cô là ảo. Như tên, tuổi, nhà, etc. Zưng dcm nhưng những thôngtin khác (daphần nha), như ảnh hàinhi, checkin zulịch, sởthích, chánhkiến, nghềnghiệp, xuhướng dảngphái, etc, thỳ toàn là thật, 100%.

Dó là chưa tính những con cungcấp thôngtin FB hoàntoàn thật, vì nếu dưa thôngtin sai, FB nó xóa mẹ tàikhoản, vì nó quydịnh vậy.

Con Mác zùng thôngtin dó dặng bán quảngcáo thỳ cũng déo sao. Zưng ai zám chắc cỏn không zùng vào việc khác? Và thựctế diều ý dã xảy ra, cỏn zùng cho các chánhtrịviên trong bầucử lãnhchúa.

Dấy là cái chúng cô dã nom dược. Còn vôvàn cái chúng cô déo nom dược.

Zì chưởi FB từ khi chúng dòi thôngtin xịn của chúng cô kia, và déo cho mở nhiều tàikhoản. Chúng cô có nhiều tàikhoản mà chưa bị xóa sạch (chúng disable thoy, chứ thôngtin vưỡn còn nguyên), thỳ nghĩa là, FB nó chưa sure việc chúng cô khai man, hoặc việc ý không nằm ngoài tínhtoán của chúng.

Asinerum Project Commander said...

Con Mác cỏn có tỏ việc cỏn làm không? Có lường dược hậuquả không?

Dcm thôngminh như cỏn, thỳ diều ý là không cần bàncãi. Cỏn biết hết, nắm hết.

Bằngchứng là, từ mấy mùa trước, cỏn thôngcáo zành mẹ 95% (hay 99% nhỉ, Zì quên gòy) tàisản tại FB cho từthiện.

Cỏn khôn vãi cả tom lồn ra. Sao cỏn không zành 95% tàisản cánhân, mà lại 95% tàisản FB? Dcm con zotháy bửn.

Hehe cỏn dã mở-dường múp mẹ 95% giátrị của cỏn trong FB sang các quỹ từthiện, chứ còn déo gì nữa. Cỏn phải luloa, dặng giá bán cophieu của cỏn không bị thụt. Số ý lên dến hàng chục bịch ôngtơn.

Múp xong, thỳ cỏn có làm từthiện hay không, déo ai biết dược. Cty từthiện cũng là côngty thoy, tàisản cỏn vưỡn nằm trong dó, chả rơi ra ngoài xuteng déo nào.

Frankers Lee said...

Còn tuổi nào cho em
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=Fgxg90iCB7s]

Ong Cuu said...
This comment has been removed by the author.
Ong Cuu said...

co="#006600"] Hôm nay tôi vừa nghe tin thời sự với các tin báo khác về vụ cháy chung cư Carina ở SG. 13 người chết thì có đến 11 người là do ngạt khói, 2 người bị rơi từ tầng cao khi đang cố trèo xuống. Nghe mà thương tâm quá.
Giờ tôi hỏi cacc, giả sử trong trường hợp mà cháy ở tầng 1-2 mà không dùng được lối thoát hiểm nữa thì phải làm thế nào để giữ tính mạng cho cả gia đình ? [/co]

Asinerum Project Commander said...

Giùn chúng cô, toàn lolắng zững chuyện tầmphào, baodồng, trẻcon, sâubọ, trìnhbày một tưzuy tủnmủn, vụnvặt, của nôngphu.

Số vụ cháy chungcư luôn là, cáy dcm, nhỏ hơn zất nhiều, somý số vụ cháy xưởngmáy, nhàhàng, karaoke, kháchsạn mini, và dặcbiẹt, nhà-hẻm.

Nhẽ từ mùa 2000 dến nay, nhõn có zăm vụ cháy chungcư caotầng, và vụ Carina ngày qua dang là vụ khủnglù nhất, hysanh hơn chục mạng Giùn.

Déo bằng 1/2 vụ cháy karaoke Hanoicho mùa ngoái. Déo bằng 1/5 vụ cháy vănphòng ITC Saigoncho mùa 2002. À dcm vănphòng ITC này cao nhõn 5 lầu nha.

Số nạnnhân hysanh zo cháy chungcư là, déo bằng 1/10,000 của tainạn xekêu, quãng tròmtrèm 30,000 giùn/mùa.

Somý tâybương, thỳ sốlượng và chấtlượng hysanh-denthui của Giùn ý, là chấpnhận dược.

Dcm tainạn thoy, phải ai nấy chịu. Như tainạn xebay vậy. Giùn thậmchí còn ít quân hysanh zo rụng xebay hơn tâybương.

Vậy mà, chúng cô làm loạn mẹ lên, tựa-như trời thủng, như tainạn của Giùn chưa từng tồntại, như loài Giùn chưa từng phải tèo oan.

Chúng cô làm quantòa, phánxét mọi hạng nhânzân, từ lãnhchúa chópbu tới zâncông quét-rác, từ anh Bộtrưởng Xâyzựng tới em Dạitá Cam.

Chúng cô làm tưlệnh PCCC giảithích lýzo cháy. Làm kinhtế-gia chứngminh chungcư zứtkhoát déo là nơi dáng-sống như nhà-hẻm. Làm khoahọc-viên phánzạy cách thoát-nạn antoàn trong cú cháy chungcư, và cách mua các côngcụ phòng-cháy cánhân, cách bên thang-zây, cách xì vòi-nước.

Chết cười mý quân batoong. Việc zuynhất chúng cô cần làm là, thậntrọng zèphòng các nguycơ cháy, không vứt tàn-thuốc khắp nơinơi, không tànphá và khinhkhi các thiếtbị báo-cháy hay chữa-cháy, và, luôn rènluyện kỹnăng survive qua any tìnhhuống, thỳ, chúng cô déo làm.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (14)

Cháy [fo: color="#FF0000"]cao-ốc[/fo], thỳ, nạnnhân tuyệt-daphần tèo zo (i) [fo: color="#009900"]ngạt[/fo], aka déo có oxy mà thở, và (ii) [fo: color="#009900"]ngã[/fo], aka rơi mẹ từ cao xuống zo cuống.

Hầunhư déo có con nào cháy. Giùn vậy, mà Bương cũng vậy.

Khác mý cháy [fo: color="#FF0000"]thấp-ốc[/fo] aka nhà bé, thỳ, daphần tèo zo [fo: color="#009900"]thui[/fo]. Sao thui? Vì hehe thấp-ốc toàn làm cửa sắt mý lồng tôn, lại thêm tường nọ zính mẹ tường kia, chui ra ngoài thế déo nào dược, mà không thui.

Mà cháy zo ngạt và ngã, thỳ, daphần vỳ, chúng cô thiếu kỹnăng sống.

Nghĩa là, tainạn nếu rơi trúng dầu mình, thỳ cũng khó tránh, nhưng chúng cô cothe giảm nhiều hưhại nhờ các kỹnăng sống.

Nhưng dừng ngu dến mức zựtrữ thang-zây dặng thoát khỏi nhà trong cú cháy, nha. Dcm trên trầngian chưa ghinhận dược trườnghợp nào nhânzân thoát-cháy nhờ có thang-zây. Nhưng lại ghinhận nhiều trườnghợp rụng mẹ xác từ thang-zây, zo thang ý bị chuột nhay dứt, hoặc nạnnhân déo rèn dủ kỹnăng leo thang.

Minhhọa: thang-thoát-cháy cánhân bị chuột nhay dứt (hoặc lâu quá mục mẹ, hoặc hàng zỏm chỉ nhằm mụcdích trangtrí và trấn-an), khi 1 nhânzân leo:

[im]https://i-vnexpress.vnecdn.net/2018/03/23/thang-1521788782_600x0.jpg[/im]

Mr.Orlando said...

Ref: Asinerum Project Commander (14)

Dồng ý dkm, tỷ lệ tử vong năm thì may họa mới có vụ, mà luloa như dung zồi.

Số tai nạn giao-thông hiếp-zâm dâm chém zo say sỉn còn cơ vàng déo dếm hêt, dẹo-mẹ có gì phải xoắn, khi dã trót làm phận Zùn. Hệ hệ.

Gia Ngua said...

Bọn bương có cái phát minh ống thoát hiểm từ nhà cao tầng dơn giản mà hiệu quả phết
[img=https://kenh14cdn.com/2017/44d149e900000578-0-image-m-961506595024348-1506675796971.jpg]

Gia Ngua said...

Xin Zì và chi bộ thảo luận năm nay có xèng thì nên dầu tư mần ăn gì là ổn ạ. Ngựa tính mua nhà dất vùng ven SG không biết ổn ko?

Gia Ngua said...

Hay Đà Nẵng ổn hơn nhỉ,Ngựa thấy Đà Nẵng giờ dẹp và fat triển phết

Frankers Lee said...

Ref: Gia Ngua (18)

cô Ngựa định đầu cơ nhà đất tiếp à? ăn buỗi có ngày ahaha

T Bạc said...

https://www.facebook.com/viralinusa/videos/589623888064185/?hc_ref=ARTaxPzPxViasVJgctUGl0lDOUXE6RrLN1sHt_zw4T3QzMQ--HKEWz7QP90aDR-gxrs

Mẽo nó làm cả cái này nhẽ cũng ổn, tầm từ tầng 6-7 leo xuống thoải mái. Cao hơn nhìn xuống chắc ngất mẹ chứ đừng nói đến các rủi ro khác như dây ko đủ dài, dây đứt, gió thổi đập mẹ vào tường..v..v
Đéo liên quan nhưng Âu bương vừa đổi sang giờ mùa hè, các trận C1 sẽ sớm hơn 1 tiếng tại Giùn là 1h45 các hâm mộ banh chú ý chú ý.

Gia Ngua said...

Ref: Frankers Lee (20)

Ngoài kênh dó ra zờ còn kênh nào ổn nhở. Dcm sao có cảm zác năm nay sẽ khủng hoảng kanh tế mọi thứ đều sấp mặt.

MBTrading said...

Chán nản quá các bựa ah, sao bitcoin nó không sụp một nhát xuống 4000 usd rồi 400 rồi 100 cho nhanh mà cứ kẽo cà kẽo kẹt he he he, tôi ngồi ôm tiền đợi đến phát chán rồi.

Năm nay sẽ là năm khung hoảng kinh tế chứ còn gì nữa...donate 200 USD mỗi người, đủ 100 người tôi sẽ gửi bài phân tích cho. Vincon là Enron cuả VN, credit market sẽ làm VN sụp bà chè...sau đó bất động sản sẽ có giá rẻ như cho.

Frankers Lee said...

Ref: MBTrading (23)

có cái đầu buồi ý,lãnh tụ rồi sẽ bơm xèng cứu BĐS ngay đkm

Khờ Đời said...

Khờ đang có khoảng 50,000 đô ÚC-nhợn, cần chuyển về đồng ông cụ. Mời các cô buông lời vàng ngọc, kết hợp kiếm cắn vì Khờ có kha khá mối các con cần chuyển tiền về VN. 1 tuần có thể tới 100,000 Úc nhợn. Xin mời xin mời. Cô nào ở Úc,vui lòng contact directly 0451 402 507 (Maxx)

wet blanket said...

con nầu ở chung cư sợ cháy thì cứ đầu tư mẹ mấy cái mặt nạ dưỡng khí là xong, đgln
[img=http://thietbiphongchaychuachay.org/mediacenter/media/images/products/1052/969/s380_380/413_1460691705_327571062f9bbfa1.jpg]

wet blanket said...

phần đa bọn đong xèng chớp nhoáng không qua kinh doanh thuần tuý, mà như kiểu trúng số, trúng đất,... hoặc trúng coin

hay tạng dân công IT như thằng bạn thân, miệt mài đánh ngách thị trường 2,3 mùa giờ xèng nhiều như núi

Nay cũng đau đáu y chang cô ngựa, là xèng dỗi để làm gì, đầu tư vầu đâu?

wet blanket said...

Ref: wet blanket (27)

đánh ngách kiểu đánh nhanh diệt gọn gòi rút chạy, và ko xác định lâu dài, đại ý là thế

wet blanket said...

nếu
dôi vài chục, trăm trăm nghĩ ngay tới chấng lừa
dôi vài sọi, trăm trăm chúng cô nghĩ ngay đến vàng
dôi vài tỏi, như cô ngựa, thì đích thị nghĩ dìa BĐS

Cơ mà chúng cô nghĩ đúng mẹ, phù hợp phết quá nếu chưa có kỹ năng kinh doanh lèo lái và đầu tư mạo hiểm

wet blanket said...

Ref: wet blanket (27)

ah bổ sung tý là còn tạng ất ơ bỗng nhiên búp phát cắn thừa kế, tranh chấp nữa, số này cũng đông phếch. Anh em seo sủng rất thích tạng này, vửa ngu hehe vửa đông xèng

wet blanket said...

bđs ở lừa chỉ có 1 rủi ro chính

1/ là giá bđs lên chậm hơn sự trượt giá của xèng

1.1/ là hehe bđs ôm bom

Ôm bom là gì, thì tự hiểu hehe, nhiều trạng huống

Cơ mà không quá khó để tránh bom nếu chúng cô không phải tạng như anh vửa kể bổ sung ngay trên

wet blanket said...

tỷ trọng dòng xèng tín dụng cho kinh doanh BĐS mõn năm quãng gần 20% tổng số, nghe cũng lớn phếch nhể nên đéo riêng gì ai chơi bđs đâu nên đéo cần phải ngại

Nhưng nợ xấu trong BĐS chỉ quãng 4%, nợ xấu chả qua nghĩa là ae thấy lõm quá bỏ luôn bđs thế chấp. Cá nhân anh thấy 4% là rủi ro thấp

Rủi ro này có cơ cấu tập trung theo vài khu vực hoặc nhóm bđs hẳn hỏi nha. Cứ tránh vùng rủi ro, thì an toàn, chôn xèng mà an toàn, thì đạt mẹ 70% mong đợi

Le Anh said...

anh đã trồi lên rồi đây.
đúng như dự đoán của con Ngựa thì kinh năm nay là bắt đầu của cuộc khủng hoảng kinh tế với chu kì 12 niên 1 lần
lần trước là 2007
thì lần này 2018 bắt đầu.
vào cuộc khủng hoảng nào cũng thế chỉ có tiền là mất giá còn vàng, đô la, bất động sản lên toàn trên trời.
nên đầu tư cái gì cungx đc trong 3 thứ trên
mà như anh thì cứ tống hệt mẹ nó vào bất động sản là ngon nhất.

MBTrading said...

các bựa ơi, các bựa còn ngu lắm...để kết luận khủng hoảng và dự đoán chính xác thời điểm phải dùng máy tính lượng tử(như hệ thống AI của tôi đang dùng Itel Xeon 256 core) để tính toán, cân nhắc xác xuất của mọi sự kiện chứ dựa vào từng yếu tố thì trật lất rồi.

Khủng hoảng sẽ bắt đầu từ credit nhưng không phải trong lĩnh vực bất động sản-nhưng kết thúc thì bat dông sản dính đòn nặng nhất...hôm trước tôi có đọc bài báo nghiên cứu của giáo su gì đó đại ý người VN đang sống bằng vay mượn là chủ yếu...vấn đề sẽ xuất phát từ đây. Tất nhiên hệ thống AI của tôi dự đoán trước cha nội giáo su này, tôi thấy được mọi vấn đề, cái bài báo trên chỉ là phương tiện tôi gợi mở cho các bựa thấy một phần của hệ thống AI của tôi

Tran Mr said...

Zì và các bựa cho anh xin tư vấn vụ này. Anh ở Nụi, chuyên môn kế toán, mới lập gia đình, chưa có mini, đang muốn ra khởi nghiệp. Anh muốn kinh doanh cháo dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, mới đầu sẽ là 1 cửa hàng, sau này ổn anh sẽ phát triển thành chuỗi giống như bọn Cây Thị trong Gồng.

Lý do anh chọn ngạch này là thị trường Nụi lớn, nhu cầu sử dụng sản phẩm tiện lợi ở của các cặp vợ chồng trẻ cao do cả 2 đều phải đi làm sẽ không có nhiều thời gian, và vốn nhỏ phù hợp với khả năng của anh.

Ở Nụi hiện tại chỉ có 1,2 thương hiệu lớn, còn đa phần là nhỏ lẻ. Các bựa cho anh xin vài góp ý, xin khấu đầu đa tạ.

Le Anh said...

Ref: Tran Mr (35)

Cứ làm rồi điều chỉnh dần, anh nghĩ vậy chứ cứ hỏi thế này thì đến khi nào mới làm. anh thật
cứ làm đi rồi hỏi mấy câu cụ thể vào, chả dụ như hỏi luộc cháo sao cho nhanh chín, luộc thịt sao cho lâu hư
bỏ hoá chất gì thì sẽ dễ hơn nhiều. chứ hỏi kiểu định bán cháo có đc không? cho ý kiến thì anh chịu.
anh thật cứ làm đi. rồi từ từ ta gỡ tiếp.

Adam Bradley said...

Ref: MBTrading (34)

Mình vẫn nhớ AI của con bựa này đoán được Trump thắng cử từ lúc còn rất sớm. Nhưng đéo gì thật ra tỉ lệ đúng sai cũng 50% rôì

T Bạc said...

Ref: Adam Bradley (37)


Đợt con Trump Bạc tôi đây đéo cần AI cũng dự đc ảnh lên 100%

Bom Dan said...

Chào chi hội bựa,

Hôm nay anh lên đây để kể lể dài dòng về cuộc đời đói khổ vất vả khốn nạn của anh cho chi bộ bựa nghe.

Anh vốn nghiện đủ thứ, từ rượu đến hút sách đến bài bạc đến gái gú. Nặng nhất là gái gú chi bộ ạ. Anh cứ phải có gái tuần 2 lần ngoài con vợ bầu bì của anh. Thế là anh cứ phải kiếm các em gái bán bar, gái đừng đường, gái cho không...ôi bất kỳ gái gì già trẻ lớn bé. Thật là phũ phàng quá đi.

Tiền thì không có mà cái gì cũng nghiện khổ khổ là. Thôi chào chi bộ.

Gia Ngua said...

Ref: Le Anh (36)

Con Tuan Anh phán chuẩn đó, trưởng thành lên nhiều quá, chúc mầng. Đã run business riêng chưa ?

Day-dreaming said...

khởi đầu của khủng hoảng là bds lên vì ai cũng tìm kênh nay để lao vào...rồi cuối gia đoạn là những ai ko rút ra kịp

MBTrading said...

chết mịa rồi, BTC và ETH đang tuột dóc không phanh...dự là 2 ngày cuối tuần máu sẽ đổ thành sông!!!

Frankers Lee said...

Ref: MBTrading (42)

Thời cơ đã đến?

wet blanket said...

bitcoin thời gian qua tăng nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tự bảo vệ mình
nên khi bọn đại bàng lãnh chúa chính thức không thích bitcoin, thì kết cục là như ngày hôm nay

con nầu bán tháo với anh hổm bữa, nhẽ bảo toàn được 1/3 tài sản nhỉ

Asinerum Project Commander said...

Lại vào viện. Foo.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Khờ Đời (25)

Cái này Quán bàn nhiều gòy, hỏi déo gì lắm thế.

ba phải said...

Tui ngoi lên chào Zì và chi bựa,

Nhờ Zì chỉ giúp, vện tui bị dị ứng da mà không rõ nguyên nhân.

Đi viện lấy thuốc uống ko hết.
Giờ đang uống thuốc Nam thì tạm ổn.

Trước giờ đang yên đang lành không sao, tự dưng hàng xóm có mấy nhà cất lên là bị dị ứng. Có lẽ nào bị dị ứng do xi măng, cát ko Zì?

Fossa Ivan said...

Zì sắp thành Lang Băm chuyên chẩn trị các loài Vện, hehe

Tiện thể, vện e cứ bị hội chứng ống cổ tay (tay phải). theo Gúc:
- Nguyên do: xách túi (nặng), dùng chuột máy tính,... ;
- Hướng điều trị: bớt dụng tay đó, mà dùng tay kie (trái)

Zì cho em high-ant nhé ...

Lính Thủy Mắc Cạn said...

Ref: Asinerum Project Commander (45)

Zì momlon có gì bấtan? Mong Người mãi cườngzương đặng giáozưỡng batoong chúng anh. Mà lâu lắm đéo thấy Người tungsùy VănBựa bấthủ nhah. Chúc Chibộ weekend mềnhmàng

T Bạc said...

Ref: Bom Dan (39)

kể dư buồi

Dai Cuong said...

Chúc Các-Mác và Dì luôn mạnh khoẻ.

Đầu Đất said...

Ref: Asinerum Project Commander (45)

Chúa bên Zì. Để Zì bên chúng anh.

MBTrading said...

Chào các bựa, tôi thử hỏi hệ thống AI là đáy tạm thời của Bitcoin sắp tới là khoản bao nhiêu. Hệ thống AI trả lời mà mới nhìn qua tôi đã phải thét lên vì sợ hãi hu hu hu hu...ai muốn biết đáy tạm thời thì donate cho tôi $500 nha, khi nào nhận đủ $50,000 thì tôi sẽ trả lời 1 lượt

Ong Cuu said...

Ref: Tran Mr (35)

[co="#006600"] Anh nghĩ ban đầu thì cô cứ lên kế hoạch kinh doanh đi đã. Tỉ như dự trù chi phí nguồn nguyên liệu, chi phí thuê nhà, mua máy móc,... Rồi lên kế hoạch bán hàng như nào, bán ở đâu, marketing ra sao, nhân lực bao nhiêu. Tóm lại cô vẫn cứ phải có bản kế hoạch đã, thì vận hành mới đỡ bị bỡ ngỡ và lường phòng được rủi ro. Có kế hoạch sơ bộ rồi cô ném lên đây, chi bộ sẽ cho ý kiến trước khi đi vào thực tế. Đi vào thực tế rồi mà có gì khúc mắc, thì lại lên đây hỏi. Chứ hỏi khơi khơi thế, ai tư vấn được cho cô. [/co]

Dai Cuong said...

Vừa rồi đọc mạng xã hội Nga thấy nói về chủ đề buồi+ lồn, lưu ý tính cho Nga gộc, đại khái:

- trạng thái nghỉ buồi của chúng là 7-11cm, chiến đấu 11-22cm; khủng nhỉ?

- độ sâu của lồn 14-16cm.

- kích thước vàng của buồi là 15-16 cm.

- con nào hiểu biết thì chăm sóc để buồi tốt hơn, như tập thể dục, ăn uống, tâm lý,...

- buồi loài dài nhất là 1.5mét.

- buồi ông người dài nhất ở Phi mọi, dài 35cm.

- nhưng thông số độ dài là chỉ 1 trong nhiều thông số khác.

- thông số trên không bằng kỹ thuật sử dụng, có ông dài 6-8cm nhưng làm rất tốt nhiệm vụ trên giường của mình.

- cách kéo dài ông buồi là phẫu thuật, đắp đó đã ở mông lên,hehe.

KẾT LUẬN: kỹthuat sửdung quan trọng hơn.

P/s: hãy đọc các bài về ông buồi,ông lồn của Dì để sở hữu 1 ông buồi tự tin.

Frankers Lee said...

Hôm nay là thứ 7 tuần thánh aka ngày sabbath của dân Do Thái trùng với lễ Vượt Qua
Mời các cô suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa và sự chết của Người
[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=RUp15UfxCUw&t=72s]
Hồng ân Thiên Chúa giáng lên đầu lâu mụ Dì,Các mác và tuyền thể bọn Bựa khà khà

Xoong Thủng said...

Ref: Asinerum Project Commander (45)

Cầu chúc cho Các Mác và Zì luôn được bình an

bond bond said...

Zì kính yêu nhả đôi dòng về mua Bank 0 ông Cụ cho iêm thông tỏ tý, Thấy bá tánh bàn loạn cả, Nguyem Quang A bảo mua OCB 0 đồng, nhà nước thiệt hại chục ngàn tỷ?! thấy phân vân quá

Asinerum Project Commander said...

Hômnay, thứbảy tuầnthánh, vọng phụcsinh, Zì trông thiênchúa banthả xuống chúng cô ânsủng của Người, dặng chúng cô nên hoànthiện và côngchính.

Zì dang bận nhiều việc, nên hẹn chúng cô ít hôm nữa mý tiếptục giảngbài và chămsóc Quán.

Asinerum Project Commander said...

Ref: bond bond (58)

Lãnhchúa mua bank em Thoóng mý giá 0 ôngcụ, thỳ dúng là phải chịu thay bank ý vài ngàn tỷ ôngcụ xèng nợnần.

Zưng bank déo nào, mà chả như thế, vì dó là bảnchất của bank. Dcm tàisản {asset} của bank phátsinh từ nợ {debt}, chứ làm déo gì có mấy xèng từ vốn {equity}.

Không tin, thỳ mời chúng cô gúc Balance Sheet của Vietcombank hay any bank quốczoanh, và cả bank của tâybương.

Lãnhchúa Giùn chúng cô mặcdịnh déo zám cho any bank Giùn phásản, nên chúng phải mua thoy, gòy chúng dứng ra bảolãnh cho bank dặng nhânzân gửi xèng ở dó không hoangmang manhdộng.

Rủi gặp trườnghợp nhânzân batoong chúng cô dòi rút xèng [khỏi bank dã tantành ý] nhiều quá, thỳ chúng in thêm xèng. Vài ngàn tỷ ôngcụ, thỳ déo bằng cáy móng-chân của lãnhchúa, in lúc déo nào chả dược. Lạmphát thỳ batoong chúng cô chịu, lãnhchúa vôcan.

Asinerum Project Commander said...

Ref: bond bond (58)

Zì khinh bọn kinhtế-gia nửamùa của Giùn như chó. Chúng không chỉ ngu, mà còn bầntiện, thấtdức, ăn-0-nói-có, làm-1-bảo-10.

Zưng cănbản của chúng vưỡn là ngu. Chúng học gì thì biết nấy, chứ không baogiờ có tầmnhìn rộng và sâu của các dấng hànlâm chânchính như Zì.

Frankers Lee said...

Ref: Asinerum Project Commander (59)

viva hehe

Asinerum Project Commander said...

Ref: Lính Thủy Mắc Cạn (49)

Ref: Dai Cuong (51)

Ref: Đầu Đất (52)

Ref: Xoong Thủng (57)

Zì thành thành bọn mồm buồi tay-ngang

Asinerum Project Commander said...

Ref: ba phải (47)

Zị-ứng khôngkhí dó chứ còn déo gì.

Chứcnăng Gan yếu gòy. Luyện zâmcông và bú thuốc [nam] tăngcường chứcnăng Gan thoy.

Ngoài ra, mõn khi di khỏi nhà, thì nên mặc khảutrang có than-hoạttính.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (64)

Zị-ứng khôngkhí, thỳ bú thuốc tây déo xinhê cặc gì dâu nha.

bond bond said...

IEM hiểu gòi. Thưa Zì

Asinerum Project Commander said...

Ref: Fossa Ivan (48)

Chưa chắc nha. Và khi chúng cô tê tay trái, lại zùng tay phải nhằm tránh, thì bịnh chỉ có nặng thêm. Dcm bọn langbăm.

Các chứng bịnh tê-nhức-xương cănbản zo zây thầnquynh bị chèn. Vấndề là, tìm chínhxác nguyênnhân và zây nào bị chèn nhẽ hơi khó.

Cách chữa của Zì dã dược kiểmchứng: tắm-khô aka Can Zục Công. Dcm tắm tăngcường vùng từ khủytay, xuống bàntay, và các ngóntay. 15 phút chạy ra toalét rửa tay 1 lần. Rửa suông thoy, déo cần xàbông.

Cách ý không chỉ chữa tê/nhức củtay, mà chữa luôn các thứ tê/nhức khác.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (64)

Dcm dã bị [fo: color="#999900"]zị-ứng khôngkhí[/fo], mà không tứckhắc bán [hay chothuê] mẹ nhà hẻm dy, gòy kiếm quả [fo: color="#FF0000"]nhà nơi tronglành mà sống[/fo], còn kêuthan déo gì.

Cố dông xèng, thỳ vào các khu dôthị sanhthái (tạng Vinhomes, Ecopark) mà mua hay thuê nhà. Nhớ là chọn vùng nào dã hoàntất xâylắp, càng to càng tốt.

Còn ít xèng, thì mua chungcư mà sống. Lên tầng càng cao càng tốt. Dcm 20 mùa gòy mý có 1 vụ hỏahoạn chungcư thoy. Khảnăng tèo của chúng cô bằng 1/10,000 tainạn xekêu.

Cô Tư said...

Mấy nay cả làng cả tổng trên mạng bàn tán về chuyện tình sử của vợ chồng anh caphe mà quán ko thấy ai thêm thông tin gì nhẻ?!

Việc thiền nhịn ăn 49 ngày liệu có biến 1 người thành 1 người khác hoàn toàn ko? kiểu giác ngộ chân lý hay tẩu hỏa nhập ma ấy ạ? thiền xong rồi thì có còn chịch được ko? Em đọc thấy loạn xì ngầu, phía chị thì nói hay cho chị, phía anh (bạn bè anh) thì nói hay cho anh, nói theo kiểu anh ấy vẫn bt, chỉ là thích vậy thì sống vậy (ẩn dật, ko xuất hiện đối mặt với vợ con và điều hành công ty),... chả hiểu nổi. Cứ cảm giác mình bị bẫy marketing của chị vk!

Em uống cái cafe tan nhà anh chị ấy thì một lúc sau đi tè sẽ thơm lừng cả toilet! Mà thỉnh thoảng đi du lịch vẫn phải mang theo để tiện uống, chứ ở nhà chỉ uống cafe hạt xay pha phin.

Nhưng công nhận là bên nước mẹ cafe của anh chị ấy về tận tỉnh nhỏ luôn. Vào 1 cái quán nước bé tẹo ở cạnh 1 cái chùa ở trên núi mà cũng thấy sp của anh chị ấy. Còn các bựa nào đi siêu thị lotte (nụi chó) mà gặp đoàn khách Hàn thì sẽ thấy bọn nó chở hàng xe đẩy hoặc cả 1 làn đầy cafe tan VN (các laoij nhãn hiệu, trong đó có nhãn hiệu của anh chị ấy) luôn.
:)

[img=https://data.whicdn.com/images/309848249/large.jpg]

Hoàng Anh Soái said...

ít tiền buồn phiền nhạt nhẽo quá các bựa à ! công cuộc cày cuốc sản lượng thấp quá ,

Danco said...

Ref: Cô Tư (69)

Đòn PR thôi.

thì bựa bựa said...

Ref: Cô Tư (69)

Cùng là đàn bà mới nhau, em Tư lại không hiểu về người đàn bà đang kể chuyện trên lá cải ư? Đó chỉ là 1 nửa sự thật thui em ạ.

Đàn bà, lại đã từng ở đỉnh cao quyền lực, thì không phải vừa vừa đâu.

Đàn ông tài năng, xuất thân nghèo hèn, thì chữ nhẫn cao phết quá nhé.

Vũ anh cố lên, lá cải càng dìm, anh sẽ càng nổi.

thì bựa bựa said...


Một người có tâm, thì sẽ lo cho công ăn việc làm và thu nhập của người lao động.

Tiếp đến người í sẽ lo cho những người nông dân trồng cafe.

Tiếp nữa, người í sẽ lo cho thương hiệu của một vùng, một lãnh thổ.

Dkm bọn lá cải, chúng chỉ lo cho chúng, chúng đéo thèm lo thương hiệu của một quốc gia có thể chết, chúng đéo thèm care nông dân trồng cafe, cũng như chúng đéo thèm care những người lao động trong công ty Trung Nguyên, và cả gia đình của những người nông dân, gia đình của những người lao động chân chính nữa.

Địt cụ lá cả, chết cụ hết chúng mày đi cho nước nó trong.

thì bựa bựa said...


Công nghệ hiện đại và các chiến dịch truyền thông được lên bài bản, có úp có mở, có nhá hàng có đóng khung,...

Tất cả sẽ dẫn lũ con lừa, theo cách mà chúng muốn.

Ace đã đọc quán bựa, vui lòng đừng đọc lá cải bờ li xờ.

Còn nếu đọc lá cải, hãy luôn tỉnh táo và hiểu rằng, bạn đang bị truyền thông dắt mũi trong chiêu trò kể ra nửa sự thật, vì bạn chỉ thích nghe nửa sự thật đó.

Lá cải là kền kền, luôn rình và chờ xác thối sắp chết để ăn.

Hãy đuổi lũ kền kền, và ra tay cứu người sắp chết.

Xây 7 cái chùa cũng không bằng cứu 1 mạng người, công đức vô lượng lắm lắm. Adidaphat!

Giùn gộc said...

Với lá-cải Giùn, tôi hầu-như chỉ lướt kết-quả banh-bóng, đọc dăm-ba tít giật-gân, và ngó ảnh nhà đẹp, gáy đẹp hehe. Hơi đéo đâu đâm sâu vào văn bọn múa bút, múa bàn-phím.

Frankers Lee said...

bài học khi khởi nghiệp? cưới 1 con vện thật giàu khà khà

Gia Ngua said...

Chi bộ có ai ở Tầu ko. Ngựa muốn thu gom CNY giá tốt mà ko biết mua chỗ nầu. Có ai chuyên làm dịch vụ chuyển xèng CNY về VND cho nhân dân lao động bên ý ko nhỉ

Day-dreaming said...

Ref: Frankers Lee (76)

why not.

Vấn đề là ko dễ.

Vện giàu, tức sẵn khôn bỏ mẹ ra, nó chịu cưới thằng chồng vậy thì hẳn thằng chồng ko dưới cơ tẹo nào.

Chú ý, mỡ đéll sẵn với miệng mèo đâu

Day-dreaming said...

Giao mùa thời tiết đẹp thật.

Klq.
Đầu tuần cho mềnh màng

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=QtGKEpH8amg]

ba phải said...

Ref: Asinerum Project Commander (68)

Thành Zì,

Cả nơi Tui đang sống giờ là 1 đại công trường, đi đâu cũng thi công, xây xây cất cất.

Frankers Lee said...

Ref: Day-dreaming (78)

kha kha thế mới nói cái lưỡi của bỏn phải dẻo như kẹo mạch nha

Cô Tư said...

Chiều qua tôi lên chỗ phố cổ có tí việc, gặp cả đoàn xe điện dài dằng dặc chở đám khách Tàu đi ngắm phố, rồi thì cơ man đám khách da trắng đi bộ nữa! Nhìn mà ham! Mà lại dell nghĩ ra sẽ làm gì để đong nhân dân tệ từ đám khách nước mẹ! Phố nhà tôi có 1 cái khách sạn rất đông khách nước mẹ, hầu như toàn khách nước mẹ thì phải! Trưa hay chiều tối hay gặp từng đoàn các bà các ông sồn sồn ní hảo lượn lờ qua. Mà vẫn chưa nghĩ ra đong xèng như nào?! Có bựa nào có gợi ý gì ko? bán gì cho bọn bỏn được? khách nước mẹ sang ta hầu như toàn độ trung nhiên dở lên,đi đoàn thì rõ là đông, tiêu tiền chắc cũng same same kiểu vịt nhà mình, tích cóp cả năm đi du lịch mua cho sướng tay í!

Cô Lìn Farrell said...

Chúc mừng Zì kèn hoành, cheer! Real đại thắng, lại là con rô đĩ, tất nhiên, quả móc hãi vãi mẹ đái
Cỏn đích chân mệnh thiên tử mẹ hehe

Xoong Thủng said...

Ref: Cô Tư (82)

Cô mở đại lý bán cà phê hòa tan G7 của anh Vũ trọc ngay và luôn. Có mấy bộ bàn ghế cho các bạn Khựa uống thử.

Ngoài ra, thì làm thêm tí thuốc là Thăng Long hộp sắt vì bọn guide thường chém cô Cụ vẫn dùng thuốc này thưởng cho bộ đội bắn đòm he he he

Cô Tư said...

Xoong Thủng said... (84)

Cảm ơn cô Thủng. Nhìn thì thèm mà nhà trong ngõ, muốn bán thì phải thuê mặt tiền gần cái ks đóa, mà hiện chúng chủng bán đồ ăn đồ uống kín mít xung quanh đó zồi! Giờ đi lân la hỏi xem có bọn nào sắp giải tán để thuê lại không nhờ!

Day-dreaming said...

lơ ngơ trên mạng thế nào lại chọp được cái ảnh này. ẢNh chuyên cơ chở các baby di tản trước ngày cuối cuộc chiến ở VN

[img=https://lh3.googleusercontent.com/-UeSaRox7lFs/WsSOG2ca7mI/AAAAAAAAEJk/Y03raBdzknkzF_RsMvVaf4RXUtse6DgXgCJoC/w530-h414-n-rw/children%2Bleft%2BVN%2Bat%2Bthe%2Bend%2Bof%2Bwar.jpg]

Day-dreaming said...

Bức ảnh mang tên Babies on board!, hộp ko hộp có, bé to bé nhỏ. Théc méc nếu đồng loạt các bé cùng gào lên như viet jet giá rẻ giờ thì thế nào nhỉ

Théc méc cả chuyến bay dài đến mười mấy tiếng đồng hồ thì yên thế nào nhỉ

Thiên cơ said...

Có con bựa nào vừa coi đánh banh không zậy ?
ĐCM, trận này Liverpool của anh đá hay vãi cụ. Con Pep hói bần nông cứ gặp Klopp bạn anh là bị thông ass, thế mới tài, hehe.

Cô Tư said...

Lễ ra Giùn nên học tập cái luật này của Nhật:

"Mục tiêu của luật này là ngăn ngừa sự ra đời của những thế hệ con cháu thấp kém theo quan điểm ưu sinh, cũng như bảo vệ cuộc sống và sức khỏe người mẹ", trích lời mở đầu đạo luật. Luật nhằm vào những người có tiềm năng mắc bệnh thần kinh di truyền hoặc "chậm phát triển trí tuệ".

"Về cơ bản, luật này bảo rằng có những người nên có con, có những người không. Nó được soạn thảo nhằm loại bỏ người khuyết tật khỏi xã hội".

Từ năm 1948 đến 1996, khoảng 25.000 người đã bị triệt sản theo luật này...

(link https://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/cuoc-song-do-day/nhung-nguoi-tung-bi-ep-triet-san-o-nhat-ban-3731871.html)

Nguoi Ha Loi said...

cacc cho hỏi, ở Zùn có loại công ty nào mà thuế doanh nghiệp không bị tính? Thay vào đó lỗ lãi doanh nghiệp được chuyển thành lỗ lãi cá nhân chủ doanh nghiệp để trên cơ sở đó tính thuế thu nhập cá nhân?

Fossa Ivan said...

Zì cho đôi lời phi lộ về Trade War đi ah... nó có ảnh hưởng gì đến Jùn và phận Jùn nên làm gì Zì ơi

Phong Ky said...
This comment has been removed by the author.
Phong Ky said...
This comment has been removed by the author.
Remi said...

Ref: Nguoi Ha Loi (90)

The hiểu biết của Mi thì không có loại DN nào mà được chuyển như vầy cả (DNTN, TNHH, CP hay hợp danh).

Đã là DN thì phải chịu thuế TNDN, ở đây chỉ liên quan đến TNCN của chủ DN và TNDN là đối với loại hình DNTN, vì anh chủ DN chịu trách nhiệm vô hạn với DN của mình, nên về bản chất lợi nhuận của DNTN cũng là lợi nhuận của chủ doanh nghiệp nhưng anh không phải đóng thuế TNCN (tất nhiên là DNTN là tổ chức không có pháp nhân - trở ngại 1 tý trong việc đấu thầu, vay vốn ngân hàng...) còn lợi nhuận này vẫn đóng thuế theo thuế suất quy định bình thường, thưa chị Nội xinhdep.

Chị có thể giảm thuế phải nộp aka giảm lợi nhuận DN đến mức tối thiểu mà cái này thì Zì cũng như nhiều anh chị giảng rồi

wet blanket said...

Ref: Nguoi Ha Loi (90)

hộ kinh doanh cá thể chứ còn gì nữa

Nguoi Ha Loi said...

Ref: Remi (94)
Ờ, cảm ơn em Mi với mụ Két.

Nụi tôi đang tìm hiểu xem, S Corporation bên Mẽo thì nó tương đương với loại gì bên Zùn. Nhẽ nó gọi là DNTN?

T Bạc said...

Trung Tướng. Đập đầu xin người truyền bá Thập Tam Vị Công và Thập Cửu Tràng Công
Em dạo này có triệu chứng co bóp đại tràng ( nhẽ do ăn uống linh tinh ) nhẹ ( bụng đau nhưng k đi ngoài đc. Đau tần suất liên tục xong lại thôi 1 lúc )
Trc e hay ho. Tập phế công cực hiệu quả. Từ lúc tập giờ ghi nhận chưa bgio bị ho lại.
Mong Trung Tướng chiếu cố ...

Frankers Lee said...

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=dQhApraUzmQ]
Alone again naturally

ngọc Phamkim said...

phải đến 2 năm em mới quay lại quán bựa,chào các anh chị ^^ nhưng chữ kia thì thà zì viết mẹ tiếng anh cho em dễ đọc :x

Day-dreaming said...

Ref: ngọc Phamkim (99)

hai năm rồi thì nó phải khác chứ. Tưng đấy thời gian mà cô lại chỉ mong nó vẫn cũ, dễ dàng như xưa. Cô lại cứ muốn học tụt đi một lớp à

Day-dreaming said...

2 năm trước cô bỏ đi, lí do là gì, hi vọng ko phải là vì quán chán chứ. Cô đã quay lại, xin chào mừng. Nhưng cô muốn gặp cái y nguyên xưa? Chủ quán đây thì luôn đau đáu từng ấy thời gian phải thay đổi, phải có gì mới mẻ, đột phá.

Chắc cô cũng chưa đọc nổi mấy post mới gần đây nên mới phán mỗi cái chữ. Chê

Cô Tư said...

Vụ ifan 15 ngàn tỉ ông cụ lừa đảo các nhà đầu tư tiền ảo đang rầm rộ khắp các diễn đàn. Có chuyên gia tiền ảo nào ở quán tham gia ko nhẻ?

ngọc Phamkim said...

#Day-dreaming: em cày với nuôi trẻ con, cơ mà nhìn thì phần lớn vẫn đọc và đoán dc, nhưng hơi khó thôi kiểu không thuận mắt

ngọc Phamkim said...

anw em xem kiểu này
https://www.blogger.com/comment.g?blogID=2275817107352430673&postID=2762758119398104546&page=1&token=1523392830440
nên cũng hiện ra hết tiếng việt thông thường :d

Gia Ngua said...

Ref: Cô Tư (102)

Vụ ấy tầm 1000 tỷ thôi, bỏn hô quá lên lôi kéo truyền thông thôi. Bọn ý thì rặt lừa đảo thật, vì bỏn cam kết bảo toàn vốn khi tham gia, cam kết lợi nhuận mà gần như k có 1 ngày nào thanh khoản được.

Gai Ngoan said...

Hôm nay, Roma đã hạ bọn Barca 3 bàn để đi tiếp. hic, Real của em với của Dì mà gặp thằng này cũng khoai đó. Còn thêm thằng Liverpool nữa.

Tony Tran said...
This comment has been removed by the author.
Ngọc Tước said...

Anh Zì khai sáng cí hội thảo sử đang diễn ở Hoa Lư được chăng. Thấy có vẻ B chỉ đạo kỹ vụ này. Nhẽ biên lại sử? Nhẽ có ý thiên đô về lại Hoa Lư?

Hoàng Anh Soái said...

Cô Zì lâu hiện hồn lên thế nhỉ ! mong mọi chuyện bình an tới cô.

T Bạc said...

Ref: Hoàng Anh Soái (109)

Cổ nói trước đợt này bận rồi mà

T Bạc said...

Con Trump cho không kích Syria roài. Hóng động thái từ Putin

Day-dreaming said...

Một lần nữa ngày tận thế theo tiên tri (kinh thánh) trùng khớp với những hiện tượng thiên văn học dự báo. 4/23 này doomsday liệu có phải.Liệu có Chúa giáng sinh lần 2

"The passage 12:1–2 reads: “And a great sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. She was pregnant and was crying out in birth pains and the agony of giving birth.”

Day-dreaming said...

quán đã từng bàn tan nát chuyện làm gì ra sao khi (ngày tận thế thì to tát quá) chứ như ngày trước thảm họa, ngày trước chiến tranh, rồi vân vân sẽ xẩy đến.

Mìn là người đến muộn sau mà thấy mọi người bàn rôm rả lắm. Kiểu như ko có điện, ko có nước thì làm gì, chiến tranh thì sơ tán đến đâu....

Chúng ta có phải đang yên bình quá, hay vô tư quá, hay bao lâu đã quen quá, nên ko còn cảm các sợ

Dai Cuong said...

Cính tròa Zì ngài và các đồng đảng.

Chủ nhật rồi, mới đi Третьяковская галерея.

Cái bảo tàng Tranh này rộng nhớn, nhiều tranh rất rất của các danh họa người Nga.

Rất nhiều trường phái vẽ tranh được trưng bày tại đây. Trưng bày theo chủ đề hoặc theo trường phái tranh, hoặc theo tên họa sỹ.

Xem tranh khó hiểu thật. Chỉ biết đại khái đường sống quý tộc Nga thuở xưa đại khái, đám cưới đám cheo, âm nhạc, phong cảnh, tôn giáo, chiến tranh,....

Con họa sỹ nào cũng vẽ chân dung nhà quý tộc, nhẽ kiếm xèng từ bỏn; và vẽ chân dung Chúa, các buổi lễ thánh.

Nhân dân đi xem tranh khá đông.

Bảo tàng Tranh này của gia đình Третьяков; nhưng có mấy cái văn bản, không đọc được chữ viết tay nhưng đại khái nhiều bọn góp tiền cho họ để xây lên bảo tàng.

Từ thời 17xx mà có con góp 100.000 rub, nhiều thặc; đến giờ chúng vẫn dùng đồng rub, cờ Nga có trc cả thời này. từ 181x ở Nga đã có thị trường chứng khoán.

Từ thời có ít người lèo tòe mà thành phố chúng đã có quả biulding to vật vã. Các tòa nhà, nhà hát,... có những bức tường to cao, rất dày.

Tranh từ được tặng, mua, góp,...

Dai Cuong said...

Xem Balet, kịch nói, các toàn nhà, âm nhạc, nhảy múa, tổ chức cơ sở hạ tầng thànhpho, ... thì dân tộc Nga đẳngcấp thượngđẳng. Đè đầu cưỡi cổ bọn mọi xungquanh là điều tất yếu.

Cái đéo gì chúng cũng làm to, nhìn vẻ đơn giản nhưng đầy tinhstoan tối ưu, tỷ mỉ trong đó.

Xem balet: có hẳn dàn nhạc để chơi nhạc, các điệu múa thì tỷ mỉ chỉ tiết, việc khớp nhạc cực hoàn hảo. Ngay cả đến bức màn tranh phong cảnh, mô tả cảnh của nội dung cần diễn, chúng cũng có mây bay, thay đổi màu sắc; con ngỗng cũng bơi bơi. Chi tiết nhỏ nhất chúng cũng hợp lý.

Nhưng làm việc này, do lớp tinh bông của dân tộc làm, chúng có tính kế thừa, cứ chậm dãi. Định hướng, dẫn dắt. Còn nhiều dân chúng khác, tôi thấy cũng lằng nhàng, làm theo thôi.

Nghe tiếng Pháp hay gớm các cô ah. Có 1 con mọi Phi nói tiếng Pháp, hát tiếng Pháp, nghe nhạc Pháp; hay hay. Khi Giùn mình nói chuyện bằng tiếng Giùn chúng nhại lại kiểu éo éo éo éo. Nhưng phí thật khi Giùn mình bỏ tiếng Pháp. Một ngôn ngữ thượng đẳng.

Day-dreaming said...

Ref: Dai Cuong (115)

B vẫn có giữ lại đấy chứ. Cụ thể là một góc của Fồng các trường từ trung học cơ sở,cấp3 (Nguyễn Đức Cảnh, Bá Ngọc, Đinh Tiên Hoàng,Trần Nguyên Hãn..)vẫn cho dạy và học tiếng Pháp cho đến năm 1996 gì đó, cho đến khi trào lưu tiếng anh mở rộng ra mới tự co hẹp dần tiếng Pháp.

Day-dreaming said...

lúc đó một loạt các giáo viên tiếng Pháp kì cựu cũng phải chuyển hết sang học tiếng Anh rồi chuyển sang day tiếng Anh. Nhớ hồi đó trong trường học tiếng pháp, bọn con trai(học ngoài) sung sướng ti toe I love you trên bảng, trên tường, lên bàn, lên ghế, nói chung khắp nơi sa sả nhưng ko dám nói một câu je t'aime.

Tiểu tốt said...

Zì và chi bộ cho em hỏi chút,

- Ngân hàng TW Lừa Zùn mới ban hành chỉ thị cấm các ngân hàng giao dịch tiền mạng https://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/cam-cac-ngan-hang-giao-dich-tien-ao-3737756.html

- THực tế thì bấy lâu có mua bán BTC trên REmi thì nội dung giao dịch cũng tuyệt không nói gì đến tiền mạng rồi.

- Nhưng nay có cái chỉ thị này làm em hoang mang quá, đến một ngày Zùn TW túng tiền tịch thu các khoản mục trong Bank, hoặc ăn chặn của tụi em có phỏng? Khả năng này có cao không và cách đối phó ?

Tạ ơn Zì và chi bộ, chúc Zì chân cứng đá mềm chóng khỏe mạnh

Asinerum Project Commander said...

Ref: Tiểu tốt (118)

Giùn mua-bán ngoạitệ cũng bị cấm luôn, nói déo gì dến xèng-mạng.

Luật Giùn suốt 60 mùa gòy dều thế. Có déo gì phải ngạcnhiên.

Lãnhchúa Giùn phóng Luật, dặng mọi Giùn dều như ngóe nằm trong thớt, lúc déo nào cũng phạm-luật, cách này hay cách khác. Lúc déo nào chúng cô cũng là nghican, và lúc déo nào chúng cô cũng cothe bị cấu mẹ dầulâu mà déo cãi dược.

Lãnhchúa chưa cấu chúng cô, vì chúng cô chưa dủ béo, mà thoy.

Em Voòng vincom có bị cấu, thỳ Zì cũng chả ngạcnhiên. Vỳ thế mý là Giùn.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Day-dreaming (116)

Quãng từ mùa 1965, họcviên các trường phủthung Backycho chỉ còn dược học 2 ngoạingữ, là Nga và Khựa, trong dó chữ Nga chiếm quãng 60%. Và tới mùa 1978, chữ Nga tăng mẹ lên 90%.

Dcm tuynhien, vưỡn còn vài nơi zạy chữ Pháp, nhưng không phải nguyên 1 trường như em Mình giảng, mà chỉ 1 lớp trong 1 trường. Chữ Mẽo tuyệtdối không dược zạy cấp phủthung.

Sốlượng Giùn thạo zùng chữ Mẽo tại Backycho hiếm tới dộ, mùa 1973, khy Giùn-Mẽo thựchiện giaotrả tùbinh chiếntranh (có khoảng 600 tùbinh Mẽo và ngần-ý sĩquan Mẽo thamgia), thỳ lãnhchúa Zuan déo kiếm dâu cho dủ 100 phiênzịch chữ Mẽo taychuyên, zù dã huydộng 100% giảngviên và họcviên khoa chữ Mẽo họcviện ngoạingữ Hanoicho. Chúng phải gọi thêm các cựu-họcviên dang hoạtdộng trong các ngành khác như ngoạithương, ngoạigiao.

Chuyện ý, Zì dã môtả trong truyệnzài Giảiphóng.

Asinerum Project Commander said...

Ref: Asinerum Project Commander (120)

Dcm trong số các cựu-thuộcdịa của bọn Pháp, có nhõn 3 xứ Indochina (Giùn Miên Lao) không tiếptục học chữ Pháp như 1 ngônngữ bóbuộc.

Bọn Phi Denthui, zù manzi, cũng không dầndộn và tángtận tới-mức bỏ chữ Pháp. Ngaycả Algérie, 1 trong 2 xứ thuộcdịa dã khángchiến mý Pháp (dcm còn khốcliệt hơn cả Giùn), cứ zùng chữ Pháp trong giáozục và giaothương.

Note: bọn Algérie không zùng chữ Mẽo nha.

Các xứ như Congo (cả Congo zânchủ và Congo cộnghòa) thậmchí zùng chữ Pháp làm chữ mẹ-dẻ.

Hay xứ Madagascar, thỳ zùng chữ Pháp làm ngônngữ chínhthống, còn chữ bảndịa Madagasy zùng như ngoạingữ và slang (tạng giống bọn Mường ở Giùn).

Day-dreaming said...

Ref: Asinerum Project Commander (120)

Ko phaỉ 1 2 lớp đâu Zì. Cả trường cơ. Bằng chứng sống luôn đây này

Tetracyclin said...

Ref: Asinerum Project Commander (120)

Ref: Asinerum Project Commander (120)

Truyện zài nào, Zì tuyền bốcphét, đéo ai được đọc truyện zài Giải phóng đéo nào mà Zì hehe cứ huyênthuyên

Trước Zì bẩu gửi một phần của Ngũ thập niên sách vào mail cho các con đăng ký mua, mãi vẫn chưa thấy. Tôi hóng cho bà ngoại tôi đọc, từ hồi mụ còn minh mẫn, zờ ngoại tui Alzheimer đéo nhớ nổi tên của mụ mủ, thế là đéo kịp đọc sách gòi hu hu

Frankers Lee said...

Ref: Tetracyclin (123)

im mẹ đi,chứ truyện đéo nào đây hử con lợn hồng hehehe
Giải phóng's Dì mồm lồn

Dai Cuong said...

Tatca bọn Phi cùng nhóm, chúng đều nói tiếng Pháp; xứ Bokina-Phaxo, Camerun, Cốtđiva, Algieria,...

Bọn mọi Banglades, họcsinh phổthoong học tiếng Anh nhều hơn cả tiếng Bengali, tiếng mẹ đẻ của chúng.

Khi học tiếng Páp, Anh thì việc học ngoonngu Bương khác rất dễ, rất nhanh. Hình như cái vòm họng phát âm na ná nhau; nhiều từ phát âm, nghĩa na ná nhau.

Học ngôn ngữ Bương thì Đông Á kiểu Khựa Nhật hàn Giùn mệt mỏi, chậm chạp kinh hồn so với mọi Phi, mọi Á nhưng chúng học tiếng Bương từ bé.

Trong giáo trình thì ngoonngu thượng đẳng chúng hay đc nhắc đến là English, Kitai(khựa), Fransytski(pháp), italianski(ý), iscpanski (tâybannha), ianonski(nhật), nhetmenski(đức),...

Con giáo dạy vatly bảo sao Giùn chúng mày không dùng tiếng Pháp. hehe, hỏi giề mà khó vãi đái.

Bọn mọi hỏi mà biết nói tiếng Khựa không. Hồn nhiên cô tiêng, không. Biết tiếng Anh không, hehe, t chỉ học để thì chứ nghe nói, chutschut.

Khi ko giaotiep đc thì càng co mình hơn. Bọn Phi chúng nói tiếng Pháp, Anh đá lung tung phèng, bọn gái Nga gật đầu như bổ củi. Sự giaoluu với bản xứ cực dễ.

Khi nói tiếng Pháp, chúng tiệp cận cực gần văn hóa Pháp; văn hóa Pháp vẫn thượng đẳng hơn bong nhiều bọn, nhẽ thuộc top 3 của địa cầu về sự phổ dụng. Và người bản xứ há hốc mồm.

Nhưng nhìn mấy anh mọi ĐEN, bán đồ lăng nhăng gần metro rồi mấy vàng son da trắng tóc vàng đến hỏi mua thì ít, nhìn hàng các anh thì nhiều.

Hàng của mấy anh mọi Phi thuộc tóp thế giới, tầm 15-22cm. Nhưng thêm 1 đặc điểm là da của chúng kiểu như da TRÂU. Nhẽ cọ xát khi giao cấu cả tiếng đéo xi nhê. Vàng son mê là mê.

Xem bọn nấu ăn, đang sôi ùng ục, chúng nhón mẹ 1 miếng ra lòng bàn tay, đéo nóng gì cả, vã luôn mồm. hehe, chưa chín. Đích thị da Trâu.

Day-dreaming said...

Mừng Zì quay trở lại. Vắng Zì, vắng cả Gege(hôm nọ tự dung nửa đêm về sáng than thở gì xong lại xóa) quán vắng teo.

Vụ "lại vào viện" gì đó ổn thỏa rồi hả Zì.

Day-dreaming said...

Ref: Dai Cuong (125)

Nói mà chẳng bót tí ảnh nào cả. Chả sinh động gì cả

Asinerum Project Commander said...

Lếu Giùn chúng cô học chữ Pháp từ bé, thỳ việc sửzụng chữ Mẽo chả khó déo gì cả, vì 70% chữ Mẽo có gốc từ chữ Pháp (gồm cả zững chữ Pháp có gốc Latinh), ngoài ra, ngữpháp chữ Mẽo zất nhẹ như hều, và cũng ychang ngữpháp chữ Pháp (zĩnhiên ít hơn, chỉ bằng 20%).

Có chuyện dó, vỳ thủa xưa, bọn Mẽo là quân zudãng vượt biển từ Pháp chạy qua Dảo. Chúng thậmchí còn déo có ngônngữ ziêng khy chúng chiếm Dảo. Khy ý, chúng sủa/hóng lộnxộn chữ Dức mý chữ Pháp. Hai ngônngữ này mỗn anh chiếm 1/2 chữ Mẽo mùa sơkhai. Dó là vào quãng thếkỷ 5-6 sau JC.

Chữ Mẽo zunhập lungtung bởi quân zudãng vậy, nên chữ Mẽo cũng lộnxộn và lăngnhăng hạng-nhất trầngian. Chúng déo cần ngữpháp, khác xa các ngônngữ vănminh âubương. Và âmvựng của chúng thỳ, như chúng cô dã tỏ, cựckỳ thảmhại, dọc và biên như con củ cặc.

Quân Pháp, con nào cũng nói/nghe dược chữ Mẽo, zưng chúng hiếmkhy zùng, trừkhy bóbuộc (chảhạn khy chúng sang Giùn). Dơngiản vỳ quân Pháp tự coi mình là thượngdẳng, còn Mẽo là nòi hạdẳng, dặcbiệt trong lãnhvực ngônngữ.

T Bạc said...

Nẽng vừa bắt 2 con nguyên Chủ Ủy, phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo cũng lên đường.

Day-dreaming said...

Ref: Asinerum Project Commander (128)

Quân Bương hàn lâm(chuyên môn một món gì đó) sang đây, thằng dell nào cũng 4-5 ngôn ngữ trở lên mà chúng như ko( ý là ko kênh kiệu, ba que như bọn hàn nâm Giùn)

Hàn nâm Giùn (thạc sĩ, Pts..) tiếng anh còn dell nói sõi thì có thể giỏi cái dell gì nhỉ. Một bọn tuyền giảng viên Fồng(VMU,Y khoa) đến làm việc với chuyên gia nước ngoài còn ko xong (hội thảo,hội họp thì toàn tiếng Giùn hàn lâm Bương ngồi dell hiểu gì-hoặc cuối buổi sẽ có phiên dịch tổng kết tí đỉnh), nếu bằng tiếng nước ngoài thì từ đầu đến cuối lặng ngắt o ý kiến.

Giảng viên thì thế này thì đòi hỏi gì sinh viên ko ù lì hết một bọn.

wet blanket said...

Ref: T Bạc (129)

dàn lãnh đạo nẽng coi trời bằng vung, tác oai tác oái, mị dân mị nước, anh lú đéo gô cổ hết mới là lạ

nẽng còn bốc cứt 1,2 chục mùa nữa, Nẽng đương nát tươgn, có lồn ý mà singapore của Lừa

wet blanket said...

chầu chi bộ, anh tưởng còn Dì bỏ mẹ quán rồi chớ hehe
[img=https://img.memecdn.com/when-you-say-hi-to-your-crush_o_2832317.jpg]

Day-dreaming said...

Tiện lan man

Một Bương nhân được hợp đồng đến giảng dạy ở VMU. Đến nay đã gần một tháng nhưng vẫn phải ở motel tự thuê ngoài tự trả, trong khi dorm(cho chuyên gia và sinh viên quốc tế) ở trường vừa dọn vào 2 ngày đã phải dọn ra vì...hệ thống phòng cháy chữa cháy. Không có lỗi thoát hiểm, thiết vị chữa cháy hết hạn, ko có report kiểm tra thường xuyên, các cửa sổ thì bịt kín bằng song sắt. Đấy là ko nói đến dưới sân thì được cho thuê ngoài suốt tối đến sáng sớm ầm ĩ người ra vào đánh bóng tập thể dục, sinh viên ngoài giờ ko còn tự do vào tâp

Ảnh đây. Đây là tiệc bánh chia tay sau 2 ngày đến ở.
[img=https://lh3.googleusercontent.com/-6WTedp4ZKCs/Wta7uyd_xHI/AAAAAAAAAbo/RGQj63T32NMSVAQQ5mcUj8VMvyf6zqPIACL0BGAs/w530-d-h398-n-rw/WeChat%2BImage_20180418102822.jpg]

Day-dreaming said...

Mấy ban này bảo người VN mài khó gần quá, dell gì ngồi mãi cả buổi dell thằng nào đến hỏi lấy một câu, hay xin số. Trong khi trông bỏn đều kháu khỉnh đẹp giai ngời ngời

Day-dreaming said...


Quay lai với Bương.

Đấy là chưa nói đến sự thất vọng trong sử lý vấn đề của bên quản lý( tạm đổ lỗi cho ngôn ngữ và khác biệt văn hóa)như là khóa đồ đạc của người ta cả ngày trời ko thông báo hay xin lỗi, lôi đi họp hàng tiếng đồng hồ trong buổi họp toàn tiếng việt, duyệt bài giảng toàn hình nhưng cứ một mực ép người giảng phải note chú thích giảng giải cho mọi hình ảnh phía dưới.

Sự thất vọng là cảm giác bị xa lánh, dell hiểu đươc sao bỏ tiền mời bọn đồng nghiệp đi ăn cùng mà bỏn toàn từ chối (vì có đủ vốn ngôn ngữ đâu mà duy trì cuộc giao tiếp), là bọn sinh viên ngồi nge giảng mà măt ngây dại, break time thì lảng tránh giáo viên,mặt cứ dán vào phone,trong khi bỏ tiền ra vào trung tâm này nọ học tiếng anh mà ko chọp lấy cơ hội trau dồi ngôn ngữ

Day-dreaming said...

Lại nhớ những cồng lão Hoy ngày xưa.

Có thể sau này khi tốt nghiệp rồi va vấp đủ rồi mới có thể vỡ ra,liều một chút, tư tin một chút. Nhưng chỉ thế thôi trong cái tuổi đẹp nhất ấy nó đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội chỉ vì tự ti. Cái tuổi tự do cái gì cũng thiếu, thiếu sex, thiếu tiền, thiếu trải nghiệm, thiếu vốn sống, thiếu kĩ năng. Cơ hội đầy ra mà ko nắm bắt. Mới thấy bọn Giùn nói chung và sinh viên nói riêng thiếu tự tin tới mức trầm trọng.

Bọn Giùn ra nước ngoài học tập, làm việc cần gì? Ko phải là mong muốn kết bạn với người sở tại, ko phải là mong muốn hòa nhập. Bương đến đây cũng thế, buổi đầu chúng cũng cần mong muốn được kết bạn, làm quen, tìm hiểu và học hỏi. Thế mà ko biết tận dụng.

wet blanket said...

Ref: Day-dreaming (133)

em mình cứ bốt ảnh từ gúc photos thế thì các trình duyệt ngoài chrome chịu thua
tạo 1 blogger, rồi mở bài draft bốt ảnh sẽ dễ quản lý và chèn hơn, còn đảm bảo ảnh được hiển thị đủ các trình duyệt nữa

Gia Ngua said...

Ref: wet blanket (131)

con Két bao lâu rồi k ra đó mà phán như thánh thế. Dcm giờ phát triển hơi bị kinh đó. Đợt rồi Ngựa xúc 3 lô đất ngoài ngoải. Nay cũng lên đc 30%. Dcm đang tính về xúc thêm vì thấy tiềm năng vẫn mạnh

Gia Ngua said...

Tôi muốn thiên di sang Mẽo càng sớm cang tốt quá. Deposit cho bọn dịch vụ nó mần hồ sơ đi zang EB3 rồi mà lâu quá chả thấy tăm hơi gi. Nghe bẩu có nhanh cũng mất 2 năm. Có anh chị nào từng đi rồi ko. Có cách nào sang nhanh hơn k.

Day-dreaming said...

Ref: Day-dreaming (136)

Hii. Tại đang dùng cái có sẵn, mới cả mở blog thì phải nghĩ thêm bốt bài nên chưa làm thôi

Day-dreaming said...

Có mỗi ở quán này là mọi người cùng cổ vũ nhau thiên di. Chớ ngoài kia động phải(ví dụ hỏi người thân, bạn bè trừ bên tư vấn) là một loạt lên tiếng cản trở hoặc bỉ bôi ngay dù có chính bản thân họ hay con cái họ đang âm thầm tiến hành hay vừa mới hôm qua đi thành công xong.

wet blanket said...

Ref: Gia Ngua (138)

con nài cắn bã mẹ rồi

wet blanket said...

Ref: wet blanket (142)

nói dìa quan điểm đầu tư thì khác nhau dĩ nhiên

anh chỉ muốn nhắc, dân nẽng là dân nổ, thùng rỗng kêu to, từ lãnh đạo xuống tầng lớp bần nông móc cống, thị trường nẽng cũng đéo khá hơn

nếu chỉ so nẽng với huế, quảng trị,.. thì anh lại đéo chê nữa hehehe

Gia Ngua said...

Ref: wet blanket (143)

Bỏn có hạ tầng tốt, tiềm năng lớn phết đấy đéo đùa. Chăm anh ơi gặp Ủn anh ơi mà nghe đâu cũng ra đó để gặp dcm. Nói về Thành phố ổn đại ziện cho bộ mặt xứ Zùn thì còn nơi nào ổn hơi. Gồng với Nụi thì như cái chuồng xí gòi.

Gia Ngua said...

Zân đông thì mần cắn zễ zãi hơn, mật độ zân số ngoài ngoải 2-3 năm trở lại đây tăng đáng kể gòi đó. Hồi 2015 Ngựa về thấy đìu hiu mà giờ dân ở đâu đổ về cũng kha khá gòi.

Gia Ngua said...

Tôi chán đời quá anh chị ơi, tự dưng bán mẹ căn nhà dưới Melosa Garden của bọn Khang Điền, bán zá rẻ nữa chứ. Giờ đéo tìm ra chỗ nào mua tốt hơn để ở. Dcm chả hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì.

Gia Ngua said...

Dì ơi dcm Dì nghĩ sao nếu lập 1 mạng xã hội mới của riêng quán để chơi. Mạng mảng sẽ có đầy đủ các chức năng như thằng phất búc nhưng sẽ có thêm các tab phân mục, phân level đẳng cấp user (tạng như tem của quán)...Mạng mảng sẽ chất hơn thằng lồn phất búc nhiều và dcm bọn bựa lũ lũ kéo về chơi. Đéo có quảng cáo gì hết, sẽ thu xèng phí nếu đọc các thông tin đẳng cấp từ bọn level cao.

Gia Ngua said...

Ref: wet blanket (143)

Dân Nẻn có nổ mấy đâu nhở, dcm Zùn con déo nào chả nổ, nói về nổ Bắc Kỳ mới là cụ nội chứ.

Lý Thông said...

Asinerum Project Commander said... (128)
Đức Hiệutrưởng vấnđề đéo gì cũng tỏtường ngưỡngmộ zấtquá!
Nhiđồng nhà tôi theo học trườngPháp Pháp-lợn
Năm nhiđồng học lớp hai tôi cũng azua cho học thêm tiếng Anh tuần hai buổi ở
Anh-lợn
Thế đéo nào mà mini lại kể với thợgiáo và hê hê ...Thợgiáo mời tôi đến bẩu mày địtphải tốn xèng và mất time đưa-đón mini đi học tiếng Anh vì trong trường chúngtao cũng giạy và tao khẳngđịnh lên cấphai mini của mày nghe-nói-biên tiếnganh cũng đạt 60-70% ...Quả đúng như vậy mùanày nhiđồng đã học cuối cấphai trình tiếng anh ổn zất ngoài za tiếng Đức cũng không tệ.
Lên cấp-hai trường Pháp ngoài tiếng Pháp, Balan, Anh bắt buộc za thì phải thêm một thứ tiếng nữa tôi đăngký cho nhiđồng tiếngKhựa nhưng trường đéo có giáoviên nên chuyển sang tiếng Đức hê hê ...
Bên Balan nhiều giađình tiếtkiệm cho nhiđồng học cấpmột và hai trườngPháp lên cấpba mới chuyểnsang trường Mỹ hay Anh, các cháu đều theo tốt trả vấnđề đéo.
(Trường Pháp cấpmột xènghọc quãng 6k usd/mùa, cấphai 8k usd, cấp ba 9k
Trường Anh hay Mẽo thì đắt gấp ba cấpmột 20k, hai 23k, cấpba 27k)

Dai Cuong said...

Con mọi Phi từ Bokiphaxo nói, muốn sang Mẽo làm,rồi mới quay lại Mos học. Hỏi, m biết tiếng Mẽo ko, học tiếng Mẽo chưa? Con bảo đéo cần, vì con tự dưng nói đc tiếng Mẽo, khi nghe nhạc,...

Bằng chứng là cùng cỏn đi club thông đêm, con dùng tiếng Pháp Mẽo làm quen đc tuốt bọn gái trong club. Bọn bản xứ muốn luyện với cỏn, nhảy với cỏn nên hehe dễ là dễ.

Dai Cuong said...

Bọn Phi đc cái bắt chước nhanh cực. Còn giải toán vật lý, khó là khó.

Chúng là diễn viên hợp rất. Huấn luyện viên nghệ vẻ khó hơi hơi.

Linh Lê said...

Có cô nào vô paibox được không? Trong đó có bài Dị trùng gì đó cô Zì không đem ra. Cho tôi mượn acc vô đó dạo cái được không?

Bazi Lốp said...

Chào chi bộ, lâu lắm mới trồi lên dù vẫn hóng Quán đều.
Zì buồi mềm và Các Mác vẫn bằng an chứ, ko biết có biến gì mà lặn lâu vậy.?

Tôi là một trong số lứa tintin cuối cùng được dạy tiếng Pháp ở Phồng đây.
Như chị Mình nói thì trường tôi- Trần Nguyên Hãn là trường cấp 3 duy nhất dạy tiếng Pháp ở Phồng sau trường chuyên gà chọi Trần Phú.
Đó là truyền thống mẹ. Tôi cũng chưa rõ tại sao, nhẽ có 1 nguyên nhân lịch sử nào chăng?

Giờ thì bỏ luôn rồi, bà giáo tôi là cô Minh Lùn cùng ông chồng-Tuyên lé, dạy Pháp cũng, là cặp đôi có tiếng dạy giỏi ở Phồng.
May sao tôi lại là học trò của cả hai.

Hồi tôi đỗ cấp 3, được vừa khít điểm tuyển nên rơi vào lớp A9, lớp toàn bọn nghịch, bà ma tôi sợ tôi theo bỏn mà hư hỏng nên quyết nhờ quan hệ mà xin tôi vào lớp chọn đặng theo bạn tốt mà nên ông người.

Vì xin muộn mà lớp tiếng Anh (A2,3,4) là lớp học tiếng Anh hết mẹ chỗ, còn nhõn A1 (chuyên Pháp) là dư 1 chỗ. Bà ma tôi hỏi "lớp A1 là chuyên cơ mà học tiếng Phớp mày có ưng không", tôi hồn nhiên đáp "ok luôn mama, biết thêm Pháp càng tốt mama ạ" .
Thế là bả đi xin luôn, tôi ko ngờ vì câu trả lời hồn nhiên đó lại là mở đầu chuỗi năm tháng "kinh hoàng" vì cái Française này cho tôi sau đó.
Lát tôi kể sau.

Rồi tôi hết cấp 3, thi đại học hai năm cộng lại được 10 điểm, thế là ở nhà quai búa làm
Lốp hai năm với papa. rồi theo tiếng gọi của thằng anh họ dũa móng bên này tháng kiếm 5 ngàn oi, tôi lại nuôi mộng thiên di Phú Lang Sa.
Lúc đó vốn tiếng Pháp hồi cấp 3 đã rơi mẹ sạch, tôi cần bổ túc thêm chút đặng sang đó có tí tiếng vắt vai mà giũa móng.
Tôi ghi danh tại trungtam ngoại ngữ Phồng.

Thế đéo lào lại rơi đúng lớp thầy Tuyên lé, chồng bà Minh lùn-chủ nhiệm lớp chuyên Pháp của tôi.
Ổng thuộc hàng số má trong giới tiếng Pháp Phồng, giờ vẫn ăn khách lắm. chuyên luyện cấp tốc cho bọn thiên di sang đây.
Học với ổng mấy tháng tôi vỡ ra cũng như hồi lại được mớ kiến thức bị hổng hồi cấp 3.

Bazi Lốp said...
Kể tiếp vụ học tiếng Pháp.

Như đã nói, tôi rơi vào đúng lớp chuyên Pháp, lớp này là tuyển của bọn học giỏi của mấy trường cấp hai ít ỏi dạy Pháp ở Phồng.
Bỏn vững cmnr. có mỗi tôi là abc.
Lúc dầu học BôngGiua, BôngSoa, Oong Đơ Thoa thấy vào lắm. Đến học kì hai học nâng cao dần, tôi dần dần bị tụt, đầu tiên là 1 khoảng ngăn ngắn thôi, rồi cứ thế nó xa dần xa dần rồi nó dài thành mẹ cao tốc Nụi-Phồng. tôi nản hẳn.kệ cmn. đến mức điểm tk dưới trung bình.
Hồi thi tốt nghiệp nếu ko có phao của bà giáo chủ nhiệm nhẽ tôi trượt mẹ môn mổn.

Nhưng, dcm lại chữ Nhưng, đời nhiều khi hay có những chữ Nhưng bất ngờ.
Với cách dạy khắt khe của cô Minh lùn, tôi dù dốt nhất lớp nhưng vẫn biết đọc lưu loát, biết đánh vần, biết viết, biết chút ít chia động từ.
Cộng thêm thời gian học cùng chồng bả tôi hồi lại được tí chút.

Với chút vốn liếng võ công ít ỏi đó, khi sang đây tôi chỉ mất sáu tháng để nghe hiểu, biết chia động từ, biết cái base cơ bản, biết nói chút chút để không bị bồi, biết tra từ điển hai chiều để học được thêm 1 từ tôi có thể nói và viết được luôn.
So với dân tri thức, học hành cẩn thận như chị Méo thì chả là gì, nhưng so với bọn bần lông xuấphátđiểm thấp: móc cống,lái đĩa bay (rửa bát), dũa leo như tôi thì tôi hơn bỏn vài boong.
Ít nhất tôi hơn bỏn cách hoà nhập cuộc sống, giao tiếp, xin việc cũng dễ dàng hơn.
He he

Có thể nói hai thứ làm tôi cải thiện đời mình so với bọn cùng boong bên này là cái base tiếng Pháp bên Giùn, rồi Quán Bựa của Zì nữa.
Nếu đéo có hai thứ đó giờ này nhẽ tôi đang bú tiết canh, chém gió Hoàng Sa trên mạng hoặc share tin nhảm, ngày dũa móng tối về lo chuyện Củi-Lò trên Phây.
He he

Lớp tôi rất nhiều đứa học giỏi, bỏn thi đỗ ĐH theo học ngành có tiếng Pháp, có vài đứa học cả ĐH Ngoại Ngữ Nụi.
Hai đứa giỏi nhất thì 1 đang làm cái đéo gì cho bọn phi chính phủ, 1 đang làm giáo Pháp cho bọn hài nhi.
Và chả đứa nào sang được Pháp cả, trừ tôi.

Frankers Lee said...

Ref: Linh Lê (152)

không đc,như thế là vi phạm paidbox policy

Tỷ Phú Say Lìng said...

Cô Tùng Lốp kể chuyện duyên ghê. Tiếng Pháp ở Giùn giờ nhẽ chỉ dành cho những đứa tính thiêndi Pháp hoặc Quebec. Chứ lao vào giờ nài thì cạp đất. Các khoa ngoạingữ, sinhviên vẫn thường học thêm 1 ngoạingữ khác nữa. Nhật, Hàn, Trung đang chiếm thế thượngphong. Anh giờ bão hòa gòi.

BlackHole said...

Nói zề chiện hóc tiếng Francais. Moi đây có 4 năm học cực kì, cực kì căn bản. Dù học về KHKT zưng được cái do bọn Fran cô phôn nó dậy nên cúng chém gió được đôi chút.
ĐCM rồi cũng lại nhưng, cái dòng đời nó xô đẩy. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của tuổi sinh ziên tan thành mây khói. Ra trường chật vật mới kiếm được việc, kiếm được rồi thì món Pháp Nhợn cũng đi theo năm tháng, rồi chuyển sang Ăng lê chém. Gà vịt được vài năm thì giờ toàn dùng aka mẹ đẻ. Giờ chỉ còn hoài niệm ngày xưa mình chém Cô đưa mông đây tôi xoa sao mà ngon thế

BlackHole said...

Ngày đó, moi chỉ "ecute chanson francais". Chứ mấy cái English music thì đéo thèm vì dcm Moi rất là lãng mạn. Mà lãng mạn thì không có gì bằng Francais rồi. Nếu và nếu các nhi đồng được học tiếng Pháp từ bé thì có lé mấy món thẩm âm hay ngắm tranh không đến lượt mụ Zì giảng.
Tuy vậy, với tiếng Pháp nhợn, Moi chê cái lối đọc số của nó, dcm, Moi có giỏi toán đéo đâu mà đọc số lại còn phải làm phép tính công, nhân. He he

Travis Hawk said...

Anh đây hehe. Chúng cô khỏe cả chứ?

Zì ngài dạo này lặn mất đâu con mẹ hàng lươn gòi nhẻ?

Travis Hawk said...

Con nào theo Zì ngài lâu nay, mà chưa chịu tiếng Khựa thì cắn cứt ngay đi.

Con nào ở nước ngoài có tý tiếng Khựa đong xèng nhanh như gửa đít.

Pháp pháp cái lồn.

Lý Thông said...

Travis Hawk said... (160)
Chuẩnluôn!
Tôi thêm tẹo nữa, kệ mẹ cho bọn zâmchủ nó bật Khựa cứ bám vào zânKhựa mà đongxèng mầncắn !
[img=http://content.erohumor.pl/PvzDRu1se2tE/image.gif]

wet blanket said...

Ref: Lý Thông (161)

tôi nhúc nhắc chơi mới khựa, sau thgian ngắn, khá hơn hẳn, ấy là đang kẹt xác ở Lừa
bọn mới quen, nhìn cách tôi sanh hoạt, cứ bảo thằng nài cocc, mài sanh ra trong nhung lụa hehehe

cơ mà, chơi mới khựa, mà lại đéo sõi tiếng khựa, tmt
summer nài tôi sang khựa, nhẽ phải mướn thêm thằng tai

wet blanket said...

Ref: Lý Thông (161)

lỡ mẹ quả canton fair đợt này
sắp tới đi khưa cắn chơi kết hợp thăm các hội chợ công xưởng bên bển và gặp vài con. buôn
Anh thông có mốc thgian nào sang cần liu ý, đỉa điểm nào cần lưu ý ko?
Xin nhón vài nhời, thành thành

Là Sao said...

Ref: Bazi Lốp (154)

Tôi thì thích gái chuyên Pháp. Cao sang và thuỳ mỵ.

Bọn gái chuyên Anh thời tôi rất kênh kiệu hơn bố đời, tôi ko thích (sorry các vs chuyên Anh quanh đây nhé).

Lý Thông said...

wet blanket said... (163)
Hôm 29 thángba tôi vừa đi Khựa mộttuần, nơi tôi mầncắn ở tp Chiểnchâu aka Quanzhou thuộc Phúckiến-Fujian nên tôi bay đến Xiamen zồi từđó đi xebương gần 100km. Nhẽ phải giữa tháng năm tôi mý đi nữa. Ở Xiamen không có độngPhò nhưng ở JinJiang cách Quanzhou 20km thì cứ hotel 5 sao( theo tiêuchuẩn Khưa)độngPhò lại mọc nhannhản thế mýtài hê hê ...
Ở các thànhphố lớn zânKhựa bâygiờ chém tiếngĂnglê cũng mượt lắm đó anh không ngại về khoản ngônngữ đâu !
[img=http://content.erohumor.pl/A147LQR8qfbd/image.gif]

T Bạc said...

Ref: Gia Ngua (147)

Quán này chính là cái mạng a nói, còn đéo gì nữa

T Bạc said...

Vinh bọn tôi mới có vụ gv mầm non bạo hành bé. NÓi là bạo hành cho nặng, chứ đúng hơn là nó xách đứa bé đi lúc nó đang khóc, xong tét đít th nhỏ. Đéo hiểu sao con thợ dạy lại liều thế khi có cam? Và thái độ của nó khi bị cư dân mạng chửi có vẻ phản ứng gay gắt lại chứ đéo phải là xin tha thứ ?
Bọn dạy cùng có vẻ khá thờ ơ, nhẽ chúng quen rồi chăng?
sau này có con cũng ngại nhỉ, đứa nào mà chả yêu thương mini chúng, ai mà đụng đến cục vàng cục bạc của bỏn lại chả xù cả lông ra.
Mà học sinh thì có đứa nghịch đứa phá, mình trông 1 đứa đã vã mẹ mồ hôi ra rồi chứ nói gì đến cả lớp 15-20 bé.
Căng

Gia Ngua said...

Ref: T Bạc (167)

cho tới trường xịn mà học. Học phí tháng có vài triệu cụ. 1 người chăm 15 20 ông mini thì khó tránh. Mà đcm lên cam nhìn nó ghê thế chứ thực tế nhìn bên ngoài cũng chả có đéo gì đâu. Cái này tôi nói thật vì vện tôi trước mở nhà trẻ mà.

Gia Ngua said...

Đôi khi chả làm đéo gì chỉ là chỉ vào mặt và la đứa nhỏ mà lên cam nhìn cũng thấy ghê. đánh vào mông vài phát mà nhìn qua video camera cũng thấy đáng lên án.

Gia Ngua said...

T Bạc. khác nhiều chứ. Tôi sẽ làm cái mạng xã hội kiểu đấy dcm.

Frankers Lee said...

heil fuhrer
[img=https://fthmb.tqn.com/jRuKItH0NZLPLwKYLeuMAZykFjQ=/768x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/119505258-resize-56a48cf15f9b58b7d0d78193.jpg]

Lừa Citizen said...

Ref: Asinerum Project Commander (5)

Anh đang mần quẩng cấu với Google quen rầu, tự rưng sang mần quảng câu với quân fuckbook phát điên mẹ. Vì cách làm việc trừ tiền của chúng rất nhanh và đéo hiệu quả bằng Gúc đại bàng đcmnc.

Con bà nó said...

Ref: Bazi Lốp (154)

Anh Lốp chắc học trước tôi 2-3 khoá gì đó. Tôi hồi xưa cũng từng học chuyên, không phải Pháp mà là Anh lợn Trần Phú. Lớp tôi bỏn giỏi vãi lồn. Thi toàn giải nhất, nhì, ba quốc gia. Tôi cũng học đội tuyển cùng bỏn. Tuần 3 buổi chiều, mỗi buổi 2-3 tiết (do con giáo phụ trách lớp dạy). Tối thường 2 buổi (mỗi buổi 2 tiếng và giáo viên khác nhau).

Nghĩa là 1 tuần bọn chuyên học thêm khoảng 10h tiếng Anh, cứ thế ròng rã vài năm trời. Mà bỏn chả dạy cặc gì ngoài từ vựng và ngữ pháp, rồi làm đề thi học sinh giỏi. Xong rồi đến kỳ cứ thế đi thi, như những cái máy. Nhưng cuối cùng chả được cái mẹ gì ngoài các giải thành phố hoặc toàn quốc củ lồn.

Con bà nó said...

Hồi học lớp 8, khi bất ngờ gặp và nói chuyện với 1 con Nga lợn bằng tiếng Anh (tầm tuổi tôi) thì tôi nhận ra rằng những thứ tôi được học ở trường hơn 2 năm trời là củ cặc. Tôi chỉ: Hello, How are you? What's your name? How old are you? And sau đó là Sorry, I don't know, sorry, I don't understand. Vì khả năng nghe của tôi như cặc. Và quan trọng tôi đéo đủ tự tin khi giao tiếp bằng Tiếng Anh. Thứ mà tôi được Lừa dạy để trở thành tay chuyên suốt 2 năm trời.

Giáo Lừa chỉ đủ trình cho học sinh trở thành những quyển sách Lừa, đéo hơn.

Con bà nó said...

Sau đó tôi quyết định bỏ đội tuyển. 3 buổi chiều thì tôi bỏ 2, còn buổi tối thì tôi bỏ cả. Cả tháng mới đi học buổi tối 1 lần. Thời gian trốn học tôi đi chơi game. Thời đó Fifa, đua xe Harley hoặc Tam Quốc đều hay bỏ mẹ. Bọn tôi đã thực sự hạnh phúc với mấy trò đó. Giờ gặp lại mấy con cấp 2 bọn tôi toàn kể lại chuyện trốn học đi chơi game, đi bơi, đá bóng hoặc nhòm mini juyp cô giáo trong giờ học. Tuyệt đối đéo con nào nhắc lại chuyện học hành.

Con bà nó said...

Ref: Con bà nó (175)

Kết quả của giáo dục Lừa: con giỏi nhất lớp tôi (aka giải nhất Anh văn toàn quốc) sau này tiếp tục làm giáo Lừa. May mắn cỏn hốt đc thằng Mẽo gốc Hoa, giờ hiện đang là mẹ hiền, vợ đảm của gia đình 3 con bên xứ cờ hoa. Con giỏi nhì (aka giải nhì) thì học đến năm 2 Ngoại thương cỏn điên mẹ luôn. Đến giờ đéo biết cỏn sống chết ra sao. RIP cỏn. Ôi đm muôn năm giáo dục Lừa.

Con bà nó said...

Còn bọn lôm côm trốn học giống tôi thì sao?

Con cùng đội tuyển trốn chơi game cùng tôi sắp học xong tiến sĩ ngành luật ĐH Victoria, Gia Nã Đại. Còn tôi, IT tai chuyên kho bạc Úc lợn. 2 thằng tôi mặc định ngang trình Tây bương bên này. Thằng bạn tôi, nó còn học hành đàng hoàng đôi chút ở ĐH Lừa. Nhưng riêng tôi, thì đéo. Tôi chỉ có đúng bằng cử nhân IT Lừa và trình tiếng Anh vừa đủ để thiên di. Tất cả những skill của tôi đều là tự mò và đi làm mà có.

Giáo Lừa, mặc định đéo dại đc tôi cái cặc gì nên hồn.

wet blanket said...

Ref: Con bà nó (177)

con nài cũng tin tin nhể hehe
còn trẻ, đủ ngạo mạn để bay nhảy, sang được bương, là cuộc đời mềnh màng mẹ

Tử Thần Đen said...

Ref: Con bà nó (177)

địt mẹ bây chừ tôi tính thi IT bách khoa Lừa đơi, đéo biết có nên ko, thi chắc đéo đã đậu, mà đậu thì lại hao phí 4 mùa trong trỏng ui ui địt mẹ đời mông lung qá đi

Con bà nó said...

Ref: Tử Thần Đen (179)

Anh đã học Bách Khoa Lừa 3 năm rồi bỏ. Nếu cô không có khả năng du học ngay thì anh khuyên cô chọn Đại học Công Nghệ - ĐHQG Lừa. Học ở đó 4 năm rồi rèn tiếng Anh mà kiếm cái học bổng master.

100% bạn học BK của anh đang ở Lừa làm thợ, khi chúng vào đó thì đời chúng đã được lập trình sẵn ở Lừa mẹ rồi.

10% bạn học ở Công Nghệ của anh đang ở Bương. Con giỏi nhất học xong PhD lúc 29 tuổi. Được cùng lúc cả Google, Microsoft, Symantec chào đón. Và tất nhiên cỏn chọn Google.

Trình cô, anh nghĩ cô hoàn toàn đủ khả năng kiếm được 1 cái học bổng Sing, Nhật, Hàn hoặc Úc nếu cô quyết tâm. Muốn thoát Lừa mà không quyết tâm thì cắn cứt.

Toản Nguyễn Viết said...

Thưa Dì và các cô bựa!
Tôi hóng hớt đã lâu nhưng giờ mới dám ngôi lên hỏi phát. Mình có cách nào mua hàng trên Ebay về lừa mà không bị cắn thuế hải quan không quý Zì và các cô.
Mới rồi, tôi mua có nhõn cái đồng hồ Fosil hơn 100 tơn mà cắn của tôi 33 tơn rồi.
Zì với quý cô khai sáng cho tôi cái này phát, sâu món này tôi ngu lâu thế chứ lị
Tôi xin dập đầu lâu lạy tạ !

Tỷ Phú Say Lìng said...

Ref: Toản Nguyễn Viết (181)

Zì nói việc nài nhiều rồi. Cô mua hàng phi mậu dịch thì xem tracking hàng về thì ra gặp traođổi thẳng với Hảiquan. Số lượng hàng ít thì mặc cả xuống nửa tiền thuế. Hàng nhiều thì mặc cả luôn 200k/con. Không chuyên thì nhờ bọn ship hàng. Trốn thuế được thì đã thánh. Mua con đổng 100 tơn nó charge thuế TTĐB với VAT thế có vẻ còn nhẹ đấy. TTĐB cho đổng là 30% thì phải đcm

Tỷ Phú Say Lìng said...

Ref: Tử Thần Đen (179)

Cô không nghe lời Zì hai sao? Cố đâm đầu vào ĐH Lừa làm lồn gì? Nếu k có khả năng tự học thì đi học gấp 1 khóa đào tạo nghề của Aptech, FPT. Rồi cài như điên. Trình cao rồi thì thoát Lừa k quá khó. Đm để tới 30 tuổi rồi thì há mồm.

Là Sao said...

Ref: Toản Nguyễn Viết (181)

Cô liên lạc wet blanket taychuyên để được tư vấn hỗ trợ.

Con bà nó said...

Ref: wet blanket (178)

Thực ra anh 8x đời đầu. Gần 40 rồi cô. Sống hơn nửa đời ở Lừa, sang đây bắt đầu lại từ đầu, nhọc nhằn phết. Nhưng so với đời Giùn chúng cô, nhọc nhằn từ lúc sinh ra đến lúc chết đi thì nào đã ăn thua.

Toản Nguyễn Viết said...

Tôi cảm ơn các cô rất nhiều, tôi mua đồ trên Ebay thì không phải mua bán gì, thích mua được cái đồng hồ ko phải hàng tàu thôi.

Toản Nguyễn Viết said...

Các cô ơi, sâu lâu rồi bà Dì không mở lại Paibox nữa nhỉ ? Tôi muốn vào mật thất của bà Dì mà đợi mãi không thấy, chán đời quá.

Là Sao said...

Ref: Toản Nguyễn Viết (187)

Paibox hiện có vài chục-bài được biên lách tỷ mỷ, nộidung chauchuốt.

Và, Zì chưa có kế họach tiếp tục pháttriển mảng này (zừng post bài mới) hay cấp thêm tk truycập.

Hơn nữa, theo anh đánh-giá, nội dung trong Paid-box không bằng 0.1% khối-lượng kiến thức khổnglồ ngoài Quán. Vì vây, các cô không nên quá lăntăn hay buồnphiền vì chưa có tài-khoản Paid-box.

Tetracyclin said...

Ref: Frankers Lee (124)

Địt cụ, đây truyện zài ấy hả con điêng, thiếu mẹ nó (n-1) chương

Tetracyclin said...

Ref: Tỷ Phú Say Lìng (183)

Trên này đến 99% các con bựa đều đã từng học ĐH ở Lừa, số con học chuyên chọn hồi phủ thung chắc chỉ ít hơn chút, hehe thế mí tài.

Frankers Lee said...

Ref: Tetracyclin (189)

như thế là dài rồi hehe

Toản Nguyễn Viết said...

Quán Zì đâu vắng như chùa bà đanh, anh mồ lại đọc còm của mấy màu trước thấy rôm rã như chợ ngày tết. Không biết có bựa nào cộm cán từ mùa 2008 không nhỉ ? Thấy bựa Pín bây giờ cũng thành thiên tài mẹ.
Bà Dì lặn đi đâu mà lâu rồi không thấy phọt bài mới nhở nhỡ ! Hay bà có chuyện gì nhỡ
Quan có bựa nào làm trắc địa, đo đạc hoặc địa chính không nhỡ, hay chỉ mình anh làm nghề lìu tìu đấy thôi nhỡ. huhu

wet blanket said...

Ref: Toản Nguyễn Viết (181)

anh thì cũng đéo chuyên như cô sao phán đâu, chả qua là anh xó xem qua hầu hết các forwarder ở lừa cũng như các phương án ship hàng tương tự, nên cho cô ý kiến thế này

Cô vào trang của bọn giao-nhan-247, trụ sở gồng nhưng có hỗ trợ toàn quốc. Cô lập tài khoản xong yêu cầu nó cấp mã khách hàng (tên + địa chỉ điểm nhận hàng bên mẽo), bẩu nó anh cần địa chỉ ở Oregon đặng miễn tax liên bang (ở Lừa có mỗi dịch vụ nài có kho Oregon thôi nha, ở Mẽo thì nhiều)

Cô mua hàng trên web mẽo, rồi drop mẹ vào địa chỉ cấp above, gòi ngồi ở Lừa chờ hàng về trụ sở Lừa. Nhớ đừng ngại contact bọn CSKH nêu chưa nắm rõ quy trình.

Bằng phương án này, cô tránh được 2 thứ thuế, 1 là thuế liên bang Mẽo, 2 là thuế Lừa. Tổng thiệt hại cho 1 ông đỏng gồm cả ship về lừa, nhõn hơn 10 tơn. Forwarder thì nhiều, nhưng thằng nài service cao, nên anh recommend, thế thôi

wet blanket said...

Ref: Toản Nguyễn Viết (186)

fossil đéo tàu thì là cái củ buồi gì người ơi hehe

Cô Tư said...

Tại sao người TQ, người Đài Loan họ giữ mối thù hằn lâu như thế này? có phải do truyền thống văn hóa của họ mấy ngàn năm?

Thùy link: https://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/chau-a/tron-80-tuoi-nu-si-quynh-dao-van-bi-vach-tran-qua-khu-cuop-chong-3740741.html

Túm tắt: bà vợ cả của chồng nữ văn sĩ Quỳnh Dao nổi tiếng với rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình xuất bản cuốn sách kể xấu về Quỳnh Dao, dù cả 3 người đều đã ở tuổi 7-80, và cuộc li hôn của bà í với ông chồng đã qua 50 năm! (Quỳnh Dao là vợ sau).

Gì mà phải ôm mối hận suốt đời, cuối đời lại còn ra sách buộc tội người ta, sao ko bỏ qua đi để sống cuộc đời của chính mình cho yên ổn?!

T Bạc said...

Ref: Gia Ngua (168)

trường này thuộc dạng top, học phí đéo rẻ đâu mà xong vụ này phải đóng cửa luôn.
Thời đại bây giờ sợ quá, sức mạnh cộng đồng mạng đúng là đéo đùa được. Giờ mà mở lại cũng đéo thể đông được như xưa nữa, rõ tội trung tâm, bao nhiêu con người..
Tôi vừa làm đồng phục cho bỏn xong :v
Thương

T Bạc said...

Lễ lạt ae đâu trồi lên nào
Cô Zì đâu rồi, c Ly iu ới

wet blanket said...

tôi dồn hết 80% lượng usdt dự trữ vào ông btg lúc giá 43. Giờ thì hehe ngon mẹ, huề vốn ban đầu đầu tư đcmnc. Coin coin cái bùi

Ong Cuu said...

[co="#006600"]Các anh các chị đang tập Dâm Công cho tôi hỏi cách đánh vài công với. Trước tôi có tập nhưng ngắt quãng do vẫn nghĩ cơ địa tráng niên của mình chả hỏng hóc, hay có vấn đề đéo gì cả. Cỗ máy vẫn hoạt động trơn tru rất, nên kệ mẹ . Cơ mà dợt giao mùa vừa rồi không hiểu sao mà cơ thể tôi nó dặt dẹo, oặt ẹo như ông giun, ông dế, ốm yếu đến phát điên. Thế nên tôi quyết tâm đánh Dâm Công đều đặn trở lại. Tổ sư, đúng là đéo có bệnh thì cái củ sọ vẫn còn ảo tưởng quá lắm. Thôi đéo dài dòng nữa, vào luôn vấn đề này:
- Thập Tỹ Công: "Vận cơ bẹn mút Kèn vào bụng, nhả hơi" . Công này tôi thường hóp mẹ cả bụng dưới để thụt kèn vào, vì nếu co cơ kèn ( đéo biết cơ gì, hehe, đặt bừa ) thì lại co mẹ cả cơ đít vào. Không biết vậy đã đúng công chưa.
- Thập Lục Dương Công: Công này thì tôi chịu đéo biết sao để 2 mắt nhìn về 2 phía cùng 1 lúc được. Cacc có bí quyết nào không ?
Thành cacc rất lắm. [/co]

Dai Cuong said...

Ref: Ong Cuu (199)

tôi thường tập 10 dâm khi tắm, thường là buổi sáng và buổi chiều.

Mới tập cũng có hiện tượng như cô, tập nhiều nó quen.

- Thập Tỹ Công: trước cũng lộn tùng phèo các cơ khi mút kèn; nhưng giờ thì chỉ tập chung chủ yếu vào vùng cơ quanh kèn. Chủ yếu do tập nhiều, tập nhiều. Dì nói tập và cảm nhận, chứ mỗi người 1 kiểu. Cơ vùng kèn, trên internet có nói cơ Kegel.

Tôi thường tập kết hợp với món Bế tinh. Sau khi nghịch kèm bằng tay gần phóng tính, dùng lực mút kèn thật mạnh, thật mạnh.

Vừa luyện tập, vừa rèn luyện, vừa giải tỏa ức chế. Quá đại tiện. Món bế tinh làm ông kèn cương cứng được rất nhiều lần, ngày nhiều nhất đc 5 lần thì chán ko thử tiếp. Khi đó nhìn các vàng son với con mắt phục vụ vàng son chứ tà dục, dục vọng là không có.

Ah, luyện kiểu đấy cũng làm da phần đầu ông kèn bớt nhậy cảm đi, lâu lâu nhẽ sạn như da dưới gót chân thì toi.

- Thập Lục Dương Công

tôi làm như sau: mắt mở, trợn ngược (nhìn ngược lên phía trán thật căng), 2 mặt tập trung vào giữa (sống mũi). Hai ngón tay trỏ ấn mạnh và trượt lên xuống dọc theo sống mũi. 1 lần làm 16 lượt . 1 đợt làn 3 lần.

Mới đầu làm chậm thôi, không chọc vào mắt. Sau quen rồi thì tùy hứng. Ở Giùn, cần có nước or xà bông làm chất bôi trơn, bởi không khí ẩm sẽ dát và da vùng đó chưa quen, lực mạnh bong da thì sót lắm.

Sau khi làm xong, chất nhầy trong mũi vón cục, móc ra hết rất dễ dàng.

Luyện nhiều, thở thông, hết viêm mũi, viêm xoang là cái nhận thấy dễ dàng.

- Sau đó tôi tắm khô toàn thân. Rồi minh công vài nhát. Rồi tắm lạnh.

So sánh trước và sau khi tập (gần 2 năm gì đó) thì cảm thấy khỏe khắn hơn, tâm lý tốt hơn, ko bệnh tật lăng nhăng, chịu lạnh tốt hơn. Bởi trước đó tôi cũng lèo khèo lắm, hay ốm vặt, nhất lúc thay đổi thời tiết ở Bắc Giùn.

tèng téng teng. hết.


«Oldest ‹Older   1 – 200 of 287   Newer› Newest»

Share this post please batoong


Post a Comment